Giáo án Mĩ thuật 6 - Tiết 14: Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1: Vẽ hình)

- GV cho HS xếp mẫu và vẽ theo nhóm.

- Nhắc nhở HS làm bài tập theo đúng phương pháp.

- GV quan sát và hướng dẫn thêm về cách bố cục và cách diễn tả nét vẽ cho có độ đậm nhạt.

 

doc2 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 11/05/2015 | Lượt xem: 1175 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật 6 - Tiết 14: Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (Tiết 1: Vẽ hình), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 28/11//2012
Ngµy gi¶ng: 30/11/2012
TiÕt 14 - VÏ theo mÉu
mÉu d¹ng h×nh trơ vµ h×nh cÇu
( TiÕt 1 - VÏ h×nh )
I/ Mơc tiªu bµi häc. 
	- HS biÕt ®­ỵc cÊu t¹o cđa mÉu, biÕt bè cơc bµi vÏ ntn cho hỵp lý .
	- HS biÕt c¸ch vÏ h×nh vµ vÏ ®­ỵc h×nh gÇn víi mÉu.
II/ ChuÈn bÞ .
	1. §å dïng d¹y- häc .
	A. Gi¸o viªn.
	- §DDH MT6.
	- Tranh vÏ mét vµi bè cơc kh¸c nhau.
	- Bµi vÏ cđa HS…
	B. Häc sinh.
	- GiÊy vÏ, bĩt ch×, tÈy…
	- MÉu vÏ: H×nh trơ & h×nh cÇu.
	2. Ph­¬ng ph¸p d¹y - häc.
	- Ph­¬ng ph¸p trùc quan vµ quan s¸t…
III/ tiÕn tr×nh d¹y – häc.
1/. Ổn định tổ chức: Giáo viên kiểm tra sĩ số và sự chuẩn bị của học sinh.
2/. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra bài tập: Trang trí đường diềm.
3/. Bài mới:
+ Giới thiệu bài: Tiết học trước các em đã tìm hiểu về phương pháp vẽ theo mẫu. Để củng cố kiến thức và giúp các em nắm chắc hơn về cấu tạo của các hình khối cơ bản, hôm nay thầy và các em cùng nhau nghiên cứu bài “VTM: Hình trụ và hình cầu”.
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
H§1. H­íng dÉn HS quan s¸t, nhËn xÐt .
- Bµy mÉu võa tÇm m¾t HS, h­íng dÉn HS quan s¸t nhËn xÐt.
- Treo tranh giíi thiƯu mét vµi bè cơc 
?- H×nh vÏ nµo cã bè cơc hỵp lý, v× sao
- HS nhËn xÐt GV bỉ sung.
- GV vÏ ph¸c mét sè khung h×nh chung lªn b¶ng, kh«ng nªn ®Ỉt 2 mÉu qu¸ xa hoỈc qu¸ gÇn nhau.
?- §é ®Ëm nh¹t…
I/ Quan s¸t, nhËn xÐt.
- Tham gia bµy mÉu vÏ.
- Quan s¸t & t×m hiĨu mét vµi bè cơc
- Tr¶ lêi c©u hái
- Quan s¸t GV vÏ trªn b¶ng & tr¶ lêi c©u hái.
H§2. H­íng dÉn HS c¸ch vÏ .
- Nh¾c HS nhí l¹i tr×nh tù vÏ theo mÉu.
- Nh¾c HS so s¸nh tû lƯ ®Ĩ ph¸c khung h×nh cho tõng vËt mÉu.
+ Tuú theo tû lƯ khung h×nh mµ ®Ĩ giÊy ngang hoỈc däc.
+ T×m ®iĨm ®Ỉt cđa h×nh trơ vµ phÇn che khuÊt cđa h×nh trơ ë h×nh cÇu.
+ So s¸nh chiỊu cao, chiỊu ngang…
II/ C¸ch vÏ.
- Nhí vµ nh¾c l¹i kiÕn thøc cị.
- Quan s¸t mÉu & ­íc l­ỵng tû lƯ theo gỵi ý cđa GV.
H§3. H­íng dÉn HS lµm bµi .
- GV cho HS xếp mẫu và vẽ theo nhóm.
- Nhắc nhở HS làm bài tập theo đúng phương pháp.
- GV quan sát và hướng dẫn thêm về cách bố cục và cách diễn tả nét vẽ cho có độ đậm nhạt.
+ Quan s¸t mÉu
+ ¦íc l­ỵng tû lƯ khung h×nh chung, khung h×nh tõng vËt mÉu.
+ C¸ch ph¸c nÐt vÏ h×nh.
III/ Thùc hµnh.
- Lµm bµi theo yªu cÇu bµi tËp & cđa GV.
H§4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. 
- GV chọn một số bài vẽ của học sinh ở nhiều mức độ khác nhau và cho HS nêu nhận xét và xếp loại theo cảm nhận của mình.
- GV biểu dương những bài vẽ đẹp, nhắc nhở, góp ý cho những bài vẽ chưa hoàn chỉnh.
- Gỵi ý HS nhËn xÐt mét sè bµi vỊ:
 +Bè cơc
 +TØ lƯ
 + NÐt vÏ, h×nh vÏ…
- NhËn xÐt theo gỵi ý cđa GV.
- Ghi chÐp.
4/. Hướng dẫn về nhà:
+ Bài tập về nhà: Học sinh về nhà vẽ mẫu theo ý thích. 
+ Chuẩn bị bài mới: Đọc trước bài mới ”VTM: Hình trụ và hình cầu – Tiết 2: Vẽ đậm nhạt”, chuẩn bị vật mẫu hình trụ và hình cầu, chì, tẩy, vở bài tập. 
- Quan s¸t ®é ®Ëm nh¹t ë ®å vËt cã mỈt cong, ë qu¶ d¹ng h×nh cÇu.
IV : Rĩt kinh nghiƯm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docBài 14.doc