Giáo án Lớp 4 soạn theo VNEN - Tuần 32 - Năm học 2015-2016 - Ngô Thị Chanh

Tiết 1: Toán

Bài 100: ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (t3)

 1. Mục tiêu:

 - Tài liệu hướng dẫn trang 54

 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:

- Vở nháp, bảng nhóm.

 3. Các hoạt động:

- Theo logo.

 4. Điều chỉnh nội dung dạy học:

Không.

 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:

* HSY: GV, nhóm trưởng tiếp cận giúp các em vận dụng các kiến thức đã học, hoàn thành các BT.

* HSK-G: - Hoàn thiện tốt các bài tập

 Bổ sung:

+ Vận dụng phép nhân số tự nhiên để giải bài toán

+ Củng cố các phép tính công, trừ, nhân, chia các số tự nhiên

+ Nêu thứ tự thực hiện tính giá trị biểu thức?

 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng:

- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.

*Rút kinh nghiệm giờ dạy:

 

doc15 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 08/01/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 4 soạn theo VNEN - Tuần 32 - Năm học 2015-2016 - Ngô Thị Chanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giờ.
- Quan tâm hơn đối với học sinh yếu: Khánh, Lăng.
HĐ 5. Kiểm tra vệ sinh đầu tuần (1-2’)
- Nhận xét tiết học.
______________________________ 
TiÕt 2: To¸n
Bµi 100: «n tËp vÒ c¸c phÐp tÝnh víi sè tù nhiªn 
(tiết 1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 54 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc, hoµn thµnh c¸c BT.
* HSK-G: - Hoàn thiện tốt các bài tập 
 - Gióp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
+ Củng cố tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng
+ Nêu cách cộng, trừ số có 5 chữ số?
+ Khi cộng, trừ, bạn tính từ hàng nào trước?
+ Muốn tìm số hạng (số bị trừ, số trừ) chưa biết, em làm ntn?
+ Củng cố cách tính thuận tiện
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giờ d¹y:...........................................................................................
________________________________ 
TiÕt 3,4: TIẾNG VIỆT
Bµi 32A: cuéc sèng mÕn yªu (T1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 51 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em ®äc yÕu ®äc bµi vµ n¾m ND bµi.
* HSK-G: - Đäc diÔn c¶m vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi 
 - Hoàn thiện tốt các bài tập 
 Bổ sung:
+ Vì sao cuộc sống ở vương quốc ấy buồn chán như vậy? (Vì cư dân ở đó không ai biết cười)
+ Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình? (Cử một viên đại thần đi du học nước ngoài chuyên môn về cười)
+ Nội dung: Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán.
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Bµi 32A: cuéc sèng mÕn yªu (T2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 51 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em hiÓu vÒ thµnh phÇn phô tr¹ng ng÷, x¸c ®Þnh ®­îc tr¹ng ng÷ trong c©u, thªm bé phËn c©u ®Ó cã c¸c c©u hoµn chØnh. 
* HSK-G: - Hoàn thiện tốt các bài tập 
 - Gióp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
+ Em hiểu thế nào là trạng ngữ?
+ Trạng ngữ trả lời cho câu hỏi nào?
+ Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, xác định thời gian, nơi chốn
+ Củng cố về trạng ngữ
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
.......................................................................................
......................................................................................... 
_______________________________________________________________________
Thø ba ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2016 
TiÕt 1: To¸n
Bµi 100: «n tËp vÒ c¸c phÐp tÝnh víi sè tù nhiªn (t2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 58 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc, hoµn thµnh c¸c BT.
* HSK-G: - Hoàn thiện tốt các bài tập 
 - Gióp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
+ Củng cố tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân
+ Nêu các bước làm 1 bài điền dấu?
+ Muốn tìm thừa số (số bị chia, số chia) chưa biết, em làm ntn?
+ Vận dụng phép nhân số tự nhiên để giải bài toán
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rót kinh nghiÖm giê d¹y:...........................................................................................
_______________________________________
TiÕt 2,3: TIẾNG VIỆT
Bµi 32A: cuéc sèng mÕn yªu (T3)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 51 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm, vở.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em nhí-viÕt ®óng ®o¹n v¨n trong bµi V­¬ng quèc v¾ng nô c­êi; chän vµ viÕt c¸c tõ ng÷ thÝch hîp hoµn thµnh ®o¹n v¨n ë c©u b.
* HSK-G: - Viết đúng, đẹp, trình bày khoa học 
 - Gióp c¸c b¹n yÕu Viết đẹp, đúng lỗi chính tả
 Bổ sung:
+ H đọc thầm đoạn chính tả, viết ra nháp những từ dễ viết sai.
+ Đại diện H nêu từ dễ viết sai -> G viết trên bảng -> H phân tích 
+ G đọc - H viết. 
+ Đổi bài cùng chữa lỗi. Nhóm trưởng báo cáo bài viết của nhóm.
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Bµi 32B: kh¸t väng sèng (T1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 57 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em ®äc yÕu ®äc bµi vµ n¾m ND bµi.
* HSK-G: - Đäc diÔn c¶m vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi.
 - Gióp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
+ Mọi người có thái độ ntn đối với cậu bé thế nào? (Mọi người háo hức nhìn)
+ Tiếng cười làm thay đổi cuộc sống ở vương quốc u buồn như thế nào?
 (Tiếng cười như phép màu làm cho cuộc sống u buồn ở vương quốc thay đổi: gương mặt mọi người rạng rỡ, hoa nở, chim hót, những tia nắng mặt trời nhảy múa, sỏi đá reo vang đuổi những bánh xe)
+ Nội dung: Tiếng cười cần thiết với cuộc sống của chúng ta.
+ H chọn 1 hình ảnh so sánh và viết vào vở
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
.......................................................................................................
......................................................................................................
____________________________________ 
TiÕt 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
Tham gia m«i tr­êng cña ph­êng em
1. Môc tiªu: Häc xong bµi, H cã kh¶ n¨ng:
 - BiÕt tham gia vµo nh÷ng ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng cña tæ, khu phè, ph­êng tæ chøc.
 - NhËn thÊy ®ã lµ viÖc lµm cã Ých, ®ã còng lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ng­êi.
2. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn
 - Tranh ¶nh vÒ nh÷ng ho¹t ®éng cña ph­êng ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng.
 - PhiÕu häc tËp.
3. Ho¹t ®éng d¹y häc
* Khëi ®éng.
 Trưởng ban văn nghệ cho lớp chơi trò chơi: “Diệt muỗi”
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
a. H§ 3: Lµm viÖc c¸ nh©n.
 - Em h·y ®iÒn § vµo c©u tr¶ lêi em cho lµ ®óng vµ S em cho lµ sai.
 - B¶o vÖ m«i tr­êng lµ:
 + QuÐt dän ®­êng phè. 
 + BÎ cµnh , bøt l¸ c©y. 
 + Trùc nhËt líp häc.
 + TrÌo c©y, h¸i qu¶ ë n¬i c«ng céng.
b. Ho¹t ®éng tiÕp nèi.
H§ 1: Ho¹t ®éng nhãm.
 - GV giao viÖc:
 + KÓ tªn nh÷ng viÖc em lµm hoÆc chøng kiÕn ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng do tæ, khu, ph­êng em tæ chøc?
 + KÓ tªn nh÷ng viÖc em lµm hoÆc chøng kiÕn ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng ë líp, tr­êng em tæ chøc?
c. H§2: Lµm viÖc c¶ líp - C¸c nhãm th¶o luËn.
 - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.
 - Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
c. H§2: Lµm viÖc c¶ líp.
- HiÖn nay m«i tr­êng ë ®Þa ph­¬ng em nh­ thÕ nµo?
 -> GV dÉn chøng mét sè khu vùc m«i tr­êng cña ®Þa ph­¬ng ch­a ®­îc b¶o vÖ, ý thøc cña ng­êi d©n ch­a tèt.
 - T¹i sao mçi chóng ta cÇn ph¶i b¶o vÖ m«i tr­êng? ......m«i tr­êng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ cña con ng­êi.
 ->KL: Mçi chóng ta cÇn tham gia tÝch cùc vµo viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng, v× viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng lµ tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ mäi ng­êi kh«ng ph¶i lµ cña riªng ai.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
 - KÓ tªn nh÷ng viÖc lµm em cho lµ biÕt b¶o vÖ m«i tr­êng?
 - Hãy cùng người thân ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i tr­êng.
___________________________________________________________________
Thø t­ ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2016 
TiÕt 1: To¸n
Bµi 100: «n tËp vÒ c¸c phÐp tÝnh víi sè tù nhiªn (t3)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 54 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc, hoµn thµnh c¸c BT.
* HSK-G: - Hoàn thiện tốt các bài tập 
 - Gióp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
+ Vận dụng phép nhân số tự nhiên để giải bài toán
+ Củng cố các phép tính công, trừ, nhân, chia các số tự nhiên
+ Nêu thứ tự thực hiện tính giá trị biểu thức?
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
.......................................................................................
_________________________________
TiÕt 2,3: TIẾNG VIỆT
Bµi 32B: kh¸t väng sèng (T2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 57 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em ph¸t hiÖn néi dông tõng ®o¹n, c¸c bé phËn mµ t¸c gi¶ miªu t¶ Con tª tª ®Ó hoµn thµnh PBT; viÕt ®­îc ®o¹n v¨n t¶ ho¹t ®éng cña con vËt em thÝch.
* HSK-G: - Hoàn thiện tốt các bài tập 
 - Gióp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
+ Tác giả đã tả những hoạt động của con tê tê với óc quan sát tinh tế, tỉ mỉ -> chọn lọc được những chi tiết lí thú
+ H viết đoạn văn miêu tả hoạt động của 1 con vật mà em yêu thích
+ H đọc cho nhau nghe – sửa chữa cho nhau 
+ Rèn kĩ năng miêu tả con vật
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Bµi 32B: kh¸t väng sèng (T3)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 57 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em kÓ ®­îc tõng ®o¹n truyÖn Kh¸t väng.
BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh 3 ®iÓm th¼ng hµng trªn mÆt ®Êt.
* HSK-G: - Nªu ®­îc ý nghÜa cña c©u chuyÖn 
 - Kể chuyện có biểu cảm, diễn xuất
 Bổ sung:
+ H dựa vào tranh và lời gợi ý, kể từng đoạn câu chuyện
+ Trao đổi về nội dung câu chuyện
+ H kể từng đoạn trước lớp – nhận xét, bình chọn bạn kể chuyện hay
*Rèn kĩ năng kể chuyện
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giờ d¹y:
......................................................................................................
......................................................................................... 
____________________________________
TiÕt 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẬP THỂ
CHỦ ĐỀ: HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ
HOẠT ĐỘNG 2: TRÒ CHƠI DU LỊCH VÒNG QUANH THẾ GIỚI
I. Mục tiêu
- Thông qua trò chơi, HS có thêm hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa của một số quốc gia trên thế giới.
- Phát triển ở HS kĩ năng giao tiếp, khả năng ứng phó nhanh nhạy, chính xác.
II. Chuẩn bị
- Trước khoảng 1 tuần, GV phổ biến kế hoạch hoạt động và thể lệ cuộc chơi tới HS.
- Mỗi tổ/ lớp cử ra một đội chơi gồm 3 HS. Mỗi lượt chơi chỉ nên gồm 3 – 4 đội chơi.
- Những HS tham gia trò chơi chuẩn bị nghiên cứu trước các tài liệu tham khảo về đất nước, con người và văn hóa của một số quốc gia trên thế giới.
III. Các hoạt động
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
- MC mời đại diện các đội chơi lên rút thăm. Trên mỗi chiếc thăm đã có ghi tên một quốc gia nào đó. Nhiệm vụ của mỗi đội chơi là sau 5 phút chuẩn bị phải:
+ Xác định được vị trí của quốc gia đó trên bản đồ thế giới (gắn tên quốc gia trên bản đồ) – 10 điểm.
+ Nêu được tên thủ đô của quốc gia đó – 10 điểm.
+ Nêu được tên một di sản thế giới hoặc một danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử, văn hóa của quốc gia đó – 10 điểm.
+ Kể được một nét văn hóa đặc trưng của dân tộc đó – 10 điểm.
- Các đội chơi thảo luận chuẩn bị.
- Lần lượt từng đội chơi trình bày, Ban giám khảo cho điểm từng đội chơi.
 * Tổng kết và trao giải thưởng
- Công bố kết quả cuộc chơi.
- Tặng phần thưởng cho đội chơi có tổng số điểm cao nhất.
______________________________________________________________
Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2016 
TiÕt 1: To¸n
Bµi 101: «n tËp vÒ biÓu ®å
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 58 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em nhËn xÐt ®ưîc mét sè th«ng tin trªn biÓu ®å cét, vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc, hoµn thµnh c¸c BT.
* HSK-G: - Hoàn thiện tốt các bài tập 
 - Gióp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
+ Có tất cả mấy nhóm?
+ Nhóm 3 có bao nhiêu bạn? Bao nhiêu bạn nam? Bao nhiêu bạn nữ?
+ Nhóm nào có nhiều bạn nhất? Nhóm nào có ít bạn nhất?
+ Nhóm 3 có nhiều hơn nhóm 2 mấy bạn?
* Củng cố về cách đọc thông tin trên biểu đồ
+ Ngọn núi nào cao hơn 3000m?
+ Ngọn núi cao nhất? Ngọn núi nào thấp nhất?
* Củng cố về cách đọc thông tin trên biểu đồ
+ Rèn kĩ năng đọc và vẽ biểu đồ
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
.......................................................................................
......................................................................................... 
___________________________________ 
TiÕt 2,3: TIẾNG VIỆT
Bµi 32C: nghÖ sÜ móa cña rõng xanh(t1)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 64 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em x¸c ®Þnh ®o¹n më bµi, ®o¹n kÕt bµi cña bµi v¨n miªu t¶ con vËt, viÕt ®­îc ®o¹n më bµi, ®o¹n kÕt bµi cho bµi v¨n miªu t¶ con vËt.
* HSK-G: - Hoàn thiện tốt các bài tập 
 - Gióp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
+ Mở bài là đoạn nào? Tác giả mở bài theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp?
+ Kết bài là đoạn nào? Tác giả kết bài theo kiểu mở rộng hay không mở rộng?
- Viết đoạn mở bài và kết bài cho bài văn tả con vật trong bài 32B
- Đọc bài cho nhau nghe – nhận xét, bình chọn
* Rèn kĩ năng miêu tả các con vật
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
Bµi 32C: nghÖ sÜ móa cña rõng xanh (T2)
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 64 
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em x¸c ®Þnh ®­îc tr¹ng ng÷ trong c©u; ®Æt ®­îc c©u cã tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n.
 * HSK-G: - Hoàn thiện tốt các bài tập 
 - Gióp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
+ Các trạng ngữ vừa tìm trả lời cho câu hỏi nào?
* Củng cố về trạng ngữ trong câu
+ H viết vở 1 câu có dùng trạng ngữ - Đọc kết quả bài làm cho nhau nghe
+ Em hiểu thế nào là trạng ngữ?
+ Trạng ngữ thường trả lời cho câu hỏi nào?
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
* Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
............................................................................................................
............................................................................................................... 
________________________________ 
TiÕt 4: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ DỤC
BÀI 64 (Tiết 2): MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN – NHẢY DÂY
1. Mục tiêu:
Ôn một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu nâng cao thành tích.
2. Chuẩn bị:
 - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.
 - Giáo viên: Còi, dây nhảy, cầu - Học sinh: Trang phục gọn gàng.
3. Các hoạt động dạy học: 
*Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo hàng dọc.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. 
-Xoay khớp,vai, tay,chân, cổ..
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.
a.Môn tự chọn: - Đá cầu.
+ Ôn tâng cầu bằng đùi, tập theo nhóm 3-5 người.
+ Ôn chuyền cầu bằng theo nhóm 2-3 người. GV chia HS thành nhóm 2-3 người ở những địa điểm khác nhau. GV giúp HS ổn định địa điểm.
- Ném bóng: 
+ Ôn cầm bóng, đứng chuẩn bị, ngắm đích, ném bóng vào đích. Đội hình tập luyện do GV chọn.
+ Thi ném bóng trúng đích, HS lần lượt ném. Mỗi 3 ném thử 2 quả, ném chính thức 3 quả, tính số quả trúng đích hoặc số điểm đạt được.
b.Nhảy dây.
- GV cho HS nhảy dây cá nhân kiểu chân trước chân sau theo đội hình vòng tròn...
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG.
- Thả lỏng, hồi tĩnh. GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét tiết học và giao b/tập về nhà
______________________________________________________________________
Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2016
TiÕt 1: To¸n
Bµi 102: «n tËp vÒ ph©n sè
 1. Mục tiêu:
 - Tài liệu hướng dẫn trang 62
 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Vở nháp, bảng nhóm.
 3. Các hoạt động: 
- Theo logo. 
 4. Điều chỉnh nội dung dạy học: 
Không.
 5. Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh:
* HSY: GV, nhóm trưởng tiÕp cËn gióp c¸c em vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc, hoµn thµnh c¸c BT.
* HSK-G: - Hoàn thiện tốt các bài tập 
 - Gióp c¸c b¹n yÕu hoµn thµnh c¸c BT
 Bổ sung:
* Củng cố về phân số bằng nhau
- Nêu cách viết phân số thích hợp vào chỗ chấm?
+ Nêu cách sắp xếp các phân số theo thứ tự
+ Nêu cách rút gọn phân số?
+ Nêu các cách quy đồng mẫu số các phân số
 6. Hướng dẫn hoạt động ứng dụng: 
- Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
*Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
......................................................................................................
.........................................................................................
_________________________________________ 
TiÕt 2: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT
TIẾT 31: LẮP Ô TÔ TẢI 
I/ Mục tiêu:
 -HS chọn đúng và đủ số lượng các chi tiết để lắp ô tô tải.
 -Lắp được ô tô tải theo mẫu. Ô tô tải chuyển động được.
 -Rèn tính cẩn thận, an toàn lao động khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của ô tô tải.
*SDNL: Có ý thức sử dụng tiết kiệm xăng dầu và BVMT.
II/ Tài liệu và phương tiện:
GV: - Mục tiêu của bài( ghi ở bảng)
 - Mẫu ô tô tải đã lắp sẵn .
 - Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật .
HS: dụng cụ học môn kĩ thuật
III/ Tiến trình
TIẾT 1
* Khởi động: Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát
B: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
 1:HS thực hành lắp ô tô tải. 
*Hoạt động nhóm đôi
 a/ HS chọn chi tiết
 - HS chọn đúng và đủ các chi tiết.
 - GV kiểm tra giúp đỡ HS chọn đúng đủ chi tiết để lắp xe ô tô tải.
 b/ Lắp từng bộ phận: 
 - GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ.
 - HS đọc ghi nhớ SGK.
 - GV yêu cầu các em phải quan sát kỹ nội dung của từng bước lắp ráp.
 - GV nhắc nhở HS cần lưu ý các điểm sau :
 +Khi lắp sàn cabin, cần chú ý vị trí trên, dưới của tấm chữ L với các thanh thẳng 7 lỗ, thanh chữ U dài.
 + Khi lắp cabin chú ý lắp tuần tự theo thứ tự H.3a , 3b, 3c, 3d để đảm bảo đúng qui trình.
 - GV quan sát theo dõi, các nhóm để uốn nắn và chỉnh sửa.
 c/ lắp ráp xe ô tô tải
 - GV nhắc HS khi lắp các bộ phận phải chú ý:
 + Chú ý vị trí trong, ngoài của bộ phận với nhau.
 + Các mối ghép phải vặn chặt để xe không bị xộc xệch.
 - GV theo dõi và uốn nắn kịp thời những HS, nhóm còn lúng túng.
 - Nhấn mạnh: Lắp thêm thiết bị thu năng lượng mặt trời để chạy xe ô tô tiết kiệm xăng, dầu.
* Hoạt động nhóm
 2: Đánh giá kết quả học tập.
 - GV tổ chức HS trưng bày sản phẩm thực hành theo nhóm.
 - GV nêu những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm thực hành
 + Lắp đúng mẫu và theo đúng qui trình.
 + Ô tô tải lắp chắc chắn, không bị xộc xệch.
 + Xe chuyển động được.
 - HS dựa vào tiêu chuẩn trên để đánh giá sản phẩm.
 - GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS. 
 - Nhắc HS tháo các chi tiết và xếp gọn vào hộp.
C : HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
*Hoạt động cộng đồng
 Yêu cầu HS về nhà ứng dụng những điều vừa học thực hành lắp gháp mô hình đồ chơi ờ nhà cùng anh, chị em của mình.
-Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần học tập và kết quả thực hành của HS.
-Hướng dẫn HS về nhà đọc trước và chuẩn bị vật liệu,dụng cụ theo SGK để học bài sau. 
__________________________________

File đính kèm:

  • docgiao_an_VNEN_lop_4_tuan_32.doc