Giáo án Lịch sử địa phương - Bài 1 đến bài 4

1. Kiểm tra bài:

+ Kể tên những người con của quê hương Phúc Thọ có công trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

2. Bài mới:

* Giới thiệu bài:

 GV nêu mục tiêu bài học.

a) Hoàng Đạo(? – 42)

- Cho HS đọc mục 1(tr20), TLCH:

+ Hoàng Đạo sinh ra và lớn lên ở đâu?

+ Hoàng Đạo đã làm gì để giúp Hai Bà Trưng đánh giặc?

+ Nhân dân đã làm gì để tỏ lòng biết ơn danh tướng Hoàng Đạo?

b)Phùng Ả Tú, Phùng Ả Huyền(? – 43)

Cho HS đọc mục 2(tr21), TLCH:

+ Quê hương của Ả Tú, Ả Huyền ở đâu?

Ả Tú, Ả Huyền đã làm gì để giúp Hai Bà Trưng khởi nghĩa?

+ Nhân dân đã làm gì để tỏ lòng biết ơn danh tướng Ả Tú, Ả Huyền ?

c) Quận Cồ( ? – 1889)

Cho HS đọc mục 3(tr22), TLCH:

 

doc10 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 13/02/2020 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử địa phương - Bài 1 đến bài 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
	 BÀI 1:	GIỚI THIỆU VỀ HUYỆN PHÚC THỌ
I. Mục tiêu; Gióp HS hiÓu 
- Khái quát về địa lý của huyện Phúc Thọ
- Hiểu về truyền thống quê hương Phúc Thọ
- Gi¸o dôc HS ý thøc tr¸ch nhiÖm, ®éng viªn khuyÕn khÝch häc sinh cã hµnh ®éng ®óng ®¾n, biÕt t«n träng vµ b¶o vÖ nh÷ng di tÝch lÞch sö cña huyên Phúc Thọ mÕn yªu.
II. Đồ dùng dạy – học: 
 - Sách lịch sử quê hương Phúc Thọ.
- Bản đồ hành chính 
III. Hoạt động dạy- học:
Ho¹t ®éng của GV
Ho¹t ®éng của HS
1.Giới thiệu bài:
 - GV nêu mục tiêu tiết học. 
2. Bài mới:
* Điều kiện tự nhiên, xã hội.
Cho HS đọc mục 1 ( tr9), tlch:
+ Tên gọi của huyện Phúc Thọ
có từ khi nào?
+ Huyện Phúc Thọ có bao nhiêu xã, thi trấn? Đó là xã nào?
+ Huyện có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế nông nghiệp.
*HĐ2: Truyền thống quê hương Phúc Thọ
Cho HS đọc mục 2 ( tr10), tlch
+ Quê hương Phúc Thọ có những truyền thống tốt đẹp nào? 
- Cho HS quan sát bản đồ hành chính huyện Phúc Thọ.
+ Hãy tìm vị trí xã Cẩm Đình trên bản đồ .
+ Xã Cẩm Đình giáp với những xã nào?
3. Củng cố - Dặn dò:
+ Huyện Phúc Thọ có bao nhiêu xã, thi trấn? Đó là xã nào?
+ Quê hương Phúc Thọ có những truyền thống tốt đẹp nào? 
- GVNX tiết học.
- HS đọc mục 1 ( tr9), tlch
- Từ năm 1822.
- Huyện có 22 xã và một thi trấn, ( Cẩm Đình )
- Địa hình tương đổi bằng phẳng, đất đai được phù sa sông Hồng, sông Đáy, sông Tích bồi đắp
- HS đọc mục 2 ( tr10), tlch
- HS trả lời, nhận xét.
- HS quan sát bản đồ hành chính huyện Phúc Thọ.
- HS chỉ vị trí xã Cẩm Đình trên bản đồ .
- giáp Xuân Phú,Võng Xuyên, Phương Độ , Sen Chiểu, huyện Yên Lạc. 
- HS trả lời, nhận xét.
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
	 BÀI 2:	DI TÍCH LỊCH SỬ, HUYỆN PHÚC THỌ
I. Mục tiêu; Gióp HS hiÓu 
- Khái quát về các di tích của huyện Phúc Thọ
- Biết một số di tích của quê hương Phúc Thọ
- Gi¸o dôc HS ý thøc tr¸ch nhiÖm, ®éng viªn khuyÕn khÝch häc sinh cã hµnh ®éng ®óng ®¾n, biÕt t«n trọng vµ b¶o vÖ nh÷ng di tÝch lÞch sö cña huyên Phúc Thọ.
II. Đồ dùng dạy – học: 
 - Sách lịch sử quê hương Phúc Thọ.
- Bản đồ hành chính 
III. Hoạt động dạy- học:
Ho¹t ®éng của GV
Ho¹t ®éng của HS
1. Kiểm tra bài:
+ Quê hương Phúc Thọ có những truyền thống tốt đẹp nào? 
2. Bài mới:
* Giới thiệu bài:
 - GV nêu mục tiêu tiết học.
* HĐ1: Khái quát về các di tích
Cho HS đọc mục 1 ( tr13), tlch:
+ Kể tên một số loại hình di tích văn hóa của huyện Phúc Thọ?
+ Kể tên một số di tích đã được xếp hạng của huyện Phúc Thọ mà em biết?
*HĐ2: Một số di tích tiêu biểu
Cho HS đọc mục 2a ( tr13), tlch
+ Đền Hát Môn được xây dựng khi nào, ở đâu? Để thờ phụng ai?
+ Hãy miêu tả các hạng mục trong quần thể của đền Hát Môn?
Cho HS đọc mục 2b ( tr15), tlch:
+ Miếu Thuần Mỹ được xây dựng khi nào, ở đâu? Để thờ phụng ai?
+ Qua bài học em liên tưởng đến truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc Việt Nam?
+ Em hãy miêu tả về một ngôi chùa, đình, đền, miếu...ở xã nơi em sinh sống?
+ Kể tên những lễ hội của xã nơi em sinh sống và các xã trong huyện Phúc Thọ?
3. Củng cố- dặn dò:
+ Huyện Phúc Thọ có bao nhiêu di tích được xếp hạng cấp Quốc gia; Có bao nhiêu di tích được xếp hạng cấp Tỉnh, Thành phố? 
- GVNX tiết học.
- Truyền thống yêu nước, cần cù, chịu khó,hiếu học, văn hóa.
- HS đọc mục 1 ( tr13), tlch
- Chùa, đình, đền, miếu, quán
- Đền Hai Bà Trưng – Hát Môn; đình, chùa Hương Tảo- Ngọc Tảo; đình Tường Phiêu- Tích Giang; đình Hạ Hiệp;Miếu Thuần Mỹ; đình Võng Ngoại- Võng Xuyên
- HS đọc mục 2a ( tr13), tlch
- Đền xây dựng khoảng năm 43
- HS nhận xét.
- Quán tiên, cổng Tứ trụ
- Cho HS đọc mục 2b ( tr15), tlch
- Miếu được xây dựng vào thời Hậu Lê thuộc xã Trạch Mỹ Lộc để thờ thành hoàng làng là ông Minh Điền.
- HS trả lời, nhận xét.
- HS miêu tả về một ngôi chùa(đình, đền, miếu) ở nơi mình sinh sống.
- HS kể tên các lễ hội, nhận xét.
- 42 di tích cấp Quốc gia, 45 di tích cấp Tỉnh, Thành phố
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
 BÀI 3: KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
I. Mục tiêu: HS hiểu
 + Nguyên nhân Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.
 + Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng .
 + HS kể tóm tắt được cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng .
II. Đồ dùng dạy - học:
Tranh minh họa.
Sách Lịch sử quê hương Phúc Thọ.
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
- Hôm nay, chúng ta tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
2. Bài mới:
* HĐ1: Tìm hiểu diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
- Cho HS đọc bài khởi nghĩa Hai Bà Trưng, TLCH: 
+ Hãy nêu thời gian và địa điểm diễn ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
+ Nhân dân huyện Phúc Thọ đã hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng như thế nào?
+ Kể tên những người con của quê hương Phúc Thọ có công trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
* HĐ2: Kể tóm tắt cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
- GV nhận xét, bổ sung.
+ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi nói lên điều gì về tinh thần yêu nước của nhân dân ta?
3. Củng cố, dặn dò:
- Qua bài học em học tập được điều gì?
- GV nhận xét giờ học
- Bài sau: Các danh tướng quê hương PT
- HS đọc bài khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thảo luận nhóm, TLCH: 
- Đầu xuân Canh Tý(năm 40), tại xã Hát Môn
- Được đông đảo nhân dân Phúc Thọ hưởng ứng 
- Vợ chồng ông Đỗ Năng Tế - Tam HIệp, Hoàng Đạo – Liên Hiệp
- HS kể.
- HS nhóm khác theo dõ nhận xét và bổ sung.
+ Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước chống giặc ngoại xâm.
- HS nêu, nhận xét.
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
 BÀI 4: CÁC DANH TƯỚNG QUÊ HƯƠNG PHÚC THỌ
I. Mục tiêu: HS biết
+ Một số danh tướng có công với quê hương, đất nước. 
+ Biết ơn và ghi nhớ công lao của các danh tướng.
II. Đồ dùng dạy - học:
Tranh minh họa.
Sách Lịch sử quê hương Phúc Thọ.
III. Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài:
+ Kể tên những người con của quê hương Phúc Thọ có công trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
2. Bài mới:
* Giới thiệu bài:
 GV nêu mục tiêu bài học.
a) Hoàng Đạo(? – 42)
- Cho HS đọc mục 1(tr20), TLCH: 
+ Hoàng Đạo sinh ra và lớn lên ở đâu?
+ Hoàng Đạo đã làm gì để giúp Hai Bà Trưng đánh giặc?
+ Nhân dân đã làm gì để tỏ lòng biết ơn danh tướng Hoàng Đạo?
b)Phùng Ả Tú, Phùng Ả Huyền(? – 43)
Cho HS đọc mục 2(tr21), TLCH:
+ Quê hương của Ả Tú, Ả Huyền ở đâu?
Ả Tú, Ả Huyền đã làm gì để giúp Hai Bà Trưng khởi nghĩa?
+ Nhân dân đã làm gì để tỏ lòng biết ơn danh tướng Ả Tú, Ả Huyền ?
c) Quận Cồ( ? – 1889)
Cho HS đọc mục 3(tr22), TLCH:
+ Quận Cồ tên thật là gì ? sinh ra và lớn lên ở đâu?
+ Nêu một vài đặc điểm nổi bật của Quận Cồ?
+ Kể những trận đánh têu biểu của Quận Cồ và nghĩa quân?
+ Để tỏ lòng biết ơn danh tướng Quận Cồ nhân dân đã làm gì ?
d) Đốc Ngữ( ? – 1892)
- Cho HS đọc mục 4(tr22), TLCH
+ Đốc Ngữ tên thật là gì ? quê ở đâu?
+ Kể những trận đánh têu biểu của Đốc Ngữ và nghĩa quân?
+ Để tỏ lòng biết ơn danh tướng Đốc Ngữ nhân dân đã làm gì ?
3. Củng cố, dặn dò:
- Qua bài học em học tập được điều gì?
- GV nhận xét giờ học.
- Vợ chồng ông Đỗ Năng Tế - Tam HIệp, Hoàng Đạo – Liên Hiệp
- HS đọc mục 1(tr20), TLCH
- Hoàng Đạo sinh ra và lớn lên ở làng Hạ Hiệp - Liên Hiệp.
- Ông chiêu mộ dân binh trong vùng.
- Nhân dân đã rước linh vị của ông vào thờ ở đình Hạ Hiệp- Liên Hiệp- PT.
- HS đọc mục 2(tr21), TLCH
+ Ở làng Vân Thủy nay là xã 
- Chiêu mộ được 52 nghĩa quân thao luyện cung kiếm, võ nghệ, phò giúp
- Nhân dân đã rước linh vị của Ả Tú, Ả Huyền, Ả Cát vào thờ ở đình Vân Cốc. 
- HS đọc mục 3(tr22), TLCH
- HS trả lời, nhận xét.
- HS đọc mục 4(tr22), TLCH
- HS trả lời, nhận xét.
- Lòng yêu nước của nhân dân ta. 

File đính kèm:

  • docgiao_an_Lich_su_dia_phuong_Phuc_Tho.doc
Giáo án liên quan