Giáo án dạy Lớp 2 Tuần 35

Tiếng Việt

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HK II (TIẾT 6)

I. MỤC TIÊU

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1

- Biết đáp lời từ chối theo tình huống cho trước(BT2). Tìm được bộ phận trong câu trả lời cho hỏi Để làm gì?(BT3) . Điền đúng dấu chấm than,dấu phẩy vào chỗ tróng trong đoạn văn(BT4)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: Phieáu ghi saün teân caùc baøi hoïc thuoäc loøng töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34.

 

doc20 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 27/03/2017 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dạy Lớp 2 Tuần 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùp.
Baøi 4:
Yeâu caàu HS xem ñoàng hoà vaø ñoïc giôø ghi treân töøng ñoàng hoà.
GV nhaän xeùt.
4. Cuûng coá – Daën doø 
Toång keát tieát hoïc vaø giao caùc baøi taäp boå trôï kieán thöùc cho HS.
-Laøm baøi, sau ñoù 3 HS ñoïc baøi cuûa mình tröôùc lôùp.
732, 733,734,735,736,737
905,906,907,908,909,910,911
996,997,998,999,1000
- HS nhaéc laïi caùch so saùnh soá.
HS laøm baøi.
302< 310
888 > 879
 542 = 500 + 42
Thöïc haønh tính nhaåm. Ví duï: 9 coäng 6 baèng 15, 15 tröø 8 baèng 7.
HS xem ñoàng hoà vaø ñoïc giôø ghi treân töøng ñoàng hoà. Baïn nhaän xeùt. 
Chuaån bò: Luyeän taäp chung.
***************************************
Thủ công (Có giáo viên chuyên trách dạy)
*****************************************
Thứ ba, ngày tháng 5 năm 2012
ThÓ dôc(thầy Hà dạy)
*************************************
Toán
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. MỤC TIÊU
- Thuộc bảng nhân chia đã học để tính nhẩm
- Biết làm tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100
- Biết tính chu vi hình tam giác. BT cần làm số 1, 2, 3.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn oân taäp.
Baøi 1:
Yeâu caàu HS töï laøm baøi. Sau ñoù goïi HS ñoïc baøi laøm cuûa mình tröôùc lôùp.
Baøi 2:
Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thöïc haønh tính theo coät doïc, sau ñoù laøm baøi taäp.
Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS.
Baøi 3:
Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính chu vi hình tam giaùc, sau ñoù laøm baøi.
4. Cuûng coá – Daën doø 
Toång keát tieát hoïc vaø giao caùc baøi taäp boå trôï kieán thöùc cho HS.
Laøm baøi, sau ñoù 3 HS ñoïc baøi cuûa mình tröôùc lôùp.
2 X 9 = 18
3 X 9 = 27
4 X 9 = 36
16 : 4 = 4
18 : 3 = 6
14 : 2 = 7
3 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
 42
+36
 78
 38
+27
 65
 85
- 21
 65
 80
- 35
 45
- HS nêu caùch tính chu vi hình tam giaùc, sau ñoù laøm baøi
- Chuaån bò: Luyeän taäp chung
**********************************
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HK II (TIẾT 3)
I. MỤC TIÊU
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1
- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu(2trong 4 câu ở BT2). Đặt đúng dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống trong đoạn văn(BT3). HS K- G thực hiện được đầy đủ BT2.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Phieáu ghi saün teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
v Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng 
Tieán haønh töông töï nhö tieát 1.
v Hoaït ñoäng 2: Oân luyeän caùch ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi: ôû ñaâu?
Baøi 2Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
- Caâu hoûi “ÔÛ ñaâu?” duøng ñeå hoûi veà noäi dung gì?
- Haõy ñoïc caâu vaên trong phaàn a.
Haõy ñaët caâu hoûi coù cuïm töø ôû ñaâu cho caâu vaên treân.
Yeâu caàu HS töï laøm caùc phaàn coøn laïi cuûa baøi, sau ñoù gôïi yù moät soá HS ñoïc caâu hoûi cuûa mình. Nghe vaø nhaän xeùt, cho ñieåm töøng HS.
v Hoaït ñoäng 3: Ôân luyeän caùch duøng daáu chaám hoûi, daáu phaåy.
Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
- Daáu chaám hoûi ñöôïc duøng ôû ñaâu? Sau daáu chaám hoûi coù vieát hoa khoâng?
- Daáu phaåy ñaët ôû vò trí naøo trong caâu? Sau daáu phaåy ta coù vieát hoa khoâng?
Goïi 1 HS leân laøm baøi treân baûng lôùp. Caû lôùp laøm baøi vaøo Vôû Baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai.
Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng.
-Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
4. Cuûng coá – Daën doø 
Caâu hoûi “ÔÛ ñaâu?” duøng ñeå hoûi veà noäi dung gì?
Daën doø HS veà nhaø oân laïi kieán thöùc veà maãu caâu hoûi “ÔÛ ñaâu?” vaø caùch duøng daáu chaám hoûi, daáu phaåy.
Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta: Ñaët caâu hoûi coù cuïm töø ÔÛ ñaâu? cho nhöõng caâu sau.
- Caâu hoûi ÔÛ ñaâu? duøng ñeå hoûi veà ñòa ñieåm, vò trí, nôi choán.
-Ñoïc: Giöõa caùnh ñoàng, ñaøn traâu ñang thung thaêng gaëm coû.
Ñaøn traâu ñang thung thaêng gaëm coû ôû ñaâu?
Laøm baøi:
b) Chuù meøo möôùp vaãn naèm lì ôû ñaâu?
c) Taøu Phöông Ñoâng buoâng neo ôû ñaâu?
d) Chuù beù ñang say meâ thoåi saùo ôû ñaâu?
Ñieàn daáu chaám hoûi hay daáu phaåy vaøo moãi oâ troáng trong truyeän vui sau?
Daáu chaám hoûi duøng ñeå ñaët cuoái caâu hoûi. Sau daáu chaám hoûi ta phaûi vieát hoa.
Daáu phaåy ñaët ôû giöõa caâu, sau daáu phaåy ta khoâng vieát hoa vì phaàn tröôùc daáu phaåy thöôøng chöa thaønh caâu.
Laøm baøi:
Ñaït leân naêm tuoåi. Caäu noùi vôùi baïn:
Chieán naøy, meï caäu laø coâ giaùo, sao caäu chaúng bieát vieát moät chöõ naøo?
Chieán ñaùp:
Theá boá caäu laø baùc só raêng sao con beù cuûa caäu laïi chaúng coù chieác raêng naøo?
- Caâu hoûi “ÔÛ ñaâu?” duøng ñeå hoûi veà ñòa ñieåm, nôi choán, vò trí.
************************************
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HK II (TIẾT 4)
I. MỤC TIÊU
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1
- Biết đáp lời chúc mừng theo tình huống cho trước(BT2) , biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào(BT3)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Phieáu ghi saün teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34. 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
v Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng
Tieán haønh töông töï nhö tieát 1.
v Hoaït ñoäng 2: Oân luyeän caùch ñaùp lôøi chuùc möøng 
Baøi 2:Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
Haõy ñoïc caùc tình huoáng ñöôïc ñöa ra trong baøi.
- Khi oâng baø ta taëng quaø chuùc möøng sinh nhaät con, theo con oâng baø seõ noùi gì?
- Khi ñoù con seõ ñaùp laïi lôøi cuûa oâng baø ntn?
-Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi ñeå tìm lôøi ñaùp cho caùc tình huoáng coøn laïi.
- Ñaùp laïi lôøi chuùc möøng cuûa ngöôøi khaùc.
1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm.
-Ông baø seõ noùi: Chuùc möøng sinh nhaät chaùu. Chuùc chaùu ngoan vaø hoïc gioûi./ Chuùc möøng chaùu. Chaùu haõy coá gaéng ngoan hôn vaø hoïc gioûi hôn nheù./
- HS noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán: Chaùu caûm ôn oâng baø aï! Chaùu thích moùn quaø naøy laém, chaùu höùa seõ hoïc gioûi hôn ñeå oâng baø vui aï./ Oâng baø cho chaùu moùn quaø ñeïp quaù, chaùu caûm ôn oâng baø aï./ 
- Laøm baøi.
Yeâu caàu moät soá caëp HS ñoùng vai theå hieän laïi caùc tình huoáng treân. Theo doõi vaø nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
v Hoaït ñoäng 3: Oân luyeän caùch ñaët caâu hoûi vôùi cuïm töø ntn
Goïi HS ñoïc ñeà baøi.
Caâu hoûi coù cuïm töø nhö theá naøo duøng ñeå hoûi veà ñieàu gì?
Haõy ñoïc caâu vaên trong phaàn a.
Haõy ñaët caâu coù cuïm töø nhö theá naøo ñeå hoûi veà caùch ñi cuûa gaáu.
Yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai.
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
4. Cuûng coá – Daën doø 
Nhaän xeùt giôø hoïc.
-Daën doø HS veà nhaø oân laïi kieán thöùc cuûa baøi vaø chuaån bò baøi sau: OÂn taäp tieát 5. 
b) Con xin caûm ôn boá meï./ Con caûm ôn boá meï, con höùa seõ chaêm hoïc hôn ñeå ñöôïc theâm nhieàu ñieåm 10./
c) Mình caûm ôn caùc baïn./ Tôù ñöôïc nhaän vinh döï naøy laø nhôø coù caùc baïn giuùp ñôõ, caûm ôn caùc baïn nhieàu./
Thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV.
-1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp theo doõi SGK.
Duøng ñeå hoûi veà ñaëc ñieåm.
Gaáu ñi laëc leø.
Gaáu ñi nhö theá naøo?
HS vieát baøi, sau ñoù moät soá HS trình baøy baøi tröôùc lôùp.
b) Sö töû giao vieäc cho beà toâi nhö theá naøo?
c) Veït baét chöôùc tieáng ngöôøi nhö theá naøo?
*************************************
Thứ tư ngày tháng 5 năm 2012
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HK II (TIẾT 5)
I. MỤC TIÊU
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1
- Biết đáp lời khen ngợi theo tình huống cho trước(BT2), biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ vì sao(BT3)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Phieáu ghi saün teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
v Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng 
Tieán haønh töông töï nhö tieát 1.
v Hoaït ñoäng 2: Ôn luyeän caùch ñaùp lôøi khen ngôïi cuûa ngöôøi khaùc
Baøi 2
Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
Haõy ñoïc caùc tình huoáng maø baøi ñöa ra.
Haõy neâu tình huoáng a.
Haõy töôûng töôïng con laø baïn nhoû trong tình huoáng treân vaø ñöôïc baø khen ngôïi, con seõ noùi gì ñeå baø vui loøng.
Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi ñeå tìm lôøi ñaùp cho caùc tình huoáng coøn laïi. Sau ñoù, goïi moät soá caëp HS trình baøy tröôùc lôùp.
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
v Hoaït ñoäng 3: Oân luyeän caùch ñaët caâu hoûi coù cuïm töø Vì sao
Yeâu caàu 1 HS ñoïc ñeà baøi.
Yeâu caàu HS ñoïc caùc caâu vaên trong baøi.
Yeâu caàu HS ñoïc laïi caâu a.
Haõy ñaët caâu hoûi coù cuïm töø vì sao cho caâu vaên treân.
- Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi treân.
Vaäy caâu hoûi coù cuïm töø vì sao duøng ñeå hoûi veà ñieàu gì?
-Yeâu caàu 2 HS ngoài caïnh thöïc haønh hoûi ñaùp vôùi caùc caâu coøn laïi. Sau ñoù goïi moät soá caëp leân trình baøy tröôùc lôùp, 1 con ñaët caâu hoûi, con kia traû lôøi.
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS. 
4. Cuûng coá – Daën doø 
Khi ñaùp laïi lôøi khen ngôïi cuûa ngöôøi khaùc, chuùng ta caàn phaûi coù thaùi ñoä ntn?
Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta noùi lôøi ñaùp laïi lôøi khen ngôïi cuûa ngöôøi khaùc trong moät soá tình huoáng.
1 HS ñoïc thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm theo.
-Baø ñeán nhaø chôi, con baät tivi cho baø xem. Baø khen: “Chaùu baø gioûi quaù!”
-HS noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán: Caûm ôn baø ñaõ khen chaùu, vieäc naøy deã laém baø aï, ñeå chaùu daïy baø nheù./ Vieäc naøy chaùu laøm haèng ngaøy maø baø./ Coù gì ñaâu, chaùu coøn phaûi hoïc taäp nhieàu baø aï./ Vieäc naøy chæ caàn quen laø laøm ñöôïc thoâi baø aï. Baø laøm thöû nheù, chaùu seõ giuùp baø./
Laøm baøi:
b) Chaùu caûm ôn dì aï./ Dì ôi, ôû lôùp chaùu coøn nhieàu baïn muùa ñeïp hôn nöõa dì aï./ Thaät haû dì? Chaùu seõ taäp theâm nhieàu baøi nöõa ñeå haùt cho dì xem con nheù./ Dì khen laøm chaùu vui quaù./
c) Coù gì ñaâu, mình gaëp may ñaáy./ Coù gì ñaâu, chæ laø mình ñang ñöùng gaàn noù./
- 1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm theo.
1 HS ñoïc baøi tröôùc lôùp, caû lôùp theo doõi baøi trong SGK.
Vì khoân ngoan, Sö Töû ñieàu binh khieån töôùng raát taøi.
Vì sao Sö Töû ñieàu binh khieån töôùng raát taøi?
Vì Sö Töû raát khoân ngoan.
Hoûi veà lí do, nguyeân nhaân cuûa moät söï vaät, söï vieäc naøo ñoù.
b) Vì sao ngöôøi thuyû thuû coù theå thoaùt naïn?
c) Vì sao Thuûy Tinh ñuoåi ñaùnh Sôn Tinh?
- Chuùng ta theå hieän söï lòch söï, ñuùng möïc, khoâng kieâu caêng.
Daën doø HS veà nhaø oân laïi kieán thöùc cuûa baøi vaø chuaån bò baøi sau: OÂn taäp tieát 6.
*************************************
Toán 
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.MỤC TIÊU
-Biết xem đồng hồ
- Biết làm tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100
- Biết làm tính cộng trừ không nhớ các số có ba chữ số
- Biết tính giá trị của biểu thức có dấu hai phép tính 
- Biết tính chu vi của hình tam giác.BT cần làm số 1, 2,3(a), 4(dòng1),5.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn oân taäp.
Baøi 1:
Yeâu caàu HS xem ñoàng hoà vaø ñoïc giôø treân ñoàng hoà.
Baøi 2:
Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùc so saùnh caùc soá coù 3 chöõ soá vôùi nhau, sau ñoù töï laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
Baøi 3:
Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thöïc haønh tính theo coät doïc, sau ñoù laøm baøi taäp.
Baøi 4:
Yeâu caàu HS töï laøm baøi, sau ñoù neâu caùch thöïc hieän tính.
Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS.
Baøi 5:
Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính chu vi hình tam giaùc, sau ñoù laøm baøi.
4. Cuûng coá – Daën doø 
Toång keát tieát hoïc vaø giao caùc baøi taäp boå trôï kieán thöùc cho HS.
Chuaån bò: Luyeän taäp chung.
Thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV.
-3 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
 699, 728, 740 , 801
 85
- 39
 46
 75
+ 25
 100
 312
+ 7
 319
24 + 18 – 28 5 x 8 - 11
 = 42 - 28 = 40 - 11
 = 14 = 29
- Chu vi cuûa hình tam giaùc laø:
5cm + 5cm + 5cm = 15cm
 hoaëc 	5cm x 3 = 15cm.
**********************************
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HK II (TIẾT 6)
I. MỤC TIÊU
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1
- Biết đáp lời từ chối theo tình huống cho trước(BT2). Tìm được bộ phận trong câu trả lời cho hỏi Để làm gì?(BT3) . Điền đúng dấu chấm than,dấu phẩy vào chỗ tróng trong đoạn văn(BT4)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Phieáu ghi saün teân caùc baøi hoïc thuoäc loøng töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
v Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra laáy ñieåm hoïc thuoäc loøng 
Tieán haønh töông töïc nhö tieát 1. 
Oân luyeän caùch ñaùp lôøi töø choái cuûa ngöôøi khaùc
Baøi 2: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
Haõy ñoïc caùc tình huoáng ñöôïc ñöa ra trong baøi.
Yeâu caàu HS neâu laïi tình huoáng a.
Neáu em ôû trong tình huoáng treân, em seõ noùi gì vôùi anh trai?
- Nhaän xeùt, sau ñoù yeâu caàu HS suy nghó vaø töï laøm caùc phaàn coøn laïi cuûa baøi.
Goïi moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp.
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 
v Hoaït ñoäng 3: Oân luyeän caùch ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi coù cuïm töø ñeå laøm gì?
Baøi 3-Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
Yeâu caàu HS ñoïc caùc caâu vaên trong baøi.
- Yeâu caàu HS ñoïc laïi caâu a.
- Anh chieán só keâ laïi hoøn ñaù ñeå laøm gì?
Ñaâu laø boä phaän traû lôøi caâu hoûi coù cuïm töø ñeå laøm gì trong caâu vaên treân?
Yeâu caàu HS suy nghó vaø töï laøm gì. Sau ñoù, moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp.
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS.
v Hoaït ñoäng 3: Oân luyeän caùch duøng daáu chaám than, daáu phaåy
Neâu yeâu caàu cuûa baøi, sau ñoù yeâu caàu HS töï laøm baøi taäp.
Goïi 1 HS ñoïc baøi laøm, ñoïc caû daáu caâu.
Yeâu caàu HS caû lôùp nhaän xeùt sau ñoù keát luaän veà lôøi giaûi ñuùng vaø cho ñieåm HS.
4. Cuûng coá – Daën doø .
Daën doø HS veà nhaø taäp keå veà con vaät maø con bieát cho ngöôøi thaân nghe.
Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta: 
Noùi lôøi ñaùp cho lôøi töø choái cuûa ngöôøi khaùc trong moät soá tình huoáng.
1 HS ñoïc thaønh tieáng tröôùc lôùp, caû lôùp theo doõi baøi trong SGK.
-HS noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán: Vaâng, em seõ ôû nhaø laøm heát baøi taäp roài, anh cho em ñi nheù?/ Tieác quaù, laàn sau neáu em laøm heát baøi taäp thì anh cho em ñi nheù./
b) Theá thì boïn mình cuøng ñi cho vui nheù./ Tieác thaät, neáu ngaøy mai baïn khoâng chôi boùng thì cho tôù möôïn nheù./ Khoâng sao, tôù ñi möôïn baïn khaùc vaäy./
Moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp, caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt. 
- Tìm boä phaän cuûa moãi caâu sau traû lôøi caâu hoûi ñeå laøm gì?
- 1 HS ñoïc baøi thaønh tieáng, caû lôùp theo doõi baøi trong SGK.
-Ñeå ngöôøi khaùc qua suoái khoâng bò ngaõ nöõa, anh chieán só keâ laïi hoøn ñaù bò keânh.
Ñeå ngöôøi khaùc qua suoái khoâng bò ngaõ nöõa.
Ñoù laø: Ñeå ngöôøi khaùc qua suoái khoâng bò ngaõ nöõa.
b) Ñeå an uûi sôn ca.
c) Ñeå mang laïi nieàm vui cho oâng laõo toát buïng.
Laøm baøi vaøo Vôû baøi taäp Tieáng Vieät 2, taäp hai.
Duõng raát hay nghòch baån neân ngaøy naøo boá meï cuõng phaûi taém cho caâu döôùi voøi hoa sen.
Moät hoâm ôû tröôøng, thaày giaùo noùi vôùi Duõng: 
OÀ! Daïo naøy con choùng lôùn quaù!
Duõng traû lôøi: 
Thöa thaày, ñoù laø vì ngaøy naøo boá meï con cuõng töôùi cho con ñaáy aï.
Chuaån bò: OÂn taäp tieát 7.
************************************
Đạo đức:
THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI KÌ
I. MỤC TIÊU
- Củng cố các kĩ năng ,kiến thức về các chuẩn mực đạo đức đã học trong học kì
- Vận dụng các chuẩn mực đạo đức đã học vào thực tế cuộc sống
- HS Có ý thức trong học tập
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ôn lại kiến thức
- GV cho HS nhắc lại các kiến thức đã học trong học kì II
Nhận xét bổ sung
2. Thực hành kĩ năng
- GV đưa một số tình huống đạo đức y/c học sinh đưa ra cách sử lí
* Tình huống 1
Hùng đến nhà Nam chơi vừa đến cổng nhà Nam ,Hùng bèn gọi to .Người ra mở cổng là mẹ Nam ,Hùng không chào mẹ Nam mà chạy thẳng vào nhà. Hùng làm như vậy có được không ?Em hãy đưa ra cách giải quyết hợp lí nhất ?
* Tình huống 2
Trên đường đi học về Lan gặp một bà cụ trông yếu ,chân đi bị đau bước đi rất khó khăn .Trên vai vác một bao tải nặng .Lan không giúp bà mà còn lớn tiếng mắng bà khi bà cụ đi va phải Lan .Lan làm như vậy có đúng không ? Em sẽ làm gì để Lan hiểu và có thái độ đúng với mọi người ?
Nhận xét bổ sung
3. củng cố dặn dò
- Nhắc nhở HS cách ứng sử trong thực tế cuộc sống hằng ngày 
HS nhắc lại các kiến thức đã học
+ giúp đỡ người khuyết tật
+ Lịch sự khi đến nhà người khác
+ Bảo vệ loài vật có ích
HS xử lí tình huống trên phiếu học tập
Đáp án
Hùng làm như vậy không được Hùng phải chào mẹ bạn Nam sau đó hỏi xem có bạn Nam có ở nhà không rồi xin phép mẹ bạn Nam cho gặp Nam
- Lan không nên tỏ thái độ như vậy , làm như vậy là chưa biết giúp đỡ mọi người ,chưa ngoan khi lớn tiếng mắng người khác mà đây lại là một người lớn tuổi
- HS liên hệ bản thân
 - Nhận xét 
************************************
Thứ năm ngày tháng 5 năm 2012
ThÓ dôc(thầy Hà dạy)
*******************************************
Toán
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. MỤC TIÊU
- Biết so sánh các số
- Biết làm tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100
- Biết làm tính cộng trừ không nhớ các số có ba chữ số
- Biết giải bài toán về ít hơn có liên quan đến đơn vị đo độ dài. BT cần làm2,3,4
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn oân taäp.
Baøi 2:
Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch laøm baøi.
Baøi 3:
Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thöïc haønh tính theo coät doïc, sau ñoù laøm baøi taäp.
Baøi 4:
Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì?
Yeâu caàu HS laøm baøi.
-Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS.
4. Cuûng coá – Daën doø Toång keát tieát hoïc vaø giao caùc baøi taäp boå trôï kieán thöùc cho HS.
Chuaån bò: Thi cuoái kyø 2.
3 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
 482 > 480
 987 < 989
 1000 = 600 + 400
 72
- 27
 45
 48
+48
 96
 602
+ 35
 637
 347
- 37
 310
Baøi toaùn thuoäc daïng ít hôn.
-1 HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
 Baøi giaûi
	Taám vaûi hoa daøi laø:
	40 – 16 = 24 (m)
	Ñaùp soá: 24m.
*******************************************
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HK II (TIẾT 7)
I. MỤC TIÊU
- Mức độ yêu cầu kĩ năng đọc như tiết 1
- Biết đáp lời an ủi theo tình huống cho trước(BT2), dựa vào tranh , kể lại được câu chuyện theo đúng ý và đặt tên cho câu chuyện vừa kể(BT3)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Phieáu ghi saün teân caùc baøi hoïc thuoäc loøng töø tuaàn 28 ñeán tuaàn 34.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
v Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra laáy ñieåm hoïc thuoäc loøng 
Tieán haønh töông töï nhö tieát 1.
v Hoaït ñoäng 2: Kieåm tra laáy ñieåm hoïc thuoäc loøng 
Baøi 2
Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
Haõy ñoïc caùc tình huoáng ñöôïc ñöa ra trong baøi.
- Yeâu caàu HS neâu laïi tình huoáng a.
- Neáu con ôû trong tình huoáng treân, con seõ noùi gì vôùi baïn?
Nhaän xeùt, sau ñoù yeâu caàu HS suy nghó vaø töï laøm caùc phaàn coøn laïi cuûa baøi.
Goïi moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp.
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 
v Hoaït ñoäng 3: Oân luyeän caùch keå chuyeän theo tranh 
Baøi 3: Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
Yeâu caàu HS quan saùt töøng böùc tranh.
Böùc tranh 1 veõ caûnh gì?
-Chuyeän gì ñaõ xaûy ra sau ñoù? Haõy quan saùt vaø tìm caâu traû lôøi ôû böùc tranh thöù 2.
Böùc tranh thöù 3 cho ta bieát ñieàu gì?
Böùc tranh 4 cho ta thaáy thaùi ñoä gì cuûa hai anh em sau khi baïn trai giuùp ñôõ con gaùi?
Yeâu caàu HS chia nhoùm, moãi nhoùm 4 HS cuøng taäp keå laïi truyeän trong nhoùm, sau ñoù goïi moät soá HS trình baøy tröôùc lôùp.
-Nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng HS.
Döïa vaøo noäi dung caâu chuyeän, haõy suy nghó vaø ñaët teân cho truyeän.
4. Cuûng coá – Daën doø Khi ñaùp laïi lôøi an uûi cuûa ngöôøi khaùc, chuùng ta caàn phaûi coù thaùi ñoä ntn?
Chuaån bò baøi sau: OÂn taäp tieát 8
- HS còn lại lên bốc thăm đọc và trả lời câu hỏi.
Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta: Noùi lôøi ñaùp cho lôøi an uûi cuûa ngöôøi khaùc trong moät soá tình huoáng.
-1 HS ñoïc thaønh tieáng tröôùc lôùp, caû lôùp theo doõi ba

File đính kèm:

  • docTuan_35_lop_2.doc
Giáo án liên quan