Giáo án Công nghệ 10 - Chương trình cả năm - Năm học 2015-2016 - Đinh Thị Thanh Lam

 I.Mục tiêu bài học

Sau khi học xong bài,hs phải:

 -Hiểu đợc mục đích và phơng pháp bảo quản củ,hạt làm giống

 -Thấy đợc tầm quan trọng của công tác bảo quản,chế biến nông lâm thủy sản trong đời sống hàng ngày

 -Hiểu đợc mục đích và phơng pháp bảo quản lơng thực,thực phẩmII. GD kĩ năng sống và nội dung tích hợp

- Kĩ năng tự nhận thức

- Kĩ năng thể hiện sự tự tin

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin

NDTH

- Hiểu được đặc điểm của từng loại nông, lâm, thủy sản và ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến nông, lâm, thủy sản trong quá trình bảo quản, từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp.

- Sử dụng hóa chất trong danh mục nhà nước cho phép, đúng nguyên tắc; không quá lạm dụng hóa chất trong bảo quản, chế biến gây ảnh hưởng xấu đến tới sức khỏe con người.

- Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc vệ sinh, an toàn trong chế biến từng loại tương thực, thực phẩm.

- Chú ý công tác bảo đảm, vệ sinh môi trường trong bảo quản và chế biến.

III. Phương tiện dạy học

 -SGK,mẫu các loại hạt,củ giống

 -Tài liệu có liên quan

IV. Phương pháp dạy học

- PP vấn đáp

- PP thảo luận

- PP thuyết trình & giải thích

V. Tiến trình tổ chức bài học

1. Khám phá

 

doc204 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ 10 - Chương trình cả năm - Năm học 2015-2016 - Đinh Thị Thanh Lam, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nµo?
(?)em h·y tr×nh bµy ®Æc ®iÓm thiÕt kÕ cña kho b¶o qu¶n l­¬ng thùc th«ng th­êng ë viÖt nam?
(?)x©y nhµ kho b»ng g¹ch víi t­êng dµy nh»m môc ®Ých g×?
(?)gÇm th«ng giã cña kho b¶o qu¶n cã ý nghÜa g×?
Cho hs nghiªn cøu h×nh 42-4,42-5 tr¶ lêi c©u hái:
(?)khoai lang th­êng bÞ c«n trïng nµo ph¸ h¹i?
(?) t¹i sao muèn b¶o qu¶n tèt s¾n cÇn th¸i l¸t?
Gv:c¸c lo¹i tr¸i c©y ®­îc vËn chuyÓn tõ nhiÒu n¬i ..lµm thÕ nµo ®Ó c¸c lo¹i tr¸i c©y gi÷ ®­îc l©u,kh«ng háng?
§ã lµ néi dung cÇn t×m hiÓu ë môc II
(?)v× sao rau qu¶ t­¬i khã b¶o qu¶n?
(?)nguyªn t¾c cña b¶o qu¶n rau,qu¶ t­¬i lµ g×?
(?) em h·y tãm t¾t c¸c ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n rau,qu¶ t­¬i?
Hs tr¶ lêi
Hs nªu ®Æc ®iÓm kho th«ng th­êng 
H¹n chÕ vsv ph¸ h¹i
H¹n chÕ t¨ng nhiÖt,tr¸nh ngËp lôt,tr¸nh hiÖn t­îng mao dÉn lµm t¨ng ®é Èm trong kho
Hs quan s¸t h×nh vµ liªn hÖ thùc tÕ ®Ó tr¶ lêi
I.B¶o qu¶n l­¬ng thùc
1.B¶o qu¶n thãc,ng«
a.c¸c d¹ng kho b¶o qu¶n
-Kho th«ng th­êng
-Kho sil«
b.Mét sè ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n
-Ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n ®æ rêi
-Ph­¬ng ph¸p ®ãng bao trong nhµ kho
-B¶o qu¶n trong chum,v¹i.
-B¶o qu¶n trong kho sil«
c.Quy tr×nh b¶o qu¶n thãc,ng«
thu ho¹ch->tuèt,tÏ h¹t->lµm s¹ch vµ ph©n lo¹i->lµm kh«->lµm nguéi->ph©n lo¹i theo chÊt l­îng->b¶o qu¶n vµ sö dông
2.B¶o qu¶n khoai lang,s¾n
a.Quy tr×nh b¶o qu¶n s¾n l¸t kh«
thu ho¹ch->chÆt cuèng,gät vá->lµm s¹ch->th¸i l¸t->lµm kh«->®ãng gãi->b¶o qu¶n->sö dông
b.quy tr×nh b¶o qu¶n khoai lang t­¬i
thu ho¹ch->lµm s¹ch->hong kh«->xö lý chèng nÊm->hong kh«->xö lý chèng n¶y mÇm->b¶o qu¶n
II.B¶o qu¶n rau,hoa,qu¶ t­¬i
1.Mét sè ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n
-B¶o qu¶n l¹nh
-B¶o qu¶n trong m«i tr­êng biÕn ®æi khÝ
-b¶o qu¶n b»ng hãa chÊt
-b¶o qu¶n b»ng chiÕu x¹
2.Quy tr×nh b¶o qu¶n rau,hoa qu¶ t­¬i
Thu h¸i->lùa chän->lµm s¹ch->lµm r¸o n­íc->bao gãi->b¶o qu¶n l¹nh->sö dông
3.Thực hành luyên tập.
? so s¸nh quy tr×nh b¶o qu¶n cñ vµ h¹t gièng?
 -gièng:®Òu qua quy tr×nh thu ho¹ch,lµm s¹ch,ph©n lo¹i
 -Kh¸c nhau:
-B¶o qu¶n h¹t gièng:cÇn ph¬i,sÊy kh«,®ãng bao hoÆc chum,v¹i b¶o qu¶n kÝn,nªn ®iÒu tiÕt nhiÖt ®é vµ ®é Èm tïy môc ®Ých sö dông
-B¶o qu¶n cñ gièng:kh«ng ph¬i kh«,cÇn xö lý chèng VSV g©y h¹i ,xö lý chÊt øc chÕ n¶y mÇm,kh«ng ®ãng bao,®Ó n¬i tho¸ng
? ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n l¹nh ®èi víi rau,hoa,qu¶ t­¬i cã ­u ®iÓm g×?quy tr×nh b¶o qu¶n nh­ thÕ nµo?
DÆn dß:
 §äc bµi míi
*Rót kinh nghiÖm
 *****************************
Ngµy so¹n:
Ngày dạy:
TiÕt 27
 Bµi 44:chÕ biÕn l­¬ng thùc,thùc phÈm
 I.Môc tiªu bµi häc
 Sau khi häc xong bµi,hs ph¶i:
 -HiÓu ®­îc c¸ch chÕ biÕn g¹o tõ thãc
 -Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn tinh bét s¾n
 -Quy tr×nh chÕ biÕn rau ,qu¶ t­¬i
II. GD kĩ năng sống và nội dung tích hợp
- Kĩ năng tự nhận thức
- Kĩ năng thể hiện sự tự tin 
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin
NDTH
- Hiểu được đặc điểm của từng loại nông, lâm, thủy sản và ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến nông, lâm, thủy sản trong quá trình bảo quản, từ đó đưa ra các biện pháp phù hợp.
- Sử dụng hóa chất trong danh mục nhà nước cho phép, đúng nguyên tắc; không quá lạm dụng hóa chất trong bảo quản, chế biến gây ảnh hưởng xấu đến tới sức khỏe con người.
- Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc vệ sinh, an toàn trong chế biến từng loại tương thực, thực phẩm.
- Chú ý công tác bảo đảm, vệ sinh môi trường trong bảo quản và chế biến
III. Phương tiện dạy học 
 -SGK,mÉu c¸c lo¹i l­¬ng thùc ,thùc phÈm
 -tµi liÖu cã liªn quan
IV. Phương pháp dạy học
- PP vấn đáp
- PP thảo luận
- PP thuyết trình & giải thích
V. Tiến trình tổ chức bài học
1. Khám phá 
Nªu quy tr×nh b¶o qu¶n thãc ,ng«.KÓ tªn c¸c dông cô b¶o qu¶n?
2. Kết nối
 *giíi thiÖu bµi: l­¬ng thùc,thùc phÈm tõ n¬i trång trät muèn ®Õn tay ng­êi tiªu dïng ph¶i cã qu¸ tr×nh chÕ biÕn thÝch hîp ®Ó cã nhiÒu s¶n phÈm ®¶m b¶o chÊt l­îng ,an toµn vÖ sinh thùc phÈm vµ lîi nhuËn kinh tÕ cho ng­êi s¶n xuÊt.VËy chÕ biÕn l­¬ng thùc,thùc phÈm nh­ thÕ nµo ®ã lµ néi dung kiÕn thøc h«m nay chóng ta t×m hiÓu
Ho¹t ®éng gv
Ho¹t ®éng hs
Néi dung
(?)ë ®Þa ph­¬ng em cã c¸c ph­¬ng ph¸p nµo ®Ó lµm s¹ch thãc sau khi ph¬i kh«?
(?)ë ®Þa ph­¬ng th­êng chÕ biÕn g¹o tõ thãc b»ng c¸ch nµo?
(?)em h·y cho biÕt g¹o ®­îc bäc b»ng c¸c líp vá nh­ thÕ nµo?
Gv ®­a ra quy tr×nh 
(?) ë quª em th­êng chÕ biÕn tinh bét s¾n,tinh bét s¾n d©y nh­ thÕ nµo?
Tõ c©u tr¶ lêi cña hs vµ yªu cÇu hs liªn hÖ thùc tÕ ®Ó nhí quy tr×nh SGK
Em h·y nªu mét sè ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn rau qu¶ mµ em biÕt?
Xö lý c¬ häc lµ lµm g×?
ThÕ nµo lµ bµi khÝ?
ThÕ nµo lµ ghÐp ms?
Hs th¶o luËn vµ tr¶ lêi
Hs tr¶ lêi
Hs tr¶ lêi
Hs tr¶ lêi
Hs tr¶ lêi
I.ChÕ biÕn g¹o tõ thãc
Lµm s¹ch thãc->xay->t¸ch trÊu->x¸t tr¾ng->®¸nh bãng->b¶o qu¶n->sö dông
II.ChÕ biÕn s¾n
1.Mét sè ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn s¾n
-Ph¬i kh«
-ChÕ biÕn bét s¾n
-ChÕ biÕn tinh bét s¾n
-Lªn men
2.Quy tr×nh chÕ biÕn tinh bét s¾n
Thu ho¹ch->lµm s¹ch->nghiÒn->t¸ch b·->thu håi tinh bét->b¶o qu¶n ­ít->lµm kh«->®ãng gãi->sö dông
III.ChÕ biÕn rau,qu¶
1.Mét sè ph­¬ng ph¸p
-§ãng hép
-SÊy kh«-muèi chua
-ChÕ biÕn thµnh c¸c lo¹i n­íc uèng
2.Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn rau,qu¶ theo ph­¬ng ph¸p ®ãng hép
Rau,qu¶->ph©n lo¹i->lµm s¹ch->xö lý c¬ häc->xö lý nhiÖt->vµo hép->bµi khÝ->ghÐp mÝ->thanh trïng->lµm nguéi->b¶o qu¶n->sö dông
3.Thực hành luyên tập.
 em h·y kÓ nh÷ng vËt dông cÇn ®Ó chÕ biÕn g¹o tõ thãc theo ph­¬ng ph¸p cæ truyÒn?
 DÆn dß
 ChuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn,nguyªn liÖu cho bµi thùc hµnh
*Rót kinh nghiÖm:
 *************************************
Ngµy so¹n:
Ngày dạy:
TiÕt 28
 Bài 45: Thực hành: CHẾ BIẾN XI RÔ QUẢ
I.Môc tiªu bµi häc
- BiÕt ®­îc quy tr×nh lµm xi ro t ừ một loại quả đ ặc trưng của que h ư ơng b»ng ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n
-Cã ý thøc chÕ biÕn một số loại quả th ành xi r o đ ể s ử dụng cho bản than v à phôc vô gia ®×nh
 -ý thøc ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh thùc phÈm
II. GD kĩ năng sống và nội dung tích hợp
- Kĩ năng tự nhận thức
- Kĩ năng thể hiện sự tự tin 
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin
III. Phương tiện dạy học 
 -một số loại quả: đào mơ,mận,nho.
 -§­êng
 -N­íc ®un s«i ®Ó nguéi ,n­íc s«i
 -Dông cô:lọ thuỷ tinh 
IV. Phương pháp dạy học
- PP vấn đáp
- PP thảo luận
- PP thuyết trình & giải thích
V. Tiến trình tổ chức bài học
1. Khám phá 
 (?) nêu quy trình bảo quản cá bằng phương pháp bảo quản lạnh.phân biệt với phương pháp bảo quản thịt bằng phương pháp lạnh.
2. Kết nối
*giíi thiÖu bµi:như chúng ta đã biết các loại quả như mận,mơ,táocó giá trị dinh dưỡng rất tốt cho con người,ngoài sử dụng tươi thì có thể chế biến để tạo thành nước giải khát dùng vào mùa hè.C¸ch chÕ biÕn cac loại quả nµy nh­ thÕ nµo?h«m nay chóng ta sÏ ®i t×m hiÓu
 Ho¹t ®éng 1:gv phân công thực hành
-Gv phân công nhóm thực hành:6hs/nhóm
-Phân công khu vực thực hành
-Các nhóm nhận dụng cụ,phương tiện,nguyên liệu phục vụ thực hành
 Hoạt động 2:gv giới thiệu quy trình thực hành
Bước1:chọn quả để làm xi rô
 -Chọn quả chín,không bị dập nát
 -Loại bỏ quả không đảm bảo chất lượng
Bước2:Rửa sạch quả đã chọn và lọ đựng quả
 -Đưa quả vào chậu rửa sạch tránh làm quả dập
 -Vớt quả ra cho vào rổ để ráo nước
 -Tráng qua bằng nước đun sôi để nguội cả quả và lọ
 -Để thật khô quả và lọ
Bước3:xếp quả vào lọ
 -Xếp lớp quả đầu tiên
 -Rắc lớp đường phủ kín quả(tỉ lệ quả/đường là 1-1,5kg đường)
 -Cứ một lớp quả rắc 1 lớp đường,trên cùng phủ một lớp đường dày hơn
 -Đậy kín nắp
Bước 4:sau 20-30 ngày,nước quả được chiết ra tạo thành xi rô
 Hoạt động 3: học sinh thực hành
-Các nhóm thực hành theo quy trình các bước mà gv đã hướng dẫn
-Gv theo dõi,giám sát
-Gv kiểm tra các bước thực hiện,yêu cầu hs trật tự,giữ vệ sinh chung và an toàn thực phẩm các nguyên liệu ,dụng cụ để có sản phẩm chất lượng tốt
-Yêu cầu hs ghi nhãn mác vào lọ đựng sản phẩm của nhóm để theo dõi kết quả
-Sản phẩm được giữ nơi thích hợp sau 20-30 ngày lấy nước xi rô cho hs dùng thử để kiểm tra đánh giá
 Hoạt động 4:tổng kết, đánh giá
-Các nhóm báo cáo kết quả, đưa sản phẩm vào nơi cất giữ
-Trả lại dụng cụ,phương tiện
-Thu dọn vệ sinh
-Dặn dò:
 +Vận dụng kết quả đã làm trong giờ thực hành để làm xi rô phục vụ gia đình
 +Đọc trước bài 46 
*Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn:
Ngày dạy:
TiÕt 29
Bµi 47:thùc hµnh lµm s÷a chua hoÆc s÷a ®Ëu nµnh b»ng
 PH¦¥NG PH¸P §¥N GI¶N 
 I.Môc tiªu bµi häc
 -BiÕt ®­îc quy tr×nh lµm s÷a chua hoÆc s÷a ®©ô nµnh b»ng ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n
 -Thùc hµnh c¸c thao t¸c theo ®óng quy tr×nh
 -Cã ý thøc chÕ biÕn c¸c mãn ¨n tõ s÷a hoÆc ®Ëu nµnh ®Ó phôc vô gia ®×nh
 -ý thøc ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh thùc phÈm
II. GD kĩ năng sống và nội dung tích hợp
- Kĩ năng tự nhận thức
- Kĩ năng thể hiện sự tự tin 
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin
III. Phương tiện dạy học 
 -Hép s÷a ®Æc hoÆc s÷a bét,®Ëu t­¬ng lo¹i tèt
 -§­êng
 -N­íc ®un s«i ®Ó nguéi ,n­íc s«i
 -Dông cô 
IV. Phương pháp dạy học
- PP vấn đáp
- PP thảo luận
- PP thuyết trình & giải thích
V. Tiến trình tổ chức bài học
1. Khám phá 
(?)Nªu quy tr×nh lµm ruèc c¸?
2. Kết nối
*giíi thiÖu bµi:s÷a chua vµ s÷a ®Ëu nµnh lµ nh÷ng lo¹i thùc phÈm giµu dinh d­ìng,lµ mãn ¨n ®¬n gi¶n,rÎ tiÒn vµ ­a thÝch cña mäi ng­êi.C¸ch chÕ biÕn 2 mãn ¨n nµy nh­ thÕ nµo?h«m nay chóng ta sÏ ®i t×m hiÓu
Ho¹t ®éng 1:gv giíi thiÖu quy tr×nh thùc hµnh
 a)Lµm s÷a chua:
 -Pha s÷a víi n­íc s«i Êm(50 c)víi tû lÖ s÷a/n­íc=1/2
 -Hoµ s÷a chua lµm men c¸i víi dung dÞch s÷a ®· cã
 -ñ Êm ë nhiÖt ®é 35-40 C trong thêi gian 5-6h
 -Cho s÷a ®· ®­îc ñ vµo dông cô nhá nh­ cèc,chÐn
 -Cho vµo tñ l¹nh dïng dÇn
Gv l­u ý häc sinh:trong qu¸ tr×nh lµm s÷a chua,kh©u ñ Êm rÊt quan träng v× t¹o ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é thÝch hîp cho men gèc tøc lµ vsv ho¹t ®éng m¹nh ,s÷a chua míi cã mïi chua dÞu,th¬m ngon
 b)Lµm s÷a ®Ëu nµnh:
 -Chän h¹t ®Ëu tèt,röa s¹ch
 -Ng©m ®Ëu tõ 5-10h
 -§·i ®Ëu ,bá vá
 -Xay ®Ëu thËt mÞn
 -Läc b¶
 -§un s«i 5-10 phót ®Ó thanh trïng
Ho¹t ®éng 2:hs thùc hµnh
 -Chia líp thµnh 4 nhãm
 -Ph©n ®Òu nguyªn liÖu,dông cô cho mçi nhãm
 -C¸c nhãm thùc hµnh theo quy tr×nh gv ®· giíi thiÖu 
 -gv theo dâi,chØ ®¹o hs thùc hiÖn tèt
Ho¹t ®éng 3:Tæng kÕt,®¸nh gi¸
 -Mçi nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy
 -C¸c nhãm nhËn xÐt
-gv ®­a ra 1 sè c©u hái:
 (?)t¹i sao dung dÞch s÷a sau khi pha kh«ng cho vµo c¸c dông cô nhá ®Ó ñ?
 (?)khi ñ Êm b»ng c¸ch ph¬i n¾ng cã khã kh¨n g×?
-gv dùa vµo kÕt qu¶ cña hs ®Ó ®¸nh gi¸ vµ cho ®iÓm
*Rót kinh nghiÖm:
Ngày soạn:
Ngày dạy : 
TiÕt 30
Bµi 48:chÕ biÕn s¶n phÈm c©y c«ng nghiÖp vµ l©m s¶n
 I.Môc tiªu bµi häc
Sau khi häc xong bµi,hs ph¶i:
 -HiÓu ®­îc c¸ch chÕ biÕn chÌ,cµ phª
 -Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ biÕn chÌ,cµ phª
 - RÌn luyÖn kû n¨ng t×m hiÓu SGK,liªn hÖ thùc tÕ
 -ThÊy ®­îc tÇm quan träng cña c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn n«ng l©m thñy s¶n trong ®êi sèng hµng ngµy
II. GD kĩ năng sống và nội dung tích hợp
- Kĩ năng tự nhận thức
- Kĩ năng thể hiện sự tự tin 
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin
NDTH
Chú ý biện pháp xử lí các phụ phẩm phế thải của quá trình chế biến để không làm ô nhiễm môi trường.
.III. Phương tiện dạy học 
 -SGK,mÉu c¸c lo¹i chÌ,cµ phª
 -Tµi liÖu cã liªn quan
IV. Phương pháp dạy học
- PP vấn đáp
- PP thảo luận
- PP thuyết trình & giải thích
V. Tiến trình tổ chức bài học
1. Khám phá 
 Nªu quy tr×nh chÕ biÕn xiro tõ qu¶ d©u?
2. Kết nối
*giíi thiÖu bµi: s¶n phÈm c©y c«ng nghiÖp lµ l©m s¶n rÊt gÇn gòi víi ®êi sèng mçi ng­êi chóng ta,nã bao gåm ®å dïng th«ng dông nh­ tñ,bµn nghÕ®Õn trµ,cµ phª chóng ta uèng hµng ngµy
VËy c¸ch chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm nµy nh­ thÕ nµo?®©y lµ néi dung bµi h«m nay
Ho¹t ®éng gv
Ho¹t ®éng hs
Néi dung
Gv lµm râ c¸c lo¹i chÌ:
-chÌ ®en:bóp chÌ ®Ó hÐo,vß vµ cho lªn men råi sÊy,n­íc pha cã mµu n©u ®en cã vÞ ch¸t
-chÌ xanh:bóp chÌ non,vß kü,sao trong ch¶o,n­íc pha cã mµu xanh t­¬i hoÆc h¬i vµng cã vÞ ch¸t,sau ®ã vÞ ngät
-chÌ ®á:cßn gäi lµ chÌ ¤ Long hay chÌ lªn men b¸n phÇn,cã ®Æc tÝnh gÇn gièng chÌ ®en n­íc pha cã mµu ®á t­¬i,vÞ ch¸t,h­¬ng th¬m
-chÌ vµng:cã ®Æc tÝnh gÇn gièng chÌ xanh n­íc pha cã mµu vµng ®Ëm trong s¸ng,vÞ ch¸t
-chÌ m¹n:bóp vµ l¸ cho lªn men
Gv cho hs quan s¸t tranh ¶nh vÒ c¸c b­íc trong quy tr×nh
Cho hs liªn hÖ qu¸ tr×nh chÕ biÕn chÌ b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng
Em h·y kÓ tªn c¸c lo¹i cafe mµ em biÕt?
Gv ®­a ra ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn cµ phª kh« ,tõ ®ã yªu cÇu hs ph©n biÖt 2 quy tr×nh
Gv:treo tranh vÏ vÒ quy tr×nh chÕ biÕn cafe nh©n theo ph­¬ng ph¸p ­ít:mçi tranh vÏ t­¬ng øng víi mçi b­íc
Yªu cÇu HS s¾p xÕp l¹i thµnh quy tr×nh hoµn chØnh
Em h·y kÓ mét sè s¶n phÈm chÕ biÕn tõ l©m s¶n?
Ngoµi nguyªn liÖu gç cßn cã lo¹i l©m s¶n nµo ®­îc sö dông ®Ó chÕ biÕn c¸c lo¹i s¶n phÈm tiªu dïng kh¸c?
Gv treo tranh vÏ vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm lµm tõ gç
NDTH
Chú ý biện pháp xử lí các phụ phẩm phế thải của quá trình chế biến để không làm ô nhiễm môi trường.
Hs liªn hÖ
Hs theo dâi vµ ph©n biÖt 2 quy tr×nh ®Ó t×m ®iÓm kh¸c biÖt 
Hs tr¶ lêi
Hs ph©n biÖt
Hs quan s¸t tranh vÏ råi hoµn thµnh
Hs:bµn nghÕ,gi­êng,tñ.
I.ChÕ biÕn s¶n phÈm c©y c«ng nghiÖp
1.ChÕ biÕn chÌ
a.Mét sè ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn
-ChÕ biÕn chÌ ®en
-ChÕ biÕn chÌ xanh
-ChÕ biÕn chÌ vµng
-ChÕ biÕn chÌ ®á
b.Quy tr×nh chÕ biÕn chÌ xanh
l¸ chÌ xanh->lµm hÐo->diÖt men trong l¸ chÌ->vß chÌ->lµm kh«(®é Èm cßn 4%)->ph©n lo¹i,®ãng gãi->sö dông
2.ChÕ biÕn cµ phª nh©n
a.Mét sè ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn
-Ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn ­ít
-Ph­¬ng ph¸pchÕ biÕn kh«
b.ChÕ biÕn cµ phª nh©n theo ph­¬ng ph¸p ­ít
b1:thu h¸i cµ phª
b2:ph©n lo¹i ,lµm s¹ch
b3:bãc vá qu¶
b4:ng©m ñ
b5:röa nhít
b6:lµm kh«
b7:cµ phª thãc
b8:x¸t bá vá trÊu
b9:cµ phª nh©n
b10:®ãng gãi,b¶o qu¶n,sö dông
II.Mét sè s¶n phÈm chÕ biÕn tõ l©m s¶n
-s¶n phÈm tõ gç :v¸n gç xÎ,gç d¸n,trang trÝ néi thÊt,chÕ biÕn bét gç ®Ó s¶n xuÊt giÊy.
-nguyªn liÖu tõ tre ,nøa
3.Thực hành luyên tập.
 ? Em h·y cho biÕt c¸c ph­¬ng ph¸p chÕ biÕn chÌ?
*Rót kinh nghiÖm:
Ngày soạn:
Ngày dạy 
TiÕt 31
 h­íng nghiÖp
 Chñ ®Ò 1: Em thÝch nghÒ g×?
 I.Môc tiªu bµi häc
-BiÕt ®­îc thÕ nµo lµ lùa chän nghÒ nghiÖp vµ c¬ së cña sù phï hîp nghÒ
 -BiÕt c¸ch lùa chän nghÒ phï hîp víi høng thó,n¨ng lùc vµ nhu cÇu cña x· héi 
- LËp ®­îc qui tr×nh lùa chän nghÒ nghiÖp cho b¶n th©n
- Béc lé høng thó nghÒ nghiÖp cña b¶n th©n
II. GD kĩ năng sống và nội dung tích hợp
- Kĩ năng tự nhận thức
- Kĩ năng thể hiện sự tự tin 
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin
III. Phương tiện dạy học 
 - Tµi liÖu cã liªn quan
 -S­u tÇm mét sè mÉu chuyÖn vµ g­¬ng thµnh c«ng trong 1 sè nghÒ nghiÖp
IV. Phương pháp dạy học
- PP vấn đáp
- PP thảo luận
- PP thuyết trình & giải thích
V. Tiến trình tổ chức bài học
1. Khám phá :Em h·y kÓ mét sè s¶n phÈm chÕ biÕn tõ l©m s¶n?
2. Kết nối
 Giíi thiÖu chñ ®Ò:hiÖn nay víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh cao ®é cña thÞ tr­êng lao ®éng cïng víi xu h­íng héi nhËp quèc tÕ ®ang cÇn rÊt nhiÒu lao ®éng ë mäi tr×nh ®é kh¸c nhau.Tõ lao ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghÖ cao ®Õn nh÷ng lao ®éng nghµnh nghÒ ®¬n gi¶n v× thÕ viÖc h­íng nghiÖp cho c¸c em cã ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp trong t­¬ng lai
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Néi dung
Gv:khi x· héi cµng ph¸t triÓn th× nghÒ nghiÖp cµng phong phó nh­ng con ng­êi chØ chän cho m×nh 1 nghÒ nhÊt ®Þnh .Sù chän nghÒ ph¶i xuÊt ph¸t tõ sù nh×n nhËn ,®µnh gi¸ vÒ nghÒ sau ®ã c¨n cø vµo høng thó,së thÝch cña b¶n th©n
Gv:t¹i sao mçi ng­êi ph¶i chän cho m×nh mét nghÒ nhÊt ®Þnh?
Gv nhËn xÐt,bæ sung
®Ó chän ®­îc nghÒ tèi ­u th× hs ph¶i tr¶ lêi ®­îc c©u hái sau:
(?)em thÝch nghÒ g×?
(?) em cã thÓ lµm ®­îc nghÒ g×?
Tr¶ lêi ®­îc c©u hái nµy tøc lµ chóng ta ®· t×m hiÓu thùc tÕ t­¬ng lai cña nghÒ
Gv:®­a ra mét sè t×nh huèng:
1)cã b¹n cho r»ng cø häc tËp tèt ®· ®Õn líp 12 xem bè mÑ b¶o thi vµo tr­êng nµo th× thi vµo tr­êng ®ã
Em h·y cho ý kiÕn vÒ quan niÖm ®ã?
2)cã mét c« g¸i ng­êi viÖt nam ®Þnh c­ t¹i §øc ,tõ nhá c« ®· ®am mª nghÒ thiÕt kÕ thêi trang nh­ng gia ®×nh c« l¹i cho r»ng ®©y lµ nghÒ kh«ng cã t­¬ng lai nªn ®· ng¨n cÊm c«,víi lßng ®am mª nªn c« ®· tù lªn thµnh phè thuª nhµ vµ võa lµm võa thiÕt kÕ thêi trang ,sau ®ã c« ®· ®¹t ®­îc ­íc m¬ cña m×nh c« giµnh ®­îc gi¶i nhÊt thiÕt kÕ thêi trang trªn ®Êt kh¸ch quª ng­êi vµ trë nªn næi tiÕng
Em ®¸nh gi¸ nh­ thÕ nµo vÒ hµnh ®éng cña c« g¸i?
Hs: th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi
Hs tr¶ lêi ®­îc c©u hái nµy lµ béc lé ®­îc høng thó cña b¶n th©n
Hs tr¶ lêi ®­îc c©u hái nµy lµ phÇn nµo nhËn thøcc ®­îc n¨ng lùc cña m×nh
Hs ph¸t biÓu ý kiÕn cña m×nh
Hs ph¸t biÓu ý kiÕn
I.Lùa chän nghÒ
1.Chän nghÒ lµ g×?
 -Con ng­êi lùa chän nghÒ nghiÖp cho m×nh:n¨ng lùc,høng thó cña b¶n th©n
 -NghÒ nghiÖp lùa chän ®èi t­îng cho chÝnh nã
Vd:nghÒ l¸i xe kh«ng chän nh÷ng ng­êi bÞ mï mµu
 -NghÒ phi c«ng kh«ng chän nh÷ng ng­êi bÞ bÖnh tim m¹ch.
2.T¹i sao mçi ng­êi ph¶i g¾n bã víi 1 nghÒ nhÊt ®Þnh
 -Con ng­êi chØ thµnh c«ng trong cuéc sèng khi biÕt lùa chän nghÒ phï hîp
 -NghÒ nghiÖp lµ ph­¬ng tiÖn quan träng mµ con ng­êi dùa vµo ®ã ®Ó sèng
 -NghÒ nghiÖp gióp con ng­êi hoµn thiÖn m×nh,tho¶ m·n nhu cÇu tinh thÇn cña cuéc sèng
3.Chän nghÒ nh­ thÕ nµo
4.Nhu cÇu cña xx· héi ®èi víi nghÒ ®ã ra sao?
II.Sù phï hîp nghÒ
1.ThÕ nµo lµ sù phï hîp nghÒ?
 Sù phï hîp nghÒ lµ ng­êi cã nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m sinh lý phï hîp víi yªu cÇu cña nghÒ ®Æt ra cho ng­êi lao ®éng
2.C¸c møc ®é phï hîp
 -Kh«ng phï hîp:kh«ng cã ®Æc ®iÓm t©m sinh lý phï hîp víi nghÒ
 -Phï hîp mét phÇn:tuy kh«ng cã nh÷ng chØ ®Þnh c¬ b¶n nh­ng häc sinh kh«ng thÓ hiÖn xu h­íng râ rµng,kh«ng say mª g¾n bã víi nghÒ
 -Phï hîp phÇn lín:cã nhiÒu ®Æc ®iÓm t©m sinh lý phï hîp víi ®ßi hái cña nghÒ
 -Phï hîp hoµn toµn:béc lé râ xu h­íng,n¨ng lùc næi tréi n¨ng khiÕu c¸c ®ßi hái cña nghÒ
3.Nh÷ng yÕu tè t¹o nªn sù phï hîp nghÒ
 -Nh÷ng phÈm chÊt nghÒ nghiÖp quan träng cña con ng­êi:n¨ng lùc,tri thøc
 -Sù tho¶ m·n do lao ®éng trong nghÒ mang l¹i
 -ThÓ hiÖn gi¸ trÞ b¶n th©n
3.Thực hành luyện tập
 (?) T¹i sao ph¶i chän nghÒ phï hîp?
 DÆn dß:
 -S­u tÇm c¸c mÉu chuyÖn ,nh©n vËt trong phim vÒ sù thµnh c«ng trong nghÒ nghiÖp
*Rót kinh nghiÖm:
Ngày soạn:
Ngày dạy 
TiÕt 32
 Chñ ®Ò 1: em thÝch nghÒ g×? (tiếp)
 I.Môc tiªu bµi häc
 -BiÕt ®­îc xu h­íng nghÒ vµ lËp b¶n cÊu tróc nghÒ cho b¶n th©n
 -T×m hiÓu mét sè g­¬ng thµnh ®¹t trong nghÒ qua s¸ch b¸o,phim ¶nh
 -Lùa chän ®­îc nghÒ nghiÖp cho b¶n th©n phï hîp víi n¨ng lùc vµ së thÝch
 -Béc lé høng thó,sù ®am mª nghÒ nghiÖp cña b¶n th©n
 II. GD kĩ năng sống và nội dung tích hợp
- Kĩ năng tự nhận thức
- Kĩ năng thể hiện sự tự tin 
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin
.III. Phương tiện dạy học 
 -MÉu phiÕu häc tËp
 -S­u tÇm nh÷ng mÉu chuyÖn,nh÷ng tÊm g­¬ng vÒ nh÷ng ng­êi thµnh ®¹t trong nghÒ nh­ c¸c nghÖ sÜ,c¸c nhµ khoa häc,nhµ doanh nghiÖp,thËm chÝ nh÷ng sinh viªn cã thµnh tÝch cao trong häc tËp
 (?) Chän nghÒ lµ g×.V× sao ph¶i chän nghÒ?
 IV. Phương pháp dạy học
- PP vấn đáp
- PP thảo luận
- PP thuyết trình & giải thích
V. Tiến trình tổ chức bài học
1. Khám phá : ThÕ nµo lµ sù phï hîp nghÒ?
 2. Kết nối
Giíi thiÖu chñ ®Ò: sau nµy muèn thµnh c«ng trong cuéc ®êi,yªu thÝch nghÒ m×nh lùa chän vµ ph¸t triÓn ®­îc n¨ng lùc cña m×nh ,häc sinh ph¶i lùa chän ®­îc nghÒ phï hîp.Tuy nhiªn trong lóc chän nghÒ ,ngoµi hóng thó vµ n¨ng lùc ,con ng­êi cßn ph¶i c©n nh¾c ®Õn nhu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng,®Õn ®iÒu kiÖn chän nghÒ tèi ­u
VËy häc sinh ph¶i x©y dùng ®­îc b¶n xu h­íng nghÒ nghiÖp cho b¶n th©n m×nh
Ho¹t ®éng cña gv
Ho¹t ®éng cña hs
Néi dung
Gv cho hs ph¸t biÓu vÒ høng thó nghÒ nghiÖp cña b¶n th©n
Gv l¾ng nghe vµ l­u ý hs ®©y ch­a ph¶i lµ nghÒ ®· chän
Gv hái: t¹i sao em thÝch nghÒ ®ã?
Gv ph¸t mÉu yªu cÇu hs kÓ tªn 10 nghÒ mµ hs quan t©m vµ nãi râ yªu cÇu cña nghÒ ®èi víi ng­êi lao ®éng 
Gv ®­a ra mét nh©n vËt trong phim hay trong 1 c©u chuyÖn ®Ó hs theo dâi
(?) môc ®Ých xem néi dung c¸c g­¬ng thµnh ®¹t ®Ó lµm g×?
(?)c¶m t­ëng cña em qua c¸c tÊm g­¬ng ®ã?
 Hs ph¸t biÓu høng thó nghÒ nghiÖp cña b¶n th©n
Hs kÓ mét sè nghÒ theo thø tù ­a thÝch
Hs tr¶ lêi vÒ lý do t¹i sao thÝch nghÒ ®ã(nghÒ phï hîp víi n¨ng lùc hay phï hîp víi nhu cÇu x· héi )
Hs kÓ tªn nghÒ theo thø tù ­u tiªn
Mçi hs tù kÓ vµo mÉu mµ gv ph¸t vµ nép l¹i cho hs
Hs theo dâi
Hs tr¶ lêi vµ nªu c¶m t­ëng cña m×nh khi xem c¸c nh©n vËt th

File đính kèm:

  • docBai_21_On_tap_chuong_I.doc