Giáo án Công nghệ 10 - Bài 16: Thực hành nhận viết một số loài sâu bệnh hại lúa

- Đánh giá về việc thực hiện quy trình và kết quả thực hành.

HS:

- Nêu mục tiêu của bài học.

- Chuyển sang trạng thái chủ động thu nhận kiến thức

HS: Tự ghi và nắm các bước thực hành

 

 

- Thực hiện quy trình thực hành.

 

 

- Tự đánh giá và đánh giá chéo từng bước thực hiện quy trình.

 - Tự đánh giá kết quả theo mãu.

 

doc2 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 30/12/2014 | Lượt xem: 4233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 10 - Bài 16: Thực hành nhận viết một số loài sâu bệnh hại lúa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:01/12/2012	 
 Ngày dạy: ...................10A1....................10A2.......................10A3
Tiết: 15
Bài 16: THỰC HÀNH
NHẬN BIẾT MỘI SỐ LOÀI SÂU BỆNH HẠI LÚA
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
 1. Kiến thức: 
	- Sau khi học xong bài này, GV cần phải làm cho HS:
	- Nhận dạng được một số loại sâu, bệnh phổ biến ở nước ta
	- Thực hiện đúng quy trình, giữ gìn vệ sinh và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hành.
troàng
	 2. Kĩ năng:
	- Reøn luyeän kó naêng phaân tích, toång hôïp vaø coù yù thöùc giöõ gìn baûo veä taøi nguyeân ñaát.
B.PHƯƠNG PHÁP.
	 - PP vấn đáp, thuyết trình, giải thích
C. PHƯƠNG TIỆN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
	- Phieáu hoïc taäp ñeå thaûo luaän nhoùm.
	- Hình chuïp moät soá loaïi beânh haïi caây troàng do taùc ñoäng cuûa caùc yeáu toá moâi tröôøng, gioáng, caùch chaêm soùc.
D. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG.
 1.Ổn định tổ chức:
	 	-Kiểm tra sỹ số:
	 2. Kiểm tra bài cũ: 
	- Thu báo cáo thực hành
	 3. Dạy bài mới:
HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒ
NỘI DUNG
GV: Mục tiêu của bài thực hành này là gì?
GV: Giới thiệu quy trình thực hành.
- Hướng dẫn HS ghi kết quả và nhận xét kết quả thực hành.
- Kiểm tra nếu HS đã nắm quy trình thực hành GV tiến hành:
+ Phân nhóm HS thực hành (4 nhóm).
+ Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- Cho HS tiến hành theo đúng quy trình.
- Quan sát, nhắc nhở HS.
- Đánh giá về việc thực hiện quy trình và kết quả thực hành.
HS:
- Nêu mục tiêu của bài học.
- Chuyển sang trạng thái chủ động thu nhận kiến thức
HS: Tự ghi và nắm các bước thực hành
- Thực hiện quy trình thực hành.
- Tự đánh giá và đánh giá chéo từng bước thực hiện quy trình.
 - Tự đánh giá kết quả theo mãu.
Thực hành
I. Mục tiêu: SGK
II. Chuẩn bị: SGK
III. Quy trình thực hành:
 Bước 1: Giới thiệu đặc điểm gây hại, đặc điểm hình thái của một số loại sâu,bệnh hại lúa phổ biến
Sâu hại lúa:
a/ Sâu đục thân bướm 2 chấm
b/ Sâu cuốn lá lúa loại nhỏ
c/ Rỗy nâu hại lúa
Bệnh hại lúa
a/ Bệnh bạc lá lúa
b/ Bệnh khô vằn
c/ Bệnh đạo ôn
 Bước 2: Nhận biết một số loại sâu bệnh hại lúa phổ biến ở nước ta.
 .
III. Đánh giá kết quả: 
	4. Củng cố
	- Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện quy trình thực hành của HS
	- Yêu cầu HS dọn dẹp PTN sau khi đã thực hành xong.
	5. Hướng dẫn về nhà: 
	 - Hoàn thành bảng tường trình kết quả thực hành và nộp lại vào tiết học sau.
 	 - Đọc trước bài 17
	6. Rút kinh nghiệm giờ dạy:
	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • doctiet15,16.doc