Giáo án các môn học lớp 3 - Tuần học 18

TiÕt 4 Đạo đức

THỰC HÀNH KỸ NĂNG HỌC KỲ I

 I. MỤC TIÊU :

 - Ôn tập các kiến thức về : Kính yêu Bác Hồ ; Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng ; Giúp đỡ thương binh lịêt sĩ ; Tích cực tham gia việc lớp việc trường .

- Có kiến thức để thực hiện các kỹ năng đã học .

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Gv : Phiếu học tập

- HS : Vở bài tập

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

docx26 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 12/02/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án các môn học lớp 3 - Tuần học 18, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¤NG 
 I.Môc tiªu:
 - Nhí qui t¾c tÝnh chu vi h×nh vu«ng (®é dµi c¹nh nh©n 4)
 - VËn dông quy tÊc ®Ó tính ®ưîc chu vi h×nh vu«ng vµ gi¶i to¸n cã néi dung liªn quan ®Õn chu vi h×nh vu«ng 
- GDHS yªu thÝch häc to¸n.
II. ChuÈn. bÞ : VÏ s½n h×nh ch÷ nhËt cã kÝch thíc 3 dm .
 III. C¸c ho¹t ®«ng d¹y häc: 
Tên HĐ
Ho¹t ®éng dạy
Ho¹t ®éng học
1.Bµi cò : 
2.Bµi míi: 
H§1: X©y dùng quy t¾c: 
H§2: LuyÖn tËp: 
3. Cñng cè - DÆn dß: 
- Gäi 2 em lªn b¶ng lµm l¹i BT2 tiÕt trước, mçi em lµm 1 c©u.
- NhËn xÐt tuyên dương.
Giíi thiÖu bµi: 1-2,
- VÏ h×nh vu«ng ABCD c¹nh 3dm.
- Yªu cÇu tÝnh chu vi h×nh vu«ng ®ã.
 3dm
- Gäi HS nªu lªn kÕt qu¶, GV ghi b¶ng:
- Yªu cÇu HS viÕt sang phÐp nh©n.
- Muèn tÝnh chu vi h×nh vu«ng ta lµm nh thÕ nµo ? 
- Ghi QT lªn b¶ng. 
- Yªu cÇu häc thuéc QT tÝnh chu vi HV.
Bµi 1: - Gäi häc sinh nªu bµi tËp 1.
- Yªu cÇu nªu l¹i c¸ch tÝnh chu vi h×nh vu«ng. 
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸.
Bµi 2 - Gäi häc sinh nªu bµi tËp 2.
- Mêi mét em lªn b¶ng gi¶i bµi 
Bµi 3 - Gäi häc sinh ®äc bµi 3
- Hưíng dÉn HS ph©n tÝch bµi to¸n.
- Yªu cÇu c¶ líp thùc hiÖn vµo vë. 
Bµi 4: - Gäi häc sinh nªu bµi tËp 4..
- Mêi mét em lªn b¶ng gi¶i bµi. 
.
- Muèn tÝnh chu vi h×nh vu«ng ta lµm thÕ nµo?
- DÆn vÒ nhµ häc vµ lµm bµi tËp .
- 2HS lªn b¶ng lµm bµi.
- C¶ líp theo dâi.
- Líp theo dâi giíi thiÖu bµi.
- Quan s¸t.
- Tù tÝnh chu vi h×nh vu«ng, nªu kÕt qu¶:
 3 + 3 + 3 + 3 = 12 ( dm )
- ViÕt thµnh phÐp nh©n: 
 3 x 4 = 12 (dm)
- LÊy sè ®o cña 1 c¹nh nh©n víi 4.
- Nh¾c l¹i quy t¾c vÒ tÝnh chu vi h×nh vu«ng 
- 1HS nªu yªu cÇu BT.
- C¶ líp thùc hiÖn lµm vµo vë.
- Th¬ng lªn b¶ng tÝnh kÕt qu¶, líp bæ sung.
C¹nh HV
Chu vi HV
5cm
5x 4= 20cm
16cm
16 x4 = 64cm
8m
8x 4 =32m
24dm
24x4 =96dm
30mm
30x4 =120mm
- Mét em ®äc ®Ò bµi 2.
- C¶ líp lµm vµo vë.
 Gi¶i 
 §é dµi ®o¹n d©ylµ
 15x 4 = 60 (cm)
 §S: 60cm
- Mét HS ®äc bµi to¸n.
- Nªu dù kiÖn vµ yªu cÇu cña bµi to¸n.
- HS lªn b¶ng gi¶i bµi*
Gi¶i
C¹nh HV4cm
Chu vi HV lµ
4 x 4 = 16 (cm )
§s: 16cm
- Mét em ®äc ®Ò bµi 4 .
 Gi¶i
 a, C¹nh HVlµ
 20x 2 =40(cm)
 Chu vi Hv lµ
 40 x4 =160(cm)
b)ChiÒu dµi HCN lµ
 20 x4 =80( cm)
 Chu vi HCN
(80+20) x2 =200(cm)
§s: a)160cm ; b) 200cm
- C¶ líp lµm vµo vë.
- Vµi häc sinh nh¾c l¹i QT tÝnh chu vi h×nh vu«ng.
TiÕt 2: TiÕng ViÖt 
 ¤N TËP CUèI K× I (tiÕt 3)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- §äc ®óng rµnh m¹ch ®o¹n v¨n, bµi v¨n ®· häc (tèc ®é kho¶ng 60 tiÕng/ phót)tr¶ lêi ®îc mét c©u hái vÒ néi dung ®o¹n bµi, thuéc ®îc hai ®o¹n th¬ ®· häc ë k× mét ( HS kh¸, giái ®äc lu lo¸t ®o¹n v¨n ®o¹n th¬)
- §iÒn ®óng néi dung vµo giÊy mêi theo mÉu (bt2).
- GDHS yªu thÝch häc tiÕng viÖt.
II.§å dïng d¹y häc: - PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc tõ dÇu n¨m ®Õn nay.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
Tên HĐ
Ho¹t ®éng dạy
Ho¹t ®éng học
1. Giíi thiÖu bµi : 
2. KiÓm tra tËp ®äc. 
3. Cñng cè dÆn dß 
- KiÓm tra sè HS trong líp (lît gäi thø 3).
- Yªu cÇu tõng häc sinh lªn bèc th¨m ®Ó chän bµi ®äc.
-Yªu cÇu häc sinh ®äc mét ®o¹n hay c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu häc tËp .
- Nªu c©u hái vÒ mét ®o¹n häc sinh võa ®äc 
- Theo dâi vµ tuyên dương.
- Yªu cÇu nh÷ng em ®äc chưa ®¹t yªu cÇu vÒ nhµ luyÖn ®äc ®Ó tiÕt sau kiÓm tra l¹i .
 Bµi tËp 2: 
- Yªu cÇu mét em ®äc bµi tËp 2 .
- Nh¾c nhë mçi häc sinh ®Òu ph¶i ®ãng vai líp trưëng viÕt giÊy mêi .
- Yªu cÇu HS ®iÒn vµo mÉu giÊy mêi ®· in s½n. 
- Gäi HS ®äc l¹i giÊy mêi.
- Nh¾c HS vÒ nhµ tiÕp tôc ®äc l¹i c¸c bµi T§ ®· häc tõ ®Çu n¨m ®Õn nay nhiÒu lÇn ®Ó tiÕt sau tiÕp tôc kiÓm tra .
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc.
- LÇn lưît tõng em lªn bèc th¨m chän bµi chuÈn bÞ kiÓm tra.
- Lªn b¶ng ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái theo chØ ®Þnh trong phiÕu.
- Líp l¾ng nghe vµ theo dâi b¹n ®äc.
- 1HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2, c¶ líp ®äc thÇm. 
- C¶ líp thùc hiÖn lµm bµi vµo mÉu giÊy mêi in s½n.
- 3 em ®äc l¹i giÊy mêi trưíc líp .
Tiết 3 Thể dục
( GV đặc thù)
TiÕt 4 Đạo đức
THỰC HÀNH KỸ NĂNG HỌC KỲ I
 I. MỤC TIÊU :
 - Ôn tập các kiến thức về : Kính yêu Bác Hồ ; Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng ; Giúp đỡ thương binh lịêt sĩ ; Tích cực tham gia việc lớp việc trường .
- Có kiến thức để thực hiện các kỹ năng đã học .
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Gv : Phiếu học tập
- HS : Vở bài tập
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Tên HĐ
Ho¹t ®éng dạy
Ho¹t ®éng học
1/.Kiểm tra bài cũ :
2/.Bài mới :
3/.Củng cố, dặn dò 
- Gọi HS nêu lại gương chiến đấu và hy sinh của anh Kim Đồng .
- Gv nhận xét tuyên dương.
a/.Giới thiệu bài :
- Gv giới thiệu bài – ghi tựa lên bảng.
b/.Hướng dẫn ôn tập .
- Gv phát phiếu bài tập cho các nhóm hoàn thành các nội dung sau :
+Thế nào là tự làm lấy việc của mình ?
+Tích cực tham gia việc lớp , việc trường có lợi ích gì ?
+Vì sao phải biết ơn các thương binh liệt sĩ 
+Em đã làm những công việc gì để giúp đỡ hàng xóm, láng giềng ?
+Em đã chia sẻ vui buồn với bạn chưa ?
- Gv cho mỗi nhóm hoàn thành 1 câu
Gọi đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét .
- Gv nhận xét bổ sung .
- Ôn lại bài học .
- HS nêu
- Hs lắng nghe
- HS làm vào phiếu bài tập .
- Hs thảo luận theo nhóm 4 để hoàn thành phiếu
- Đại diện nhóm trình bày.
- Hs lắng nghe
Thø tư ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2015
TiÕt1: TiÕng ViÖt
 ¤N TËP CUèI K× I (TIÕT 4)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- §äc ®óng rµnh m¹ch ®o¹n v¨n, bµi v¨n ®· häc (tèc ®é kho¶ng 60 tiÕng/ phót)tr¶ lêi ®ưîc mét c©u hái vÒ néi dung ®o¹n bµi, thuéc ®ưîc hai ®o¹n th¬ ®· häc ë k× mét ( HS kh¸, giái ®äc lưu lo¸t ®o¹n v¨n ®o¹n th¬)
- §iÒn ®óng dÊu chÊm, dÊu phÈy vµo « trèng trong ®o¹n v¨n (bt2)
- GDHS yªu thÝch häc tiÕng viÖt.
II. §å dïng d¹y häc: - 17 PhiÕu viÕt tªn tõng bµi th¬ v¨n vµ møc ®é yªu cÇu thuéc lßng tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 18 . Ba ®Õn bèn tê phiÕu viÕt néi dung bµi tËp 2 
III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
Tên HĐ
Ho¹t ®éng dạy
Ho¹t ®éng học
1) Giíi thiÖu bµi : 2) KiÓm tra häc thuéc lßng 
3. Bµi tËp 2 
4.Cñng cè dÆn dß : 
 - Giíi thiÖu tiÕt «n tËp gi÷a k× I ghi tùa bµi lªn b¶ng 
- KiÓm tra sè häc sinh trong líp 
- Hưíng dÉn luyÖn ®äc l¹i bµi trong phiÕu kho¶ng 2 phót ®Ó chuÈn bÞ kiÓm tra .
-Yªu cÇu häc sinh ®äc mét ®o¹n hay c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu häc tËp .
- Nªu c©u hái vÒ mét ®o¹n häc sinh võa ®äc.
- Theo dâi vµ ghi ®iÓm theo thang ®iÓm qui ®Þnh cña Vô gi¸o dôc tiÓu häc .
-Yªu cÇu nh÷ng häc sinh ®äc cha ®¹t yªu cÇu vÒ nhµ luyÖn ®äc ®Ó tiÕt sau kiÓm tra l¹i .
- Mêi mét em ®äc yªu cÇu bµi tËp 
- Gäi hai em häc sinh nh¾c l¹i c¸ch viÕt nh÷ng ch÷ c¸i ®Çu c©u .
- D¸n lªn b¶ng 3 hoÆc 4 tê phiÕu .
- Yªu cÇu c¶ líp viÕt vµo vë bµi tËp .
- Yªu cÇu ch÷a bµi trong vë bµi tËp .
VÒ nhµ tiÕp tôc ®äc l¹i c¸c bµi th¬ , v¨n ®· häc tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 18 nhiÒu lÇn ®Ó tiÕt sau tiÕp tôc kiÓm tra .- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc .
-Vµi häc sinh nh¾c l¹i tùa bµi
- LÇn lưît tõng em khi nghe gäi tªn lªn bèc th¨m chän bµi chuÈn bÞ kiÓm tra .
-VÒ chç më s¸ch gi¸o khoa ®äc l¹i bµi trong vßng 2 phót vµ gÊp s¸ch gi¸o khoa l¹i .
- Lªn b¶ng ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái theo chØ ®Þnh trong phiÕu .
- Líp l¾ng nghe vµ theo dâi b¹n ®äc .
- Häc sinh ®äc chưa ®¹t yªu cÇu vÒ nhµ luyÖn ®äc nhiÒu lÇn tiÕt sau kiÓm tra l¹i .
- Mét em ®äc yªu cÇu bµi tËp 
- Líp ®äc thÇm theo trong s¸ch gi¸o khoa 
- Vµi em nh¾c l¹i c¸ch viÕt ch÷ hoa ë ®Çu c©u, sau dÊu chÊm .
- Ba em lªn b¶ng ®iÒn vµ ®äc l¹i c©u v¨n trưíc líp .
- Häc sinh ë líp ch÷a bµi vµo tËp .
-VÒ nhµ tËp ®äc l¹i c¸c bµi th¬ , ®o¹n v¨n hay c¶ bµi v¨n nhiÒu lÇn 
- Häc bµi vµ xem tríc bµi míi .
TiÕt2 To¸n 
 LUYÖN TËP
 i.Môc tiªu :
- BiÕt tính chu vi h×nh ch÷ nhËt, chu vi h×nh vu«ng qua viÖc gi¶i to¸n cã néi dung h×nh häc.
 - GDHS tÝnh cÈn thËn trong lµm bµi. 
 ii. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô ghi tãm t¾t néi dung bµi 4.
 iii. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
Tên HĐ
Ho¹t ®éng dạy
Ho¹t ®éng học
1. Củng cố kiến thức. 
2.Bµi míi 
3. Cñng cè - DÆn dß 
- Gäi HS lªn b¶ng lµm BT: TÝnh chu vi h×nh vu«ng biÕt c¹nh lµ: a) 25cm ; b) 123cm.
- NhËn xÐt tuyên dương.
a) Giíi thiÖu bµi 
b) LuyÖn tËp
Bµi 1: 
- Gäi häc sinh nªu bµi tËp 1.
- Mêi 1 häc sinh lªn b¶ng gi¶i bµi.
- Yªu cÇu líp ®æi chÐo vë vµ tù ch÷a bµi
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
Bµi 2 : 
- Gäi häc sinh nªu yªu cÇu bµi.
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi. 
- NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh. 
Bµi 3: 
- Gäi häc sinh nªu yªu cÇu bµi.
.- Yªu HS tù lµm bµi.
- GV chÊm, nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. 
Bµi 4: - Gäi häc sinh nªu bµi tËp 4.
- Hướng dÉn HS ph©n tÝch bµi to¸n.
- Cho HS nh¾c l¹i QT tÝnh chu vi HCN vµ chu vi h×nh vu«ng.
- DÆn vÒ nhµ xem l¹i c¸c BT ®· lµm.
- 2HS lªn b¶ng lµm bµi, mçi em lµm mét c©u 
- C¶ líp theo dâi, nhËn xÐt bµi b¹n.
- Líp theo dâi giíi thiÖu bµi.
- 1HS nªu yªu cÇu BT: TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt.
- C¶ líp thùc hiÖn lµm vµo vë.
. Gi¶i
 Chu HCNlµ
* ( 45+ 25 ) x 2 = 140 (m)
 b) §æi 5m =50dm
 (50+ 25) x2 = 150(dm)
 §S; a) 140m ; b) 150dm
- Mét häc sinh nªu yªu cÇu bµi. 
 Gi¶i
 Chu vi hå níc lµ
 30 x 4 = 120 (m ) 
 §s : 120m
- Mét häc sinh nªu yªu cÇu bµi. 
- C¶ líp thùc hiÖn vµo vë. 
 Gi¶i 
 C¹nh HV lµ
* 140 : 4 = 35 ( cm )
 §S; 35cm
 Mét häc sinh nªu yªu cÇu bµi. 
 Gi¶i
 N÷a chu HCN lµ;
 200: 2 =100(cm)
ChiÒu réng HCN lµ
* 100 -70 = 30 (cm)
 §S; a)100cm; b)30cm
- 2HS nh¾c l¹i 2 quy t¾c tÝnh chu vi HCN, HV.
TiÕt 3 TiÕng ViÖt 
 ¤N TËP CUèI K× I (TIÕT 5)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
- §äc ®óng rµnh m¹ch ®o¹n v¨n, bµi v¨n ®· häc (tèc ®é kho¶ng 60 tiÕng/ phót)tr¶ lêi ®ược mét c©u hái vÒ néi dung ®o¹n bµi, thuéc ®ược hai ®o¹n th¬ ®· häc ë k× mét ( HS kh¸, giái ®äc lưu lo¸t ®o¹n v¨n ®o¹n th¬)
- Bước ®Çu viÕt ®ược ®¬n xin cÊp l¹i thÎ ®äc s¸ch (bt2).
 - GDHS yªu thÝch häc tiÕng viÖt.
II..ChuÈn bÞ : 17 PhiÕu viÕt tªn tõng bµi th¬, v¨n vµ møc ®é yªu cÇu thuéc lßng tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 18.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Tên HĐ
Ho¹t ®éng dạy
Ho¹t ®éng học
1) KiÓm tra HTL : 
2) LuyÖn tËp: 
3) Cñng cè dÆn dß 
- KiÓm tra sè häc sinh trong líp.
- Hướng dÉn häc sinh luyÖn ®äc l¹i bµi trong phiÕu kho¶ng 2 phót ®Ó chuÈn bÞ kiÓm tra.
- Nªu c©u hái vÒ mét ®o¹n häc sinh võa ®äc 
-Theo dâi vµ nhận xét.
 - Yªu cÇu nh÷ng häc sinh ®äc chưa ®¹t yªu cÇu vÒ nhµ luyÖn ®äc ®Ó tiÕt sau kiÓm tra l¹i.
Bµi tËp 2: -Yªu cÇu nh×n b¶ng ®äc bµi tËp. 
- Mêi 1 em lµm miÖng, c¶ líp nhËn xÐt bæ sung.
- Yªu cÇu c¶ líp lµm bµi vµo VBT.
- Mêi 4 HS ®äc l¹i ®¬n xin cÊp thÎ ®äc s¸ch ®· hoµn chØnh.
- GV nhËn xÐt.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc .
- DÆn dß häc sinh vÒ nhµ häc bµi. 
- Líp theo dâi l¾ng nghe gi¸o viªn ®Ó n¾m vÒ yªu cÇu cña tiÕt häc .
- LÇn lượt tõng em lªn bèc th¨m chän bµi chuÈn bÞ kiÓm tra.
- VÒ chç më s¸ch gi¸o khoa ®äc l¹i bµi trong vßng 2 phót. 
- Häc sinh lªn b¶ng ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái theo chØ ®Þnh trong phiÕu.
- 1HS ®äc yªu cÇu bµi: §iÒn néi dung vµo mÉu in s½n.
- C¶ líp ®äc thÇm mÉu ®¬n trong SGK.
- Mét em ®øng t¹i chç nªu miÖng l¸ ®¬n xin cÊp thÎ ®äc s¸ch. Líp nhËn xÐt bæ sung.
- C¶ líp lµm bµi vµo VBT.
- 4 em ®äc l¹i l¸ ®¬n võa ®iÒn hoµn chØnh .
- Líp nhËn xÐt chän lêi gi¶i ®óng .
 TiÕt 4 Thñ c«ng
 CAÉT, DAÙN CHÖÕ VUI VEÛ ( Tieát 2 )
I . MUÏC TIEÂU :	
Bieát caùch keû , caét , daùn chöõ “ VUI VEÛ “ .
Keû , caét , daùn ñöôïc chöõ “ VUI VEÛ “. Caùc neùt chöõ töông ñoái thaúng vaø ñeàu nhau . Caùc chöù daùn töông ñoái thaúng caân ñoái 
II . CHUAÅNBÒ 
- Tranh quy trình baèng gaáy keû caét ,daùn chöõ VUI VEÛ.
- Giaáy maøu hoaëc giaáy traéng ,keùo buùt maøu, hoà daùn . 
III . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
Tên HĐ
Ho¹t ®éng dạy
Ho¹t ®éng học
1. KiÓm tra bµi cò:
2.Bµi míi: 
* Hoaït ñoäng 1:
* Hoaït ñoäng 2:
* Hoaït ñoäng 2 H§NT 
- KiÓm tra dông cô häc tËp cña häc sinh. 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
a) Giíi thiÖu bµi:
b) Khai th¸c:
- HS thöïc haønh keû caét, daùn chöõ VUI VEÛ
- GV quan saùt uoán naén, giuùp nhöõng HS coøn luùng tuùng.
-Toå chöùc tröng baøy SP .
- Daùn caùc chöõ vöøa caét 
- Boá trí caùc chöõ vöøa caét vaøo caùc vò trí thích hôïp roài daùn vaøo nhö ñaõ ñònh .
- Veõ theâm khung trang trí 
- GV khen nhöõng em coù coá gaéng 
- Goïi 1 – HS thöïc hieän thao taùc keû caét daùn chöõ VUI VEÕ
- GV nhaän xeùt söï chuaån bò, thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû höïc haønh cuûa HS.
- Daën chuaån bò tieát sau
- 1 HS neâu mieäng laïi quy trình 
- HS q/saùt TLCH HS chuù yù theo doõi 
- HS thöïc haønh 
- Lôùp theo doõi 
- HS trình baøy SP 
- HS thi ñua 
- Lôùp theo dâi tuyeân döông.
- Choïn baïn coù saûn phaåm ñeïp
Baïn ñaõ thöïc hieän keû caét ,daùn chöõ VUI VEÛ ñuùng quy trình kó thuaät.
Böôùc 1 : keû caét, caùc chöõ caùi cuûa chöõ VUI VEÛ vaø daáu?
Böôùc 2: daùn chöõ VUI VEÛ
TiÕt 5 Tù nhiªn x· héi 
¤n tËp häc kú I ( TiÕp theo ).
I. Môc tiªu:
Sau bµi häc, häc sinh biÕt:
- Nªu tªn vµ chØ ®óng vÞ trÝ c¸c bé phËn cña c¬ quan : h« hÊp, tuÇn hoµn, bµi tiÕt nước tiÓu,thÇn kinh vµ c¸ch gi÷ vÖ sinh c¸c c¬ quan ®ã.
- KÓ ®ược mét sè ho¹t ®éng n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, thương m¹i,th«ng tin liªn l¹c vµ giíi thiÖu vÒ gia ®×nh cña em.
II. §å dïng d¹y – häc
- C¸c b¶ng, biÓu phô, giÊy khæ to, bót, b¨ng dÝnh.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
Tên HĐ
Ho¹t ®éng dạy
Ho¹t ®éng học
H§ 1: Th¶o luËn nhãm 
H§ 2: Lµm viÖc c¸ nh©n.
HĐ3: HĐNT
.a-Môc tiªu: Cñng cè c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ c¸ch phßng mét sè bÖnh cã liªn quan bªn trong.
b- C¸ch tiÕn hµnh:
Yªu cÇu:
 Th¶o luËn c©u hái.
N1:Nªu c¸c c¬ quan bªn trong c¬ thÓ?
N2: Nªu chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan ®ã?
N3:Nªu c¸c bÖnh thường gÆp vµ c¸ch phßng tr¸nh?
 - HÕt thêi gian yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy trước líp.
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
- Chèt ý kiÕn:
a-Môc tiªu: Cñng cè nh÷ng hiÓu biÕt vÒ gia ®×nh, nhµ trường vµ x· héi.
b-C¸ch tiÕn hµnh:
GT gia ®×nh m×nh cho c¸c b¹n:
+ Bè mÑ em lµm n«ng nghiªp hay s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hay bu«n b¸n?
+Em ®· gióp ®ì bè mÑ như thÕ nµo?
*Cñng cè
+ Nªu c¸ch phßng 1 sè bÖnh thường gÆp?
*DÆn dß:
- Nh¾c nhë h/s c«ng viÖc vÒ nhµ
* Th¶o luËn theo nhãm.
- Chia nhãm.
- C¸c nhãm th¶o luËn c¸c c©u hái:
- §¹i diªn b¸o c¸o kÕt qu¶.
- NhËn xÐt:
+C¸c c¬ quan bªn trong c¬ thÓ gåm: CQ tuÇn hoµn, h« hÊp, tiªu ho¸, bµi tiÕt, thÇn kinh.
+Chøc n¨ng:
. C.quan tuÇn hoµn:Tim vµ c¸c m¹ch m¸u
.C.q h« hÊp:Mòi,khÝ qu¶n, phÕ qu¶n, phæi
.C.q tiªu ho¸:MiÖng, thùc qu¶n, d¹ dµy, ruét non, ruét giµ, hËu m«n
.Cq bµi tiÕt: ThËn, èng dÉn níc tiÓu, bãng ®¸i vµ èng ®¸i.
.Cq thÇn kinh: N·o, tuû sèng vµ c¸c d©y thÇn kinh.
+C¸c bÖnh thường gÆp:
.C.q h« hÊp: Viªm häng, viªm phÕ qu¶n, viªm phæi. Ta ph¶i gi÷ Êm c¬ thÓ
.Cq tiªu ho¸: Tiªu ch¶y, ®au d¹ dµy.
. Cq bµi tiÕt: Viªm thËn, sái thËn.Ph¶i uèng nhiÒu nước.
.C.q thÇn kinh: TrÎ em thường bÞ bÖnh thÊp tim vµ mét sè bÑnh vÒ tim m¹ch. CÇn ph¶i tr¸nh bÞ viªm häng kÐo dµi.
*Lµm viÖc c¸ nh©n.
- Giíi thiÖu vÒ gia ®×nh m×nh.
- Tõng em giíi thiÖu vÒ gia ®×nh m×nh
Giíi thiÖu vÒ sè lượng người trong gia ®×nh m×nh, nghÒ nghiÖp cña bè mÑ, anh chÞ em trong nhµ, ngoµi thêi gian häc ra em gióp ®ì bè mÑ nh÷ng viÖc g×.
- Vµi em nªu l¹i mét sè bÖnh thường gÆp cña c¸c c¬ quan.
Thø năm ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2015
TiÕt 1 To¸n 
LUYÖN TËP CHUNG
 I.Môc tiªu : - BiÕt lµm tÝnh nh©n, chia trong b¶ng nh©n, chia sè cã hai, ba ch÷ sè víi (cho) sã cã mét ch÷ sè 
- BiÕt tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt, chu vi h×nh vu«ng, gi¶i to¸n t×m mét phÇn mÊy cña mét sè
- GDHS tÝnh cÈn thËn trong khi lµm bµi.
 II. §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô
 III. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
Tên HĐ
Ho¹t ®éng dạy
Ho¹t ®éng học
1. Kiểm tra bài cũ.
 2.Bµi míi: 
3.Cñng cè - DÆn dß:
- Gäi 2HS lªn b¶ng lµm l¹i BT 2 vµ 4 tiÕt trước.
- NhËn xÐt.
a) Giíi thiÖu bµi: 
b) Hướng dÉn HS lµm BT: 
Bµi 1: - Gäi häc sinh nªu bµi tËp 1.
- Yªu cÇu ®äc thuéc b¶ng nh©n vµ b¶ng chia ; tÝnh nhÈm vµ ghi kÕt qu¶.
Bµi 2 : - Gäi häc sinh nªu yªu cÇu bµi.
- Yªu cÇu líp thùc hiÖn vµo vë.
- Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng gi¶i bµi 
- NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh. 
Bµi 3: - Gäi häc sinh nªu yªu cÇu bµi.
- Hướng dÉn HS ph©n tÝch bµi to¸n.
- Gäi 1 häc sinh lªn b¶ng gi¶i bµi.
- Yªu cÇu líp gi¶i vµo vë .
- NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh. 
Bµi 4: 
- Hướng dÉn HS ph©n tÝch bµi to¸n.
- Yªu cÇu 1 häc sinh lªn b¶ng gi¶i.
- ChÊm vë 1 sè em, nhËn xÐt ch÷a bµi.
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc. 
- DÆn vÒ nhµ häc bµi chuÈn bÞ tiÕt sau kiÓm tra.
- 2HS lªn b¶ng lµm bµi.
- C¶ líp theo dâi, nhËn xÐt.
- Mét em nªu yªu cÇu bµi tËp 1.
38 x 6 = 228 105 x 5 = 525 
372 x4 =1488 96x6= 576
940: 5= 188 847: 7 =121
309: 3 =103
- Mét häc sinh nªu yªu cÇu bµi 
- C¶ líp thùc hiÖn vµo vë. 
- HS lªn b¶ng thùc hiÖn
 Gi¶i 
 Chu vi HCN lµ
 ( 25+ 15)x2 =80(cm)
 Chu vi HV lµ
 1 x 4 =84(cm)
Chu vi Hv lín h¬n chu vi HCN
 84 - 80 = 4(cm)
 §s a)80cm ; b)84cm
- Mét häc sinh nªu yªu cÇu bµi 
- C¶ líp thùc hiÖn vµo vë. 
 -Gi¶i
 Sè xe ®¹p ®· b¸n 
 87: 3=29( c¸i)
 Sè xe ®¹p cßn l¹i
 87- 29 =58 (c¸i)
 §s: 58 c¸i xe ®¹p
- Mét häc sinh nªu yªu cÇu bµi. 
- C¶ líp thùc hiÖn vµo vë. 
- Mét häc sinh lªn b¶ng 
15+15 x5= 15+75 60+60:6= 60+10
 =90 =70
(60+60) : 6= 120: 6
 =20
TiÕt 2: TiÕng ViÖt
 ¤N TËP CUèI K× I (tiÕt 6)
 I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
 - §äc ®óng rµnh m¹ch ®o¹n v¨n, bµi v¨n ®· häc (tèc ®é kho¶ng 60 tiÕng/ phót)tr¶ lêi ®ược mét c©u hái vÒ néi dung ®o¹n bµi, thuéc ®ược hai ®o¹n th¬ ®· häc ë k× mét ( HS kh¸, giái ®äc lưu lo¸t ®o¹n v¨n ®o¹n th¬)
- Bước ®Çu viÕt ®ược mét bức thư th¨m hái người th©n hoÆc người mµ em quý mÕn (bt2)
- GDHS yªu thÝch häc tiÕng viÖt.
II. ChuÈn bÞ : 17 PhiÕu viÕt tªn tõng bµi th¬ v¨n vµ møc ®é yªu cÇu thuéc lßng tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 18 .
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
Tên HĐ
Ho¹t ®éng dạy
Ho¹t ®éng học
1) Giíi thiÖu bµi` 
2) KiÓm tra tËp ®äc 
3) Bµi tËp 2 
4) Cñng cè dÆn dß 
- KiÓm tra sè häc sinh trong líp.
- Nªu c©u hái vÒ mét ®o¹n häc sinh võa ®äc .
- Theo dâi vµ ghi ®iÓm.
-Yªu cÇu nh÷ng häc sinh ®äc cha ®¹t yªu cÇu vÒ nhµ luyÖn ®äc ®Ó tiÕt sau kiÓm tra l¹i 
- Gäi HS ®äc bµi tËp 2, c¶ líp ®äc thÇm. 
+ Yªu cÇu cña bµi lµ g×?
+ Néi dung thư cÇn nãi g×?
+ C¸c em viÕt thư cho ai ?
+ C¸c em muèn th¨m hái người ®ã nh÷ng ®iÒu g× ?
- Yªu cÇu líp viÕt thư.
- Theo dâi gióp ®ì nh÷ng HS yÕu.
- ChÊm 1 sè bµi, nhËn xÐt tuyªn dương
- Nh¾c HS ®äc l¹i c¸c bµi th¬ , v¨n ®· häc tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 18 nhiÒu lÇn ®Ó tiÕt sau tiÕp tôc kiÓm tra.
- LÇn lượt tõng häc sinh khi nghe gäi tªn lªn bèc th¨m chän bµi chuÈn bÞ kiÓm tra 
- Lªn b¶ng ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái theo chØ ®Þnh trong phiÕu.
- Líp l¾ng nghe vµ theo dâi b¹n ®äc .
- 2HS ®äc yªu cÇu bµi tËp, líp theo dâi. 
+ ViÕt thư cho mét người th©n hoÆc mét người m×nh quý mÕn: «ng, bµ, chó, b¸c, ...
+ Hái th¨m vÒ søc kháe, vÒ t×nh h×nh häc tËp, lµm viÖc, ...
- SGK ®äc l¹i bµi Thư göi bµ.
- C¶ líp thùc hiÖn viÕt thư vµo vbt
- 2HS ®äc l¸ thư trước líp .
- Líp nhËn xÐt bæ sung. 
TiÕt 3: Tự nhiên và xã hội
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
I. MỤC TIÊU : 
Nêu tác hại của rác thải và thực hiện đổ rác đúng nơi quy định .
GDMT: Giáo dục cho HS có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
GV : Tranh về cảnh thu gom , xử lí rác thải.
HS : SGK 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Tên HĐ
Ho¹t ®éng dạy
Ho¹t ®éng học
1/.Bài mới 
3/.H§NT 
a/.Giới thiệu bài 
- Gv giới thiệu bài – ghi tựa lên bảng.
b/.Hoạt động 1 :Thảo luận nhóm 
- Mt:HS biÕt ®ược sù « nhiÓm vµ t¸c h¹i cña r¸c th¶i ®èi víi SK con người
- CTH
- Gv cho các nhóm quan sát hình 1,2 SGK và trả lời theo gợi ý .
- Hãy nói cảm giác của bạn khi đi qua đống rác.Rác có hại như thế nào?
- Những sinh vật nào thường sống ở đống rác ? Chúng có hại gì đối với con người ?
- Gọi đại diện nhóm trình bày
- GV nêu kết luận : Trong các loại rác , có những loại rác dễ bị thối rữa và chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh . Chuột , gián , ruồi ,thường sống ở nơi có rác . Chúng là những con vật trung gian truyền bệnh cho con người .
GDMT : Phân , rác thải nêu chúng ta không xử lí hợp vệ sinh sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường .
c/. Hoạt động 2 : Thảo luận theo cặp.
- Gv yêu cầu từng cặp quan sát các hình trong SGK trang 69 .Gv yêu cầu HS chỉ vào hình để nói việc làm nào sai ?
- Gọi một số cặp lên trình bày. GV hỏi :
+ Cần làm gì để giữ vệ sinh công cộng 
+ Em đã làm gì để giữ vệ sinh công cộng ?
+ Hãy nêu cách xử lý rác ở địa phương em .
- Gv nhận xét cách xử lí rác tốt .
GDMT : Rác, phân , nước thải là nơi chứa các mầm bệnh làm hại sức khỏe con ngườ

File đính kèm:

  • docxlop_3_tuan_18.docx
Giáo án liên quan