Giáo án Buổi chiều Lớp 1 - Tuần 28

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

GDKNS: CHỦ ĐỀ: KĨ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

I . Mục tiêu : Giúp hs

- Có kĩ năng tự tin ra quyết định và tự giải quyết các tình huống mà mình gặp phải trong sinh hoạt và vui chơi ở nhà cũng như ở trường .

II . Đồ dùng dạy học : Tranh minh họa ; phiếu học tập .

III . Các hoạt động dạy – học

1 . Giới thiệu bài : 1 phút .

2 . Hoạt động 1 : Trò chơi Đóng vai : 20 phút .

- GV chia nhóm và phát phiếu có ghi tình huống cho mỗi nhóm .

- GV treo tranh minh họa cho mỗi tình huống .

- Hướng dẫn hs đọc các tình huống và yêu cầu các nhóm thảo luận , đóng vai .

Các nhóm đóng vai và đưa ra cách giải quyết cho mỗi tình huống .

Đại diện các nhóm nhận xét và bổ sung .Gv kết luận .

 

doc5 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 19/04/2017 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Buổi chiều Lớp 1 - Tuần 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 28
Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2015
LUYỆN TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP VỀ NGUYÊN ÂM; QUAN HỆ ÂM –CHỮ, VẦN.
I.Mục tiêu: 
- Giúp H nắm được: Nguyên âm là những âm khi phát âm luồng hơi không bị cản, có thể kéo dài được.Âm l;à vật thật, chữ là vật thay thế. Mỗi chữ cái ghi bằng một âm. Ngược lại có âm ghi hai, ba, bốn chữ, theo luật chính tả.Phân biệt được các mẫu vần.
- Đọc trơn được các bài: Mùa xuân; An Dương Vương; Trâu ơi: SGK – tr.14,16,18
- Viết chính tả bài : An Dương Vương .
II. Đồ dùng dạy học: - Sách, vở ô li, bảng con.
III. Các hoạt động dạy – học: 
1.Việc 1. Kiến thức về ngữ âm 
1a H nhắc lại các nguyên âm đã học: a,ă,â, e,ê, i,o,ô,ơ,u,ư, iê, ua,ươ.
1b. H nhắc lại các âm được ghi bằng nhiều chữ như: 
 Âm Chữ 
 / cờ/ c/k/q 
 / gờ/ g/ gh 
 / ngờ/ ng/ ngh 
 / iê/ iê/ ia
 yê/ ya
 / ua/ ua/ uô
 / ưa/ ưa/ ươ
1c.Kể được vần có âm chính ( là nguyên âm). a,ă,â, e,ê, i,o,ô,ơ,u,ư, ia, ua,ưa.Phân loại được các nguyên âm tròn môi và nguyên âm không tròn môi.
Việc 2. Đọc SGK
1a. Đọc bài: Mùa xuân 
H. nhắc lại theo 4 mức độ T- N- N- T.
* Đọc thuộc lòng bài 
1b, Đọc bài: An Dương Vương
1c. Đọc bài: Trâu ơi 
H. đọc bài theo 4 mức độ T- N- N- T.
* Đọc thuộc lòng bài 
3.Việc 3 Viết 
a.Viết bảng con. GV đọc cho H viết: An Dương Vương; Cổ Loa; Rùa Vàng; giặc, lẫy nỏ,.
 b. Viết vào vở Luyện viết bài: An Dương Vương 
 T. đọc từng cụm từ cho H viết theo quy trình
3. Nhận xét , dặn dò : T nhận xét tiết học.
TRÒ CHƠI HỌC TẬP 
TRÒ CHƠI: ĐẶT CÂU HỎI ĐOÁN NGƯỜI
I. Mục tiêu: 
 - Giúp học sinh nhận biết được đặc điểm của bạn trong lớp mình.
- Luyện tập kĩ năng đặt câu hỏi.
II. Các hoạt động dạy – học:
Bước 1. Hướng dẫn luật chơi. 
T. Giao việc: Chúng ta chơi trò đoán người. Các em có 3 phút để nhìn các bạn trong lớp ( cố nhớ đặc điểm các bạn )
Cách chơi: 
T. Chỉ định 1H ra khỏi phòng.
 Sau đó bí mật chọn 1 người trong lớp .( Cho cả lớp biết trừ bạn ra ngoài ) 
H. Sau khi ở ngoài vào được hỏi 3 câu về đặc điểm của bạn được chọn .
Ví dụ: Bạn mặc áo màu gì ? 
 Bạn cao hay thấp ? 
 Tóc bạn ngắn hay dài ? 
H . Trong lớp đồng thanh trả lời . Sau ba câu hỏi , H phải đoán ra bạn được chọn.
Bước 2 : Tổ chức cho H chơi 
Bước ba: Nhận xét đánh giá. 
T. Kết luận
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
GDKNS: CHỦ ĐỀ: KĨ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 
I . Mục tiêu : Giúp hs 
- Có kĩ năng tự tin ra quyết định và tự giải quyết các tình huống mà mình gặp phải trong sinh hoạt và vui chơi ở nhà cũng như ở trường .
II . Đồ dùng dạy học : Tranh minh họa ; phiếu học tập .
III . Các hoạt động dạy – học 
1 . Giới thiệu bài : 1 phút .
2 . Hoạt động 1 : Trò chơi Đóng vai : 20 phút .
- GV chia nhóm và phát phiếu có ghi tình huống cho mỗi nhóm .
- GV treo tranh minh họa cho mỗi tình huống .
- Hướng dẫn hs đọc các tình huống và yêu cầu các nhóm thảo luận , đóng vai .
Các nhóm đóng vai và đưa ra cách giải quyết cho mỗi tình huống .
Đại diện các nhóm nhận xét và bổ sung .Gv kết luận .
Tình huống 1 : Em ở nhà một mình . Một người lạ đứng ngoài cửa và nói : Bác ở dưới quê lên , cho bác vào nhà gửi ít quà cho bố mẹ cháu . 
Tình huống 2 : Em được cho một quả quýt đã bị mốc bên trong .
Tình huống 3 : Em bị hai học sinh lớn hơn bắt nạt .
Tình huống 4 : Em bị hai bạn cùng lớp bắt nạt .
3 . Hoạt động 2 : Liên hệ thực tế : 12 phút 
GV tổ chức cho hs liên hệ những tình huống trong thực tế mà em đã gặp phải .
4 . Nhận xét dặn dò : 2 phút 
- GV nhận xét tiết học - GV dặn hs chuẩn bị cho tiết học tiếp theo .
Thứ sáu , ngày 27 tháng 3 năm 2015
LUYỆN TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP VỀ: LUẬT CHÍNH TẢ PHIÊN ÂM 
I.Mục tiêu: 
- Giúp H nắm được: Chữ Việt là chữ ghi âm, nên có thể dùng để phiên âm tiếng nước ngoài: Tên người, tên đồ vật, tên địa lí( tên nước, tên thủ đô).
- Đọc trơn bài: Tôi cũng không biết chữ; Vì nó trống rỗng.SGK. tr 20,22. 
- Viết chính tả bài: Vì nó trống rỗng. 
II. Đồ dùng dạy học: - Sách, vở ô li, bảng con.
III. Các hoạt động dạy – học: 
1.Việc 1. Đọc SGK
1a Đọc bài: Tôi cũng không biết chữ; Vì nó trống rỗng 
H. Tìm các tiếng phiên âm tên nước ngoài trong bài.
H. Viết bảng con: Anh – xtanh; Tuốc- ghê- nhép; Xô- crát; pi- a- nô; ra- đi – ô; In – đô – nê – xi – a. Cam – pu- chia.Mát-xcơ-va; Oa- sinh- tơn
2.Việc 2 Viết 
a.Viết bảng con. GV đọc cho H viết: Nê- đin; trống rỗng; than phiền, hóng chuyện,....
b. Viết vào vở Luyện viết bài : Phù Đổng Thiên Vương 
T. đọc từng cụm từ cho H viết theo quy trình
3. Nhận xét , dặn dò : T nhận xét tiết học.
LUYỆN TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN 
I.Mục tiêu: 
- Gióp HS : biÕt gi¶i bµi to¸n cã mét phÐp trõ ; thùc hiÖn céng trõ (kh«ng nhí ) c¸c sè trong ph¹m vi 20 
 II- Ph­¬ng tiÖn d¹y- häc:
 Bé ®å dïng häc to¸n , VBT , PhiÕu 
III- Ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. Trß ch¬i : TruyÒn ®iÖn : 5 phót
HS tiÕp nèi nhau tr¶ lêi c©u hái vÒ c¸c sè cã hai ch÷ sè , sè liÒn tr­íc , sè liÒn sau cña mét sè .
2 . LuyÖn tËp : H­íng dÉn hs lµm bµi tËp : 29 phót
 Bµi 1: HS ®äc bµi to¸n , ®iÒn sè thÝch hîp vµo chç tãm t¾t vµ tù gi¶i bµi , 1 hs lµm b¶ng phô , råi ch÷a bµi :
Bµi gi¶i
 Sè con chim cßn l¹i lµ :
6 – 1 = 5 ( con )
§¸p sè : 5 con chim
Bµi 2 : Lµm t­¬ng tù bµi 1 
Bµi gi¶i
Trªn c©y cßn l¹i sè qu¶ mÝt lµ :
10 – 3 = 7 ( qu¶ )
§¸p sè : 7 qu¶ mÝt
Bµi 3 : HS tù lµm bµi , gv chÊm vµ ch÷a bµi :
Bµi gi¶i
 §µn gµ cã sè con gµ m¸i lµ :
7 – 2 = 5 ( con )
§¸p sè : 5 con gµ 
Bµi 4 : hs ®äc tãm t¾t , nªu bµi to¸n vµ gi¶i bµi 
Bµi gi¶i
 Lan cßn l¹i sè viªn bi lµ :
 15 - 5 = 10 ( viªn )
§¸p sè : 10 viªn bi 
Bµi 5 : Dµnh cho hs hoàn thành tốt nội dung môn học : NÕu Hång vÏ thªm 3 h×nh trßn th× Hång sÏ vÏ ®­îc tÊt c¶ 18 h×nh trßn . Hái Hång vÏ ®­îc tÊt c¶ bao nhiªu h×nh trßn ?
GV chÊm bµi vµ nhËn xÐt 
IV. DÆn dß : 1 phót - VÒ nhµ «n l¹i bµi
TỰ HỌC
HOÀN THÀNH BÀI TẬP 
I.Mục tiêu: 
- Hoàn thành bài tập trong tuần theo từng nhóm đối tượng dưới sự hướng dẫn của gv.
Giúp H nắm được : mối quan hệ giữa âm và chữ; biết cách viết phiên âm tiếng nước ngoài.
+ Hoàn thành bài tập toán.Giải được bài toán có một phép trừ.
II. Đồ dùng dạy học: - Sách, vở ô li, bảng con.
III. Các hoạt động dạy – học: 
1 . Giới thiệu mục dích yêu cầu của tiết học : 1 phút 
2 . Tổ chức và hướng dẫn hs tự hoàn thành bài tập . 25 phút .
 a.Nhóm 1: Luyện đọc – Viết ( Nghĩa, Thông,Tiên,Huy, Thư, Nga) 
- GV hướng dẫn HS đọc SGK và luyện đọc theo nhóm.
- GV hướng dẫn HS luyện nghe - viết bài Mùa xuân
 b. Nhóm 2: HS hoàn thành VBT Toán , BT đạo đức , BT TNXH ( Hoa, Nga, Thảo, Ngọc, Ơn )
- GV hướng dẫn HS tự làm BT ở vở 
c. Nhóm 3: Làm BT nâng cao. ( Ngà, Linh, Hạnh, Phương)
*Bµi tËp dµnh cho hs có năng khiếu.. 
 Đọc bài : Đàn tơ- rưng ( VBT Thực hành TV tập 3 – CGD tr. 13)
To¸n vui : Trªn hai cµnh c©y b­ëi ®Òu cã qu¶ , b¹n Mai ®Õm ®­îc tÊt c¶ cã 3 qu¶ b­ëi . Hái trªn mçi cµnh c©y cã mÊy qu¶ b­ëi ? 
Cã 6 qu¶ gåm 3 lo¹i : b­ëi , cam vµ quýt . BiÕt r»ng sè cam nhiÒu h¬n b­ëi nh­ng Ýt h¬n quýt . Hái mçi lo¹i cã mÊy qu¶ ?
- GV tổ chức và hướng dẫn hs tự hoàn thành bài tập GV theo dõi và giúp đỡ hs TB , hs yếu 
3 . Chữa bài tập : 8 phút - GV nhận xét chung về bài làm của hs .
- Chữa lỗi và nhận xét cụ thể từng bài làm của hs .
4 . Nhận xét , dặn dò : 2 phút . - GV nhận xét tiết học – Dặn hs chuẩn bị bài cho tuần sau.

File đính kèm:

  • docBai_1_e.doc