Giáo án Âm nhạc lớp 6 tiết 1: Giới thiệu môn học âm nhạc ở trường THCS, Tập hát quốc ca

I:Giới thiệu môn âm nhạc ở trường THCS.

1. Khái niệm về âm nhạc: Âm nhạc là nghệ thuật của những âm thanh coù tính truyeàn caûm tröïc tieáp, bao goàm aâm thanh cuûa gioïng haùt vaø nhaïc cuï.

2. Giới thiệu về chương trình: Gồm ba nội dung

- Học hát: Có tám bài hát chính thức.

- Nhạc lý và tập đọc nhạc: Có mười bài tập đọc nhạc.

(Nhạc lý là viết tắt của lý thuyết âm nhạc)

- Âm nhạc thường thức: Có bảy bài.

Âm nhạc thường thức nghĩa là những kiến thức âm nhạc phổ thông.

 

docx3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 775 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc lớp 6 tiết 1: Giới thiệu môn học âm nhạc ở trường THCS, Tập hát quốc ca, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: Tiết PPCT:
 Ngaøy daïy:
 Tieát 1
 -GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC AÂM NHAÏC ÔÛ TRÖÔØNG THCS.
 -TAÄP HAÙT QUOÁC CA.
1.MUÏC TIEÂU:
 1.1Kieán thöùc: 
 -Hoaït ñoäng 1: Học sinh có khái niệm về nghệ thuật âm nhạc.
Học sinh nắm sơ lược về các phân môn học hát, nhạc lý, tập đọc nhạc và âm nhạc thường thức.
 -Hoaït ñoäng 2: Hs haùt ñuùng lôøi vaø ñuùng giai ñieäu baøi Quoác Ca.
 1.2Kó naêng: 
 -Hoaït ñoäng 1: Hs coù kieán thöùc cô baûn veà moân Aâm Nhaïc trong tröôøng hoïc phoå thoâng.
 -Hoaït ñoäng 2: taäp cho hs haùt theå hieän ñuùng tính chaát haønh khuùc baøi Quoác Ca,taäp haùt hoøa gioïng.
 1.3Thaùi ñoä:
 -Hoaït ñoäng 1: Hs thaáy ñöôïc taàm troïng cuûa moân Aâm Nhaïc trong tröôøng hoïc phoå thoâng.
 -Hoaït ñoäng 2: qua baøi haùt hs hieåu theâm nguoàn goác baøi haùt vaø taàm quan troïng cuûa baøi haùt.
2.NỘI DUNG HỌC TẬP:
 -Học sinh nắm sơ lược về các phân môn học hát, nhạc lý, tập đọc nhạc và âm nhạc thường thức, haùt ñuùng lôøi vaø ñuùng giai ñieäu baøi Quoác Ca.
3. CHUAÅN BÒ:
 3.1.Giaùo vieân:
 -Baêng maãu, maùy cassette.
 -Ñaøn Organ.
 3.2.Hoïc sinh:
 -Xem baøi tröôùc ôû nhaø.
 -Duïng cuï hoïc taäp: SGK, Vôû.
4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
 4.1.OÅn ñònh toå chöùc:
 - GV kieåm tra só soá lôùp:
 6A1:
 6A2:
 6A3:
 6A4:..
 6A5:
 4.2. Kiểm tra miệng: GV cho học sinh bắt một bài hát trước khi học.
 4.3. Tieán trình baøi hoïc: 
Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS
Noäi dung baøi daïy
Hoaït ñoäng 1: (15 phuùt)
-GV ghi bảng.
-GV giôùi thieäu cho hs khaùi quaùt veà aâm nhaïc.HS nghe,ghi cheùp.
-GV khaùi quaùt 3 phaân moân AÂm nhaïc
Hoaït ñoäng 2: (30 phuùt)
-GV ghi baûng.
*Gv tích hôïp taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh.
-GV cho hs nghe maãu baøi haùt qua 1 laàn.HS lắng nghe.
-GV hát mẫu bài hát qua 1 lần. HS lắng nghe.
-GV tập hát cho hs từng câu với đàn Organ theo lối móc xích.
-GV lưu ý cho hs âm hình tiết tấu khó 
Lưu ý các chỗ ngân dài 2,3 phách.
-GV cho hs hát lời 1.
HS thực hiện.
-GV cho hs haùt cả 2 lời.
 I:Giới thiệu môn âm nhạc ở trường THCS.
1. Khái niệm về âm nhạc: Âm nhạc là nghệ thuật của những âm thanh coù tính truyeàn caûm tröïc tieáp, bao goàm aâm thanh cuûa gioïng haùt vaø nhaïc cuï.
2. Giới thiệu về chương trình: Gồm ba nội dung
- Học hát: Có tám bài hát chính thức.
- Nhạc lý và tập đọc nhạc: Có mười bài tập đọc nhạc.
(Nhạc lý là viết tắt của lý thuyết âm nhạc)
- Âm nhạc thường thức: Có bảy bài.
Âm nhạc thường thức nghĩa là những kiến thức âm nhạc phổ thông.
II:Tập hát Quốc ca.
-Đây là bài hát quen thuộc với mọi người dân Việt Nam, các em đã được nghe bài hát này từ lớp 1 và chính thức được học ở lớp 3.
- Qua baøi haùt Quoác ca noùi leân vai troø cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh trong söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc, giaønh ñoäc laäp töï do cho Toå quoác.
-Nghe băng nhạc bài Quốc ca Việt Nam.
-Nghe GV hát mẫu.
-Tập hát từng câu với đàn Organ.
-Lưu ý âm hình tiết tấu khó
-Các chỗ ngân dài 2,3 phách.
-Cả lớp hát lời 1 của bài Quốc ca Việt Nam. Thể hiện sắc thái trang nghiêm, hùng mạnh.
Lưu ý câu hát: “Đường vinh quang xây xác quân thù”, ở đây chữ “thù” các em thường hát thấp xuống, sai về cao độ, cần sửa lại cho đúng.
- Hát đầy đủ cả bài gồm hai lời.
 4.4.Tổng kết:
- Cho 1HS nêu lại các phân môn của môn Âm nhạc.
- Cho HS luyeän taäp bài Quốc Ca.
4.5.Höôùng daãn hoïc tập:
 -Hs hoïc thuoäc lôøi baøi haùt Quoác Ca.
 -Chuaån bò tröôùc ôû nhaø tieát 2 (baøi haùt Tieáng chuoâng vaø ngoïn côø).

File đính kèm:

  • docxTiet_1_Gioi_thieu_mon_hoc_Am_nhac_o_Truong_THCS_Tap_hat_Quoc_ca_20150726_050813.docx
Giáo án liên quan