Giáo án Âm nhạc 6 - Đinh Thị Nguyệt Hồng

Hoạt động 1:

 GV giới thiệu nội dung tiết hoc

- GV ghi bảng kết hợp giới thiệu bài mới trực tiếp.

- HS lắng nghe, ghi bài.

- GV đàn cho HS nghe lại giai điệu lần lượt bốn bài hát và yêu cầu HS hát lại các bài bát theo thứ tự từng tổ.

- HS nghe và thực hành theo sự hướng dẫn của GV.

- GV chỉ huy và quán xuyến giai điệu chú ý sửa sai về động tác nếu có.

- GV yêu cầu HS thực hành hát đơn ca, song ca. thi biểu diễn giữa các tổ với nhau, cử 4 tổ trưởng làm giám khảo, lớp trưởng làm thư kí.

- HS lắng nghe thảo luận và cử thành viên tham gia.

- HS bắt thăm số thứ tự lên biểu diễn, sau khi biểu diễn ban giám khảo đánh giá, thư kí ghi kết quả.

- GV cho HS biểu diễn các tiết mục xong đề nghị ban giám khảo nhận xét chung, GV nhận xét sửa sai nếu có sau đó mời thư kí công bố kết quả.

- HS lắng nghe- GV tuyên dương tổ hoàn thành tốt, động viên tổ chưa tôt và trao giải nhất nhì

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe các bài hát trang phụ lục và hoàn thành bài tập

- GV cho HS nghe lần lượt các bài hát mẫu qua băng.

- HS lắng nghe, cảm nhận.

- Gv yêu cầu HS hoàn thành bài tập.

- HS lắng nge và hoàn thành bài vào tập.

- GV mời 2 HS lên trình bày bài ghi của mình lên bảng.

- HS lên bảng hoàn thành bài ghi – GV nhận xét tuyên dương (HS ở dưới sửa sai nếu có).

 

doc85 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 27/12/2014 | Lượt xem: 600 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 6 - Đinh Thị Nguyệt Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ghe b¨ng nh¹c l¹i bµi h¸t (1-2 lÇn)
GV cho ®iÓm
KiÓm tra theo nhãm (3-4 HS hoÆc riªng tõng em.
HS tr×nh bµy
GV h­íng dÉn
II. ¤n T§N: Vµo rõng hoa
GV hái
H·y chia tõng c©u trong bµi
HS tr¶ lêi
GV yªu cÇu
H·y ®äc cao ®é cña gam §« Tr­ëng (1-2 HS)
HS thùc hiÖn
GV ®¸nh ®µn
GV cho ®iÓm
C¶ líp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi. KiÓm tra theo nhãm (3-4 HS) hoÆc riªng tõng em.
GV ghi lªn b¶ng
III.¢m nh¹c th­êng thøc: S¬ l­îc vÒ mét sè nh¹c cô d©n téc phæ biÕn.
HS ghi bµi
GV thùc hiÖn
Treo lªn b¶ng tranh vÏ mét sè nh¹c cô d©n téc phæ biÕn (®· ®­îc phãng to)
GV yªu cÇu
ChØ vµo tõng nh¹c cô vµ giíi thiÖu vÒ tªn, ®Æc ®iÓm cña mçi nh¹c cô ®ã. Cã s¸u nh¹c cô, ®Ó ba HS lµm viÖc nµy.
HS xung phong giíi thiÖu.
GV ®iÒu khiÓn
Nghe b¨ng nh¹c, giíi thiÖu vÒ ©m thanh cña c¸c nh¹c cô nµy. Nãi lªn c¶m nhËn vÒ ©m thanh tõng nh¹c cô. VÝ dô tiÕng trèng rÊt vui, rén rµng, tiÕng s¸o nghe c¶m gi¸c du d­¬ng, tha thiÕt…
HS nhËn xÐt
4. DÆn dß:
- VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t ®Ó h¸t mét c¸ch thuÇn thôc.
IV.§iÒu chØnh, bæ sung:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Ngµy so¹n: 10/11/2013
TiÕt:15: ¤n tËp 
I. Môc tiªu:
- ¤n tËp vµ kiÓm tra hai bµi h¸t: Hµnh khóc tíi tr­êng vµ §i cÊy.
- ¤n tËp vµ kiÓm tra hai bµi T§N: sè 4 vµ sè 5- Vµo rõng hoa. 
II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:
- Nh¹c cô quen dïng
- §µn vµ h¸t thuÇn thôc hai bµi h¸t: Hµnh khóc tíi tr­êng vµ §i cÊy.
- §¸nh ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t thuÇn thôc hai bµi h¸t T§N sè 4 vµ sè 5.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc:
2. Bµi míi
H§ cña GV
Néi dung – Ghi b¶ng
H§ cña HS
GV ghi lªn b¶ng
I. ¤n tËp
HS ghi bµi
1.¤n hai bµi h¸t: 
- Hµnh khóc tíi tr­êng 
- §i cÊy.
GV ®iÒu khiÓn
Nghe b¨ng nh¹c, mçi bµi 1-2 lÇn.
HS nghe
GV ®¸nh ®µn
Tr×nh bµy tõng bµi ë møc ®é hoµn chØnh.
HS thùc hiÖn
GV ®iÒu khiÓn
2.¤n tËp ®äc nh¹c: 
- T§N Sè 4 (M« Da)
- T§N sè 5: Vµo rõng hoa
 (nh¹c vµ lêi: ViÖt Anh)
HS nghe
GV ®¸nh ®µn
Nghe giai ®iÖu cña mçi bµi 1-2 lÇn
§äc nh¹c vµ h¸t lêi, mçi bµi 1-2 lÇn
TËp gâ tiÕt tÊu mçi bµi
HS thùc hiÖn
GV chØ ®Þnh qui ®Þnh vÒ c¸ch h¸t nghe, nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
- KiÓm tra bµi:
Gäi theo nhãm bèn HS lªn b¶ng, yªu cÇu c¸c em cïng h¸t bµi Hµnh khóc tíi tr­êng (2 lÇn c¶ bµi), sau ®ã tõng em h¸t riªng (1 lÇn). TiÕp theo, yªu cÇu c¸c em cïng ®äc nh¹c, h¸t lêi bµi h¸t T§N sè 4 råi l¹i kiÓm tra riªng tõng em.
TiÕp tôc nhu vËy, gäi nhãm HS kh¸c, lÇn naú lµ tr×nh bµy bµi §i cÊy vµ bµi Vµo rõng hoa.
Tuú ®iÒu kiÖn thêi gian, GV cã thÓ kiÓm tra thªm nh÷ng nhãm HS kh¸c. §Ó chÊt l­îng kiÓm tra ®­îc tèt, cã thÓ cho phÐp HS tù lùa chän nhãm cña m×nh vµ luyÖn tËp theo nhãm ®ã.
HS tr×nh bµy bµi theo sù chØ dÉn cña GV. Nh÷ng HS kh¸c trËt tù «n bµi theo dâi c¸c b¹n ®ang kiÓm tra.
3. DÆn dß:
- VÒ nhµ «n l¹i tÊt c¶ c¸c bµi h¸t, bµi T§N, ¢NTT vµ nh¹c lÝ ®· ®­îc häc ®Ó tiÕt sau «n tËp häc k×.
IV.§iÒu chØnh, bæ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ngµy so¹n: 25/11/2013
TiÕt:16:	 ¤n tËp häc k× 1
I. Môc tiªu:
- ¤n tËp l¹i toµn bé kiÕn thøc ®· häc trong kú I.
- Tù chän vµ d¹y cho HS mét bµi h¸t cña ®Þa ph­¬ng.
II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:
- Môc «n tËp: HS míi chØ häc bèn bµi h¸t vµ n¨m bµi T§N, mµ ®· cã hai tiÕt «n tËp nªn phÇn nµy chØ «n l¹i mang tÝnh chÊt tæng hîp. Cho HS biÕt tr­íc vÒ c¸ch thi ®Ò thi häc kú.
- §Ó t¹o nªn ch­¬ng tr×nh cã ®é mÒm dÎo cÇn thiÕt, GV nªn tËp trung chuÈn bÞ kü néi dung. 
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc:
2. Bµi míi
H§ cña GV
Néi dung – Ghi b¶ng
H§ cña HS
GV ghi lªn b¶ng
Néi dung 1:- ¤n tËp häc kú I
¤n tËp 4 bµi h¸t
¤n tËp 5 bµi T§N
¤n tËp nh¹c lÝ
Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh.
NhÞp vµ ph¸ch
NhÞp 2/4
¤n tËp ANTT:
Nh¹c sÜ V¨n Cao.
Nh¹c sÜ L­u H­u Ph­íc
HS ghi bµi
GV h­íng dÉn
Néi dung 2: H­íng dÉn thi häc k×
1.C¸ch tæ chøc thi: 
- Thi lÝ thuyÕt (TiÕt 17)
-Thi thùc hµnh (TiÕt 18) gåm h¸t, T§N vµ kiÓm tra vë ghi bµi, vë chÐp nh¹c cña HS
HS nghe.
GV sÏ kiÓm tra riªng tõng HS khi lªn b¶ng, HS cÇm theo SGK (®Ó xem lêi h¸t T§N) vë ghi, vë chÐp nh¹c (®Ó GV chÊm ®iÓm)
GV ghi lªn b¶ng vµ h­íng dÉn.
Gîi ý ®Ò thi thùc hµnh häc k× I:
HS ghi bµi
1. H¸t: Tù chän vµ tr×nh bµy mét bµi h¸t ®· ®­îc häc trong häc k× I (4 ®iÓm)
HS kh«ng ®­îc phÐp xem SGK, yªu cÇu h¸t to, râ rµng, tr«i ch¶y, cã t×nh c¶m.
2. TËp ®äc nh¹c: §äc mét bµi ®· häc theo yªu cÇu c¶u GV (4 ®iÓm)
§äc bµi trong SGK cã h¸t lêi hay kh«ng, tuú thuéc vµo yªu cÇu cña GV.
3. KiÓm tra vë ghi chÐp bµi (2 ®iÓm)
Yªu cÇu ghi chÐp bµi ®Çy ®ñ, tr×nh bµy s¹ch ®Ñp, cã nh·n vë.
§Ó tiÕt kiÖm thêi gian, GV nªn kiÓm tra vë trong khi häc sinh ®ang tr×nh bµy bµi h¸t vµ T§N.
IV.§iÒu chØnh, bæ sung:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Ngµy so¹n: 29/11/2013
TiÕt:17 :	 KiÓm tra häc k× 1
I. Môc tiªu:
- KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS mét c¸ch c«ng b»ng, chÝnh x¸c.
II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:
- §Ò thi lÝ thuyÕt
- §éng viªn tinh thÇn cè g¾ng cña HS, nh¾c nhë c¸c em cã th¸i ®é ®óng mùc trong ®ît kiÓm tra cuèi häc k× .
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc:
2. KiÓm tra:
I. LÝ thuyÕt:
C©u 1: ( 2 ®iÓm)
H·y ®iÒn vµo trong ngoÆc ®¬n ë cét B sè thø tù tªn bµi h¸t ë cét A sao cho bµi h¸t ph¶i cã c©u h¸t ®ã:
A
B
1.Vui b­íc trªn ®­êng xa
- L¸ cê hoµ b×nh ( )
2. Mïa xu©n trong rõng
- Vµo rõng xem hoa ( )
3. TiÕng chu«ng vµ ngän cê 
- ¡n c¬m b»ng ®Ìn ( )
4. Vµo rõng hoa
- Non s«ng ta bao la ( )
5. §i cÊy
- Kh«ng ng¹i b­íc ch©n ( )
6.Hµnh khóc tíi tr­êng
- Mõng mïa xu©n sang ( )
C©u 2: ( 3 ®iÓm)
TËp kÎ khu«ng nh¹c, viÕt kho¸ Son vµ ghi 7 nèt
TËp kÎ khu«ng nh¹c:
b)ViÕt kho¸ Son vµo ®Çu khu«ng vµ ghi 7 nèt theo thø tù ®i lªn:
…….§å………………………………………………….....
c)ViÕt kho¸ Son vµo ®Çu khu«ng vµ ghi 7 nèt theo thø tù ®i xuèng:
…… §è……………………………………………………..........................
C©u 3: ( 4 ®iÓm)
ChÐp bµi T§N mµ em thÝch nhÊt trong häc kú I:
Bµi T§N sè………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4 (1điểm)
 Hãy nêu vài nét về nhạc sĩ Lưu Hưu Phước và kể tên một số tác phẩm tiêu biểu của ông.
Tr×nh bµy : 1 ®iÓm
* MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung kiến thức cần đánh giá
Cấp độ tư duy cần đánh giá
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Lý thuyết
Thực hành
Học hát
Phần II
10đ
Hát
10đ
Nhạc lí
Câu 1, 2
 5đ
Tập đọc nhạc
Câu 3
0.25 đ
ANTT
Câu 4
2.0.đ
Câu 4
2.0đ
Tổng số câu hỏi
3
1
4
4
Tổng số điểm
4
1
5
10
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN ÂM NHẠC LỚP 6
I. BiÓu chÊm lÝ thuyÕt:
C©u 1: ( 2 ®iÓm)
C©u 2: ( 3 ®iÓm)
C©u 3: ( 4 ®iÓm)
C©u 4: (1 ®iÓm)
IV.§iÒu chØnh, bæ sung:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Ngµy so¹n: 30/11/2013
TiÕt:18 :	 KiÓm tra häc k× 1
I. Môc tiªu:
- KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS mét c¸ch c«ng b»ng, chÝnh x¸c.
II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:
- §Ò thi lÝ thuyÕt
- §éng viªn tinh thÇn cè g¾ng cña HS, nh¾c nhë c¸c em cã th¸i ®é ®óng mùc trong ®ît kiÓm tra cuèi häc k× .
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc:
2. KiÓm tra: Thùc hµnh: (Thời gian 45 phút) 
(KiÓm tra theo nhãm theo h×nh thøc bèc th¨m)
Th¨m sè 1: Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t TiÕng chu«ng vµ ngän cê vµ Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi T§N sè 3
 Nh¹c vµ lêi Ph¹m Tuyªn
Th¨m sè 2: Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t Vui b­íc trªn ®­êng xa vµTr×nh bµy hoµn chØnh bµi T§N sè 4
Th¨m sè 3: Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t Hµnh khóc tíi tr­êng vµTr×nh bµy hoµn chØnh bµi T§N sè 2
Th¨m sè 4: Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi h¸t §i cÊy vµ Tr×nh bµy hoµn chØnh bµi T§N sè 5
II.BiÓu chÊm thùc hµnh:
 1./ Sö dông h×nh thøc cho ®iÓm
 a) Víi bµi h¸t (10®) 
 - Thuéc lêi bµi h¸t ……………………………………………(2 ®iÓm)
 - H¸t ®óng giai ®iÖu………………………………………….( 3 ®iÓm ) 
 - BiÕt phèi hîp biÓu diÔn ®¬n gi¶n…………………………..( 2 ®iÓm)
 - BiÕt sö dông c¸c h×nh thøc h¸t phï hîp víi bµi…………….(1 ®iÓm)
 - BiÕt thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi……………………..(2 ®iÓm)
 b) Víi bµi T§N(10®)
 - §äc ®óng tªn nèt nh¹c: …………………………………. (2 ®iÓm) 
 - §äc ®óng cao ®é……………………………………………(3 ®iÓm)
 - §äc ®óng tr­êng ®é: ®en ®¬n tr¾ng …..................................... (2 ®iÓm)
 - Ph¶i biÕt ghÐp lêi ca cho nh÷ng bµi T§N cã lêi……………… (1 ®iÓm)
 - Cã ý thøc thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi…………………. (2 ®iÓm)
 2./ Sö dông h×nh thøc xÕp lo¹i: C¨n cø vµo h×nh thøc cho ®iÓm ®Ó tÝnh nh­ sau:
 Tõ 2 ®Õn 4 ®iÓm: XÕp lo¹i (y) Tõ 7 ®Õn 8 ®iÓm: XÕp lo¹i (K)
 Tõ 5 ®Õn 6 ®iÓm: XÕp lo¹i (Tb) Tõ 9 ®Õn 10 ®iÓm: XÕp lo¹i (G)
IV.§iÒu chØnh, bæ sung:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Ngµy so¹n: 25/12/2013
Tiết ôn tập ngoài PPCT:
THỰC HÀNH ÂM NHẠC
I. Mục tiêu:
 - Kiểm tra khả năng, năng khiếu hát, nghe và ghi nhạc của HS.
 - HS biết thể hiện bài hát theo đơn ca, song ca ..tập thể, và trình bày cách hát lĩnh xướng hòa giọng kèm theo động tác phụ họa. (thực hành ở các tiết)
 - Nghe và cảm nhận các bài hát ở trang phụ lục. 
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: - Đàn Orgarn, Băng casset .
2. Học sinh: - Đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy – học:
1. Ổn định tổ chức: kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra 
3. Bài mới:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG
30p
Hoạt động 1:
 GV giới thiệu nội dung tiết hoc
- GV ghi bảng kết hợp giới thiệu bài mới trực tiếp.
- HS lắng nghe, ghi bài.
- GV đàn cho HS nghe lại giai điệu lần lượt bốn bài hát và yêu cầu HS hát lại các bài bát theo thứ tự từng tổ.
- HS nghe và thực hành theo sự hướng dẫn của GV.
- GV chỉ huy và quán xuyến giai điệu chú ý sửa sai về động tác nếu có.
- GV yêu cầu HS thực hành hát đơn ca, song ca... thi biểu diễn giữa các tổ với nhau, cử 4 tổ trưởng làm giám khảo, lớp trưởng làm thư kí.
- HS lắng nghe thảo luận và cử thành viên tham gia.
- HS bắt thăm số thứ tự lên biểu diễn, sau khi biểu diễn ban giám khảo đánh giá, thư kí ghi kết quả.
- GV cho HS biểu diễn các tiết mục xong đề nghị ban giám khảo nhận xét chung, GV nhận xét sửa sai nếu có sau đó mời thư kí công bố kết quả.
- HS lắng nghe- GV tuyên dương tổ hoàn thành tốt, động viên tổ chưa tôt và trao giải nhất nhì
 THỰC HÀNH ÂM NHẠC
I. Thi biểu diễn văn nghệ giữa các tồ trong lớp.
Điểm
Tổ1
Tổ2
Tổ3
Tổ4
Đơn ca
Song ca
Tốp ca
Kết quả
10p
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe các bài hát trang phụ lục và hoàn thành bài tập
- GV cho HS nghe lần lượt các bài hát mẫu qua băng.
- HS lắng nghe, cảm nhận.
- Gv yêu cầu HS hoàn thành bài tập.
- HS lắng nge và hoàn thành bài vào tập.
- GV mời 2 HS lên trình bày bài ghi của mình lên bảng.
- HS lên bảng hoàn thành bài ghi – GV nhận xét tuyên dương (HS ở dưới sửa sai nếu có).
II. Bài tập
1. Nghe và cảm nhận giai điệu bài hát?
2. Nghe và ghi nhạc.
Em hãy viết một câu nhạc nhịp 4/4 gồm 8 ô nhịp, có sử dụng nốt trắng, đen, móc đơn, dấu lặng đơn, dấu lặng đen, dấu nhắc lại, khung thay đổi?.
4. Củng cố: (3p) - Cho cả lớp hát lại bài hát đã học.
5. Dặn dò: (1p)
- Về nhà chuẩn bị tiết 19
IV.§iÒu chØnh, bæ sung:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngµy so¹n: 01/01/2014
TiÕt:19:	 Häc h¸t: NiÒm vui cña em
 Nh¹c vµ lêi: NguyÔn Huy Hïng
I. Môc tiªu:
 - Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi NiÒm vui cña em.
 - Häc sinh ®­îc h­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy bµi h¸t
II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:
- §µn va h¸t thuÇn thôc bµi NiÒm vui cña em
- Nh¹c cô quen dïng vµ b¨ng nh¹c bµi NiÒm vui cña em
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc:
2. Bµi míi
H§ cña GV
Yªu cÇu cÇn ®¹t
H§ cña HS
GV ghi b¶ng
I. Häc h¸t: NiÒm vui cña em
HS ghi bµi
GV hái
1.a.Giíi thiÖu bµi: 
§oc kÜ lêi ca. Qua ®ã c¸c em thÊy néi dung bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×?
HS ph¸t biÓu
Gv thùc hiÖn
b.Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶: 
Nh¹c sÜ NguyÔn Huy Hïng quª ë tØnh Qu¶ng Nam, hiÖn ®ang phô tr¸ch phÇn ©m nh¹c cña §µi ph¸t thanh tØnh Qu¶ng Nam. ¤ng sinh n¨m 1954, ®· viÕt mét sè bµi h¸t cho thiÕu nhi vµ ®©y lµ mét bµi h¸t cña «ng ®­îc nhiÒu ng­êi ­a thÝch.
HS nghe
Gv ®iÒu khiÓn
2. Nghe b¨ng mÉu hoÆc Gv tr×nh bµy bµi h¸t 
HS nghe
GV h­íng dÉn c©u sau ®ã yªu cÇu HS nh¾c l¹i
3. Chia c©u, chia ®o¹n bµi h¸t: Bµi h¸t viÕt ë h×nh thøc mét ®o¹n nhac më réng. Gèm cã b¶y c©u h¸t (c©u nh¹c th­êng kh¸c víi c©u h¸t, c©u nh¹c th­êng dµi h¬n c©u h¸t), cô thÓ ë lêi 1 lµ:
 - Khi «ng mÆt trêi thøc dËy
 - MÑ lªn rÉy em ®Õn tr­êng
 - Cïng ®µn chim hoµ vang tiÕng h¸t
 - H¹t s­¬ng long lanh nhÑ thÊm trªn vai
 - Nô hoa xinh t­¬i lu«n hÐ m«i c­êi
 - §­a em vµo ®êi ®Ñp nh÷ng ­íc m¬
 - §­a em vµo ®êi ®Ñp nh÷ng ­íc m¬
HS nghe vµ nh¾c l¹i
GV ®¸nh ®µn
4. LuyÖn thanh: 1-2 phót
HS luyÖn thanh
5. TËp h¸t tõng c©u: DÞch giäng: tran = -3
Gv ®µn, h¸t vµ h­íng dÉn
- TËp h¸t lêi 1: tËp mçi c©u 3-4 lÇn, l­u ý nh÷ng chç cã dÊu luyÕn. Ph¶i h¸t ®­îc ®óng dÊu luyÕn míi h¸t lªn ®­îc tÝnh chÊt ©m nh¹c miÒn nói, míi ®¹t ®­îc yªu cÇu cña bµi h¸t.
HS tËp h¸t
GV h­íng dÉn
 H¸t toµn bé lêi 1. 
 TËp lêi 2: Kh«ng cÇn chia lµm 7 c©u h¸t ng¾n n÷a, chØ chia thµnh 2 c©u h¸t dµi, cô thÓ lµ: 
Khi «ng mÆt trêi….tiÕng h¸t
NiÒm tin bao la….®ong ®Çy.
 TËp h¸t mçi c©u 3-4 lÇn sau ®ã h¸t toµn bé lêi 2
HS thùc hiÖn
6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi
Gv h­íng dÉn
7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh:
LÊy tèc ®é = 84
S:
V:
ThÓ hiÖn bµi h¸t b»ng t×nh c¶m hån nhiªn, trong s¸ng. . H¸t c¶ hai lêi. KÕt thóc b»ng c¸ch nh¾c l¹i c©u: “ ¥i con gµ rõng….®ong ®Çy” thªm mét lÇn n÷a.
HS thùc hiÖn
3. Cñng cè bµi : b»ng c¸ch cho nöa líp h¸t lêi 1, nöa cßn l¹i h¸t lêi 2 sau ®ã ®æi l¹i. LÇn hain cho c¶ líp cïng h¸t víi nhau. GV nghe, ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai vµ nh¾c cho HS söa l¹i cho ®óng
 4. DÆn dß:
- VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t ®Ó h¸t mét c¸ch thuÇn thôc.
- Ph¶i h¸t ®óng vµ thuéc giai ®iÖu vµ lêi ca ®Ó lÇn sau kiÓm tra
- Xem tr­íc bµi T§N sè 6.
IV.§iÒu chØnh, bæ sung:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Ngµy so¹n: 10/01/2014
TiÕt: 20:	- ¤n bµi h¸t: NiÒm vui cña em
	 - TËp ®äc nh¹c: T§N sè 6
I. Môc tiªu:
- Häc sinh h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi NiÒm vui cña em.
- HS ®äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi TĐN số 6 Trêi ®· s¸ng råi
II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:
Nh¹c cô quen dïng: ®µn oocgan
§µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi NiÒm vui cña em
§¸nh ®µn, ®äc nh¹c vµ h¸t thuÇn thôc bµi Trêi ®· s¸ng råi
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc: 
2. KiÓm tra bµi cò: - Cho HS h¸t mét bµi h¸t
	 -Xen kÏ trong tiÕt «n häc h¸t
3. Bµi míi
H§ cña GV
Yªu cÇu cÇn ®¹t
H§ cña HS
GV ghi b¶ng
I. ¤n bµi h¸t: NiÒm vui cña em
 Nh¹c vµ lêi: NguyÔn Huy Hïng
HS ghi bµi
GV hái
Néi dung bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g×? (diÔn ®¹t lêi giíi thiÖu ë trong SGK)
HS tr¶ lêi
GV ®Þnh h­íng
- Néi dung bµi h¸t nãi lªn niÒm vui, ­íc m¬ cña nh÷ng em bÐ vµ nh÷ng bµ mÑ miÒn nói ®ang cè g¾ng häc tËp ®Ó v­¬n tíi nh÷ng ­íc m¬ t­¬i ®Ñp.
HS theo dâi
Gv ®iÒu khiÓn
- Gv cho HS nghe l¹i bµi h¸t qua b¨ng hoÆc Gv tù tr×nh bµy.
HS nghe
Gv yªu cÇu
- Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh nh­ ®· h­íng dÉn.
HS thùc hiÖn
Gv chØ ®Þnh
- GV gäi nhãm hoÆc c¸ nh©n lªn b¶ng tr×nh bµy bµi h¸t ®Ó kiÓm tra. GV nghe, ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai. GV h­íng dÉn hoÆc lµm mÉu ®Ó c¸c em söa l¹i cho ®óng.
HS tr×nh bµy
GV ghi b¶ng
II. TËp ®äc nh¹c: T§N sè 6
Trêi ®· s¸ng råi
(D©n ca Ph¸p)
HS ghi bµi
Gv giíi thiÖu
 §©y lµ mét bµi d©n ca Ph¸p, tªn nguyªn b¶n lµ FrÌre Jacques, cã néi dung nh­ sau: “ Anh Jacques ¬i, anh ngñ ®Êy µ, chu«ng buæi s¸ng ®· reo vang råi.” 
HS nghe
Gv thùc hiÖn
Chia tõng c©u: 
Bµi gåm 4 c©u, mçi c©u cã 4 « nhÞp.
HS nghe vµ nh¾c l¹i
GV chØ ®Þnh
2. TËp ®äc tªn nèt cña tõng c©u
2-3 HS ®äc
GV ®¸nh ®µn
3. LuyÖn thanh: §äc gam §« tr­ëng.
- Cho HS ®äc thang ©m cña bµi.
- Luyện đọc gam đô trưởng 
- Đọc gam rãi Đô-mi-sol-đố đi lên và đi xuống)
LuyÖn thanh
Gv h­íng dÉn
GV lµm mÉu
4. §äc tõng c©u: DÞch giäng = +1. TËp gâ tiÕt tÊu riªng c©u 3
HS thùc hiÖn
HS lµm theo
Gv ®µn vµ h­íng dÉn
 Sau ®ã b¾t nhÞp tõng c©u, ®Õn c©u 3, yªu cÇu HS võa ®äc nh¹c võa gâ tiÕt tÊu. §äc hÕt c¸c c©u, yªu cÇu HS T§N c¶ bµi vµ gâ ph¸ch, ph¶i gâ sang ph¸ch ®Çu thø 3 míi hÕt ng©n.
HS thùc hiÖn
5. H¸t lêi ca: Cã thÓ sö dông lèi h¸t ®èi ®¸p, gåm hai nhãm, mçi nhãm sÏ h¸t lêi trong hai « nhÞp.
Gv chØ ®Þnh
6. T§N vµ h¸t lêi: LÊy tèca ®é = 126. Nöa líp tËp ®äc nhac, nöa líp h¸t lêi, sau ®ã ®æi l¹i. GV nghe, phat hiÖn nh÷ng chç cßn sai. GV h­íng dÉn hoÆc lµm mÉu ®Ó c¸c em söa l¹i cho ®óng.
HS tr×nh bµy.
4. Cñng cè: 
 - C¶ líp T§N vµ h¸t lêi. Sau ®ã riªng tõng tæ tr×nh bµy l¹i.
5. DÆn dß:
- VÒ nhµ «n l¹i bµi h¸t vµ bµi T§N cho thuÇn thôc.
- Xem tr­íc bµi ¢NTT vÒ nhac sÜ Phong Nh· vµ phÇn nh¹c lÝ.
IV.§iÒu chØnh, bæ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................
 Ngµy so¹n: 18/01/2014
TiÕt:21
 -Nh¹c lÝ: NhÞp 3/4 – C¸ch ®¸nh nhÞp 3/4
 -¢m nh¹c th­êng thøc: Nh¹c sÜ Phong Nh· vµ bµi h¸t:
 Ai yªu B¸c Hå C

File đính kèm:

  • docNguyet Hong Giao an am nhac 6 2 cot.doc
Giáo án liên quan