Đề thi học kì I môn: Thể dục 6 - Nội dung: đội hình đội ngũ

 Hình thức đánh giá :

- Loại kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng HS.

 + Loại giỏi đạt( Đ ):Thực hiện chính xác, đẹp các kĩ năng quy định (theo khẩu lệnh của gio vin)

 + Loại kh chưa đạt(CĐ): Thực hiện đúng, nhưng chưa đẹp hoặc có 1-2 kĩ năng thực hiện sai

 

doc1 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kì I môn: Thể dục 6 - Nội dung: đội hình đội ngũ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GD- ÑT TRAÛNG BAØNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÆA VIEÄT NAM 
TRÖÔØNG THCS THÒ TRAÁN Ñoäc laäp- Töï do – Haïnh phuùc
ÑEÀ THI HOÏC KÌ I
Moân: Theå Duïc 6
Noäi dung: Ñoäi Hình Ñoäi Nguõ
 Ñeà: Thöïc hieän toång hôïp moät soá kó naêng ñaõ hoïc nhö: Taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng ñieåm soá, quay phaûi, traùi, quay ñaèng sau, giaäm chaân – ñi ñeàu.
 Toå chöùc vaø phöông phaùp
- Kieåm tra theo nhieàu ñôït, moãi ñôït goàm 5 học sinh
- Nhöõng học sinh ñeán löôït kieåm tra thöïc hieän theo caùc khaåu leänh cuûa GV.
- Moãi học sinh tham gia kieåm tra moät laàn, tröôøng hôïp chưa đạt kiểm tra lại lần 2
 Hình thức ñaùnh giaù :
- Loaïi kieåm tra cho theo möùc ñoä thöïc hieän ñoäng taùc cuûa töøng HS.
 + Loại giỏi đạt( Đ ):Thöïc hieän chính xaùc, ñeïp caùc kó naêng quy ñònh (theo khaåu leänh cuûa giáo viên)
 + Loại khá chưa đạt(CĐ): Thöïc hieän ñuùng, nhöng chöa ñeïp hoặc coù 1-2 kó naêng thöïc hieän sai
 Thò Traán, ngaøy 24 thaùng 11 naêm 2012
 Giaùo vieân
 Nguyeãn Thaønh Trung Phong

File đính kèm:

  • docthi hki.doc