Chương trình địa phương - Bài 2: Xây dựng chính quyền cơ sở ở tỉnh Gia Lai

I. §Æt vÊn ®Ò.

1. Đọc bài văn và quan sát ảnh trong SGK:

2.Nhận xét:

 - Chính quyền cơ sở đã có nhữnghoạt động thiết thực, gần dân, giúp đỡ nhân dân cải thiện đời sống

→sự đổi mới trong công tác quản lí cũng như trình độ của chính quyền cơ sở.

II. Néi dung bµi häc:

1.Chính quyền cơ sở:

Chính quyền cơ sở (xã, phường, thị trấn) ở Gia Lai được thành lập và hoạt động theo qui định của pháp luật nhằm phục vụ cho nhân dân.

Chính qcs là cấp cuối cùng của nền hành chính quốc gia

2.Những thành quả đạt được của chính quyền cơ sở tỉnh Gia Lai trong thời gian qua.

Sgk

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 29/04/2016 | Lượt xem: 557 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương trình địa phương - Bài 2: Xây dựng chính quyền cơ sở ở tỉnh Gia Lai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 31/3/2015 	
Ngày dạy: 01/4/2015	
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG: 
BÀI 2: XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ Ở TỈNH GIA LAI
I.Môc tiªu bµi häc: 
Qua bµi học gióp HS cÇn nắm được:
KiÕn thøc:
Hiểu được chính quyền cơ sở tỉnh Gia Lai thành lập và hoạt động đúng theo qui định của Hiến pháp và pháp luật
Nắm được những thành quả và hạn chế của chính quyền cơ sở hiện nay ở gia Lại; từ đó kiến nghị những biện pháp khắc phục
Ý nghĩa của việc xây dựng chính quyền cơ sở ở tỉnh Gia Lai đối với đời sống cộng đồng xã hội.
KÜ n¨ng: 
Rèn luyện cho hs hiểu được những việc làm của chính quyền cơ sở, đồng thời biết cách tuyên truyền mọi người xung quanh tham gia xây dựng chính quyền cơ sở.
Tập đề xuất ý kiến, giải pháp xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh hơn.
Th¸i ®é:
Tôn trọng và chấp hành sự quản lí của chính quyền cơ sở nơi cư trú.
Ủng hộ chủ trương, nhiệm vụ của CQCS ở địa phương.
Biết tố cáo những kẻ xấu có âm mưu phá hoại chính quyền cơ sở. 
II. ChuÈn bÞ tµi liÖu thiÕt bÞ d¹y häc:
- Gi¸o viªn:SGK, SGV địa phương, gi¸o ¸n.
- Bản đồ Gia Lai, một số tranh ảnh về hoạt động kinh tế ở Gia Lai.
- Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp.
 III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc.
1. æn ®Þnh tæ chøc: 
KiÓm tra sách địa phương cña hs. 
D¹y häc bµi míi: 
Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß
Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t
H§ 1: Giới thiệu bài mới:
Qua thông tin và một số hình ảnh trong sgk, giúp hs trả lời theo phần gọi ý a, b, c trong sách hs.
Gv yêu cầu hs thảo luận nhóm trong vòng 5 phút:
Trình bày những thành quả đạt được của công tác tăng cường cán bội về cơ sở của tỉnh Gia Lai.
Hs trình bày và nhận xét lẫn nhau.
Gv kết luận và nhấn mạnh 2 nội dung của bài học về thành tựu và những mặt tồn tại.
Hđ 2: Luyện tập:
Bài tập: Đánh dấu x vào ô trước câu trả lời đúng.
Yêu cầu hs đánh dấu vào ô a, b, đ, e, g,h.
Dựa trên những hoạt động đó khuyến khích hs sáng tạo một số sáng kiến hay hơn.
Gv yêu cầu hs đọc sgk và cho biết những nội dung chính cần rút ra được trong bài học hôm nay.
* H§ 3: Đóng vai theo tinh huống: “Tập làm cán bộ xã để giải quyết một công việc của xã”.
Gv giới thiệu sơ qua về tình huống và tổ chức đóng vai:
Một hôm, ở thôn C của xã A có xảy ra một vụ tranh chấp đất vườn giữa hai người: ông T và anh K. Cuộc cãi cọ ngày càng căng thảng dẫn đến hai bên xô xát nhau. Bà con làng xóm can ngăn không được, buộc phải báo cáo chính quyền xã đến giải quyết. Khi chính quyền xã đến đã giải tán được đám đông, ổn định tình hình của thôn, sau đó đưa anh T và ông K về UBND xã lập biên bản để giam giữ qua đêm chờ sáng mai giải quyết.
Hỏi: Theo cách giải quyết của cán bộ xã như vậy có đúng qui định của pháp luật không? Vì sao?
Trả lời: Không đúng, vì cán bộ xã phải có năng lực giải quyết, vận động người dân giữ gìn pháp luật, tự nguyện hợp tác với cq để giải quết vấn đề.
I. §Æt vÊn ®Ò.
1. Đọc bài văn và quan sát ảnh trong SGK:
2.Nhận xét:
 - Chính quyền cơ sở đã có nhữnghoạt động thiết thực, gần dân, giúp đỡ nhân dân cải thiện đời sống
→sự đổi mới trong công tác quản lí cũng như trình độ của chính quyền cơ sở.
II. Néi dung bµi häc:
1.Chính quyền cơ sở: 
Chính quyền cơ sở (xã, phường, thị trấn) ở Gia Lai được thành lập và hoạt động theo qui định của pháp luật nhằm phục vụ cho nhân dân.
Chính qcs là cấp cuối cùng của nền hành chính quốc gia
2.Những thành quả đạt được của chính quyền cơ sở tỉnh Gia Lai trong thời gian qua.
Sgk
3.Một số tồn tại cần khắc phục: 
Sgk
4.Giải pháp trong thời gian đến:
Sgk
ý nghÜa t¸c dông: ®em lîi Ých cho tËp thÓ céng ®ång lµm d©n giµu níc m¹nh, xh c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh.
3. Cơ cấu đầu tư của tỉnh Gia Lai hiện nay:
III. Bµi tËp. 
Bµi 1:
Yêu cầu hs đánh dấu vào ô a, b, đ, e, g,h
Bài 2: Cách làm của chính quyền địa phương như vậy là phù hợp.
Bài 3: Việc đó không thuộc trách nhiệm của UBND xã.
4. LuyÖn tËp cñng cè:
- Häc sinh ®äc l¹i néi dung bµi häc
- Gi¸o viªn kh¸i qu¸t l¹i bµi häc
5. Hưíng dÉn häc ë nhµ.
- Ôn lại bài.
- Soạn bài “Nghĩ vụ bảo vệ Tổ quốc”

File đính kèm:

  • docCTDP_tuan_31_20150727_023458.doc