Bài tập trắc nghiệm Hóa hữu cơ - Nguyễn Minh Tuấn

Câu 145: Đun a gam hỗn hợp hai chất X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200 ml dung dịch NaOH

1M (vừa đủ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 15 gam hỗn hợp 2 muối của 2 axit no, đơn chức, là đồng

đẳng kế tiếp nhau và một ancol. Giá trị của a và CTCT của X, Y lần lượt là

A. 12,0 ; CH3COOH và HCOOCH3. B. 14,8 ; HCOOC2H5 và CH3COOCH3.

C. 14,8 ; CH3COOCH3 và CH3CH2COOH. D. 9,0 ; CH3COOH và HCOOCH3.

Câu 146: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức A, B tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH

0,40M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó

hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 5,27 gam. Công thức của

A, B là

A. C2H5COOH và C2H5COOCH3. B. CH3COOH và CH3COOC2H5.

C. HCOOH và HCOOC2H5. D. HCOOH và HCOO C3H7.

Câu 147: Một hỗn hợp X gồm 2 este. Nếu đun nóng 15,7 gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư thì thu được một

muối của axit hữu cơ đơn chức và 7,6 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức bậc 1 kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.

Mặt khác nếu 15,7 gam hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 21,84 lít O2 (đktc) và thu được 17,92 lít CO2 (đktc). Công thức

của 2 este là

A. CH3COOCH3và CH3COOC2H5. B. C2H3COOC2H5 và C2H3COOC3H7.

C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. D. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7.

pdf109 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 16/12/2020 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài tập trắc nghiệm Hóa hữu cơ - Nguyễn Minh Tuấn, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
)-COOH. D. HCOOCH2CH2OH. 
 Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ tự nhiên – Trường THPT Chuyên Hùng Vương 
 52 
Câu 86: Cho dãy chuyển hoá sau : Cho sơ đồ sau Phenol XA , 0NaOH tY (hợp chất thơm) 
Hai chất X, Y trong sơ đồ trên lần lượt là 
A. axit axetic, phenol. B. anhiđrit axetic, phenol. 
C. anhiđrit axetic, natri phenolat. D. axit axetic, natri phenolat. 
Câu 87: Cho sơ đồ sau : C2H4 → C2H6O2 → C2H2O2 → C2H2O4 → C4H6O4 → C5H8O4. 
Hợp chất C5H8O4 có đặc điểm nào sau đây ? 
 A. là este no, hai chức. B. là hợp chất tạp chức. 
 C. tác dụng Na. D. tác dụng cả Na và NaOH. 
Câu 88: Cho sơ đồ : C3H6O2 → C3H4O2 → C3H4O4 → C5H8O4 → C6H10O4. 
Hợp chất C3H6O2 không có đặc điểm nào sau đây ? 
A. hòa tan được Cu(OH)2. B. Có thể điều chế trực tiếp từ propen. 
 C. là hợp chất đa chức. D. tác dụng với Na không tác dụng với NaOH. 
Câu 89: Metyl acrylat được điều chế từ axit và rượu nào ? 
A. CH2=C(CH3)COOH và C2H5OH. B. CH2=CH-COOH và C2H5OH. 
C. CH2=C(CH3)COOH và CH3OH. D. CH2=CH-COOH và CH3OH. 
Câu 90: Propyl fomat được điều chế từ 
A. axit fomic và ancol metylic. B. axit fomic và ancol propylic. 
C. axit axetic và ancol propylic. D. axit propionic và ancol metylic. 
Câu 91: Cách nào sau đây dùng để điều chế etyl axetat ? 
A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc. 
B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric. 
C. Đun hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc trong cốc thuỷ tinh chịu nhiệt. 
D. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc. 
Câu 92: Khi cho axit axetic phản ứng với axetilen ở điều kiện thích hợp ta thu được este có công thức là 
A. CH2=CH-COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. 
C. CH3COOCH2CH3. D. HCOOCH2CH3. 
Câu 93: Este phenyl axetat CH3COOC6H5 được điều chế bằng phản ứng nào ? 
A. CH3COOH + C6H5OH (xt, t
o). B. CH3OH + C6H5COOH (xt, t
o). 
C. (CH3CO)2O + C6H5OH (xt, t
o). D. CH3OH + (C6H5CO)2O (xt, t
o). 
Câu 94: Cho phản ứng este hóa : RCOOH + R’OH  R-COO-R’ + H2O 
Để phản ứng chuyển dịch ưu tiên theo chiều thuận, cần dùng các giải pháp nào sau đây ? 
A. Dùng H2SO4 đặc để hút nước và làm xúc tác. 
B. Chưng cất để tách este ra khỏi hỗn hợp phản ứng. 
C. Tăng nồng độ của axit hoặc ancol. 
D. Tất cả đều đúng. 
Câu 95: Phát biểu nào sau đây không đúng ? 
 A. Phản ứng este hoá xảy ra hoàn toàn. 
 B. Khi thuỷ phân este no, mạch hở trong môi trường axit sẽ cho axit và ancol. 
 C. Phản ứng giữa axit và ancol là phản ứng thuận nghịch. 
 D. Khi thuỷ phân este no mạch hở trong môi trường kiềm sẽ cho muối và ancol. 
Câu 96: Để điều chế thủy tinh hữu cơ, người ta trùng hợp từ 
A. CH2=CH-COOCH3. B. CH2=CH-COOH. 
C. CH2=C(CH3)-COOCH3. D. CH3COOCH=CH2. 
Câu 97: Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat, được điều chế từ 
 A. CH3OH, CH3COOH. B. (CH3)2CH-CH2OH, CH3COOH. 
 C. C2H5COOH, C2H5OH. D. CH3COOH, (CH3)2CH-CH2-CH2OH. 
Câu 98: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este 
A. là chất lỏng dễ bay hơi. B. có mùi thơm, an toàn với người. 
C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng. D. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên. 
Câu 99: Chất nào sau đây không cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2/OH
– khi đun nóng ? 
A. HCHO. B. HCOOCH3. C. HCOOC2H5. D. C3H5(OH)3. 
Câu 100: Cho các chất lỏng sau : axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần 
dùng 
A. nước và quỳ tím. B. nước và dd NaOH. C. dd NaOH. D. nước brom. 
Câu 101: Không thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng 
A. Na. B. CaCO3. C. AgNO3/NH3. D. NaCl. 
 Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ tự nhiên – Trường THPT Chuyên Hùng Vương 
 53 
Câu 102: Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng 
A. AgNO3/NH3 B. CaCO3. C. Na. D. Tất cả đều đúng. 
Câu 103: Chất tạo được kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2 là 
A. HCHO. B. HCOOCH3. C. HCOOH. D. Tất cả đều đúng. 
Câu 104: Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây ? 
A. Là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của dầu mỡ động 
 thực vật. 
B. Là chất rắn, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của dầu mỡ động 
 thực vật. 
C. Không tan trong nước, nặng hơn nước, có trong thành phần chính của dầu mỡ động thực vật. 
D. Không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của dầu mỡ động thực vật. 
Câu 105: Phát biểu nào sau đây không chính xác ? 
 A. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được các axit và ancol. 
 B. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được glixerol và các axit béo. 
 C. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm sẽ thu được glixerol và xà phòng. 
 D. Khi hiđro hoá chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn. 
Câu 106: Phát biểu đúng là 
A. Phản ứng giữa axit và ancol có mặt H2SO4 đặc là phản ứng một chiều. 
B. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol. 
C. Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2. 
D. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. 
Câu 107: Cho các phát biểu sau: 
 a) Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro 
 b) Các chất béo ở thể lỏng có phản ứng cộng hiđro 
 c) Các trigixerit có gốc axit béo no thường là chất rắn ở điều kiện thường 
 d) Có thể dùng nước để phân biệt este với ancol hoặc với axit tạo nên chính este đó 
Những phát biểu đúng là 
 A. c, d. B. a, b, d. C. b, c, d. D. a, b, c, d. 
Câu 108: Cho các phát biểu sau đây: 
 a) Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử cacbon, mạch 
cacbon dài không phân nhánh. 
 b) Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit 
 c) Chất béo là các chất lỏng 
 d) Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và 
được gọi là dầu 
 e) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch 
 g) Chất béo là thành phần chính của dầu, mỡ động, thực vật. 
Những phát biểu đúng là: 
 A. a, b, d, e. B. a, b, c. C. c, d, e. D. a, b, d, g. 
Câu 109: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? 
 A. Chất béo không tan trong nước. 
 B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 
 C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. 
 D. Chất béo là trieste của glixerol và axit béo. 
Câu 110: Hãy chọn nhận định đúng 
A. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật. 
B. Lipit là este của glixerol với các axit béo. 
C. Lipit là chất béo. 
D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hoà tan trong nước, nhưng hoà tan 
 trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterosit, photpholipit.... 
Câu 111: Chọn phát biểu không đúng 
A. Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo. 
B. Khi đun nóng glixerol với các axit béo,có H2SO4, đặc làm xúc tác, thu được chất béo. 
C. Ở động vật, chất béo tập trung nhiều trong mô mỡ. Ở thực vật, chất béo tập trung nhiều trong hạt, 
 quả... 
D. Axit panmitic, axit stearic là các axit béo chủ yếu thường gặp trong thành phần của chất béo trong 
 hạt, quả. 
 Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ tự nhiên – Trường THPT Chuyên Hùng Vương 
 54 
Câu 112: Phát biểu nào sau đây sai ? 
A. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối. 
B. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn. 
C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn. 
D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol. 
Câu 113: a. Chất béo động vật hầu hết ở thể rắn do chứa 
A. chủ yếu gốc axit béo không no. B. glixerol trong phân tử. 
C. chủ yếu gốc axit béo no. D. gốc axit béo. 
b. Từ dầu thực vật làm thế nào để có được bơ ? 
A. Hiđro hoá axit béo. B. Đehiđro hoá chất béo lỏng. 
C. Hiđro hoá chất béo lỏng. D. Xà phòng hoá chất béo lỏng. 
Câu 114: Chọn phát biểu đúng ? 
A. Chất béo là trieste của glixerol với axit. B. Chất béo là trieste của glixerol với axit vô cơ. 
 C. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. D. Chất béo là trieste của ancol với axit béo. 
Câu 115: Trong các công thức sau đây, công thức nào là của chất béo ? 
 A. C3H5(OCOC4H9)3. B. C3H5(COOC15H31)3. C. C3H5(OOCC17H33)3. D. C3H5(COOC17H33)3. 
Câu 116: Có thể chuyển hóa trực tiếp từ chất béo lỏng sang chất béo rắn bằng phản ứng 
A. tách nước. B. hiđro hóa. C. đề hiđro hóa. D. xà phòng hóa. 
Câu 117: Chỉ số axit là 
A. số mg NaOH dùng để trung hoà axit tự do có trong 1 gam chất béo. 
B. số mg OH- dùng để trung hoà axit tự do có trong 1 gam chất béo. 
C. số gam KOH dùng để trung hoà axit tự do có trong 100 gam chất béo. 
D. số mg KOH dùng để trung hoà axit tự do có trong 1 gam chất béo. 
Câu 118: Chỉ số xà phòng hoá là 
A. số mg KOH để trung hoà hết lượng axit tự do và xà phòng hoá hết lượng este trong 1 gam chất 
 béo. 
B. số gam KOH để trung hoà hết lượng axit tự do và xà phòng hoá hết lượng este trong 100 gam chất 
 béo. 
C. số mg KOH để trung hoà hết lượng axit tự do và xà phòng hoá hết lượng este trong 1 gam lipit. 
D. số mg NaOH để trung hoà hết lượng axit tự do và xà phòng hoá hết lượng este trong 1 gam chất 
 béo. 
Câu 119: Phát biểu nào đúng ? 
 A. Số miligam KOH cần để trung hoà lượng axit béo tự do có trong 1 gam chất béo được gọi là chỉ 
 số axit của chất béo 
 B. Số miligam KOH dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có trong 1 gam chất béo được gọi là 
 chỉ số este của loại chất béo đó 
 C. Số miligam KOH dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit và trung hoà lượng axit béo tự do có 
 trong 1 gam chất béo được gọi là chỉ số xà phòng hoá của chất béo 
 D. Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch cacbon của 100 gam chất béo gọi là chỉ số iot 
 của chất béo 
 E. Tất cả đều đúng. 
Câu 120: Hãy chọn khái niệm đúng 
A. Chất giặt rửa là chất có tác dụng giống như xà phòng nhưng được tổng hợp từ dầu mỏ. 
B. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên 
 bề mặt các vật rắn. 
C. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám 
 trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hoá học với các chất đó. 
D. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng làm sạch các vết bẩn trên bề mặt vật rắn. 
Câu 121: Xà phòng và chất giặt rửa có điểm chung là 
 A. chứa muối natri có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn. 
 B. các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hoá chất béo 
 C. sản phẩm của công nghệ hoá dầu 
 D. có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật 
Câu 122: Hãy chọn câu đúng nhất 
 A. Xà phòng là muối canxi của axit béo. B. Xà phòng là muối natri, kali của axit béo. 
 C. Xà phòng là muối của axit hữu cơ. D. Xà phòng là muối natri hoặc kali của axit axetic. 
 Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ tự nhiên – Trường THPT Chuyên Hùng Vương 
 55 
Câu 123: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm 
A. dễ kiếm. B. có khả năng hoà tan tốt trong nước. 
C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng. D. rẻ tiền hơn xà phòng. 
Câu 124: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế xà phòng ? 
 A. Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm. B. Đun nóng glixerol với các axit béo. 
 C. Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm. D. Cả A, C đều đúng. 
Câu 125: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là 
 A. C17H35COONa và glixerol. B. C15H31COOH và glixerol. 
C. C17H35COOH và glixerol. D. C15H31COONa và etanol. 
Câu 126: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi 
đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là 
A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3. B. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3. 
C. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2. D. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5. 
Câu 127: Cho 1 gam este X có công thức HCOOCH2CH3 tác dụng với nước (xúc tác axit). Sau một thời 
gian, trung hòa hỗn hợp bằng dung dịch NaOH 0,1M thấy cần đúng 45 ml. Tỷ lệ % este chưa bị thủy phân là 
A. 33,3%. B. 50%. C. 60%. D. 66,7%. 
Câu 128: Cho 20,8 gam hỗn hợp gồm metyl fomat và metyl axetat tác dụng với NaOH thì hết 150 ml dung 
dịch NaOH 2M. Khối lượng metyl fomiat trong hỗn hợp là 
A. 3,7 gam. B. 3 gam. C. 6 gam. D. 3,4 gam. 
Câu 129: Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no đơn chức cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,5M. Công 
thức phân tử của este là 
A. C3H6O2. B. C4H10O2. C. C5H10O2. D. C6H12O2. 
Câu 130: Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 
100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là 
A. etyl axetat. B. propyl fomiat. C. metyl axetat. D. metyl fomiat. 
Câu 131: Thuỷ phân 8,8 gam este X có CTPT C4H8O2 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 4,6 gam ancol 
Y và m gam muối. Giá trị của m là 
 A. 4,1 gam. B. 4,2 gam. C. 8,2 gam. D. 3,4 gam. 
Câu 132: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với 
dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 
A. HCOOCH2CH2CH3. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH(CH3)2. 
Câu 133: Cho 8,8 gam C4H8O2 tác dụng với dung dịch KOH dư thu được 9,8 gam muối khan. Tìm tên A là 
A. Metyl propionat. B. Metyl acrylat . C. Etyl axetat. D. Vinyl axetat. 
Câu 134: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vừa 
đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị V đã dùng là 
A. 400 ml. B. 500 ml. C. 200 ml. D. 600 ml. 
Câu 135: Một este no đơn chức có M = 88. Cho 17,6 gam A tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Cô 
cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 23,2 gam chất rắn (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn). CTCT của A là 
A. HCOOCH2CH2CH3. B. HCOOCH(CH3)2. C. CH3CH2COOCH3. D. CH3COOC2H5. 
Câu 136: Este X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đun sôi 4,4 gam X với 200 gam dung dịch NaOH 
3% đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 gam chất rắn khan. Công 
thức cấu tạo của X là 
A. CH3CH2COOCH3. B. CH3COOCH2CH3. C. HCOO(CH2)2CH3. D. HCOOCH(CH3)2. 
Câu 137: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch 
KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của 
X là 
A. CH2=CHCH2COOCH3. B. CH2=CHCOOCH2CH3. 
C. CH3COOCH=CHCH3. D. CH3CH2COOCH=CH2. 
Câu 138: Xà phòng hoá 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra 
hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là 
A. 3,28 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 10,4 gam. 
Câu 139: X là một este của axit đơn chức và ancol đơn chức. Để thuỷ phân hoàn toàn 6,6 gam chất X người 
ta dùng 31,25 ml dung dịch NaOH 10% có d = 1,2 g/ml (lượng NaOH được lấy dư 25% so với lượng cần 
phản ứng). CTCT của X là 
A. HCOOC3H7. B. CH3COOC2H5. 
C. HCOOC3H7 hoặc CH3COOC2H5. D. CH3CH2COOC2H5. 
 Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ tự nhiên – Trường THPT Chuyên Hùng Vương 
 56 
Câu 140: Cho 5,1 gam Y (C, H, O) tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 4,80 gam muối và 1 ancol. 
Công thức cấu tạo của Y là 
A. C3H7COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. HCOOCH3. D. C2H5COOC2H5. 
Câu 141: Hóa hơi 5 gam este đơn chức E được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam oxi đo cùng đk. Xà 
phòng hóa hoàn toàn 1 gam este E bằng dung dịch NaOH vừa đủ được ancol X và 0,94 gam muối natri của 
axit cacboxylicY. Vậy X là 
 A. ancol metylic. B. ancol etylic. C. ancol anlylic. D. ancol isopropylic. 
Câu 142: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm chỉ gồm 4,48 lít khí 
CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Nếu cho 4,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ và đến khi phản ứng 
hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là 
A. etyl propionat. B. etyl axetat. C. isopropyl axetat. D. metyl propionat. 
Câu 143: Cho 0,1 mol este A vào 50 gam dung dịch NaOH 10% đun nóng đến khi este phản ứng hoàn toàn 
(Các chất bay hơi không đáng kể) dung dịch thu được có khối lượng 58,6 gam. Chưng khô dung dịch thu 
được 10,4 gam chất rắn khan. Công thức của A 
A. HCOOCH2CH=CH2. B. C2H5COOCH3. 
C. CH2=CHCOOCH3. D. CH3COOCH=CH2. 
Câu 144: X là este của axit đơn chức và rượu đơn chức. Để xà phòng hóa hoàn toàn 1,29 gam X cần dùng 
vừa đủ 15 ml dung dịch KOH 1M thu được chất A và B. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất B thấy sinh ra 
2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam nước. Công thức cấu tạo của X là 
A. CH2=CHCOOCH3. B. HCOOCH2CH=CH2. 
C. CH3CH2COOCH3. D. CH3COOC2H3. 
Câu 145: Đun a gam hỗn hợp hai chất X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200 ml dung dịch NaOH 
1M (vừa đủ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 15 gam hỗn hợp 2 muối của 2 axit no, đơn chức, là đồng 
đẳng kế tiếp nhau và một ancol. Giá trị của a và CTCT của X, Y lần lượt là 
 A. 12,0 ; CH3COOH và HCOOCH3. B. 14,8 ; HCOOC2H5 và CH3COOCH3. 
 C. 14,8 ; CH3COOCH3 và CH3CH2COOH. D. 9,0 ; CH3COOH và HCOOCH3. 
Câu 146: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức A, B tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 
0,40M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó 
hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 5,27 gam. Công thức của 
A, B là 
A. C2H5COOH và C2H5COOCH3. B. CH3COOH và CH3COOC2H5. 
C. HCOOH và HCOOC2H5. D. HCOOH và HCOO C3H7. 
Câu 147: Một hỗn hợp X gồm 2 este. Nếu đun nóng 15,7 gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư thì thu được một 
muối của axit hữu cơ đơn chức và 7,6 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức bậc 1 kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. 
Mặt khác nếu 15,7 gam hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 21,84 lít O2 (đktc) và thu được 17,92 lít CO2 (đktc). Công thức 
của 2 este là 
A. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. B. C2H3COOC2H5 và C2H3COOC3H7. 
C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. D. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7. 
Câu 148: Hai este A, B là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2, A và B đều cộng hợp với 
brom theo tỉ lệ mol là 1 : 1, A tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và một anđehit. B tác dụng với 
dung dịch NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của 
CH3COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của A và B lần lượt là 
A. HOOCC6H4CH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5. 
B. C6H5COOCH=CH2 và C6H5CH=CHCOOH. 
 C. HCOOC6H4CH=CH2 và HCOOCH=CHC6H5. 
 D. C6H5COOCH=CH2 và CH2=CHCOOC6H5. 
Câu 149: Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 
ml dung dịch NaOH 1M, thu được 7,85 gam hỗn hợp hai muối của 2 axit là đồng đẳng kế tiếp và 4,95 gam 
hai ancol bậc I. CTCT và phần trăm khối lượng của 2 este là 
 A. HCOOC2H5 : 55% và CH3COOCH3 : 45%. 
B. HCOOC2H5 : 45% và CH3COOCH3 : 55%. 
C. HCOOCH2CH2CH3 : 25% và CH3COOC2H5 : 75%. 
 D. HCOOCH2CH2CH3 : 75% và CH3COOC2H5 : 25%. 
Câu 150: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong 
NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp 
suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). Công thức cấu 
tạo của X là 
A. HCOOC2H5. B. CH3COOCH3. C. HOOCCHO. D. O=CHCH2CH2OH. 
 Biên soạn : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn – Tổ tự nhiên – Trường THPT Chuyên Hùng Vương 
 57 
Câu 151: Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch 
KOH 1M. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một rượu (ancol). 
Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở trên tác dụng với Na (dư), sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Hỗn hợp X gồm 
A. một axit và một este. B. một este và một rượu. 
C. hai este. D. một axit và một rượu. 
Câu 152: Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 
100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu 
gọn của X là 
A. CH3OOC(CH2)2COOC2H5. B. CH3COO(CH2)2COOC2H5. 
C. CH3COO(CH2)2OOCC2H5. D. CH3OOCCH2COOC3H7. 
Câu 153: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. 
Hai loại a

File đính kèm:

  • pdfBai_tap_trac_nghiem_hoa_huu_co.pdf