Bài tập Hóa học 12 - Bài tập về nhôm - Ngọc Quang

Câu 10:Thêm 240 ml dung dịch NaOH vào cốc đựng 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ CM mol , khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,08 mol kết tủa . Thêm vào cốc 100 ml dung dịch NaOH 1M khuấy đều thấy phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đựoc 0,06 mol kết tủa . Tính nồng độ CM

A.2M B.1,5M C.1M D.1,5M

Trường hợp đầu : Vì kết tủa lúc đầu là 0,08 mol , sau đó thêm 0,1 mol NaOH thì còn kết tủa là 0,06 mol → Chứng tỏ rằng . Chỉ có phản ứng :

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

0,08<---- 0,24 mol<--- 0,08 mol

Và AlCl3 dư a mol

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

 a 3a a

Lúc này Al(OH)3 được tạo thành là : 0,08 + a

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

Ban đầu 0,08 + a

Phản ứng x x

Kết thúc 0,08 + a – x

→ 0,08 + a – x = 0,06 → x – a = 0,02

 x + 3a = 0,1

→ x = 0,04 ; a = 0,02 mol → Toàn bộ số mol AlCl3 = a + 0,08 = 0,02 + 0,08 = 0,1

→ CM = 0,1/0,1 = 1M

 

doc11 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 16/12/2020 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Hóa học 12 - Bài tập về nhôm - Ngọc Quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
)3 + 3K2SO4
	Al(NO3)3 + 3KOH	 → 	Al(OH)3 + 3KNO3
	2AlCl3 + 3Ca(OH)2 	 → 	2Al(H)3 + 3CaCl2
	Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 	 →	 2Al(OH)3 + 3BaSO4
	Phản ứng nhiệt nhôm : Al + FexOy → Al2O3 + Fe 
Sau phản ứng nhiệt nhôm :
Gỉa thiết cho phản ứng xảy ra hoàn toàn → Thì chất rắn chắc chắn có Al2O3 , Fe và có thể Al hoặc FexOy dư .
Gỉa thiết không nói đến hoàn toàn , hoặc bắt tính hiệu xuất thì các em nên nhớ đến trường hợp chất rắn sau phản ứng có cả 4 chất Al , FexOy , Al2O3 , Fe .
Phương trình ion : 
	Al3+ + OH- → Al(OH)3	 	(1)	
	Al(OH)3 + OH- → AlO2- + H2O 	(2)
Khi cho kiềm vào dung dịch muối Al3+ , các em nhớ phải xét đến cả hai phản ứng (1) , (2) , tùy điều kiện bài toán cho . 
Nếu bài toán cho kết tủa thu được m gam các em đừng nhầm lẫn là chỉ có ở phản ứng (1)
Mà nó có hai trường hợp : TH1 có (1) ; TH2 có cả (1) và (2) [trường hợp này số mol kết tủa thu được = (1) – (2) ]
	Al + OH- + H2O ® AlO2- + 3/2 H2
	AlO2- + H+ + H2O ® Al(OH)3 
Ví dụ 1 : Cho từ từ 100 ml dung dịch NaOH 7M vào 200 ml dung dịch Al(NO3)3 1M Tính khối lượng của các ion thu được sau phản ứng .
n Al = 0,5 ; n Al(NO3)3 = 0,2 
3NaOH + Al(NO3)3 → NaNO3 + Al(OH)3
Ban đầu 	0,7	 0,2 
Phản ứng 	0,6	 0,2 	 0,2
Kết thúc	0,1	 0	0,2
→ Có tiếp phản ứng : 
NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + H2O 
Ban đầu 	0,1	 0,2 
Phản ứng 	0,1	 0,1 
Kết thúc	0,1	 
Vậy kết tủa Al(OH)3 thu được là 0,1 mol → Khối lượng 7,8 gam
Luyện tập : 
Câu 1 : Thêm m gam K vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X . Cho từ từ 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y . Để thu đuợc lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là . 
 A.1,17	B.1,71 	C.1,95	D.1,59 
Dùng phương pháp ion :
Gọi x là số mol K cần đưa vào :
n Ba(OH)2 = 0,3.0,1 = 0,03 mol ; n NaOH = 0,3.0,1 = 0,03 mol , n Al2(SO4)3 = 0,02 mol
K + H2O → KOH + H2
x                             x
Các phương trình điện ly :
KOH → K+ + OH-
x                   x
Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-
0,03                         0,06 mol
NaOH → Na+ + OH-
0,03                  0,03 mol
Tổng số mol OH- dư : x + 0,06 + 0,03 = x + 0,09 mol
Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-
0,02              0,04       0,06
Các phương trình ion :
Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ (1)
Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 ↓ (2)
0,04    x + 0,09
Để có kết tủa lớn nhất thì ở phản ứng (2) phải xảy ra vừa đủ →  0,04/1 = ( x + 0,09 )/3
→ x = 0,03 mol → Khối lượng của K là : 0,03.39 = 1,17 gam 
Chọn đáp sô A
Câu 2 :Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,1M . Luợng kết tủa thu được là 15,6 gam . Tính giá trị lớn nhất của V ? 
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1) 
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (2) 
n AlC3 = 0,3
Kết tủa thu được là 15,6 gam ( n = 0,2 mol ) , có hai trường hợp xảy ra :
TH1 : AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 	(1) 
→ n NaOH = 0,2.3 = 0,6 mol → V = 0,6/0,1 = 6 lít
TH2 : Có cả hai phản ứng : 
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1) 
 0,3 0,9 0,3
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (2) 
 x x x 
→ Số mol kết tủa thu được : 0,3 – x = 0,2 → x = 0,1 mol
→ Tổng số mol NaOH phản ứng : 0,9 + 0,1 = 1 mol → V NaOH dùng = 1/0,1 = 10 lít 
Vậy giá trị lớn nhất của V là 10 lít 
Nhận xét : giá trị V lớn nhất khi xảy ra hai phản ứng .
Câu 3 :Thể tích dung dịch NaOH 2M là bao nhiêu để khi cho tác dụng với 200 ml dung dịch X ( HCl 1M AlCl3 0,5M ) thì thu đuợc kết tủa lớn nhất ? 
Đs : 250 ml
n HCl = 0,2 mol ; n AlCl3 = 0,1 mol 
HCl + NaOH → NaCl + H2O (1) 
0,2 0,2
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (2) 
0,1 0,3
Phản ứng (1) : Xảy ra trước 
Để lượng kết tủa lớn nhất thì (2) vừa đủ → Tổng số mol NaOH phản ứng : 0,5 mol → V = 0,25 lít 
Câu 4 :Cho V lít dung dịch hỗn hợp 2 muối MgCl2 1M và AlCl3 1M tác dụng với 1 lít NaOH 0,5M thì thu được kết tủa lớn nhất . Tính V. 
ĐS : V = 100 m l 
MgCl2 +2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl (1) 
V.1 2V.1
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (2) 
V.1 3V.1
→ Để kết tủa lớn nhất thì (1) , (2) vừa đủ → Tổng số mol NaOH phản ứng : 5V = 0,5 
→ V = 0,1 lít
Câu 5 : Cho V lít dung dịch hỗn hợp 2 muối MgCl2 1M và AlCl3 1M tác dụng với 1.2 lít NaOH 0,5M thu được 9.7 gam kết tủa . Tính V lớn nhất .
ĐS : 100 ml .
MgCl2 +2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl (1) 
V.1 2V.1
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (2) 
V.1 3V.1 V.1
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (3)
V.1 V.1
Để thu được một lượng kết tủa 9,7 có hai khả năng xảy ra : TH1 Có (1) , (2) hoặc TH2 có (1) , (2) , (3) 
→ Để NaOH lớn nhất → TH2 : → Tổng số mol NaOH phản ứng : 6V = 0,6 → V =0,1 lít = 100 ml 
Câu 6: Cho V lít dung dịch NaOH 0,2M vào dung dịch chứa 0,15 mol AlCl3 thu được 9,36 gam kết tủa . Tính V .
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1) 
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (2) 
Kết tủa thu được là 8,36 gam ( n = 0,12 mol ) , có hai trường hợp xảy ra :
TH1 : AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 	(1) 
→ n NaOH = 0,12.3 = 0,36 mol → V = 0,36/0,2 = 1,8 lít
TH2 : Có cả hai phản ứng : 
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1) 
 0,15 0,45 0,15
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (2) 
 x x x 
→ Số mol kết tủa thu được : 0,15 – x = 0,12 → x = 0,03 mol
→ Tổng số mol NaOH phản ứng : 0,45 + 0,03 = 0,48 mol → V NaOH dùng = 0,48/0,2 = 2,4 lít 
ĐS : 1,8 lít và 2,4 lít 
Với bài toán như thế này : Khi hỏi đến NaOH thì có 2 đáp an , nếu hỏi đến AlCl3 thì có 1 đáp án
Câu 7 : Cho 1 lít dung dịch HCl vào dung dịch chứa 0,2 mol NaAlO2 lọc ,nung kết tủa đến khối lượng không đổi được 7,65 gam chất rắn . Tính nồng độ của dung dịch HCl 
n chất rắn (Al2O3) = 0,075 mol 
TH1 : 
HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaCl .
0,15ß---------------------------0,15
2Al(OH)3 → Al2O3 + H2O 
0,15ß-------0,075
TH2 : Có thể có hai phản ứng :
HCl + NaAlO2 + H2O → Al(OH)3 + NaCl .
0,2 0,2 0,2
3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + H2O 
3x x 
Vì đun nóng kết tủa thu được có 0,075 mol Al2O3
2Al(OH)3 → Al2O3 + H2O 
0,2 – x ( 0,2 – x)/2 
→ 0,2 – x = 0,15 → x = 0,05 mol 
Tổng số mol HCl phản ứng : 0,2 + 0,15 = 0,35 mol 
→ CM = 0,35 mol 
→ có hai đáp án 0,15M và 0,35M
Câu 8 : Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào lượng dư nước thì thoát ra 1 lít khí .Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH dư thì được 1,75 lít khí .Tính thành phần phần trăm khối lượng của 
các chất trong hỗn hợp X (biết các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn ).
Ở TN1 nhiều em nghĩ Al không tham gia phản ứng nhưng thực tế nó có phản ứng với NaOH vừa tạo được 
Na + H2O → NaOH + 1/2H2
x x 1/2x 
Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3H2 
 X 3/2x 
VH2 = 1 lít , không biết Al có phản ứng hết hay không
Ở TN2 : Chắc chẳn Al hết vì NaOH dư 
Na + H2O → NaOH + 1/2H2
Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2 
Thể tích khí thu được : 1,75V 
→ ở TN1 Al dư 
Gọi x , y là số mol Na , Al phản ứng : TN1 : V = 22,4(x/2 + 3x/2 ) ; TN2 : 1,75V = 22,4(x/2 + 3y/2)
→ Biểu thức quan hệ giữa x , y : y = 2x 
→ Tính % Na = 23.x/(23x + 27y) = 29,87 %
Câu 9 : Chia m gam hỗn hợp A gồm Ba , Al thành 2 phần bằng nhau:
-Phần 1: Tan trong nước dư thu được 1,344 lít khí H2 (đktc) và dung dịch B.
-Phần 2: Tan trong dung dịch Ba(OH)2 dư được 10,416 lít khí H2(đktc) 
a/ Tính khối lượng kim loại Al trong hỗn hợp ban đầu .
Bài này giống bài trên : Al ở phần (1) dư
Phần I : 
Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 	
x x x
2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2
 x 3x
Tổng số mol H2 = x +3 x = 4x = 0,015 
Phần II : 
Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 
x x x
2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + H2
y 3/2y
→ x + 3/2y = 0,465 
→ x = 0,015 ; y = 0,03 
→ Khối lượng Al : 0,03.27 = 0,81 gam
Câu 10:Thêm 240 ml dung dịch NaOH vào cốc đựng 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ CM mol , khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 0,08 mol kết tủa . Thêm vào cốc 100 ml dung dịch NaOH 1M khuấy đều thấy phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đựoc 0,06 mol kết tủa . Tính nồng độ CM
A.2M	B.1,5M	C.1M	D.1,5M
Trường hợp đầu : Vì kết tủa lúc đầu là 0,08 mol , sau đó thêm 0,1 mol NaOH thì còn kết tủa là 0,06 mol → Chứng tỏ rằng . Chỉ có phản ứng : 
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl
0,08<---- 0,24 mol<--- 0,08 mol 
Và AlCl3 dư a mol 
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl
 a 3a a	
Lúc này Al(OH)3 được tạo thành là : 0,08 + a 
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O 
Ban đầu 	0,08 + a 
Phản ứng 	 	 x x 
Kết thúc 	 0,08 + a – x 
→ 0,08 + a – x = 0,06 → x – a = 0,02 
 x + 3a = 0,1 
→ x = 0,04 ; a = 0,02 mol → Toàn bộ số mol AlCl3 = a + 0,08 = 0,02 + 0,08 = 0,1
→ CM = 0,1/0,1 = 1M 
Câu 11 : Trong một cốc đựng 200 ml dung dịch AlCl3 2M . Rót vào cốc V ml dung dịch NaOH nồng độ a M , ta thu được một kết tủa , đem sấy khô và nung đến khối lượng không đổi thì được 5,1 gam chất rắn 
a.Nếu V = 200 ml thì a có giá trị nào sau đây . 
A. 2M	B. 1,5M hay 3M	
C. 1M hay 1,5M D. 1,5M hay 7,5M	
b.Nếu a = 2 mol/lít thì giá trị của V là :
A. 150 ml	B. 650 ml	
C. 150 ml hay 650 ml	D. 150 ml hay 750 ml	 
Bài này các em tự giải :
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1) 
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (2) 
Phải chia làm hai trường hợp :
TH1 : Có 1 phản ứng 
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 	(1) 
TH2 : Có cả hai phản ứng : 
AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl (1) 
 Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O (2) 
Bài toán nhiệt nhôm : 
Câu 12: Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100%; O = 16; Al = 27; Cr = 52; Fe = 56)
A. 50,67%. 	B. 20,33%. 	C. 66,67%. 	D. 36,71%.
Cho X phản ứng với NaOH 
Cr2O3 + 2NaOH → 2NaCrO2+ H2O 
Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O 
Vì Fe2O3 không phản ung nên m chất rắn còn lại = m Fe2O3 = 16 gam → n Fe2O3 = 16/160 = 0,1 mol . 
Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm X . 
Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr (1)
Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe (2) 
0,1 mol 
Theo giả thiết số mol Al cần phản ứng là 10,8/27 = 0,4 mol . 
→ Theo (2) → n Al = 2 n Fe3O4 = 2.0,1 = 0,2 mol 
→ n Al (1) = 0,4 – 0,2 = 0,2 mol → n Cr2O3 = n Al(1) / 2 = 0,1 mol → m Cr2O3 = 152.0,1 = 15,2 gam → %Cr2O3 = 15,2.100/41,4 = 36,71%
→ Chọn đáp án D . 
Câu 13: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc);
- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc).
Giá trị của m là
A. 22,75 	B. 21,40. 	C. 29,40. 	D. 29,43.
Phản ứng nhiệt nhôm :
2Al + Fe2O3 ® Al2O3 + 2Fe (1)
Phần II tác dụng với NaOH : 
Al + NaOH + H2O ® NaAlO2 + 3/2H2 
x 3/2 x
® Số mol khí H2 thu được ở phần II : 3/2x = 0,84/ 22,4 = 0,0375 mol ® x = 0,025 mol 
Phần (1) tác dụng với H2SO4 : 
2Al + 3H2SO4 ® Al2(SO4)3 + 3H2
0.025 0,0375
Fe + H2SO4 loãng ® FeSO4 + H2 
y y
→ y = 0,1
2Al + Fe2O3 ® Al2O3 + 2Fe (1)
0,1 0,05 0,1
Khối lượng của Al : (0,1 +0,025).27 = 3,375 , khối lượng của Fe2O3 : 0,05.160 = 8 →tổng Khối lượng = 11,375 
→ m = 11,375.2 = 22,75 
® chọn A
Câu 14: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa
trên là
A. 0,45. 	B. 0,35. 	C. 0,25. 	D. 0,05.
NaOH ® Na+ + OH-
x x
Al2(SO4)3 ® 2Al3+ + 3SO42- 
0,1 0,2 
H2SO4 ® 2H+ + SO42-
0,1 0,2 
n NaOH = x , n Al2(SO4)3 = 0,1 , n H2SO4 = 0,1 , n kết tủa = 7,8/78 = 0,1 mol 
Khi phản ứng : H+ tác dụng với OH- trước , 
H+ + OH- ® H2O 
0,2 0,2 
Khi phản ứng với Al3+ có hai khả năng : 
Chỉ có phản ứng : Al3+ + 3OH- ® Al(OH)3 
 0,3 0,1
® Tổng OH- = 0,2 + 0,3 = 0,5 mol ® V = 0,5/2 = 0,25 lít
Có cả hai phản ứng :
Al3+ + 3OH- ® Al(OH)3 (1)
0,2 0,6 0,2
Al(OH)3 + OH- ® AlO2- + H2O (2) 
a a
Lượng kết tủa thu được sau phản ứng (1) là 0,2 mol nhưng nó sẽ bị phản ứng một phần a mol ở phản ứng (2) , do sau khi kết thúc (2) có 0,1 mol kết tủa ® a = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol 
® Tổng số mol OH- là : 0,2 + 0,6 + 0,1 = 0,9 mol ® V NaOH = 0,9/2 = 0,45 lít 
® Chọn A 
Câu 15: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là
A. 0,55. 	B. 0,60. 	C. 0,40. 	D. 0,45.
Al4C3 + 12H2O ® 4Al(OH)3 + 3CH4
x 4x 3x
Al(OH)3 + KOH ® KAlO2 + H2O 
4x 4x
Al + KOH + H2O ® KAlO2 + 3/2 H2 
y y 3/2y
® Tổng thể tích khí là : 3x + 3/2y
Dung dịch gồm : KAlO2 : 4x + y mol và KOH dư
CO2 + KAlO2 + H2O ® Al(OH)3 + KHCO3 
 4x + y 4x + y 
n kết tủa = 0,6 mol ® 4x + y = 0,6 mol 
x + y = 0,3 
® x = 0,1 ; y = 0,2 mol ® Tổng số mol của khí : 3.0,1 + 3/2.0,2 = 0,6 mol 
® Chọn đáp án B 
Câu 16: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của
m là
A. 10,8. 	B. 5,4. 	C. 7,8. 	D. 43,2.
Na + H2O ® NaOH + ½ H2 
x x x/2 
 Al + NaOH + H2O ® NaAlO2 + 3/2 H2 (2) 
Ban đầu 2x x 
® NaOH hết , chất rắn không tan là Al dư 2x – x = x mol , n H2(2) = 3/2 x (mol)
Gọi số mol của Na , Al là x , 2x (vì n Na : n Al = 1 : 2 )
n H2 = 8,96/22,4 = 0,4 mol Theo (1) , (2) ® Tổng số mol H2 : ½ x + 3/2 x = 2x 
® 2x = 0,4 ® x = 0,2 mol 
® Vậy Al dư : 0,2.27 = 5,4 gam .
® Chọn B
Câu 17: Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là
A. 200. 	B. 100. 	C. 300. 	D. 150.
n Fe3O4 = 16/160 = 0,1 mol , n H2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol
2Al + Fe2O3 ® Al2O3 + Fe (1) 
0,2 0,1 0,1 
Phản ứng xảy ra hoàn toàn nên chất rắn X thu được sau (1) là : Al2O3 , Fe và Al 
Vì X có phản ứng với NaOH tạo ra H2 nên không thể Fe2O3 dư (Phản ứng xảy ra hoàn toàn không có nghĩa là cả hai chất tham gia phản ứng đều hết mà có thể có một chất dư , không khi nào có cả hai chất dư ) 
® Số mol Al = 2 n Fe2O3 = 0,2 mol , n Al2O3 = n Fe2O3 = 0,1 mol
Al2O3 + 2NaOH ® 2NaAlO2 + H2O (1)
0,1 0,2 
Al + NaOH + H2O ® NaAlO2 + 3/2 H2 (2) 
0,1 0,1 mol 0,15 mol
® Từ (2) ® n NaOH (2) = 2/3n H2 = 0,1 mol 
Từ (1) ® n NaOH = 2n NaOH = 0,3 mol
® Tổng số mol NaOH = 0,2 + 0,1 = 0,3 mol 
® V NaOH = 0,3/1 = 300 ml 
Chon C
Câu 18 : Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là 
	A. 54,0	B. 75,6	C. 67,5	D. 108,0
Tại catot(-) :Al3+ + 3e → Al 	 Tại anot (+) : O-2 – 2e → ½ O2
	 Khí oxi sinh ra ở anot đốt cháy dần C : C + O2 → CO2 
	 CO2 + C → 2CO
 Co – 4e → C+4 và Co – 2e → C+2
Phương trình điện phân : 
2Al2O3 + 3C → 4Al + 3CO2 (1)
 0,8ß---0,6
Al2O3 + C → 2Al + 3CO (2)
 1,2<---1,8
2Al2O3 → 4Al + 3O2 (3)
 0,8<---0,6
2,24 lít khí X + Ca(OH)2 → 2 gam ↓ CaCO3 → Số mol CO2 trong đó là 0,02 mol
→ Số mol CO2 có trong 67,2 lít là 0,6
Xét 67,2 lít khí X : CO : x mol ; CO2 : 0,6 mol , O2 : y mol 
Ta có : x + 0,6 + y = 3 mol ; M = (28.x + 44.0,6 + 32.y )/3 = 16.2
Giải hệ ta có : x = 1,8 ; y = 0,6 
→ Thay vào các phương trình → Tổng số mol Al = 0,8 + 1,2 + 0,8 = 2,8 mol 
→ m Al = 75,6 gam .
Đáp án B
BÀI TẬP TỰ LUYỆN : 
Bài toán tìm điều kiện để có kết tủa lớn nhất : 
Hòa tan 28,1 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 a% về khối lượng và BaCO3 vào dung dịch HCl dư thu được khí A . Cho A hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 2M thu được kết tủa B .
A.Tìm a để khối lượng kết tủa B nhỏ nhất 
ĐS : 30%
B.Tìm a khối lượng kết tủa B nhỏ nhất ? 
ĐS : 100 %
Bài toán tìm điều kiện để có kết tủa lớn nhất : 
Câu 1 : 
Chia hỗn hợp X gồm 3 kim loại Al , Mg , Ba thành 2 phần bằng nhau 
Phần 1 tác dụng với H2O dư thu được 0,896 lít khí H2 đktc 
Phần 2 cho tác dụng với 50 ml dung dịch NaOH 1M dư thu được dung dịch Y 1,568 lít khí H2 . 
Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần thêm vào dung dịch Y để thu được lượng kết tủa cực đại 
ĐS : 70 ml 
Câu 2 : 
Cho 200 ml dung dịch A gồm MgCl2 0,3M , AlCl3 0,45M , HCl 0,55M . Thêm từ từ V lít dung dịch X gồm NaOH 0,02M và Ba(OH)2 0,01 M vào dung dịch A thu được kết tủa Y . 
A.Tìm V để kết tủa thu được là lớn nhất ?
ĐS : 12,5 lít
B.Tìm V để kết tủa Y không đổi ?
ĐS : 14,75 lít 
Câu 3 : 
Cho 2,24 gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M , Cu(NO3)2 0,5M , khuấy đều cho tới khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A . Thêm từ từ V ml dung dịch NH3 2M vào dung dịch A thu được kết tủa B . 
A.Tính V để lượng kết tủa B lớn nhất ? 
ĐS : 110 
B.Gía trị V tối thiểu để lượng kết tủa B không đổi là ? 
ĐS : 250 
Câu 4 : 
Hòa tan 9,5 gam hỗn hợp (Al2O3 , Al , Fe ) vào 900 ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và 3,36 lít khí NO duy nhất đktc . Cho từ từ dung dịch KOH 1M vào dung dịch A cho đến khi lượng kết tủa không đổi nữa thì dùng hết 850 ml , lọc kết tủa thu được , nung đến khối lượng không đổi nhận được 8 gam chất rắn . Nếu muốn thu được lượng kết tủa lớn nhất cần bao nhiêu ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch A ?
ĐS : 750 ml 
Câu 5 : 
Cho từ từ 75 ml dung dịch Ba(OH)2 a M vào 25 ml dung dịch Al2(SO4)3 b M vừa đủ được lượng kết tủa lướn nhất bằng 17,1 gam . Gía trị a , b lần lượt là .
ĐS : 0,8 và 0,8
Câu 6 : 
Dung dịch A chứa các ion Na+ a mol , HCO3- b mol , CO32- c mol và SO42- d mol . Để tạo ra lượng kết tủa lớn nhất thì người ta cho dung dịch A tác dụng với 100 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x M . Gía trị của x là 
ĐS : (a+b)/2
BÀI TOÁN NHIỆT NHÔM :
Câu 1 : 
Nung m gam hỗn hợp A gồm Al , Fe2O3 trong điều kiện không có oxi thu được hỗn hợp B , biết phản ứng xảy ra hoàn toàn . Chia B thành hai phần bằng nhau . Hòa tan phần I trong H2SO4 loãng dư , thu được 1,12 lít khí đktc . hòa tan phần II trong dung dịch NaOH dư thì khối lượng chất không tan là 4,4 gam . Tính giá trị của m . 
Đs : 13,9 gam . 
Câu 2 : 
Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm 9,66 gam hỗn hợp gồm bột Al , FexOy trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp X . Nghiền nhỏ , trộn đều X rồi chia thành 2 phần bằng nhau , phần I tác dụng hết với HNO3 nung nóng thu được 1,232 lít khí NO duy nhất đktc . Phần II tác dụng với lượng dư NaOH đun nóng thấy giải phóng khí 0,336 lít H2 . Các phản ứng xảy ra hoàn toàn . Công thức của oxit là ?
ĐS : Fe3O4 
Câu 3 : 
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và FexOy trong điều kiện không có Oxi thu được 92,35 gam chất rắn Y . Hòa tan Y trong dung dịch NaOH dư thấy có 8,4 lít khí đktc bay ra còn lại phần không tan Z , Hòa tan ¼ lượng chất rắn Z vừa hết 60 g dung dịch H2SO4 98% đặc nóng , công thức của FexOy . 
 ĐS : Fe2O3 
Câu 4 : 
Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al , FexOy trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp X . Cho X tác dụng với NaOH dư thu được dung dịch Y , phần không tan Z và 6,72 lít khí H2 . Cho dung dịch HCl vào dung dịch Y đến khi được lượng kết tủa lớn nhất , lọc kết tủa , nung đến khối lượng không đổi thu được 5,1 gam chất rắn . Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng , sau phản ứng chỉ thu được dung dịch E chứa một muối sắt duy nhất và 2,688 lít khí SO2 . Các khí đo ở đktc , công thức của oxit là :
ĐS : FeO , Fe2O3 
Câu 4 : 
Nhiệt nhôm hoàn toàn 26,8 gam Al và Fe2O3 thu được chất rắn A . Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HCl dư thu được 11,2 lít khí H2 đktc . Khối lượng F2O3 trong hỗn hợp đầu là bao nhiêu .
ĐS : 16 gam
Câu 5 : 
Cho hỗn hợp A gồm Al và Fe3O4 . Nung A ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí , để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp B . Nghiền nhỏ B , trộn đều , chia làm hai phần bằng nhau . Phần ít cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,176 lít khí H2 , tách riêng chất không tan đem hòa tan trong dung dịch HCl dư nhận được 1,008 lít khí . Phần nhiều cho tác dụng với HCl dư thu được 6,552 lít khí . Thể tích khí đo ở đktc . Khối lượng hỗn hợp B là . 
ĐS : 22,02 gam .
Câu 6 : 
Oxi hóa chậm 10,08 gam Fe ngoài không khí thu được 12 gam chất rắn A . Trộn A với 5,4 gam bột Al dư , nung nóng trong điều kiện không có oxi , phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn 

File đính kèm:

  • docBai_tap_ve_nhom.doc