Bài giảng Lớp 4 - Môn Tiếng Việt - Tiết 2 - Tập đọc: Sầu riêng

2 HS tiếp nối nhau đọc. Cả lớp theo dõi tìm cách đọc (như đã hướng dẫn)

- HS luyện đọc trong nhóm 2 HS .

+ Tiếp nối thi đọc từng khổ thơ .

- 2 đến 3 HS thi đọc thuộc lòng và đọc diễn cảm cả bài.

 

doc36 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 30/06/2015 | Lượt xem: 1234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 4 - Môn Tiếng Việt - Tiết 2 - Tập đọc: Sầu riêng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GK .
- Nhận xét , chữa bài bạn làm trên bảng . 
1. Hà Nội / tưng bừng màu đỏ.
 CN
2. Cả một vùng trời / bát ngát cờ, đèn và
 CN hoa
- Cho ta biết sự vật sẽ được thông báo về đặc điểm tính chất ở vị ngữ trong câu .
- Chủ ngữ ở câu 1 do danh từ riêng Hà Nội tạo thành. Chủ ngữ các câu còn lại do cụm danh từ tạo thành .
- 2 HS đọc thành tiếng.
- Tiếp nối đọc câu mình đặt.
-1 HS đọc thành tiếng.
- Hoạt động trong nhóm theo nhóm thảo luận và thực hiện vào phiếu . 
- Nhận xét, bổ sung hoàn thành phiếu .
- Trong rừng, chim chóc hót vớ von.
 CN
 Màu trên lưng chú / lấp lánh .
 CN
 Bốn cái cánh / mỏng như giấy bóng ....
 CN
- 1 HS đọc thành tiếng .
+ Quan sát và trả lời câu hỏi .
+ Trong tranh vẽ về cây sầu riêng ...
+ Trong tranh vẽ cây xoài, cành lá sum sê. .
- Tự làm bài .
- 3 - 5 HS trình bày .
TiÕt 5
Khoa häc
ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG ( Tiết 1)
A) Mục tiêu: Sau bài học HS có thể:
	- Nêu đựơc vai trò của âm thanh trong cuộc sống( giao tiếp với nhau qua nói, hát, nghe, dùng để làm tín hiệu) ( tiếng trống, tiếng còi)
	- Nêu đựơc ích lợi của việc ghi lại được âm thanh
	- Biết đánh giá, nhẫnét về sở thích âm thanh của mình
B) Đồ dùng dạy - học
	- GV: đài cát xéc, tranh ảnh, và các loại âm thanh, hình minh hoạ
	- HS: Mỗi nhóm 1 chai hoặc cốc thuỷ tinh
C) Các hoạt động dạy - học
Hoạt động học
Hoạt động dạy
I - Ổn định tổ chức
II - Kiểm tra bài cũ 
- Mô tả thí nghiệm chứng tỏ sự lan truyền của âm thanh trong không khí?
- Âm thanh có thể lan truyền qua những môi trường nào? lấy VD?
- Nhận xét ghi điểm
III - Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Trực tiếp
2. Nôị dung bài:
* Hoạt động 1: Vai trò của âm thanh trong cuộc sống
* Mục tiêu: Nêu được vai trò của âm thanh qua nói, hát, nghe, dùng để làm tín hiệu
- Tổ chức hoạt động theo cặp
- YC HS quan sát các hình minh hoạ trong SGK
- Gọi HS trình bày các nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung
* Kết luận: Âm thanh rất quan trọng với cuộc sống và cần thiết đối với cuộc sống của chúng ta. Nhờ có âm thanh chúng ta có thể học tập, nói chuyện với nhau thưởng thức âm nhạc
* Hoạt động 2:Nói về âm thanh ưa thích và những âm thanh không ưa thích
* Mục tiêu : Giúp HS diễn tả thái độ trước thế giới âm thanh xung quanh phát triển kĩ năng đánh giá.
- HS lấy tờ giấy chia thành 2 cột: thích-không sau đó ghi âm thanh vào những cột phù hợp
- Gọi HS trình bày
* KL: Mỗi người có 1 sở thích âm thanh khác nhau
* Hoạt động 3:Tìm hiểu ích lợi của việc ghi lại đựơc âm thanh
* Mục tiêu: Nêu được ích lợi của việc ghi lại đựơc âm thanh. Hiểu được ý nghĩa của các nghiên cứu khoa học và có thái độ trân trọng.
- Em thích nghe bài hát nào? lúc muốn nghe bài hát em làm thế nào?
- Việc ghi lại âm thanh có ích lợi gì?
- Hiện nay có những cách ghi âm nào?
- Cho HS hát vào băng sau đó bật cho HS nghe
- Gọi HS đọc mục bạn cần biết
* Hoạt động 4:
Trò chơi những người nhạc công tài hoa
* Mục tiêu: Nhận biết được âm thanh có thể nghe cao, thấp, trầm bổng, khác nhau>
- HD Hs làm nhạc cụ
- KL: Khi gõ chai phát ra âm thanh, chai chứa nhiều nước âm thanh phát ra sẽ trầm hơn
IV) Củng cố - dặn dò
- HS đọc lại mục bạn cần biết
- Về nhà học thuộc bài và chuẩn bị bài sau
- Nhận xét giờ học
- 2 em thực hiện
- 2 em ngồi cùng bàn trao đổi và ghi vào giấy
- Âm thanh giúp cho con người giao lưu văn hoá, văn nghệ, trao đổi tâm tư tình cảm, chuyện trò với nhau, HS nghe cô giáo giảng bài , cô giáo hiểu được hS nói
- Âm thanh giúp con người nghe được các tín hiệu đã quy định: tiếng còi xe, tiếng trống, tiếng kẻng, 
- Âm thanh giúp con người thư giãn, thêm yêu cuộc sống, nghe được tiếng chim hót, tiếng gió thổi, mưa, tiếng mhạc..
- Hoạt động cá nhân
- Nghe nhạc lúc rảnh, cùng tiếng nhạc làm cho em cảm thấy vui thoải mái
- Em thích nghe tiếng chim hót, làm cho ta cảm giác yên tĩnh và vui vẻ
- HS trả lời theo ý thích của bản thân
- Giúp chúng ta có thể nghe được những bài hát đoạn nhạc hay từ nhiều năm trước, và giúp chúng ta không phải nói đi, nói lại nhiều lần 1 điều gì đó
- Dùng băng nhạcc đĩa trắng để ghi âm thanh
- HS hát vào băng và nghe băng
- 2 em 
Các nhóm biểu diễn
- Nhóm nào làm ra nhiều âm thanh nhóm đó sẽ được giải
- 2 em
- Ghi nhớ
TiÕt 6
§Þa lÝ
Ho¹t ®éng SX cña ng­êi d©n ë ®ång b»ng Nam Bé
 	 I, Môc tiªu: Häc xong bµi nµy Hs biÕt:
 	- §ång b»ng NB lµ n¬i trång nhiÒu lóa g¹o, c©y ¨n tr¸i ®¸nh b¾t vµ nu«i nhiÒu thuû s¶n nhÊt c¶ n­íc.
 	 - Nªu 1 sè dÉn chøng chøng minh cho ®Æc ®iÓm trªn vµ nguyªn nh©n cña nã.
 	 - Dùa vµo tranh ¶nh, kÓ tªn thø tù c¸c c«ng viÖc xuÊt khÈu g¹o
 	 - Khai th¸c kiÕn thøc tõ tranh, ¶nh, b¶n ®å.
 	II, §å dïng d¹y häc
 	 - Tranh ¶nh vÒ s¶n xuÊt n«ng ngiÖp, nu«i vµ ®¸nh b¾t t«m c¸ ë §BNB
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiÓm tra bµi cò
-Ng­êi d©n ë ®ång b»ng nam bé lµ nh÷ng d©n téc nµo? Hä th­êng lµm nhµ ë ®©u?
Gv nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi.
2.Gi¶ng bµi:
a)Vùa lóa, vùa tr¸i c©y lín nhÊt c¶ n­íc.
 Gäi hs ®äc môc 1 SGK.
- §ång B»ng NB cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nµo ®Ó trë thµnh vùa lóa, vùa tr¸i c©y lín cña c¶ n­íc?
- Lóa g¹o, tr¸i c©y ë §BNB ®­îc tiªu thô ë nh÷ng ®©u?
- G: Nhê cã ®Êt ®aimµu mì, khÝ hËu nãng Èm, ng­êi d©n cÇn cï lao ®éng nªn §BNB trë thµnh vôa lóa, tr¸i c©y lín nhÊt c¶ n­íc. Nhê ®ång b»ng nµy. n­íc ta trë thµnh mét trong nh÷ng n­íc xuÊt khÈu g¹o nhiÒu nhÊt thÕ giíi.
Em h·y kÓ mét sè lo¹i tr¸i c©y ë §BNB mµ em biÕt?
-1 Hs ®äc yªu cÇu phÇn 1 vµ tr¶ lêi
 -y/c Hs qs tranh vµ nªu quy tr×nh thu ho¹ch lóa?
b) N¬i s¶n xuÊt nhiÒu thuû s¶n nhÊt c¶ n­íc.
 Y/c hs nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm vÌ m¹ng l­íi s«ng, ngßi, kªnh, r¹ch cña §BNB.
Th¶o luËn theo cÆp ®«i vµ hco biÕt:
§Æc ®iÓm m¹ng l­íi s«ng ngßi, cã ¶nh h­ëng ntn ®Õn ho¹t ®éng s¶n xu¸t cña ng­êi d©n ë §BNB?
KÓ tªn 1 sè lo¹i thuû s¶n ®­îc nu«i nhiÒu ë ®©y?
 -Thuû s¶n cña ®ång b»ng ®­îc tiªu thô ë nh÷ng ®©u?
 - Gv cã thÓ nãi thªm vÒ viÖc nu«i c¸, t«m ë ®ång b»ng nµy.
3. Cñng cè - dÆn dß
 Gäi hs ®äc phÇn bµi häc SGK.
 - NhËn xÐt tiÕt häc-cb bµi sau
Hs lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái cña gi¸o viªn
Hs dùa vµo h×nh ch÷ sgk vµ vèn hiÓu biÕt cña b¶n th©n tr¶ lêi cau hái.
-Nhê cã ®Êt ®ai mµu mì, khÝ hËu nãng quanh n¨m, ng­êi d©n cÇn cï lao ®éng nªn ®ång b»ng NB ®· trë thµnh vùa lóa vùa tr¸i c©y lín nhÊt c¶ n­íc.
-Lóa g¹o, tr¸i c©y cña ®ång b»ng ®· cung cÊp cho nhiÒu n¬i trong n­íc vµ xuÊt khÈu phÇn lín g¹o xuÊt khÈu cña n­íc ta lµ do ®ång b»ng NB cung cÊp.
-1 sè lo¹i hoa qu¶ ë NB: SÇu riªng, ch«m ch«m, xoµi, thanh long, m¨ng côt,
Hs ®äc vµ quan s¸t H1
-gÆt lóa- tuèt lóa- ph¬i thãc- xay s¸t, vµ ®ãng bao- xÕp g¹o lªn tµu ®Ó xó©t khÈu.
Hs nhËn xÐt bæ xung.
§BNB cã m¹ng l­íi s«ng ngßi ch»ng chÞt.
Ng­êi d©n n¬i ®©y sÏ ph¸t triÓn nghÒ nu«i vµ ®¸nh b¾t thuû s¶n.
- C¸ tra, c¸ ba sa, t«m
-Thuû s¶n ®­îc tiªu thô ë nhiÒu n¬i trong n­íc. §Æc biÖt c¸ ba sa, ca tra, t«m ®­îc xuÊt khÈu nhiÒu ra n­íc ngoµi
NhiÒu G§ ®· giµu lªn tõ sx t«m c¸.
TiÕt 7
H­íng dÉn tù häc
I/ Môc tiªu:* LT vÒ chñ ng÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo ?
LT vÒ So s¸nh hai ph©n sè cïng mÉu sè
Hoµn thµnh bµi tËp 
II/ H­íng dÉn HS tù häc
1) HD HS ®Æt mét sè c©u kÓ Ai thÕ nµo ? GV uèn n¾n , söa ch÷a cho HS vÒ ng÷ ph¸p vµ ng÷ nghÜa
2) Hoµn thµnh bµi tËp chÝnh t¶
Bài 3:
a/ Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung.
-Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm và tìm từ.
- Gọi 3 HS lên bảng thi làm bài .
- Gọi HS nhận xét và kết luận từ đúng.
-1 HS đọc thành tiếng.
- HS ngồi cùng bàn trao đổi và tìm từ.
- 3 HS lên bảng thi tìm từ.
- 1 HS đọc từ tìm được.
- Lời giải : Nắng - trúc xanh - cúc - lóng lánh - nên - vút - náo nức .
3) To¸n : HS tù lµm BT to¸n, gäi vµi HS lªn b¶ng ch÷a bµi, GV vµ HS nhËn xÐt
Bµi 3 
- Gv yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi vµ tù lµm bµi .
- C¸c ph©n sè bÐ h¬n 1, cã mÉu sè lµ 5 tö sè lín h¬n 0 lµ :
; ; ; .
III/ CØng cè- dÆn dß : NX tiÕt häc, chèt kiÕn thøc kÜ n¨ng
Thø t­
ngµy
09
th¸ng
02
n¨m
2011
TiÕt 1
TËp ®äc
Chợ Tết.
I. Mục ®Ých yªu cầu: 
1.KiÕn thøc: Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm 
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi cảnh chợ Tết miền trung du cã nhiều nÐt đẹp về thiªn nhiªn, gợi tả cuộc sống ªm đềm của người d©n quª. (trả lời được c¸c CH; thuộc được một vµi c©u th¬ yªu thÝch) 
2. KÜ n¨ng: Hiểu nghĩa c¸c từ ngữ : ấp , the , đồi thoa son , sương hồng lam , tưng bừng ,... 
3. Th¸i ®é: Gd HS yªu thÝch cảnh chợ Tết của quª hương.
II. Đồ dïng dạy - học: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK. Bảng phụ ghi sẵn c©u, đoạn cần luyện đọc.
III. Hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 HS lªn bảng đọc tiếp nối bài “SÇu riªng " và trả lời c©u hỏi về nội dung bài.
-1 HS đọc bài nªu nội dung chÝnh của bài.
- Nhận xÐt và cho điểm từng HS .
2. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu ghi đề.
 b. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
 - Gọi HS đọc toàn bài
- GV phân đoạn đọc nối tiếp (4 đoạn)
+ Khổ 1: Dải mây trắng đến ra chợ tết 
+ Khổ 2: Họ vui vẻ đến cười lặng lẽ .
+ Khổ 3: Thằng em bé... đến như giọt sữa.
+Khổ 4 : Tia nắng tía  đến đầy cổng chợ 
-Yêu cầu 4 HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ của bài (3 lượt HS đọc) sửa lỗi phát âm, giải nghĩa từ khó, đọc trơn.
- GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm đôi.
- GV đọc mẫu, chú ý cách đọc:
 * Tìm hiểu bài:
-Yêu cầu HS đọc khổ 1 và 2 trao đổi và trả lời câu hỏi.
+Người các ấp đi chợ tết trong khung cảnh đẹp như thế nào ? 
Gtừ: tưng bừng .
+ Mỗi người đi chợ tết với những dáng vẻ riêng như thế nào ?
+ Khổ thơ 1 và 2 cho em biết điều gì?
-Yêu cầu HS đọc khổ thơ 3 , trao đổi và trả lời câu hỏi.
+Bên cạnh dáng vẻ riêng , những người đi chợ tết có điểm gì chung ?
+ Khổ thơ này có nội dung chính là gì?
- Ghi ý chính của khổ thơ còn lại.
- Gọi HS đọc toàn bài. Cả lớp theo dõi và trả lời câu hỏi .
- Bài thơ là một bức tranh giàu màu sắc về chợ tết. Em hãy tìm những từ ngữ đã tạo nên bức tranh giàu màu sắc đó ? 
- Ý nghĩa của bµi thơ này nói lên điều gì?
* Đọc diễn cảm:
- Gọi 2 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài, lớp theo dõi để tìm ra cách đọc.
- Giới thiệu các câu dài cần luyện đọc.
- Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ .
- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng từng khổ và cả bài thơ .
- Nhận xét và cho điểm từng HS .
3. Củng cố – dặn dò:
- Hỏi: Bài thơ cho chúng ta biết điều gì ?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà học bài. Chuẩn bị bài: Hoa học trò và trả lời các CH Sgk
- HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
+ Lắng nghe.
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- HS theo dõi
- HS tiếp nối nhau đọc theo trình tự:
- HS luyện đọc nhóm đôi.
- HS lắng nghe.
+ Mặt trời lên làm đỏ dần ... Núi đồi như cũng làm duyên. Những tia nắng nghịch ngợm nhảy hoài trong ruộng lúa,.. . 
-Ý nói rất nhộn nhịp và vui.
+ Những thằng cu chạy lon xon ; những cụ già chống gậy những cô gái mặc yếm màu đỏ thắm Em bé nép đầu bên yếm mẹ 
+ Cho biết vẻ đẹp tươi vui của những người đi chợ tết ở vùng trung du .
-1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm, trao đổi theo cặp và trả lời câu hỏi.
+ Điểm chung giữa mỗi người là ai ai cũng vui vẻ : tưng bừng ra chợ tết, vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc .
+ Nói lên sự vui vẻ, tưng bừng của mọi người tham gia đi chợ tết.
+ 1 HS đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm trả lời câu hỏi.
+ Các màu sắc là: trắng đỏ, hồng lam, xanh biếc thắm, vàng, tía, son.
- HS nêu nội dung ( yêu cầu)
- 2 HS tiếp nối nhau đọc. Cả lớp theo dõi tìm cách đọc (như đã hướng dẫn)
- HS luyện đọc trong nhóm 2 HS .
+ Tiếp nối thi đọc từng khổ thơ .
- 2 đến 3 HS thi đọc thuộc lòng và đọc diễn cảm cả bài.
+ HS cả lớp .
TiÕt 2
Ngo¹i ng÷
( Gi¸o viªn chuyªn )
TiÕt 3
To¸n
TiÕt 108 LuyÖn tËp
I.Môc tiªu Gióp HS: 
Cñng cè vÒ so s¸nh 2 ph©n sè cã cïng mÉu sè, so s¸nh ph©n sè víi 1.
Thùc hµnh s¾p xÕp ba ph©n sè cã cïng mÉu sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín.
 BT 1; 2(5yc); 3a,c
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
a.KiÓm tra bµI cò
- GV gäi 2 HS lªn b¶ng, yªu cÇu c¸c em lµm bµi tËp h­íng dÉn luyÖn tËp thªm cña tiÕt 107
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS.
b. D¹y – häc bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi míi
- Trong giê häc nµy, c¸c em sÏ ®­îc luyÖn tËp vÒ so s¸nh ph©n sè cïng mÉu sè.
2. H­íng dÉn luyÖn tËp
Bµi 1: Hái: Bµi tËp yªu cÇu g×?
Muèn so s¸nh ®­îc hai ph©n sè ta dùa vµo ®©u?
- GV yªu cÇu HS tù lµm bµi sau ®ã l©n b¶ng ch÷ bµi.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS
Bµi 2: Y/c hs nh¾c l¹i c¸ch so s¸nh ph©n sè víi 1
- GV yªu cÇu HS tù lµm bµi, sau ®ã gäi 1 HS ®äc bµI lµm cña m×nh tr­íc líp. Yªu cÇu c¸c HS kh¸c ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra bµi cña nhau.
- GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS.
- GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS.
- 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn yªu cÇu. HS d­íi líp theo dâi ®Ó nhËn xÐt bµI lµm cña b¹n.
- Nghe GV giíi thiÖu bµi.
So s¸nh hai ph©n sè 
Ta dùa vµo mÉu sècña ph©n sè.
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, mçi HS so s¸nh 2 cÆp ph©n sè, HS c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. KÕt qu¶ ®óng
a) > b) < 
b) 
KÕt qu¶ bµi lµm ®óng :
 1; > 1;
 1
3. Cñng cè- dÆn dß
- GV tæng kÕt giê häc, dÆn dß HS vÒ nhµ lµm c¸c bµi tËp h­íng dÉn luyÖn thªm vµ chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 4
©m nh¹c
( Gi¸o viªn chuyªn )
TiÕt 5
KÓ chuyÖn
Con vịt xấu xí.
I. Mục đích, yêu cầu: 
 1. KiÕn thøc: HS dựa theo lời kể của GV, sắp xếp đúng thứ tự tranh minh họa cho trước (SGK); bước đầu kể lại được từng đoạn câu chuyện Con vịt xấu xí rõ ý chính, đúng diễn biến.
2. KÜ n¨ng: Hiểu được lời khuyên qua câu chuyện: Cần nhận ra cái đẹp của người khác, biết yêu thương người khác. Không lấy mình làm chuẩn để đánh giá người khác.
3. Th¸i ®é; Gd HS phải biết yêu quý những người xung quanh mình.
II. Đồ dùng dạy - học:
 GV: Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện 
- 4 bức tranh minh hoạ truyện đọc trong SGK phóng to. Ảnh thiên nga 
 HS: SGK
III. Hoạt động dạy – học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 HS kể lại câu chuyện về 1 người có khả năng hoặc có sức khoẻ đặc biệt mà em biết
- Nhận xét và cho điểm HS .
2. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: GV giới thiệu ghi đề.
 b. Hướng dẫn kể chuyện
- GV kể chuyện lần 1
- GV kể chuyện lần 2 có sử dụng tranh minh hoạ.
- GV giải nghĩa từ.
- Gọi HS đọc đề bài.
- GV treo 4 bức tranh minh hoạ truyện lên bảng không theo thứ tự câu chuyện ( như SGK) 
- Yêu cầu HS sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự của câu chuyện . 
+ Gọi HS tiếp nối phát biểu .
* Kể trong nhóm:
- HS thực hành kể trong nhóm đôi .
- GV đi hướng dẫn những HS gặp khó khăn.
 * Kể trước lớp:- Tổ chức cho HS thi kể.
- GV khuyến khích HS lắng nghe và hỏi lại bạn kể những tình tiết về nội dung truyện, ý nghĩa truyện.
- Nhận xét, bình chọn bạn có câu chuyện hay nhất, bạn kể hấp dẫn nhất.
- Cho điểm HS kể tốt.
3. Củng cố – dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà kể lại chuyện mà em đã được nghe cho các bạn nghe và kể cho người thân nghe. 
- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
- Lắng nghe .
- Lắng nghe.
+ Tiếp nối nhau đọc .
+ Suy nghĩ, quan sát nêu cách sắp xếp.
+ Tranh 1: Vợ chồng thiên nga gửi con lại nhờ vợ chồng nhà vịt trông giúp.
+ Tranh 2: - Vịt mẹ dẫn con ra ao . Thiên nga con đi sau cùng , trông thật cô đơn và lẻ loi.
+ Tranh 3: Vợ chồng thiên nga xin lại thiên nga con và cám ơn vịt mẹ cùng đàn vịt con 
+ Tranh 4: Thiên nga con theo bố mẹ bay đi. Đàn vịt ngước nhìn theo, bàn tán, ngạc nhiên.
- 2 HS ngồi cùng bàn kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa truyện .
- 5 đến 7 HS thi kể và trao đổi về ý nghĩa truyện.
+ Vì sao đàn vịt con đối xử không tốt với thiên nga ?
+ Qua câu chuyện này bạn thấy vịt con xấu xí là con vật như thế nào ?
+ Bạn học được đức tính gì ở vịt con xấu xí ?
- HS nhận xét bạn kể theo các tiêu chí đã nêu
- HS cả lớp . 
TiÕt 6
Th­ viÖn
TiÕt 7
H­íng dÉn tù häc
I/ Môc tiªu:	- LuyÖn ®äc diÔn c¶m, HTL bµi Chî TÕt
Lµm bµi tËp to¸n : So s¸nh hai ph©n sè cïng mÉu sè
Hoµn thµnh bµi tËp 
II/ H­íng dÉn HS tù häc
1/ §äc diÔn c¶m, HTL bµi Chî TÕt: c¶ líp ®äc thÇm, 3-4 HS lªn b¶ng ®äc. GV nhËn xÐt, uèn n¾n, söa lçi ph¸t ©m
2/ HS tù lµm BT to¸n, gäi vµi HS lªn b¶ng ch÷a bµi, GV vµ HS nhËn xÐt
Bµi 3: - GV yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi.
- GV hái : Muèn viÕt ®­îc c¸c ph©n sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín chóng ta ph¶i lµm g× ?
- GV yªu cÇu HS tù lµm bµi.
- ViÕt c¸c ph©n sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín
- Chóng ta ph¶i so s¸nh c¸c ph©n sè víi nhau.
a) V× 1 < 3 < 4 nªn < < 
b) V× 5 < 6 < 8 nªn < < 
c) V× 5 < 7 < 8 nªn < < 
d) V× 10 < 12 < 16 nªn < < 
III/ CØng cè- dÆn dß : NX tiÕt häc, chèt kiÕn thøc kÜ n¨ng
Thø n¨m
ngµy
10
th¸ng
02
n¨m
2011
TiÕt 1
TËp lµm v¨n
Luyện tập quan sát cây cối
I. Mục đích, yêu cầu: 
1. KiÕn thøc: Biết quan sát cây cối theo trình tự hợp lí, kết hợp các giác quan khi quan sát; bước đầu nhận ra được sự giống nhau giữa miêu tả một loài cây với miêu tả một cái cây (BT1)
2. KÜ n¨ng: Ghi lại được các ý quan sát về một cây em thích theo một trình tự nhất định (BT2).
 3. Th¸i ®é; Gd HS yêu thích loài cây, biết giữ gìn, chăm sóc và bảo vệ cây cối.
II. Chuẩn bị: 
 - Bảng viết sẵn lời giải BT, d, e.
 - Tranh, ảnh một số loài cây.
III. Hoạt động dạy – học : 
	 Hoạt động của GV 	
 Hoạt động của HS
1. Bài cũ:
 - Kiểm tra 2 HS.
 - GV nhận xét và cho điểm.
2. Bài mới:
 a). Giới thiệu bài: - Ghi đề:
 * Bài tập 1:
 - Cho HS đọc yêu cầu của BT.
 - GV giao việc.
 - Cho HS làm bài.
 + Câu a – b:
 - Cho HS làm câu a, b trên giấy. GV phát giấy đã kẻ sẵn bảng mẫu cho các nhóm.
 - Cho HS trình bày kết quả.
 - GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng:
 a.Trình tự quan sát cây.
 - Bài Sầu riêng: quan sát từng bộ phận của cây.
 - Bài Bãi ngô: quan sát từng thời kì phát triển của cây.
 - Bài Cây gạo: quan sát từng thời kì phát triển của cây (từng thời kì phát triển của bông gạo).
 b.Tác giả quan sát cây bằng các giác quan:
 + Câu c – d – e.
 - Cho HS làm bài miệng.
 * Trang 3 bài đã đọc, em thích hình ảnh so sánh và nhân hoá nào ? Tác dụng của hình ảnh so sánh, nhân hoá đó ?
 - GV nhận xét và đưa bảng liệt kê các hình ảnh so sánh nhân hoá có trong 3 bài.
* So sánh
 Bài Sầu riêng:
 - Hoa sầu riêng ngan ngát hương cau, hương bưởi.
 - Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con.
 -Trái lủng lẳng dưới cành trông như tổ kiến.
 Bài Bãi ngô:
 - Cây ngô lúc nhỏ lấm tấm như cây mạ non.
 - Búp như kết bằng nhung và phấn.
 - Hoa ngô xơ xác nhu cỏ may.
 Bài Cây gạo:
 - Cánh hao gạo đỏ rực quay tít như chong chóng.
 - Quả hai đầu thon vút như con thoi.
 - Cây như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới.
 * Trong ba bài văn trên, bài nào miêu tả một loài cây, bài nào miêu tả một cây cụ thể ?- GV nhận xét và chốt lại.
 - Bài Sầu riêng và bài Bãi ngô miêu tả một loài cây; Bài Cây gạo miêu tả một cái cây cụ thể.
 * Miêu tả một loài cây có cái gì giống và có gì khác với miêu tả một cây cụ thể ?
 - GV nhận xét và chốt lại:
 + Điểm giống nhau: Đều phải quan sát kĩ và sử dụng mọi giác quan; tả các bộ phận của cây; tả xung quanh cây; dùng các biện pháp so sánh, nhân hoá khi tả; bộc lộ tình cảm của người miêu tả.
 + Điểm khác nhau: Tả loài cây cần chú ý đến các đặc điểm phân biệt loài cây này với loài cây khác. Còn tả một cái cây cụ thể phải chú ý đến đặc điểm riêng của cây đó. Đặc điểm đó làm nó khác biệt với các cây cùng loài.
 * Bài tập 2:
 - Cho HS đọc yêu cầu của BT 2.
 - GV hỏi HS: Ở tiết học trước cô đã dặn về nhà quan sát một cái cây cụ thể. Bây giờ, các em cho biết về nhà các em đã chuẩn bị bài như thế nào ?
 - GV giao việc: Dựa vào quan sát một cây cụ thể ở nhà, các em hãy ghi lại những gì đã quan sát được. (GV có thể đưa tranh, ảnh về một số cây cụ thể để HS quan sát).
 - Cho HS làm bài.
 - Cho HS trình bày.
 - GV nhận xét theo 3 ý a, b, c trong SGK và cho điểm một số bài ghi tốt.
3. Củng cố, dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học.
 - Yêu cầu HS về nhà tiếp tục quan sát và viết lại vào vở. chuẩn bị bài: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối.
- 2 HS lần lượt đọc dàn ý tả một cây ăn quả đã làm ở tiết TLV trước.
-1 HS đọc, lớp theo dõi trong SGK.
- HS đọc 3 bài Bãi ngô (trang 30), Cây gạo (trang 32), Sầu riêng (trang 34).
- HS làm bài theo nhóm trên giấy.
- Đại diện các nhóm lên dán kết quả câu a, b.
- Lớp nhận xét.
 - Quan sát bằng thị giác (mắt): các chi tiết được quan sát: cây, lá, búp, hoa, bắp ngô, bư

File đính kèm:

  • docGA 2buoi tuan 22.doc