Bài giảng Lớp 4 - Môn Tiếng Việt - Luyện tập chung

HS đọc thầm SGK và trả lời câu hỏi

 - HS thảo luận nhóm

 - Các nhóm đại diện trả lời

 - Do nhân dân ta căm thù giặc, đặc biệt là Thái thú Tô Định. Do Tô Định giết hại Thi Sách chồng bà Trưng Trắc

 

doc39 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 29/06/2015 | Lượt xem: 632 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 4 - Môn Tiếng Việt - Luyện tập chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 cuỷa Lan muoỏn vửựt boỷ ủoà chụi cuỷa Lan ủi maứ Lan khoõng ủửụùc bieỏt (Khoõng).
3. Boỏ meù ủũnh mua cho An moọt chieỏc xe ủaùp mụựi vaứ hoỷi yự kieỏn An (Coự)
4. Boỏ meù quyeỏt ủũnh cho Mai sang ụỷ nhaứ baực maứ Mai khoõng bieỏt (Khoõng)
5. Em ủửụùc tham gia veừ tranh coồ vuừ cho caực baùn nhoỷ bũ chaỏt ủoọc da cam (Coự)
6. Boỏ meù quyeỏt ủũnh chuyeồn Mai sang hoùc taọp ụỷ trửụứng khaực nhửng khoõng cho Mai bieỏt (Khoõng).
+ GV nhaọn xeựt caõu traỷ lụứi cuỷa moói nhoựm.
+ Yeõu caàu HS traỷ lụứi : Taùi sao treỷ em caàn ủửụùc baứy toỷ yự kieỏn veà caực vaỏn ủeà coự lieõn quan ủeỏn treỷ em ?
- Hoỷi : Em caàn thửùc hieọn quyeàn ủoự nhử theỏ naứo ?
- HS traỷ lụứi : ẹeồ nhửừng vaỏn ủeà ủoự phuứ hụùp hụn vụựi caực em, giuựp caực em phaựt trieồn toỏt nhaỏt – ủaỷm baỷo quyeàn ủửụùc tham gia.
- Em caàn neõu yự kieỏn thaỳng thaộn, maùnh daùn, nhửng cuừng toõn troùng vaứ laộng nghe yự kieỏn ngửụứi lụựn. Khoõng ủửa ra yự kieỏn sai traựi.
Hoaùt ủoọng 2
EM SEế NOÙI NHệ THEÁ NAỉO ?
- GV yeõu caàu HS laứm vieọc theo nhoựm.
+ Yeõu caàu moói nhoựm thaỷo luaọn caựch giaỷi quyeỏt moọt tỡnh huoỏng sau :
- Tènh huoỏng 1 : Boỏ meù em muoỏn chuyeồn em tụựi hoùc ụỷ moọt moõi trửụứng mụựi toỏt hụn nhửng em khoõng muoỏn ủi vỡ khoõng muoỏn xa caực baùn cuừ. Em seừ noựi nhử theỏ naứo vụựi boỏ meù ?
Tỡnh huoỏng 2 : Boỏ meù muoỏn em chổ taọp trung vaứo hoùc taọp nhửng em muoỏn tham gia vaứo caõu laùc boọ theồ thao. Em seừ noựi vụựi boỏ meù theỏ naứo ?
Tỡnh huoỏng 3 : Boỏ meù cho em tieàn ủeồ mua moọt chieỏc caởp saựch mụựi, em muoỏn duứng soỏ tieàn ủoự ủeồ uỷng hoọ caực baùn naùn nhaõn chaỏt ủoọc maứu da cam. Em seừ noựi nhử theỏ naứo ?
Tỡnh huoỏng 4 : Em vaứ caực baùn raỏt muoỏn coự saõn chụi nụi em soỏng. Em seừ noựi nhử theỏ naứo vụựi baực toồ trửụỷng toồ daõn phoỏ/ baực chuỷ tũch/baực trửụỷng thoõn/baực trửụỷng baỷn.
- HS laứm vieọc theo nhoựm 
- Caực nhoựm tửù choùn 1 trong 4 tỡnh huoỏng maứ GV ủửa ra, sau ủoự cuứng thaỷo luaọn ủeồ ủửa ra caực yự kieỏn, yự kieỏn ủuựng laứ : 
Tỡnh huoỏng 1 : Em seừ noựi em khoõng muoỏn xa caực baùn. Coự baùn thaõn beõn caùnh, em seừ hoùc toỏt.
Tỡnh huoỏng 2 : Em hửựa seừ vaón giửừ vửừng keỏt quaỷ hoùc taọp toỏt, seừ coỏ gaộng tham gia theồ thao ủeồ ủửụùc khoỷe maùnh.
Tỡnh huoỏng 3 : Em raỏt thửụng meỏn caực baùn vaứ muoỏn chia seỷ vụựi caực baùn.
Tỡnh huoỏng 4 : Em neõu leõn mong muoỏn ủửụùc vui chụi vaứ raỏt muoỏn coự saõn chụi rieõng.
- GV toồ chửực cho HS laứm vieọc caỷ lụựp.
+ Yeõu caàu caực nhoựm laàn lửụùt leõn theồ hieọn.
+ Yeõu caàu caực nhoựm nhaọn xeựt.
+ Hoỷi : Khi baứy toỷ yự kieỏn, caực em phaỷi coự thaựi ủoọ nhử theỏ naứo ?
+ Haừy keồ 1 tỡnh huoỏng trong ủoự em ủaừ neõu yự kieỏn cuỷa mỡnh.
+ Khi neõu yự kieỏn ủoự, em coự thaựi ủoọ nhử theỏ naứo ?
- Caực nhoựm ủoựng vai.
Tỡnh huoỏng 1, 2, 3 : Vai boỏ meù vaứ con.
Tỡnh huoỏng 4 : Vai em HS vaứ baực toồ trửụỷng/ chuỷ tũch/ trửụỷng thoõn/ trửụỷng baỷn.
- Phaỷi leó pheựp, nheù nhaứng, toõn troùng ngửụứi lụựn.
- 2 – 3 HS neõu.
- Em leó pheựp, nheù nhaứng, toõn troùng ngửụứi lụựn. 
Hoaùt ủoọng 3
TROỉ CHễI : “PHOÛNG VAÁN”
- GV toồ chửực cho HS laứm vieọc caởp ủoõi.
+ Yeõu caàu HS ủoựng vai phoựng vieõn phoỷng vaỏn baùn veà caực vaỏn ủeà :
Tỡnh hỡnh veọ sinh lụựp em, trửụứng em.
Nhửừng hoaùt ủoọng maứ em muoỏn tham gia ụỷ trửụứng lụựp.
Nhửừng coõng vieọc maứ em muoỏn laứm ụỷ trửụứng
Nhửừng nụi naứ em muoỏn ủi thaờm.
Nhửừng dửù ủũnh cuỷa em trong muứa heứ naứy. 
- GV toồ chửực cho HS laứm vieọc caỷ lụựp.
+ Goùi moọt soỏ caởp HS leõn lụựp thửùc haứnh phoỷng vaỏn vaứ traỷ lụứi cho caỷ lụựp theo doừi.
+ Hoỷi : Vieọc neõu yự kieỏn cuỷa em coự caàn thieỏt khoõng ? Em caàn baứy toỷ yự kieỏn vụựi nhửừng vaỏn ủeà coự lieõn quan ủeồ laứm gỡ ?
+ Keỏt luaọn : Treỷ em coự quyeàn ủửụùc baứy toỷ yự kieỏn cuỷa mỡnh cho ngửụứi khaực ủeồ treỷ em coự nhửừng ủieàu kieọn toỏt nhaỏt.
- HS laứm vieọc caởp ủoõi : laàn lửụùt HS naứy laứ phoựng vieõn – HS kia laứ ngửụứi phoỷng vaỏn (Tuứy yự 2 HS choùn 1 chuỷ ủeà naứo ủoự maứ GV ủửa ra).
+ 2 – 3 HS leõn thửùc haứnh. Caực nhoựm khaực theo doừi.
+ Coự. Em baứy toỷ ủeồ vieọc thửùc hieọn nhửừng vaỏn ủeà ủoự phuứ hụùp vụựi caực em hụn, taùo ủieàu kieọn phaựt trieồn toỏt hụn.
+ Laộng nghe.
= = = = c&d = = = =
Luyeọn tửứ vaứ caõu 
 Danh tửứ chung vaứ danh tửứ rieõng.
I.Muùc ủớch – yeõu caàu.
-Hiểu được k/niệm DT chung và DT riêng.
-Nhaọn bieỏt ủửụùc danh tửứ chung vaứ danh tửứ rieõng dửùa treõn daỏu hieọu veà yự nghúa khaựi quaựt cuỷa chuựng.
-Naộm ủửụùc quy taộc vieỏt hoa danh tửứ rieõng vaứ bửụự ủaàu vaọn duùng quy taộc ủoự vaứo thửùc teỏ.
II.ẹoà duứng daùy – hoùc.
Chuẩn bị: Bản đồ TNVN; 4 tờ giâý viết ndung b1.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
A. Kieồm tra:
? DT là gì?
? Tìm DT chỉ sự vật trong câu thơ sau:
 Thân gầy guộc.. tre ơi.
-Nhaọn xeựt ủaựnh gớa cho ủieồm
B.Baứi mụựi: 1.Giụựi thieọu baứi.
2.Phaàn nhaọn xeựt:
Baứi 1:-Cho HS ủoùc yeõu caàu baứi 1+ ủoùc yự a,b,c,d.
 Yeõu caàu caực em phaỷi tỡm ủửụùc nhửừng tửứ ngửừ coự nghúa nhử moọt trong yự a,b,c,d
-Cho HS trỡnh baứy
-Nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng
YÙ a: doứng soõng
Yựb:Soõng Cửỷu Long
YÙ c: Vua
YÙ d:Vua Leõ Lụùi.
GV chỉ 1số sông và sông Cửu Long trên bản đồ TNVN.
Baứi 2:-Cho HS ủoùc yeõu caàu baứi 2.
? Nghúa caực tửứ doứng soõng, soõng Cửỷu Long khaực nhau nhử theỏ naứo?
? Nghúa cuỷa tửứ vua vaứ vua Leõ Lụùi khaực nhau nhử theỏ naứo?
-Cho HS laứm baứi
-Trỡnh baứy keỏt quaỷ so saựnh
-Nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng.
Soõng: Teõn cuỷa nhửừng doứng nửụực chaỷy.
Cửỷu Long: teõn rieõng cuỷa 1 doứng soõng.
Baứi 3:-Cho HS ủoùc yeõu caàu baứi 3.
? Chổ ra ủửụùc caựch vieỏt tửứ soõng vaứ soõng Cửỷu Long coự gỡ khaực nhau?
? Caựch vieỏt tửứ vua vaứ vua Leõ Lụùi coự gỡ khaực nhau?
-Nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng
-GV: Nhửừng danh tửứ goùi chung cuỷa 1 loaùi sửù vaọt ủửụùc, nhửừng danh tửứ goùi teõn rieõng .danh tửứ rieõng.
H:Danh tửứ chung laứ gỡ?Danh tửứ rieõng laứ gỡ?
-Cho HS ủoùc ghi nhụự SGK
-GV coự theồ laỏy 1 vaứi danh tửứ rieõng
3. Phaàn luyeọn taọp:
Baứi taọp 1.
-Cho HS ủoùc yeõu caàu +ủoùc ủoaùn vaờn
Giao vieọc :tỡm danh tửứ chung vaứ danh tửứ rieõng trong ủoaùn vaờn ủoự
-Cho HS laứm baứi
-Cho HS thi treõn baỷng lụựp
-Nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng
a)Danh tửứ chung: nuựi,doứng soõng,daừy nuựi.............
b)Danh tửứ rieõng:Chung,lam, Thieõn
? Vì sao em xếp từ dãy vào DT chung?
? Vì sao từ Thiên Nhẫn đươc xếp vào DT riêng?
Baứi taọp 2. -Cho HS ủoùc yeõu caàu BT2
-Cho HS traỷ lụứi caõu hoỷi theo yeõu caàu baứi
-Nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng
C. Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-yeõu caàu moói HS veà nhaứ vieỏt vaứo vụỷ
5-10 danh tửứ chung laứ teõn goùi caực ủoà duứng.
5-10 danh tửứ rieõng laứ teõn cuỷa ngửụứi sửù vaọt xung quanh.
-2 HS leõn baỷng
-nghe
-1 HS ủoùc to lụựp laộng nghe
[ơ
-HS laứm baứi N2.
-Laàn lửụùt trỡnh baứy
HS 1:yự a
HS 2:YÙ b.............
-Lụựp nhaọn xeựt
-1 HS ủoùc to lụựp laộng nghe
-HS laứm baứi caự nhaõn
-Laàn lửụùt trỡnh baứy
-Lụựp nhaọn xeựt
-Cheựp laùi lụứi giaỷi ủuựng vaứo vụỷ
-1 HS ủoùc to lụựp laộng nghe
-HS laứm vieọc
-Laàn lửụùt trỡnh baứy sửù so saựnh cuỷa mỡnh
-Lụựp nhaọn xeựt
-HS traỷ lụứi
-3 HS ủoùc to
-Caỷ lụựp ủoùc thaàm laùi
-1 HS ủoùc to lụựp laộng nghe
-HS laứm baứi theo nhoựm caực nhoựm ghi nhanh ra giaỏy .
-ẹaùi dieọn caực nhoựm caàm giaỏy ủaừ ghi caực tửứ nhoựm cuỷa mỡnh tỡm ủửụùc leõn baỷng phuù treõn lụựp.
-Lụựp nhaọn xeựt
-1 HS ủoùc to lụựp laộng nghe
-Laứm baứi 2 laứm treõn baỷng lụựp
-Laàn lửụùt traỷ lụứi
- lụựp nhaọn xeựt.
= = = = c&d = = = =
Chieàu 
Lũch sửỷ.
Khụỷi nghúa Hai Baứ Trửng.
I. Muùc tieõu:
	Giuựp HS Neõu ủửùục:
Vỡ sao hai Baứ Trửng phaỏt cụứ khụỷi nghúa.
Tửụứng thuaọt ủửụùc treõn lửụùc ủoà dieón bieỏn cuoọc khụỷi nghúa.
ẹaõy laứ cuoọc khụỷi nghúa thaộng lụùi ủaàu tieõn sau hụn 200 naờm nửụực ta bũ caực trieàu ủaùi phong kieỏn phửụng Baộc ủoõ hoọ.
II. Chuaồn bũ:
Tranh minh hoùa SGK.
Lửụùc ủoà khụỷi nghúa Hai Baứ Trửng.
Phieỏu thaỷo luaọn nhoựm.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Tổ chức:
II. Kiểm tra: Các cuộc khởi nghĩa lớn của ND ta chống ách đô hộ pkiến ....?
Nhận xét 
III. Dạy bài mới:
+ HĐ1: Thảo luận nhóm
 - GV giải thích khái niệm “ quận Giao Chỉ” và HDẫn thảo luận
 - Tìm nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
 - Gọi đại diện nhóm trả lời
 - Nhận xét và KL: Nguyên nhân sâu xa là do lòng yêu nước
+ HĐ2: Làm việc cá nhân
 - GV treo lược đồ và giải thích
 - Hdẫn HS trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa
 - Gọi HS lên bảng trình bày
 - Nhận xét và bổ sung
+ HĐ3: Làm việc cả lớp
 - Hdẫn HS trả lời
 - Khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghĩa gì?
 - Hãy nêu tên phố, tên đường, đền thờ Hai Bà Trưng mà em biết?
 - Nhận xét và bổ sung
 - Hát
 - Hai em trả lời
 - Nhận xét và bổ sung
 - HS đọc thầm SGK và trả lời câu hỏi
 - HS thảo luận nhóm
 - Các nhóm đại diện trả lời
 - Do nhân dân ta căm thù giặc, đặc biệt là Thái thú Tô Định. Do Tô Định giết hại Thi Sách chồng bà Trưng Trắc
 - HS theo dõi
 - Một số em trình bày 
 - Nhận xét
 - HS trả lời
 - Sau hơn 200 năm bị Pkiến nước ngoài đô hộ, lần đầu tiên ND ta giành được độc lập. Sự kiện đó chứng tỏ ND ta vẫn duy trì và phát hyu được truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm
 - HS nêu
- HS đọc kết luận trong SGK-20
= = = = c&d = = = =
Õn toaựn
= = = = c&d = = = =
Õn luyeọn chửừ
 Thửự tử ngaứy 29 thaựng 09 naờm 2009
Saựng 
Myừ thuaọt
Giaựo vieõn myừ thuaọt daùy
= = = = c&d = = = =
TOAÙN
Luyện tập
 I. Muùc tieõu: 
	Giuựp HS:
Kieồm tra keỏt quaỷ hoùc taọp cuỷa HS veà caực noọi dung ủaừ hoùc ụỷ chửụng 1.
ẹoùc vieỏt caực soỏ ủeỏn lụứp trieọu.
ẹoồi ủụnvũ ủo khoỏi lửụùng.
ẹoùc bieồu ủoà hỡnh coọt.
Giaỷi baứi toaựn veà trung bỡnh coọng.
II: ẹoà duứng:
-Baỷng keỷ saỹn caực lụựp, haứng cuỷa soỏ coự 6 chửừ soỏ.
II. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu.
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
 KTBC: 
- GV: Goùi 3HS leõn y/c laứm BT ltaọp theõm ụỷ tieỏt trc, ủoàng thụứi ktra VBT cuỷa HS.
- GV: Sửỷa baứi, nxeựt & cho ủieồm HS.
Daùy-hoùc baứi mụựi:
*Gthieọu: Ltaọp veà caực nd ủaừ hoùc tửứ ủaàu naờm c/bũ cho ktra ủaàu HKI.
*Hdaón luyeọn taọp:
- GV: Y/c HS tửù laứm caực BT trg th/gian 35 phuựt, sau ủoự chửừa baứi & h/daón HS caựch chaỏm ủieồm.
- 3HS leõn baỷng laứm baứi, HS dửụựi lụựp theo doừi, nxeựt baứi laứm cuỷa baùn.
- HS: Nhaộc laùi ủeà baứi.
- HS: Laứm baứi, sau ủoự ủoồi cheựo vụỷ ủeồ ktra & chaỏm ủieồm cho nhau.
ẹaựp aựn
(5 ủieồm) (moói yự khoanh ủuựng ủửụùc 1 ủieồm)
a) D b) B c) C d) C e) C
(2.5 ủieồm) 
Hieàn ủaừ ủoùc ủửụùc 33 quyeồn saựch.
Hoứa ủaừ ủoùc ủửụùc 40 quyeồn saựch.
Soỏ quyeồn saựch Hoứa ủoùc ủửụùc nhieàu hụn Thuùc laứ: 40 – 25 = 15 (quyeồn saựch) 
Trung ủoùc ớt hụn Thuùc 3 quyeồn saựch vỡ 25 – 22 = 3 (quyeồn saựch)
Baùn Hoứa ủoùc ủửụùc nhieàu saựch nhaỏt.
Baùn Trung ủoùc ủửụùc ớt saựch nhaỏt.
Trung bỡnh moói baùn ủoùc ủửụùc soỏ quyeồn saựch laứ:(33 + 40 + 22 + 25) : 4 = 30 (q.saựch) 
(2.5 ủieồm) 
Toựm taột: Baứi giaỷi:
 Ngaứy ủaàu : 120m Soỏ meựt vaỷi ngaứy thửự hai cửỷa haứng baựn laứ: 120 : 2 = 60 (m)
 Ngaứy thửự hai: ngaứy ủaàu Soỏ meựt vaỷi ngaứy thửự ba cửỷa haứng baựn laứ: 120 x 2 = 240 (m)
 Ngaứy thửự ba : gaỏp 2 ngaứy ủaàu Trung bỡnh moói ngaứy cửỷa haứng baựn ủửụùc laứ:
 ( 120 + 60 + 240 ) : 3 = 140 (m)
 ẹaựp soỏ : 140m
 3. Cuỷng coỏ-daởn doứ: - GV: T/keỏt gioứ hoùc, daởn: r OÂn chg I, cbũktra.
= = = = c&d = = = =
luyện từ và câu. 
mở rộng vốn từ: trung thực-tự trọng.
 I.Muùc ủớch, yeõu caàu: : 
 -Mụỷ roọng voỏn tửứ thuoọc chuỷ ủieồm trung thửùc-tửù troùng
-Sửỷ duùng nhửừng tửứ ngửừ ủaừ hoùc ủeồ ủaởt caõu, chuyeồn caực tửứ ủoự vaứo caực tửứ tớch cửùc
II.ẹoà duứng daùy- hoùc.
Baỷng phuù ghi saỹn noọi dung bài tập 1.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu:
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1. Kieồm tra:
-Goùi hS leõn baỷng viết 5 DT chung, 5 DT riêng.
-nhaọn xeựt ủaựnh giaự cho ủieỷm
2. Baứi mụựi: 
a)Giụựi thieọu baứi.
b) HD HS laứm baứi.
Baứi taọp 1:-Cho HS ủoùc yeõu caàu baứi 1.
-Giao vieọc:Caực em haừy chọn các tửứ ủaừ cho ủeồ ủieàn vaứo choó troỏng trong ủoaùn vaờn sao cho ủuựng.
-Cho HS laứm baứi
-Phaựt cho HS 3 tụứ giaỏy to ủaừ cheựp saỹn .
-Cho HS trỡnh baứy keỏt quaỷ
-Nhaọn xeựt choỏt laùi keỏt quaỷ ủuựng
Ai khen baùn Minh lụựp trửụỷng lụựp em laứ con ngoan troứ gioỷi............ veà baùn minh
Baứi taọp 2:-Cho hs ủoùc yeõu caàu baứi taọp + ủoùc nghúa caực tửứ ủaừ cho.
-Giao vieọc: caực em duứng gaùch noỏi sao cho nghúa cuỷa tửứ naứo phaỷi ửựng vụựi tửứ ủoự.
-Cho HS laứm baứi. Phaựt giaộy ủaừ cheựp saỹn baứi cho 3 HS laứm.
-Cho HS trỡnh baứy keỏt quaỷ
-Nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng
Baứi taọp 3:-Cho HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp
-Giao vieọc: caực em xeỏp caực tửứ ủoự thaứnh 2 nhoựm 1 nhoựm trung coự nghúa laứ giửừa .moọt nhoựm trung coự nghúa laứ 1 loứng 1 daù.
-Cho HS laứm baứi. Phaựt phieỏu cho 3 hs
-Cho HS trỡnh baứy
-Nhaọn xeựt choỏt lụứi giaỷi ủuựng
Baứi taọp 4:
-Cho HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp 4
Giao vieọc:Caực em choùn 1 trong 8 tửứ ủaừ cho vaứ ủaởt caõu vụựi tửứ em choùn
-Cho HS laứm baứi
-Cho HS trỡnh baứy caõu ủaừ ủaởt
-Khaỳng ủũnh nhaọn xeựt nhửừng caõu ủaó ủaởt ủuựng
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-Yeõu caàu HS veà nhaứ vieỏt laùi,2,3 caõu vaờn caực em vửứa ủaởt ụỷ baứi taọp 4.
-2 HS leõn vieỏt treõn baỷng lụựp 
-Nghe
-1 HS ủoùc to caỷ lụựp ủoùc thaàm theo
-HS laứm baứi caự nhaõn vaứo nhaựp
-3 HS laứm baứi vaứo giaỏy coõ phaựt
-3 HS laứm baứi vaứo daỏy leõn daựn treõn baỷng lụựp+ trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh
-Lụựp nhaọn xeựt
-HS cheựp nhửừng tửứ ủieàn ủuựngvaứo vụỷ
-1 HS ủoùc to caỷ lụựp laộng nghe
-Laứm baứi caự nhaõn coự theồ duứng vieỏt chỡ noỏi nghúa vụựi tửứ SGK
-3 HS laứm vaứo giaỏy coõ phaựt
-3 HS laứm baứi vaứo daỏy leõn daựn treõn bg lụựp+ trỡnh baứy keỏt quaỷ trửụực lụựp .
-Lụựp nhaọn xeựt
-HS laứm baứi caự nhaõn
-3 HS laứm vaứo phieỏu
-HS laứm baứi vaứo phieỏu leõn daựn treõn baỷng lụựp keỏt quaỷ baứi laứm
-lụựp nhaọn xeựt ghi lụứi giaỷi ủuựng vaứo vụỷ
-1 HS ủoùc lụựp laộng nghe
-HS laứm baứi caự nhaõn
-1 Soỏ HS ủoùc baứi caõu mỡnh ủaởt vụựi tửứ ủaừ choùn
-Lụựp nhaọn xeựt
= = = = c&d = = = =
Taọp ủoùc
Chũ em toõi.
I. Muùc ủớch ,yeõu caàu.
1.- Chuự yự ủoùc ủuựng caực tửứ ngửừ deó phaựt aõm sai: lễ phép, tặc lưỡi, giận dữ, năn nỉ, sững sờ.
 -Bieỏt ủoùc baứi vụựi doùng keồ nheù nhaứng hoựm hổnh phuứ hụùp vụựi vieọc theồ hieọn tớnh caựch, caỷm xuực nhaõn vaọt
2.Hiểu các từ: tặc lưỡi, yên vị, giả bộ, im như phỗng, cuồng phong.
 Hieồu noọi dung caõu chuyeọn: Caõu chuyeọn laứ lụứi khuyeõn HS khoõng ủửụùc noựi doỏi noựi doỏi laứ 1 tớnh xaỏu laứm maỏt loứng tin loứng toõn troùng cuỷa moùi ngửụứi vụựi mỡnh.
 II. ẹoà duứng daùy – hoùc.
Tranh SGk; Bg phụ.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
 Hoùc sinh
A. Kieồm tra:
 -Goùi HS leõn baỷng đọc bài: Nỗi dằn vặt của An- đrây- Ca.
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự cho ủieồm
B.Baứi mụựi:
1. Giụựi thieọu baứi:
2.Luyeọn ủoùc+ Tìm hiểu bài.
a) Luyeọn ủoùc .
-Cho HS ủoùc caỷ baứi
-Cho HS ủoùc noỏi tieỏp
-Luyeọn ủoùc nhửừng tửứ ngửừ deó vieỏt sai: taởc lửụừi, daọn dửừ.........
-Cho HS ủoùc chuự giaỷi+Giaỷi nghúa tửứ
-GV ủoùc dieón caỷm toaứn baứi.
-ẹoùc vụựi doùng nheù nhaứng. Caàn phaõn bieọt lụứi nhaõn vaọt khi ủoùc.
Lụứi ngửụứi cha dũu daứng
Lụứi coõ chũ leó pheựp
Lụứi coõ em tinh nghũch
b.Tỡm hieồu baứi:
*ẹoaùn 1:
H:Coõ chũ noựi doỏi ba ủeồ ủi ủaõu?
H:Coõ coự ủi hoùc nhoựm thaọt khoõng?
H:Coõ ủaừ noựi doỏi ba nhieàu laàn chửa?
H:Vỡ sao moói laàn noựi doỏi coõ laùi aõn haọn?
ý 1: Nhiều lần cô chị nói dối ba.
*ẹoaùn 2: -HS ủoùc thaàm
H:Coõ em ủaừ laứm gỡ ủeồ chũ mỡnh thoõi noựi doỏi?
*ẹoaùn 3:ẹoùc thaứnh tieỏng ủoaùn 3
H: Vỡ sao caựch laứm cuỷa coõ em giuựp ủửụùc chũ tổnh ngoọ?
-GV choỏt laùi:
H:Coõ chũ ủaừ thay ủoồi nhử theỏ naứo?
ý 2: Cô em giúp chị tỉnh ngộ.
H:Caõu chuyeọn muoỏn noựi vụựi em ủieàu gỡ?
Nội dung: Caõu chuyeọn laứ lụứi khuyeõn HS khoõng ủửụùc noựi doỏi noựi doỏi laứ 1 tớnh xaỏu laứm maỏt loứng tin loứng toõn troùng cuỷa moùi ngửụứi vụựi mỡnh.
c.ẹoc dieón caỷm.
-Cho HS ủoùc 3 đoaùn noỏi tieỏp.
-HD caực em ủoùc dieón caỷm
-Cho HS ủoùc dieón caỷm 1 ủoaùn
-Nhaọn xeựt khen thửụỷng HS ủoùc hay
C. Cuỷng coỏ, daởn do:ứ 
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Lửu yự HS veà baứi hoùc ủửụùc ruựt ra tửứ caõu chuyeọn.
-2 HS leõn baỷng
-Nghe
-1 HS ủoùc caỷ baứi
-3 HS ủoùc noỏi tieỏp
ẹ1: Tửứ ủaàu ủeỏn lửụừi cho qua
ẹ2: Tieỏp ủeỏn neõn ngửụứi
ẹ3:Coứn laùi
-HS luyeọn ủoùc tửứ ngửừ deó ủoùc sai
-1 HS ủoùc to lụựp laộng nghe
-1 Vaứi HS giaỷi nghúa tửứ
-1 HS ủoùc to caỷ lụựp laộng nghe
-Xin pheựp ba ủeồ ủi hoùc nhoựm
-Khoõng ủi ma ủi chụi vụựi baùn beứ
-Nhieàu laàn
-vỡ coõ thửụng ba bieỏt mỡnh ủaừ phuù loứng tin cuỷa ba
-Baột chửụực chũ cuừng noựi doỏi ba ủi taọp vaờn ngheọ roài ruỷ baùn vaứo raùp chieỏu boựng coõ chũ thaỏy ủửụùc veà nhaứ daọn dửừ maộng em gaựi coõ em giaỷ vụứ ngaõy thụ hoỷi laùi chũ vieọc noựi doỏi cuỷa coõ em bũ loọ
-1 HS ủoùc to lụựp laộng nghe
-HS phaựt bieồu tửù do
-Coõ khoõng bao giụứ noựi doỏi ba ủeồ ủi chụi nửừa
+Khoõng ủửụùc noựi doỏi
+noựi ủoỏi laứ tớnh xaỏu
-Noỏi tieỏp ủoùc moói HS ủoùc 1 ủoaùn
-lụựp nhaọn xeựt baùn mỡnh
-HS thi ủoùc
-lụựp nhaọn xeựt
= = = = c&d = = = =
Chieàu :
Aõm nhaùc 
Giaựo vieõn aõm nhaùc daùy
Taọp ủoùc nhaùc 
= = = = c&d = = = =
Õn taọp laứm vaờn
= = = = c&d = = = = 
Thể dục 
 Đi đều vòng phải, vòng trái
Trò chơi “ném trúng đích”
 I. Muùc tieõu:
Cuỷng coỏ vaứ naõng cao kyừ thuaọt: ẹi ủeàu voứng phaỷi ,voứng trai ủửựnglai hoùc sinh ủi ủeàu ủeỏn choó voứng khoõng xoõ leọch haứng. 
 - Chơi trò chơi “ném trúng đích”. Yeõu caàu HS taọp trung chuự yự, bỡnh túnh, kheựo leựo, neựm chớnh xaực vaứo ủớch.
 II. Duùng cuù: 
III Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu
THễỉI GIAN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
Hẹ CUÛA HOẽC SINH
1. Phaàn mụỷ ủaàu: 6 – 10 phuựt. 
Giaựo vieõn phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu baứi hoùc, chaỏn chổnh trang phuùc taọp luyeọn. 
Troứ chụi: Thi ủua xeỏp haứng. 
2. Phaàn cụ baỷn: 18 – 22 phuựt. 
a. ẹoọi hỡnh ủoọi nguừ:
OÂn ủi ủeàu voứng phaỷi, voứng traựi, ủửựng laùi, ủoồi chaõn khi ủi ủeàu sai nhũp. 
Laàn ủaàu GV ủieàu khieồn, caực laàn sau GV chia toồ taọp luyeọn do toồ trửụỷng ủieàu khieồn. GV quan saựt, nhaọn xeựt, sửỷa chửừa sai soựt cho HS. 
Taọp hụùp lụựp do GV ủieàu khieồn ủeồ cuỷng coỏ. 
b. Troứ chụi vaọn ủoọng
Troứ chụi: Neựm boựng truựng ủớch. GV cho HS taọp hụùp theo hỡnh
 thoi, neõu troứ chụi, giaỷi thớch luaọt chụi, roài cho HS laứm maóu caựch chụi. Tieỏp theo cho caỷ lụựp cuứng chụi. GV quan saựt, nhaọn xeựt bieồu dửụng HS hoaứn thaứnh vai chụi cuỷa mỡnh. 
3. Phaàn keỏt thuực: 4 – 6 phuựt. 
HS taọp moọt soỏ ủoọng taực thaỷ loỷng
ẹửựng taùi choó vaứ haựt voó tay theo nhũp. 
GV cuỷng coỏ, heọ thoỏng baứi.
GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự tieỏt hoùc. 
HS taọp hụùp thaứnh 4 haứng.
HS chụi troứ chụi. 
HS thửùc haứnh 
Nhoựm trửụỷng ủieàu khieồn.
HS chụi.
HS thửùc hieọn.
 Thửự naờm ngaứy30 thaựng 09 naờm 2010.
Saựng 
TOAÙN 
 Pheựp coọng.
I. Muùc tieõu:
	Giuựp HS 
-Biết đặt tính và biết thửùc hieọn pheựp tớnh coọng các số có đến 6 chữ số coự nhụự vaứ khoõng nhụự không quá 3 lượt và không liên tiếp.
-Cuỷng coỏ kyừ naờng giaỷi toaựn veà tỡm thaứnh phaàn chửa bieỏt cuỷa pheựp tớnh
II. Đồ dùng: Bảng con.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
 Giụựi thieọu: 
- GV: Giụứ toaựn hoõm nay caực em seừ ủc cuỷng coỏ veà kú naờng th/h pheựp coọng coự nhụự & khg nhụự trg phaùm vi STN ủaừ hoùc.
Daùy-hoùc baứi mụựi:
*Cuỷng coỏ kú naờng laứm tớnh coọõng:
- GV: Vieỏt 2 pheựp tớnh coọng: 48352 + 21026 & 
367 859 + 541 728 & y/c HS ủaởt tớnh roài tớnh.
- Y/c HS caỷ lụựp nxeựt baứi laứm cuỷa 2 baùn treõn baỷng veà caựch ủaởt tớnh & kquaỷ tớnh.
- Hoỷi HS1: Haừy neõu caựch ủaởt tớnh & th/h pheựp tớnh?
- HS: Nhaộc laùi ủeà baứi.
- 2HS leõn baỷng laứm, caỷ lụựp laứm nhaựp.
- HS1: Neõu caựch ủaởt tớnh & th/h tớnh.

File đính kèm:

  • docGiao an lop 4 Tuan 6 BMT.doc