Phiếu bài tập môn Tiếng Việt Lớp 2 - Tuần 25 - Năm học 2019-2020

Cách viết chữ hoa V:

- Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét cong trái rồi lượn ngang, giống như nét

1 của các chữ H, I, k; dừng bút trên đường kẻ 6.

- Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, đổi chiều bút, viết nét lượn dọc từ trên

xuống dưới, dừng bút ở đường kẻ 1.

- Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2, đổi chiều bút, viết nét móc xuôi phải, dừng

bút ở đường kẻ 5.

pdf6 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu bài tập môn Tiếng Việt Lớp 2 - Tuần 25 - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU GIAO VIỆC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - TUẦN 25 
Thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2020 
Luyện từ và câu 
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN. 
 ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO? 
Bài 1: Tìm các từ ngữ có tiếng biển: 
M: tàu biển, cá biển. 
Bài 2: Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: 
a/ Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.  
b/ Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi. . 
c/ Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền. . 
(suối, hồ, sông) 
* Lưu ý: Có 3 câu tương ứng với 3 từ trong ngoặc đơn. Các em hãy tìm hiểu các đặc 
điểm của các nơi suối, hồ, sông để chọn từ cho đúng nhé! 
Bài 3: Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau: 
Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy. 
.. 
* Lưu ý: - Khi đặt câu hỏi cho phần in đậm thì bộ phận in đậm sẽ mất đi và ta thay bằng 
cụm từ để hỏi “Vì sao” vào nhé! 
 - Khi viết câu hỏi em nhớ viết hoa đầu câu và cuối câu đặt dấu chấm hỏi. 
Bài 4: Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trả lời các câu 
hỏi sau: 
a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương? 
b) Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh? 
. 
c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt? 
* Lưu ý: - Khi trả lời câu hỏi thì ta nhớ thay cụm từ in đâm bằng ý trả lời về nguyên 
nhân, lí do nhé! 
- Khi viết câu trả lời em nhớ viết hoa đầu câu và cuối câu đặt dấu chấm nhé! 
Thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020 
Tập làm văn 
ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý. QUAN SÁT TRANH TRẢ LỜI CÂU HỎI. 
Các em mở SGK Tiếng Việt 2 trang 66, 67 
Bài 1: Đọc đoạn đối thoại sau. Nhắc lại lời của bạn Hà khi được bố của Dũng đồng ý 
cho gặp Dũng. 
 Sau khi đọc xong đoạn đối thoại. các em suy nghĩ trả lời câu hỏi sau: 
 Hà cần nói với thái độ thế nào? 
 Bố Dũng nói với thái độ thế nào? 
Chốt ý: Hà lễ phép, Bố Dũng niềm nở 
 Bố Dũng có đồng ý cho Hà gặp mặt bạn Dũng không? 
 Sau khi nghe bố Dũng đồng ý( Cháu vào nhà đi. Dũng đang học bài đấy.) Hà đáp 
lại lời đồng ý như thế nào?( Cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép bác.) 
Ghi nhớ: Khi ai đó đồng ý cho em gặp mặt thì em cần phải đáp lại lời đồng ý bằng từ “ 
Cháu cảm ơn bác”. Lưu ý: đối tượng khi em giao tiếp là ai? Nếu người lớn tuổi thì 
xưng hô là em , cháu, con Còn giao tiếp với bạn, người nhỏ tuổi hơn mình thì ta xưng 
hô mình, tớ, cậu 
Bài 2: Nói lời đáp trong các đoạn đối thoại sau: 
Bài tập này các em hãy vận dụng ghi nhớ ở BT1 để làm nhé! 
a) - Hương cho tớ mượn cái tẩy nhé ? 
 - Ừ. 
 - . 
b) - Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé? 
 - Vâng. 
 - ... 
Bài 3: Quan sát tranh trả lời câu hỏi: 
a. Tranh vẽ cảnh gì? 
b. Sóng biển như thế nào? 
c. Trên mặt biển có những gì? 
. 
.. 
d. Trên bầu trời có những gì? 
Dặn dò: 
 Bài học hôm nay rất quan trọng, các em cần quan sát kĩ tranh vẽ BT3 và trả lời 
câu hỏi cho thật tốt để tuần sau các em viết thành đoạn văn tả cảnh biển cho thật 
hay nhé! 
Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020 
TẬP VIẾT 
CHỮ HOA V 
Tập làm văn 
 Cách viết chữ hoa V: 
- Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét cong trái rồi lượn ngang, giống như nét 
1 của các chữ H, I, k; dừng bút trên đường kẻ 6. 
- Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, đổi chiều bút, viết nét lượn dọc từ trên 
xuống dưới, dừng bút ở đường kẻ 1. 
- Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2, đổi chiều bút, viết nét móc xuôi phải, dừng 
bút ở đường kẻ 5. 
2/ Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: “Vượt suối băng rừng.” 
 Giải thích cụm từ ứng dụng “Vượt suối băng rừng” có nghĩa là: 
 Vượt qua nhiều đoạn đường, không quản khó khăn, gian khổ. 
(Các chữ V, b, g cao 2,5 li; chữ t cao 1,5 li; các chữ s,r cao 1,25 li; các chữ còn lại 
cao 1 li ). 
3/ Viết vào vở “ Em viết đúng, viết đẹp”: 
- 1 dòng ( 4 lần ) chữ V cỡ vừa. ( cao 5li) 
- 1 dòng ( 4 lần ) chữ V cỡ nhỏ. (cao 2,5li) 
- 1 dòng ( 4 lần ) chữ Vượt cỡ nhỏ. 
- 1 dòng ( 1 lần ) từ ngữ cỡ nhỏ : Vượt núi băng rừng. 
 Kính nhờ Phụ huynh cho các em viết ở vở “ Em viết đúng, viết đẹp” bài tuần 
25 chữ hoa V nhé! 
Chữ V viết hoa cỡ vừa cao 5 li, gồm 
6 đường kẻ ngang. 
Nét 1: là nét kết hợp là nét kết hợp 
của nét cong trái và lượn ngang. 
Nét 2: nét lượn dọc 
-Nét 3: là nét móc xuôi phải 
Thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020 
TẬP ĐỌC 
Sơn Tinh, Thủy Tinh 
Các em mở SGK Tiếng Việt trang 60 và đọc to lần 1 hết bài 
 Hoạt động 1: Luyện đọc 
1. Các em đọc nối tiếp câu 2 lượt hết cả bài 
Các em luyện đọc lại nhiều lần từ: tuyệt trần, Mị Nương, Sơn Tinh, Thủy Tinh, 
nước thẳm, cơm nếp, nệp bánh chưng, cuồn cuộn, đuối sức, rút lui, lũ lụt, khắp nơi. 
2. Các em chú ý ngắt nghỉ hơi đúng đoạn: ( kí hiệu 1 vạch là ngắt hơi ngắn, 2 vạch 
là nghỉ hơi dài hơn, chữ đậm là đọc nhấn mạnh.) 
+ Thuûy Tinh ñeán sau,/ khoâng laáy ñöôïc Mò Nöông,/ ñuøng ñuøng töùc giaän./ cho quaân ñuoåi ñaùnh 
Sôn Tinh.// 
+ Töø ño,ù naêm naøo Thuûy Tinh cuõng daâng nöôùc ñaùnh Sôn Tinh./ gaây luõ luït khaép nôi/ nhöng 
laàn naøo Thuûy Tinh cuõng chòu thua.// 
3. Nghĩa từ: nghĩa của từ các em sách Tiếng Việt trang 57 
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài 
Các em đọc thầm và trả lời các câu hỏi sau: 
- Nhöõng ai ñeán caàu hoân Mò Nöông? 
- Hùng Vương đã phân xử việc hai vị thần cùng đến cầu hôn như thế nào ? 
- Lễ vật mà Hùng Vương yêu cầu gồm những gì ? 
- Vì sao Thuûy Tinh laïi ñuøng ñuøng noåi giaän cho quaân ñuoåi ñaùnh Sôn Tinh? 
- Thuûy Tinh ñaõ ñaùnh Sôn Tinh baèng caùch naøo? 
- Sôn Tinh ñaõ choáng laïi Thuûy Tinh như thế nào? 
- Ai laø ngöôøi chieán thaéng trong cuoäc chieán ñaáu naøy? 
- Haõy keå laïi toaøn boä cuoäc chieán ñaáu giöõa hai vò thaàn. 
- Caâu vaên naøo trong baøi cho ta thaáy roõ Sôn Tinh luoân luoân laø ngöôøi chieán thaéng trong 
cuoäc chieán ñaáu naøy? 
- Câu chuyện này nói lên điều gì có thật? ( Em chọn ý đúng nhất nhé!) 
a) Mị Nương rất xinh đẹp. 
b) Sơn Tinh rất tài giỏi. 
c) Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên cường. 
- Các em đọc lại cả bài và suy nghĩ: Qua câu chuyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh” em 
hiểu được gì? hoặc Em học được điều gì qua câu chuyện này? 
- Chúng ta sẽ làm gì để bảo vệ môi trường? 
 Ñaây laø moät caâu chuyeän truyeàn thuyeát, caùc nhaân vaät trong truyeän nhö Sôn Tinh, Thuûy 
Tinh, Huøng Vöông, Mò Nöông ñeàu ñöôïc nhaân daân ta xaây döïng leân baèng trí töôûng töôïng 
phong phuù chöù khoâng coù thaät. Tuy nhieân, caâu chuyeän laïi cho chuùng ta bieát moät söï thaät trong 
cuoäc soáng coù töø haøng nghìn naêm nay, ñoù laø nhaân daân ta ñaõ choáng luõ luït raát kieân cöôøng. 
Thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020 
CHÍNH TẢ ( Nghe- viết) 
 Bé nhìn biển 
1/ Nghe người thân đọc ba khổ thơ đầu của bài “ Bé nhìn biển” SGK TV2, trang 65 và 
viết cho thật đẹp nhé! 
2/ Tìm tên các loài cá: 
a) Bắt đầu bằng ch: 
 M: cá chim, ., .., .. 
b) Bắt đầu bằng tr: 
M: cá trắm, ., ..,  
3.b) Tìm các tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã: 
- Trái nghĩa với khó:  
- Chỉ bộ phận cơ thể ở ngay bên dưới đầu:  
- Chỉ bộ phận cơ thể dùng để ngửi: . 

File đính kèm:

  • pdfphieu_bai_tap_mon_tieng_viet_lop_2_tuan_25_nam_hoc_2019_2020.pdf