Ôn tập Tiếng Anh Lớp 9 - Unit 7: Saving energy

Choose the best option to complete each of the following sentences.

1. Can you turn ________the light? -It’s too dark.

 A. on B. off C. in D. for

2. I suggest ________showers instead of taking bath.

 A. take B. taking C. to take D. to taking

3. - What are you looking ________? - My picture book. I’ve lost it.

 A. on B. off C. in D. for

4. A new air-conditioner will be ________tomorrow morning.

 A. to install B. installed C. installing D. install

5. Scientists are looking for an ________way to reduce energy consumption.

 A. effect B. effection C. effective D. effectively

6. They are completely short of water now. A number of people have died because of this ________.

 A. shortage B. short C. shorten D. shortly

7. If you want to save money, you should ________the amount of water your family uses.

 A. increase B. reduce C. adapt D. repair

8. In order to save electricity, an ordinary 100-watt light bulb can be replaced by a(n) ________.

 A. energy-saving bulb B. energy-save bulb C. saving energy bulb D. save-energy bulb

9. You should get a (n)________to make sure there are no cracks in the pipes.

 A. plumber B. mechanic C. electrician D. consumer

10. ________you take the train instead of the bus? It’s faster and cheaper.

 A. Why not B. Why don’t C. How about D. Let’s

 

docx9 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 22/11/2023 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập Tiếng Anh Lớp 9 - Unit 7: Saving energy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- transportation (n)
23- clear up: dọn sạch
24- look forward to: mong đợi
25- break /breɪk/ (n): sự ngừng / nghỉ
26- refreshment /rɪˈfreʃmənt/ (n): sự nghỉ ngơi
 - refresh (v)
27- fly /flaɪ/ (n): con ruồi
28- worried about: lo lắng về
 - worry (v)
29- float /fləʊt/ (v): nổi
30- surface /ˈsɜːfɪs/ (n): bề mặt
31- electric shock (n): điện giật
32- wave /weɪv/ (n): làn sóng
33- local /ˈləʊkl/ (a): thuộc về địa phương
 - local authorities/ɔːˈθɒrəti/: chính quyền đại phương
34- prohibit /prəˈhɪbɪt/ (v) = ban (v) : ngăn cấm
 - prohibition /ˌprəʊɪˈbɪʃn/ (n): sự ngăn cấm
35- fine /faɪn/ (v): phạt tiền
36- tool /tuːl/ (n): dụng cụ
37- fix /fɪks/ (v): lắp đặt, sửa
38- appliance /əˈplaɪəns/ (n): đồ dùng
39- solar energy: năng lượng mặt trời
40- nuclear power: năng lượng hạt nhân
- power (n) = electricity: điện
41- heat /hiːt/ (n, v) : sức nóng, làm nóng
42- install /ɪnˈstɔːl/(v): lắp đặt
 - installation (n)
43- luxuries /ˈlʌkʃəri/ (n): xa xỉ phẩm
 - luxurious (adj)
44- necessities /nəˈsesəti/ (n): nhu yếu phẩm
 - need (v)
 - necessary (adj)
45- consume /kənˈsjuːm/ (v): tiêu dung
 - consumer /kənˈsjuːmə(r)/ (n): người tiêu dùng
 - consumption /kənˈsʌmpʃn/ (n): sự tiêu thụ
46- effectively /ɪˈfektɪvli/ (adv): có hiệu quả
 - effect (n)
 - effective (n)
47- lightning /ˈlaɪtnɪŋ/ (n): sự thắp sáng
48- account for: chiếm
49- replace /rɪˈpleɪs/ (v): thay thế
 - replacement (n)
50- bulb /bʌlb/ (n): bóng đèn tròn
51- energy-saving (a): tiết kiệm năng lượng
52- standard /ˈstændəd/(n): tiêu chuẩn
53- last /lɑːst/ (v): kéo dài
54- scheme /skiːm/ (n): plan kế hoạch
55- freezer /ˈfriːzə(r)/ (n): tủ đông
56- tumble dryer /ˈtʌmbl - /ˈdraɪə(r)/: máy sấy
57- compared with: so sánh với
 - comparison (n)
58- category /ˈkætəɡəri/ (n): loại
59- ultimately /ˈʌltɪmətli/ (adv) = finally: cuối cùng, sau hết
 - ultimate (adj)
60- innovate /ˈɪnəveɪt/ (v) = reform /rɪˈfɔːm/: đổi mới
 - innovation (n) = reform: sự đổi mới
61- conserve /kənˈsɜːv/ (v): bảo tồn, bảo vệ
 - conservation (n): sự bảo tồn
62- sum up: tóm tắt
63- public transport: vận chuyển công cộng
64- mechanic /məˈkænɪk/(n): thợ máy
65- wastebasket /ˈweɪstbɑːskɪt/ (n): sọt rác
Grammar
CONNECTIVES / CONNECTORS (Từ nối) : AND, BUT, OR ( hoặc / hay; “or else” nếu không ), so ( do đó, vì thế ), THEREFORE (do đó), HOWEVER (tuy nhiên)
Những từ nối : AND, OR, BUT, SO: được dùng nối hai từ, hai cụm từ hay hai mệnh đề cùng loại, chức năng hay cấu trúc .
1. AND : dùng thêm thông tin bổ sung (additional ideas),
e.g.: This appliance is modern and economical. (adj. + adj).
His father is a doctor and he works in a hospital. (clause + clause)
2. OR : diễn tả sự chọn lựa.
e.g.: Do you study Maths or Chemistry? (Bạn học toán hay lý)
Does he live in the city centre or in the suburbs?
(Anh ấy sống ở trung tâm thành phố hay ở ngoại ô?)
* OR ELSE ( nếu không) : diễn tả điều kiện,
e.g.: You hurry or (else) you'll be late for the bus?
(Bạn nhanh lên nếu không bạn sẽ trễ xe buýt.)
3. BUT : nối hai ý tương phản nhau,
e.g.: He’s fat but his brother isn't.
(Anh ấy mập nhưng anh của anh ấy thì không.)
That man is famous but humble.
(Người đàn ông đó nổi tiếng nhưng khiêm tốn.)
4. SO (vì thế, do đó) : diễn tả hậu quả.
e.g.: He’s busy, so he can’t help you.
(Anh ấy bận, nên không giúp anh được.)
The test was easy, so most of the pupils could do it.
(Bài thi dễ, do đó đa số học sinh làm được.)
5. THEREFORE - HOWEVER : trạng từ (adverbs).
*THEREFORE (do đó, vì thế) : đồng nghĩa với so, chỉ hậu quả
e.g.: He’s busy ; therefore he can’t help you.
(Anh ấy bận; nên anh ấy không thể giúp bạn được.)
He's at a meeting now; therefore he can’t answer your phone.
He’s busy. Therefore he can’t help you.
He’s busy. He, therefore, can’t help you.
Chú ỷ: THEREFORE có thể theo sau dấu phẩy (,) (a comma), dấu chấm phẩy (;) (a semi-colon) hoặc dấu chấm câu (a period) hoặc sau chủ từ.
*HOWEVER (tuy nhiên): diễn tả sự tương phản, đồng nghĩa với BUT nhưng luôn luôn nối liền hai mệnh đề.
e.g.: He’s over seventy; however, he's still active.
(Ông ấy trên 70, tuy nhiên ông còn linh hoạt.)
It’s raining hard; the game is , however, going on.
(Trời đang mưa to; tuy nhiên trận đấu vẫn tiếp tục)
B PHRASAL VERBS (Động từ kép - động từ có nhiều từ).
Động từ kép (Phrasal verbs) là động từ được cấu tạo bởi một động từ (a verb) với một giới từ (a preposition) hay cả hai (tiểu từ + giới từ) : give up, turn on , look after, get along with. . 
- You should turn off the lights before leaving home.(Bạn nên tắt đèn trước khi rời khỏi nhà.)
- He’s trying on a jacket. (Anh ấy đang mặc áo khoác.)
- He gave smoking up. (Anh ấy bỏ hút thuốc.)
- The light is on. Turn it off. (Đèn cháy. Tắt nó đi.)
- Here’re the shoes. Try them on. (Giày đây.Thử chúng đi)
- You should look after your old parents.(Bạn phải chăm sóc cha mẹ.)
- He looks forward to his brother’s letter.(Anh ấy mong thư của anh trai.)
C MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị).
1. LET’S + V1
Let’s go swimming. (Chúng ta đi bơi đi.)
2. SHALL WE + V1
Shall we eat out this evening? (Tối nay chúng ta ăn ở tiệm đi.)
Shall we help that old man ? (Chúng ta hãy giúp đã ông cụ kia nhé?)
3. HOW / WHAT ABOUT + Ving
What about going out for dinner?(Chúng ta đi ăn tối ở tiệm đi?)
How about a game of badminton?(Chúng ta chơi một ván cầu lông đi?)
4. WHY DON’T WE + V1?
Why don't we go to the movies? (Chúng ta đi xem phim đi?)
Để trả lời cho câu đề nghị, chúng ta dùng :
Đồng ý:
- Yes, let’s.
- OK. Good idea.
- Great. Go ahead.
- Sounds interesting.
Không đồng ý
- No, let's not.
- I don’t think it’s a good idea.
- No. Why don’t we + V.. .?
Chúng ta có thể đưa ra lời đề nghị với động từ SUGGEST.
I + suggest + Ving
I suggest going swimming. (Tôi đề nghị đi bơi.)
Tom suggested playing badminton.(Tom đề nghị chơi cầu lông.)
S + suggest + that + S + should + V1.
They suggest that everyone should save electricity. (Họ đề nghị mọi người nên tiết kiệm điện.)
People suggested that the government should improve the education system. (Dân chúng đề nghị chính phủ cải tiến hệ thống giáo dục.)
*Mệnh đề theo sau “suggest” có thể ở thì present subjunctive (hiện tại giả định / bàng thái)
The doctor suggested that he drink a lot of lemonade.(Bác sĩ đề nghị anh ấy uống nhiều nước chanh.)
The teacher suggests that Bill do a lot of exercises.(Giáo viên đề nghị Bill làm nhiều bài tập.)
Practice
1st practice
Choose the best option to complete each of the following sentences.
Can you turn ________the light? -It’s too dark. 
	A. on	B. off	C. in	D. for
I suggest ________showers instead of taking bath. 
	A. take	B. taking	C. to take	D. to taking
- What are you looking ________? - My picture book. I’ve lost it. 
	A. on	B. off	C. in	D. for
A new air-conditioner will be ________tomorrow morning. 
	A. to install	B. installed	C. installing	D. install
Scientists are looking for an ________way to reduce energy consumption. 
	A. effect	B. effection	C. effective	D. effectively
They are completely short of water now. A number of people have died because of this ________. 
	A. shortage	B. short	C. shorten	D. shortly
If you want to save money, you should ________the amount of water your family uses. 
	A. increase	B. reduce	C. adapt	D. repair
In order to save electricity, an ordinary 100-watt light bulb can be replaced by a(n) ________. 
	A. energy-saving bulb	B. energy-save bulb	C. saving energy bulb	D. save-energy bulb
You should get a (n)________to make sure there are no cracks in the pipes. 
	A. plumber	B. mechanic	C. electrician	D. consumer
________you take the train instead of the bus? It’s faster and cheaper. 
	A. Why not	B. Why don’t	C. How about	D. Let’s
If we ________less paper, we ________the number of trees in the forests. 
	A. used/ will save	B. use/ can save	C. can use/ save	D. use/ can
She won’t take all the suitcases ________she likes to travel light. 
	A. so	B. but	C. because	D. therefore
She is very tired; ________, she has to finish her homework. 
	A. moreover	B. so	C. and	D. however
- Is he an actor ________a singer? - An actor
	A. and	B. or	C. with	D. so
He was tired, ________he took a rest before continuing the work. 
	A. so	B. and	C. but	D. if
Who looks ________your children when you are away from home?
	A. for	B. at	C. after	D. to
Why doesn’t she go ________with her university study?
	A. in	B. at	C. to	D. on
After coming home, she cleaned the floor ________cooked dinner. 
	A. but	B. however	C. moreover	D. and
They didn’t understand the matter ________she didn’t ask for help. 
	A. but	B. however	C. moreover	D. and
How about ________posters on energy saving and hanging them around our school?
	A. make	B. making	C. to make	D. to making
Give the correct form of the verbs in brackets.
I suggest ________________some money.	 (collect)
What about ________________a shower instead of a bath to save energy. 	(take)
I think we should ________________off the faucets. 	(turn)
If we plant more trees along the streets, we ________________more shade and fresh air. 	(have)
If the pollution _____________on, the world will end up like a second-hand junk-yard. 	(go)
 Filling each gap with a suitable phrasal verb in the box.
--turn on – turn off – look for – look after – go on – look forward to – put off--
Mai can’t go to the movies with us tonight. She will have to ________her little sister. 
If we ________wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades. 
 “________the TV, will you? I want to watch the weather forecast.”
 “ I think I’ve lost my new pen. I’ve ________it everywhere. 
Mrs. Yen forgot to ________the faucets when she left home for work. 
I am ________hearing from you. 
Never ________till tomorrow what you can do today.
Match a word or phrase in column A with a definition in column B.
A
B
Keys
plumber
energy
solar
innovation
enormous
turn off
A. switch off
B. of or using the sun
C. a person whose job is to fix and repair water pipes.
D. the power from electricity, gas, coal,making things work
E. a new idea, method
F. very big or very large. 
33-
34-
35-
36-
37-
38-
Give the correct form of the word in brackets.
There is a ________________faucet in your kitchen. 	(drip)
We can protect the environment by ________________air pollution.	 (reduce)
I am very ________________because they use electricity to catch fish.	 (worry)
I want to see the ________________of environment from the local authority.	 (protect)
Scientists are looking for an effective way to reduce energy _______________. (consume)
Complete the second sentences
It was raining, so we decided to postpone our camping. 
	@ Since 	
She wants them to sing a song. 
	@ She suggests they 	
She couldn’t join us because she was busy. 
	@ She was busy, so 	 . 
Shall we go to the cinema tonight?
	@ What about 	 
Why don’t we use energy-saving bulbs?
	@ I suggest 	 
Although she was not beautiful, she took part in a beauty contest. 
	@ She wasn’t beautiful but 	 
Work hard and you will pass the exam. 
	@ If you 	
If you don’t start working hard now, you won’t be able to pass the final exam. 
	@ Unless 	 
We are delighted. You passed your English exam. 
	@ We are delighted 	 . 
She was tired and therefore she wanted to go home. 
	@ She wanted to go home because 	 
Fill in each gap with a suitable word in the box.
--energy – money – electricity – machines – by – save – how much – in--
For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the _______(54) bill. However, this amount can be reduced_______(55) replacing an ordinary 110-watt light bulb with an _______(56) saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eight times longer. Therefore, consumers can _______(57) about US$ 7 to $21 per bulb. 
In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing _______(58) and tumble dryers. The label tells the consumers _______(59) energy efficient each model is, compared with other appliances _______(60) the same category. 
Ultimately, these innovations will save _______(61) as well as conserving the Earth’s sources. 
2nd practice
Choose the best answer to complete these following sentences.
1. My classmates suggested playing chess but I prefer ________ hike and seek.
A. playing     B. play          C. played        D to playing
2. You don't like English food. What about ________Chinese food?
A. to eat       B. eat          C. eating        D. ate
3. I think we should ________ up our neighborhood.
A. to clean      B. clean       C. cleaning         D. cleaned
4. Our teacher suggests ________a meeting to discuss about the solution to keep our environment clean.
A. to hold       B. hold          C. holding       D. held
5. Her former leader suggests that she should ________ harder to break her past records.
A. to train        B. train          C. training       D. trained
6. The children volunteer to clean up the local park ________ there are lot of used cans and trash there.
A. but          B. because         C. and      D. so
7. Her mother took her to the zoo ________ it owed her some rare animals.
A. but          B. because         C. and         D. so
8. The "Green Sunday" was short: ________, the students enjoyed it very much.
A. but          B. because          C. however      D. although
9. Hoa missed the bus this morning, ________ she went to school late.
A. but          B. so              C. however       D. and
10. Dioxins are dangerous chemicals________ they can cause cancer and birth defects.
A. but           B. however        C. because         D. therefore
11. The children ate too much sweet ________ they get toothache easily.
A. so              B. and            C. but           D. because
12. Organically grown fruits and vegetables may not look as perfect, ________ it's good for your health.
A. so              B. and            C. however           D. therefor
13. Thousand s of gallons of water were polluted ________some body spilled the motor oil and it swept into the ground.
A. because          B. so              C. and        D. however
14. ________ we use less electricity, power plants will burn less fuel.
A. If               B. So             C. Therefore       D. Because
15. Old newspapers can be used to make newspapers, ________ you can collect them and bring them to the recycling center.
A. so              B. because          C. and           D. therefore
16. Don't use Styrofoam or aerosol spray ________ they both contain chlorofluorocarbons.
A. so              B. because             C. and          D. for 
17. Pesticides are chemicals poisons used by farmers to kill weeds and insect pests, ________ some pesticides are still in the food when it gets to the market.
A. so              B. because             C. and        D. however
18. We use paper whenever we can, ________ the backs of envelopes or the clean backs of notebook sheets are great for scrap paper.
A. so              B. because         C. but        D. however
18. He didn't go to school yesterday; ______.he had to ask his friends what they learned then.
A. but             B. therefore         C. and         D. so
20. The countryside is very peaceful ________ the air is so fresh.
A. but            B. and            C. therefore           D. because
21. Ba missed the Math test yesterday. ________, he will have to do it next week.
A. therefore         B. but           C. and            D. because
22. My sister is very tired: ________, she still has to cook dinner for the family.
A. so             B. however        C. and        D. as
23. She doesn't look so pretty ________.She has soft voice.
A. and            B. but          C. so         D. however
24. They don't like the opera ________ it doesn't look sound interesting.
A. and            B. but           C. because          D. so
25. Daisy is very nice: ________, all her friends love her very much.
A. and              B. so            C. therefore         D. because
26. Can you turn_________ the lights? It's too dark.
A. on               B. off               C. in        D. for
27. What are you looking ________? My picture book. I've lost it.
A. on               B. off            C. for        D. after
28. There are ________ saving methods and inventions to use solar energy.
A. energetic            B. energize          C. energy       D. power
29. I had to pay much money this month for the international________.
A. calls              B. calling           C. to call           D. called
30. A new – conditioner will be ________ this morning.
A. to install             B. installed          C. installing        D. to install.
31. Scientists are looking for an ________ way to educe energy consumption.
A. effect             B. affection       C. effective        D. effectively
32. We can ________ easily in the daylight.
A. to read           B. reading         C. read          D. readable
33. She won't take all these suitcases ________ she likes to travel lightly
A. so               B. but         C. because           D. and
34. They are completely short of water now. A number of people have died because of this ___
A. shortage           B. short          C. shorten         D. shortening
35. What can we do to spend less ________ lighting?
A. in                  B. on              C. about            D. at
36. There will be a _______cut tomorrow in Bu Nho.
A. energetic          B. energize          C. energy         D. power
37. Your house needs _________ right now it's too old.
A. paint              B. painted           C. to paint       D. painting
38. My father used to make me ________hard at night.
A. study         B. to study            C. studying        D. studied
39. Will you _________for dinner one night.
A. across           B. down              C. over        D. in
40. It is necessary that the government ________something about it immediately.
A. do                 B. did              C. to do          D. have done
41. He talks as if he_________ about it clearly.
A. know               B. to know          C. knowing        D. knew
42. She _______ hard last night. She did her test perfectly this morning.
A. can have studied           B. might have studied
C. should have studied       D. must have studied
43. That's the _______ interesting novel I've ever read.
A. more           B. even          C. most        D. every
44. My color TV, _______ I bought 10 years ago, still gives beautiful pictures.
A. which          B. that         C. what         D. X
45. He is very stubborn, so it will be difficult to _______ him to go.
A. persuade         B. suggest           C. make         D. prevent
46. "Who is Mr. Medley?" "I have no idea. I've never heard _______ him".
A. about             B. from              C. after        D. of
47. Children are _______ to overcome problems.
A. determine          B. determined        C. determinant        D. determination
48. They will be sent to work in America _______ their English is better next year.
A. when             B. unless              C. if         D. because
49. I've never ______very well with my brother. We've got completely different personalities.
A. got off             B. got on          C. got away          D. got up
50. ____ lion dancing is very popular in Viet Nam, my friend Andy does not enjoy it.
A. But                B. Although           C. If          D. However
IV. Complete the conversations.
1. A: I like having seafood for dinner.
B: ______________ go to the restaurant by the seaside?
2. A: I'm really tired.
B: I'm tired too. ______________ resting for a while?
3. A: ______________ travel around the town?
B: That's a good idea. ______________ hiring a motorcycle. We'll see a lot more that way.
4. A: I want to buy some souvenirs before we leave.
B: OK. __________

File đính kèm:

  • docxon_tap_tieng_anh_lop_9_unit_7_saving_energy.docx
Giáo án liên quan