Mẫu phiếu đánh giá chuẩn Giáo viên (đầy đủ)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Trường : THCS Thanh Thùy Năm học : 2014 -2015

Tổ chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Họ và tên giáo viên được đánh giá : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Môn học được phân công giảng dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Các từ viết tắt trong bảng : TC – tiêu chuẩn; tc – tiêu chí)

 

doc8 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 1286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu phiếu đánh giá chuẩn Giáo viên (đầy đủ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN
Điều 10. Yêu cầu của việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn
1. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, toàn diện, khoa học, dân chủ và công bằng; phản ánh đúng phẩm chất, năng lực dạy học và giáo dục của giáo viên trong điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương. 
2. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn phải căn cứ vào kết quả đạt được thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chuẩn, tiêu chí của Chuẩn được quy định tại Chương II của văn bản này.
Điều 11. Phương pháp đánh giá, xếp loại giáo viên
1. Việc đánh giá giáo viên phải căn cứ vào các kết quả đạt được thông qua xem xét các minh chứng, cho điểm từng tiêu chí, tính theo thang điểm 4, là số nguyên; nếu có tiêu chí chưa đạt 1 điểm thì không cho điểm. 
Với 25 tiêu chí, tổng số điểm tối đa đạt được là 100. 
2. Việc xếp loại giáo viên phải căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt được theo từng tiêu chí, thực hiện như sau:
a) Đạt chuẩn :
- Loại xuất sắc: Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100.
- Loại khá: Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 3 điểm, 4 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89.
- Loại trung bình: Tất cả các tiêu chí đều đạt từ 1 điểm trở lên nhưng không xếp được ở các mức cao hơn.
b) Chưa đạt chuẩn - loại kém: Tổng số điểm dưới 25 hoặc từ 25 điểm trở lên nhưng có tiêu chí không được cho điểm.
Phòng GD-ĐT Thanh Oai 
PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
Trường : THCS Thanh Thùy Năm học : 2014 - 2015 
Họ và tên giáo viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Môn học được phân công giảng dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Các từ viết tắt trong bảng : TC – tiêu chuẩn; tc – tiêu chí)
C¸c tiªu chuÈn vµ tiªu chÝ
Điểm đạt được
Nguồn minh chứng 
đã có
· TC1. PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng cña ng­êi GV
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
MC khác
+ tc1.1. PhÈm chÊt chÝnh trÞ
+ tc1.2. §¹o ®øc nghÒ nghiÖp
+ tc1.3. Ứng xö víi HS
+ tc1.4. Ứng xö víi ®ång nghiÖp
+ tc1.5. Lèi sèng, t¸c phong
· TC2. N¨ng lùc t×m hiÓu ®èi t­îng vµ m«i tr­êng gi¸o dôc 
+ tc2.1. T×m hiÓu ®èi t­îng gi¸o dôc 
+ tc2.2. T×m hiÓu m«i tr­êng gi¸o dôc 
· TC3. N¨ng lùc dạy học 
+ tc3.1. X©y dùng kÕ ho¹ch d¹y häc 
+ tc3.2. B¶o ®¶m kiÕn thøc m«n học
+ tc3.3. B¶o ®¶m ch­¬ng tr×nh m«n học 
+ tc3.4. VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc
+ tc3.5. Sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc 
+ tc3.6. X©y dùng m«i tr­êng häc tËp
+ tc3.7. Qu¶n lý hå s¬ d¹y häc 
+ tc3.8. Kiểm tra, đ¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp của học sinh
· TC4. N¨ng lùc gi¸o dôc 
+ tc4.1. X©y dùng kÕ ho¹ch c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc 
+ tc4.2. Gi¸o dôc qua m«n häc
+ tc4.3. Gi¸o dôc qua c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc 
+ tc4.4. Gi¸o dôc qua c¸c ho¹t ®éng trong céng ®ång
+ tc4.5. VËn dông c¸c nguyªn t¾c, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc GD
+ tc4.6. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ rÌn luyÖn ®¹o ®øc của học sinh
· TC5. N¨ng lùc ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi
+ tc5.1. Phèi hîp với gia ®×nh häc sinh vµ céng ®ång
+ tc5.2. Tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi
· TC6. N¨ng lùc ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp 
+ tc6.1. Tù ®¸nh gi¸, tù häc vµ tù rÌn luyÖn
+ tc6.2. Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nảy sinh trong thực tiễn GD
 - Sè tiªu chÝ ®¹t møc t­¬ng øng
 - Tổng sè ®iÓm cña mỗi møc
 - Tæng sè ®iÓm: ........
 - GV tù xÕp lo¹i:.......
ĐÁNH GIÁ CHUNG (Giáo viên tự đánh giá) :
1. Những điểm mạnh :
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
2. Những điểm yếu :
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu :
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
 Ngày. . . . . tháng. . . .năm 2015
 (Chữ ký của giáo viên)
Phòng GD-ĐT Thanh Oai 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Trường : THCS Thanh Thùy Năm học : 2014 -2015 
Tổ chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Họ và tên giáo viên được đánh giá : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Môn học được phân công giảng dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
(Các từ viết tắt trong bảng : TC – tiêu chuẩn; tc – tiêu chí)
Các tiêu chuẩn và tiêu chí
Điểm đạt được
Nguồn minh chứng 
đă có
· TC1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người GV
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
MC khác
+ tc1.1. Phẩm chất chính trị
+ tc1.2. Đạo đức nghề nghiệp
+ tc1.3. Ứng xử với HS
+ tc1.4. Ứng xử với đồng nghiệp
+ tc1.5. Lối sống, tác phong
· TC2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục 
+ tc2.1. Tìm hiểu đối tượng giáo dục 
+ tc2.2. Tìm hiểu môi trường giáo dục 
· TC3. Năng lực dạy học 
+ tc3.1. Xây dựng kế hoạch dạy học 
+ tc3.2. Bảo đảm kiến thức môn học
+ tc3.3. Bảo đảm chương trình môn học 
+ tc3.4. Vận dụng các phương pháp dạy học
+ tc3.5. Sử dụng các phương tiện dạy học 
+ tc3.6. Xây dựng môi trường học tập
+ tc3.7. Quản lý hồ sơ dạy học 
+ tc3.8. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
· TC4. Năng lực giáo dục 
+ tc4.1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục 
+ tc4.2. Giáo dục qua môn học
+ tc4.3. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục 
+ tc4.4. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng
+ tc4.5. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức GD 
+ tc4.6. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh
· TC5. Năng lực hoạt động chính trị xã hội
+ tc5.1. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng
+ tc5.2. Tham gia các hoạt động chính trị xã hội
· TC6. Năng lực phát triển nghề nghiệp 
+ tc6.1. Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện
+ tc6.2. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn GD
 - Số tiêu chí đạt mức tương ứng
 - Tổng số điểm của mỗi mức
 - Tổng số điểm :....................
 - Xếp loại : ......................... 
ĐÁNH GIÁ CHUNG (Tổ chuyên môn đánh giá) :
1. Những điểm mạnh :
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
2. Những điểm yếu :
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu :
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
- ............................................................................................................................................
Ngày. . . . . tháng. . . .năm 2015
 	Tổ trưởng chuyên môn 
 	 	(Ký và ghi họ, tên)
 Phòng GD-ĐT Thanh Oai 
PhiÕu TæNG HîP xÕp lo¹i gi¸o viªn cña Tæ chuyªn m«n 
 Tr­êng : THCS Thanh Thùy N¨m häc: 2014 - 2015 
 Tæ chuyªn m«n : Khoa học xã hội . 
STT
Hä vµ tªn gi¸o viªn
GV tù ®¸nh gi¸
§¸nh gi¸ cña Tæ
Ghi chó
Tæng sè ®iÓm
XÕp lo¹i 
Tæng sè ®iÓm
XÕp lo¹i
1
2
3
4
5
6
Ngµy . . th¸ng . . n¨m 2015
Tæ tr­ëng chuyªn m«n 
(Ký vµ ghi hä tªn) 
 Phòng GD-ĐT Thanh Oai 
PhiÕu TæNG HîP xÕp lo¹i gi¸o viªn cña Tæ chuyªn m«n 
 Tr­êng : THCS Thanh Thùy N¨m häc: 2014 - 2015 
 Tæ chuyªn m«n : Khoa học xã hội . 
STT
Hä vµ tªn gi¸o viªn
GV tù ®¸nh gi¸
§¸nh gi¸ cña Tæ
Ghi chó
Tæng sè ®iÓm
XÕp lo¹i 
Tæng sè ®iÓm
XÕp lo¹i
1
2
3
4
5
6
Ngµy . . th¸ng . . n¨m 2015
Tæ tr­ëng chuyªn m«n 
(Ký vµ ghi hä tªn) 
Phòng GD-ĐT Thanh Oai
PhiÕu xÕp lo¹i gi¸o viªn cña hiÖu tr­ëng
 Trường THCS Thanh Thùy . Năm học 2014- 2015
STT
Hä vµ tªn gi¸o viªn
GV tù ®¸nh gi¸
XÕp lo¹i cña tæ chuyªn m«n
XÕp lo¹i chÝnh thøc cña HT
Ghi chó
1
2
3
4
5
6
Tæng céng mçi lo¹i :	 - XuÊt s¾c:
 	 - Kh¸ :
 	 - Trung b×nh :
 	 - KÐm :
Ngµy . . th¸ng . ..n¨m 2015
HiÖu tr­ëng
 (Kí tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docPhieu_danh_gia_chuan_GV_day_du.doc
Giáo án liên quan