Kiểm tra 1 tiết học kì I môn: Tin học 6

Câu 5. (0,25 điêm:. Có bao nhiêu thao tác chính với chuột

 A. 3 thao tác; B. 4 thao tác; C. 5 thao tác; D. 6 thao tác.

Câu 6 (0,25 điểm:. Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm có: (Chọn câu đúng nhất)

A. Thiết bị vào, xử lí thông tin, thiết bị ra.

B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ;

C. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ; thiết bị vào, thiết bị ra.

D. Thiết bị vào, bộ nhớ, thiết bị ra.

 

doc6 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 1346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết học kì I môn: Tin học 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I
MÔN TIN HỌC - LỚP 6 – Năm học 2014 - 2015
I. MA TRẬN ĐỀ
Mức độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Kiến thức
KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL
Thông tin và tin học
Câu
Điểm
Nhận biết khái niệm về thông tin
Hiểu về hoạt động thông tin của con người
C1,C2, C8ý1
 1đ
C3
0,5 đ
4
1,5đ
Thông tin và biểu diễn thông tin
Câu
Điểm
Nhận biết các dạng thông tin cơ bản mà MT xử lí được
C4 
 0.25đ 
1
0,25đ
Em có thể làm được gì nhờ máy tính
Câu
Điểm
Hiểu được sức mạh của máy tính phụ thuộc vào con người
C8 ý 2
0,5 đ
C1
 2 đ
2
2,5 đ
Máy tính và phần mềm máy tính
Câu
Điểm
Nhận biết được phần mềm máy tính chia làm 2 loại.
Hiểu được cấu trúc chung của MT
Hiểu và nắm được chức năng của bộ nhớ
C7
0,25 đ
C5
 0,25đ
C2, 3
4 điểm
4
4,5đ
Phần mềm học tập
Câu
Điểm
Nắm được các thao tác chính với chuột
C6, C8 ý 3
 1,25 đ
3
1.25đ
Tổng
Câu
Điểm
Tỉ lệ %
8
 2,75 đ
27.5%
3
 1,25 đ
 12.5%
1
 2 đ
 20%
2 
 4 đ
 40%
14
10 đ
100%
Họ và tên: 
Lớp: 6/ 
 Đề A
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I
Môn: Tin học. 
Thời gian: 45’
Điểm:
I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1.(0,25 điểm) Câu nào trong câu sau nói về khái niệm thông tin?
A. Tiếng trống trường cho em biết đã đến giờ vào lớp;
B. Tấm biển báo bên đường cho em biết nơi đó cấm đỗ xe;
C. Những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quang và về chính con người.
D. Bản tin trên truyền hình cho em biết cơn bão sắp đến vùng biển nước ta.
Câu 2.(0,25 điểm) Việc tiếp nhận, trao đổi, lưu trữ thông tin được gọi là:
A. thông tin	B. Xử lí thông tin;
C. Nghiên cứu thông tin	D. Hoạt động thông tin của con người.
Câu 3. (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống (...) các cụm từ: “Sự hiểu biết”, “ tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền thông tin” để được câu đúng.
Hoạt động thông tin bao gồm............................................................................................. xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng vì nó đem lại ..................................................cho con người.
Câu 4. (0,25 điểm): Ba dạng thông tin cơ bản trong tin học đó là:
A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói;	B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;
C. Các con số, hình ảnh, văn bản; 	D. âm thanh, chữ viết, tiếng đàn Piano.
Câu 5. (0,25 điêm). Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm có: (Hãy chọn câu đúng)
A. thiết bị vào, xử lí thông tin, thiết bị ra.
B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ;
C. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ; thiết bị vào, thiết bị ra.
D. Thiết bị vào, bộ nhớ, thiết bị ra.
Câu 6 (0,25 điểm). Có bao nhiêu thao tác chính với chuột
	A. 3 thao tác; 	B. 4 thao tác;	C. 5 thao tác; 	D. 6 thao tác.
Câu 7 (0,25 điểm) Phần mềm được chia ra làm hai loại đó là:
A. Phần mềm học tập và phần mềm soạn thảo;
B. Phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ thống.
C. Phần mền học tập và phần mềm hệ thống;
D. Phần mềm ứng dụng và phần mềm soạn thảo.
Câu 8 (2 đ) Cho các từ sau: “Solar System 3D Simulator, Mario, Mouse Skills, thông tin, sức mạnh”. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:
1. Biểu diễn thông tin là cách thể hiện . dưới dạng cụ thể nào đó.
2. .. của máy tính tùy thuộc vào con người và do những hiểu biết của con người quyết định.
3. ..... là phần mềm dùng để luyện tập chuột. . là phần mềm dùng để luyện gõ bàn phím bằng mười ngón
4........................... là phần mềm để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời.
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 1: (2đ) Hãy cho biết một số khả năng của máy tính?
Câu 2: (2 đ) Trình bày chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính.
Câu 3: (2 đ) Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng gì, gồm mấy kí hiệu, là gì?	
BÀI LÀM:
Họ và tên: 
Lớp: 6/ 
 Đề B
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I
Môn: Tin học. 
Thời gian: 45’
Điểm:
I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1.(0,25 điểm) Ba dạng thông tin cơ bản trong tin học đó là:
A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói;	B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;
C. Các con số, hình ảnh, văn bản; 	D. âm thanh, chữ viết, tiếng đàn Piano.
Câu 2.(0,25 điểm) Phần mềm được chia ra làm hai loại đó là:
A. Phần mềm học tập và phần mềm soạn thảo;
B. Phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ thống.
C. Phần mền học tập và phần mềm hệ thống;
D. Phần mềm ứng dụng và phần mềm soạn thảo.
Câu 3. (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống (...) các cụm từ: “Sự hiểu biết”, “ tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền thông tin” để được câu đúng.
Hoạt động thông tin bao gồm............................................................................................. xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng vì nó đem lại ..................................................cho con người.
Câu 4. (0,25 điểm): Câu nào trong câu sau nói về khái niệm thông tin?
A. Tiếng trống trường cho em biết đã đến giờ vào lớp;
B. Tấm biển báo bên đường cho em biết nơi đó cấm đỗ xe;
C. Những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quang và về chính con người.
D. Bản tin trên truyền hình cho em biết cơn bão sắp đến vùng biển nước ta.
Câu 5. (0,25 điêm:. Có bao nhiêu thao tác chính với chuột
	A. 3 thao tác; 	B. 4 thao tác;	C. 5 thao tác; 	D. 6 thao tác.
Câu 6 (0,25 điểm:. Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm có: (Chọn câu đúng nhất)
A. Thiết bị vào, xử lí thông tin, thiết bị ra.
B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ;
C. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ; thiết bị vào, thiết bị ra.
D. Thiết bị vào, bộ nhớ, thiết bị ra.
Câu 7 (0,25 điểm): Việc tiếp nhận, trao đổi, lưu trữ thông tin được gọi là:
A. thông tin	B. Xử lí thông tin;
C. Nghiên cứu thông tin	D. Hoạt động thông tin của con người.
Câu 8 (2 đ): Cho các từ sau: “Solar System 3D Simulator, Mario, Mouse Skills, thông tin, sức mạnh”. Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:
1. Biểu diễn thông tin là cách thể hiện . dưới dạng cụ thể nào đó.
2. .. của máy tính tùy thuộc vào con người và do những hiểu biết của con người quyết định.
3. ..... là phần mềm dùng để luyện tập chuột. . là phần mềm dùng để luyện gõ bàn phím bằng mười ngón
4........................... là phần mềm để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời.
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 1: (2đ) Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng gì? gồm mấy kí hiệu? Nêu các kí hiệu đó.
Câu 2: (2 đ) Hãy cho biết một số khả năng của máy tính?
Câu 3: (2 đ)	Trình bày chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính.	
BÀI LÀM:
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm (mỗi câu 0,25đ)
Câu 
1
2
4
5
6
7
Đáp án
C
D
B
C
C
B
Câu 3. .... ; tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền thông tin ..... Sự hiểu biết.... (0,5 điểm)
Câu 8 (2 điểm)
 1. .... thông tin... (0,5 điểm)
2. Sức mạnh.... (0,5 điểm)
3. Mouse Skills...........................; Mario..............; (0,5 điểm)
4. Solar System 3D Simulator............ (0,5 điểm)
II. Tự luận
Câu 1. (mỗi ý 0,5 điểm)
* Khả năng tính toán nhanh:
* Khả năng tính toán với độ chính xác cao:
* Khả năng lưu trữ lớn:
* Khả năng làm việc không mệt mỏi
Câu 2. Chức năng của bộ nhớ là nơi lưu trữ chương trình và dữ liệu (1 điểm)
	Bộ nhớ chia ra làm 2 loại: bộ nhớ trong là bộ nhớ ngoài (1 điểm)
Câu 3. (2 điểm) Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bít (1 điểm) Chỉ gồm 2 kí hiệu 0 và 1 (1 điểm)

File đính kèm:

  • docThi HK I lop 644444444444444444.doc