Kế hoạch dạy học lớp 5 - Tuần 4

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ.

- HS nêu nội dung bài học?

- Nhận xét,đánh giá.

3. Bài mới:

Hẹ1: Xửỷ lyự tỡnh huaỏn baứi taọp 3 SGK

*Muùc tieõu : HS bieỏt lửùa choùn caựch gổai quyeỏt phuứ hụùp trong moói trỡnh huoỏng.

*Caựch tieỏn haứnh : GV chia lụựp thaứnh 6 nhoựm vaứ giao nhieọm vuù cho moói nhoựm xửỷ lyự moọt tỡnh huoỏng trong baứi taọp 3.

Nhoựm 1 vaứ 2 caõu a ; nhoựm 3 vaứ 4 caõu b ; nhoựm 5 caõu c ; nhoựm 6 caõu d .

- Cho ủaùi dieọn caực nhoựm leõn trỡnh baứy keỏt quaỷ.

- Cho caực baùn khaực nhaọn xeựt boồ sung .

- GV keỏt luaọn: Moói tỡnh huoỏng ủeàu coự nhieàu caựch giaỷi quyeỏt.Ngửụứi coự traựch nhieọm caàn phaỷi choùn caựch giaỷi quyeỏt naứo theồ hieọ roừ traựch nhieọm cuỷa mỡnh vaứ phuứ hụùp vụựi hoaứn caỷnh.

Hẹ 2: Tửù lieõn heọ baỷn thaõn.

* Muùc tieõu:Moói HS coự theồ tửù lieõn heọ , keồ moọt vieọc laứm cuỷa mỡnh vaứ tửù ruựt ra baứi hoùc.

* Caựch tieỏn haứnh:

- GV gụùi yự ủeồ moói HS nhụự laùi 1 vieọc laứm chửựng toỷ mỡnh ủaừ coự traựch nhieọm hoaởc thieỏu traựch nhieọm.

+ Chuyeọn xaỷy ra theỏ naứo vaứ luực ủoự em ủaừ laứm gỡ?

+ Baõy giụứ nghú laùi em thaỏy theỏ naứo?

- Cho HS trao ủoồi vụựi baùn beõn caùnh veà caõu chuyeọnh cuỷa mỡnh.

- GV yeõu caàu moọt soỏ HS trỡnh baứy trửụực lụựp.

- Sau phaàn trỡnh baứy cuỷa moói HS, GV gụùi yự cho HS tửù ruựt ra baứi hoùc.

- GV keỏt luaọn: (lồng ghộp GDKNS)Ngửụứi coự traựch nhieọmlaứ ngửụứi trửụực khi laứm vieọc gỡ cuừng ủeàu coự suy nghú, caồn thaọn nhaốm muùc ủớch toỏt ủeùp vaứ caựch thửực phuứ hụùp; coự traựch nhieọm veà vieọc laứm cuỷa mỡnh.

- Yeõu caàu 2 HS ủoùc phaàn ghi nhụự.

Hẹ noỏi tieỏp: Veà nhaứ sửu taàm veà moọt soỏ maóu chuyeọn veà nhửừng taỏm gửụng vửụùt khoự (ụỷ ủũa phửụng caứng toỏt )

 

doc22 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 1005 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch dạy học lớp 5 - Tuần 4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n s¸t; PP h¸t kÕt hỵp vËn ®éng; PP luyƯn tËp.
- H×nh thøc: H¸t kÕt hỵp vËn ®éng; c¶ líp.
IV. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động dạy
TL
Hoạt động học
HĐ1: Giới thiệu bài
HĐ2: Dạy hát bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh.
 - GV hát mẫu
 - HD đọc lời ca
 - Khởi động giọng
 - Dạy hát từng câu
 - GV yêu cầu.
 - GV hướng dẫn.
HĐ3: HDHS hát kết hợp gõ đệm theo một âm hình tiết tấu cố định. 
 - Hát kết hợp gõ đệm(đoạn a)
 - Trình diễn bài hát theo hình thức tốp ca.
GV nhận xét
HĐ4: Củng cố dặn dị
- NhËn xÐt tiÕt häc
- ChuÈn bÞ bµi sau
 1’
21’
10’
3’
- HS nhắc lại
- HS đọc lời ca theo tiết tấu, giai điệu của bài hát
- HS tập khởi động giọng
- HS hát từng câu theo sự HD của GV
- HS hát theo dãy bàn, tổ, cá nhân
- HS tập hát gõ đệm theo hình tiết tấu.
- Cả lớp hát lại một lần
TiÕt 2.	 THỂ DỤC (Giảm tải kiến thức)
®éi h×nh ®éi ngị. TRỊ CHƠI: “ Hoµng anh, Hoµng yÕn”
(THẦY MONG DẠY)
TiÕt 3.	 TC. TỐN 
LUYỆN TẬP
(THẦY NHẬT DẠY)
Thø ba Ngày soạn: 8/9/ 2012. 
 Ngày dạy: 11/9/2012
TiÕt 1. 	 LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
TỪ TRÁI NGHĨA
I. Mục tiêu:
1. KiÕn thøc: B­íc ®Çu hiĨu thÕ nµo lµ tõ tr¸i nghÜa, t¸c dơng cđa nh÷ng tõ tr¸i nghÜa khi ®Ỉt c¹nh nhau (Néi dung ghi nhí)
2. KÜ n¨ng: NhËn biÕt ®­ỵc cỈp tõ tr¸i nghÜa trong c¸c thµnh ng÷, tơc ng÷ (BT 1); biÕt t×m tõ tr¸i nghÜa víi tõ cho tr­íc (BT2, BT3)
3. Th¸i ®é: GD HS biÕt sư dơng tõ tr¸i nghÜa trong giao tiÕp.
* Mơc tiªu riªng 
Đèi víi HS K - G: §Ỉt ®­ỵc 2 c©u ®Ĩ ph©n biƯt cỈp tõ tr¸i nghÜa t×m ®­ỵc ë BT 4. 
Đối với HSY: Làm được BT2 phần nhận xét
 II. Đồ dùng dạy học: Đồ dùng phục vụ cho kĩ thuật manhr ghép.
- VBT
III. Ph­¬ng ph¸p - H×nh Thøc:
Ph­¬ng ph¸p: PP quan s¸t, PP hái ®¸p; ®éng n·o; luyƯn tËp theo mÉu.
H×nh thøc: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp.
IV. Các hoạt động dạy – học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1
4’
1’
5’
3’
5’
20
1’
 1. ỉn ®Þnh líp
 2. Kiểm tra bài cũ:
 - Gọi 3 HS kiểm tra bài cũ.
 - GV nhận xét chung.
 3. Bài mới:
 a. Giíi thiƯu bµi
 b. Nhận xét:
HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1
 - Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 1
 - GV giao việc:
 + Các em tìm nghĩa của từ phi nghĩa và từ chính nghĩa trong từ điển.
 + So sánh nghĩa của 2 từ.
 - Cho HS làm 
 - Cho HS trình bày kết quả bài làm.
 - GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng.
*Phi nghĩa: trái với đạo lí. Cuộc chiến tranh phi nghĩa là cuộc chiến tranh có mục đích xấu xa, không được những người có lương tri ủng hộ.
*Chính nghĩa: đúng với đạo lí. Chiến đấu vì chính nghĩa là chiến đấu vì lẽ phải, chống lại những hành động xấu, chống lại áp bức bất công.
 Phi nghĩa và chính nghĩa là hai từ có nghĩa trái ngược nhau.
HĐ2: Hướng dẫn HS làm BT2
(Cách tiến hành như ở bài tập 1)
Kết quả đúng. Những từ trái nghĩa trong câu:
* sống- chết * vinh- nhục
(vinh: được kính trọng, đánh giá cao.)
(nhục: xấu hổ vì bị khinh bỉ.)
HĐ3: Hướng dẫn HS làm bài tập 3
- H­íng dÉn HS lµm bài tập 3
- GV chốt lại: Người Việt Nam có quan niệm sống rất cao đẹp: Thà chết mà được kính trọng, đề cao, tiếng thơm lưu mãi còn hơn sống mà phải xấu hổ, nhục nhã vì bị người đời khinh bỉ.
c. Ghi nhớ: Cho HS đọc lại phần Ghi nhớ trong SGK
- Cho HS tìm VD:
d. Luyện tập:
HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1
 - Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 1
 - GV giao việc:
 - Các em tìm các cặp từ trái nghĩa trong các câu a, b, c, d.
 - Cho HS làm bài .
 - Cho HS trình bày kết quả.
 - GV nhận xét và chốt lại các cặp từ trái nghĩa:
 a. Đục - trong.
 b. Xấu - đẹp.
 c. Đen - trắng.
 d. có 2 cặp từ trái nghĩa
 - rách – lành - dở - hay
HĐ2: Hướng dẫn HS làm BT2
 - Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 2.
 - GV giao việc:Các em đọc lại 4 câu a, b, c, d.
 - Các em tìm từ trái nghĩa với từ hẹp để điền vào chỗ trống trong câu a, từ trái nghĩa với từ rách để điền vào câu b, từ trái nghĩa với từ trên để điền vào câu c, từ trái nghĩa với từ xa với từ mua để điền vào câu d.
 - Cho HS làm bài (GV dán lên bảng lớp 3 tờ phiếu đã chuẩn bị trước).
 - Cho HS trình bày kết quả
 - GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng. Các từ cần điền là:
 a. rộng b. đẹp c. dưới
HĐ3: Hướng dẫn HS làm bài tập 3
GV tổ chức cho HS thực hiện kĩ thuật dạy học “mảnh ghép”:
* Nhĩm chuyên sâu:
- GV chia nhĩm: 6 nhĩm .
- GV nêu yêu cầu: Cơ cĩ 3 câu hỏi cơ đã ghi sẵn ở các mảnh giấy màu (nhĩm1,2 mỗi em nhận mảnh giấy màu đỏ, làm cho cơ câu 1; nhĩm 3,4 mỗi em nhận mảnh giấy màu xanh, làm cho cơ câu 2; nhĩm 5, 6 mỗi em nhận mảnh giấy màu vàng, làm cho cơ câu 3.)
a. Hồ bình
b. Thương yêu
c. Đồn kết
* Nhĩm mảnh ghép
Sau khi HS thực hiện cá nhân xong, GV cho HS về nhĩm theo màu (mỗi nhĩm cĩ 6 HS): 2 HS cĩ màu đỏ, 2 HS cĩ màu xanh, 2 HS cĩ màu vàng.
- HS trình bày ý kiến của mình
- GV chốt lại lời giải đúng: Các từ trái nghĩa với những từ đã cho là:
a. hoà bình, chiến tranh, xung đột.
b. thân ái, thù ghét, ghét bỏ, thù hằn, căm ghét, căm giận
c. giữ gìn, phá hoại, phá hỏng, phá phách, huỷ hoại
HĐ4: Hướng dẫn HS làm bài tập 4 (HS khá giỏi làm)
 - GV giao việc: 
 + Các em chọn 1 cặp từ trái nghĩa ở bài tập 3.
+ Đặt 2 câu ( mẫu câu chứa một từ trong cặp từ trái nghĩa vừa chọn)
 - Cho HS làm bài.
 - Cho HS trình bày.
 - GV nhận xét và khen những HS đặt câu hay.
4. Củng cố - DỈn dß:
 - Cho HS mhắc lại nội dung bài
 - GV nhận xét tiết học.
 - Dặn HS về nhà chuẩn bị trước bài học ở tiết sau “Luyện tập về từ trái nghĩa”
- HS1 làm lại bài tập 1(điền các từ xách, đeo, khiêng, kẹp, vác vào chỗ trống trong đoạn văn).
 - 2HS làm bài tập 3
 - 1HS đọc to, cả lớp lắng nghe.
 - HS nhận việc.
 - HS làm bài cá nhân ( hoặc theo nhóm)
 - Một số cá nhân trình bày (hoặc Đại diện các nhóm trình bày)
 - Lớp nhận xét.
 - HS tra từ điển để tìm nghĩa
 - 1HS đọc to, lớp đọc thầm theo.
 - 2HS tìm ví dụ về từ trái nghĩa và giải thích từ (hoặc nhắc lại các ví dụ trong phần Nhận xét)
- 1HS đọc to, lớp đọc thầm theo.
- HS làm bài cá nhân, dùng bút chì gạch chân từ trái nghĩa có 
trong 4 câu.
 - Một vài HS phát biểu ý kiến về các cặp từ trái nghĩa.
 - Lớp nhận xét.
 - 1HS đọc. Lớp đọc thầm.
 - HS chú ý lắng nghe việc phải thực hiện.
 - 3HS lên bảng làm trên phiếu.
 - HS còn lại làm vào giấy nháp.
 - 3HS làm bài trên phiếu trình bày.
 - Lớp nhận xét.
 - Làm việc theo nhóm
 - Đại diện nhóm lên trình bày.
a. hoà bình, chiến tranh, xung đột.
b. thân ái, thù ghét, ghét bỏ, thù hằn, căm ghét, căm giận
c. giữ gìn, phá hoại, phá hỏng, phá phách, huỷ hoại
- HS về nhĩm theo màu sắc.
- HS trình bày ý kiến trong nhĩm.
- 2 HS nhắc lại
- Học sinh thực hiện làm bài tập
- Học sinh lắng nghe
TiÕt 2: 	 TC. TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC: nh÷ng con sÕu b»ng giÊy
I. Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: Giĩp HS ®äc ®ĩng bµi v¨n: Nh÷ng con SÕu b»ng giÊy.
2. KÜ n¨ng: Đọc lưu loát toàn bài. Đọc đúng tên người, tên địa lý nước ngoài; b­íc ®Çu ®äc diƠn c¶m bµi v¨n 
3. Th¸i ®é: Giáo dục các em tinh thần đoàn kết thương yêu nhau.
*Mơc tiªu riªng:
HS yÕu: §äc ®ĩng, râ rµng.
 HS K-G: §äc diƠn c¶m bµi v¨n víi giäng trÇm buån. 
II. §å dïng: SGK.
III. Ph­¬ng ph¸p - h×nh thøc:
Ph­¬ng ph¸p: PP quan s¸t, PP hái ®¸p; luyƯn tËp theo mÉu.
H×nh thøc: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp.
IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
20’
15’
4’
1. Giíi thiƯu bµi.
2. GV h­íng dÉn HS ®äc
- GV h­íng dÉn HS ®äc c©u khã trong tõng ®o¹n cđa bµi.
- Gäi HS ®äc.
- GV h­íng dÉn HS ®äc tõng ®o¹n.
- Cho HS ®äc theo nhãm ®«i.
- GV theo dâi h­íng dÉn thªm cho - HS ®äc yÕu.
3. Tỉ chøc cho HS thi ®äc.
- Gäi mçi lÇn 3 em ë 3 tỉ thi ®äc 
HS yÕu: §äc ®ĩng, râ rµng.
HS K-G: §äc diƠn c¶m bµi v¨n víi giäng trÇm buån. 
 - GV theo dâi HS ®äc- nhËn xÐt
 - GV sưa lçi cho HS.
4. Cđng cè - DỈn dß:
 - Cho HS nh¾c l¹i néi dung cđa bµi.
 - VỊ nhµ luyƯn ®äc thªm vµ chuÈn bÞ bµi sau.
- HS theo dâi
- HS ®äc
- HS ®äc 
- HS ®ọc
- HS nhËn xÐt
- HS nh¾c l¹i néi dung.
TiÕt 3.	 TỐN 
LUYỆN TẬP 
( THẦY NHẬT DẠY)
Tiết 4. 	 	 KHOA HỌC 
TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ
(THẦY TÝ DẠY)
BUỔI CHIỀU
Tiết 1. 	 	 LỊCH SỬ 
XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XĨ ĐẦU THẾ KỈ XX
(CƠ TÂM DẠY)
TiÕt 2. 	 KĨ THUẬT 
THÊU dÊu nh©n (tiếp theo)
I. Mục tiêu: 
1. KiÕn thøc: Biết cách thêu dÊu nh©n.
2. KÜ n¨ng: Thêu được các mũi thêu dÊu nh©n. C¸c mịi thªu t­¬ng ®èi ®Ịu nhau. Thªu ®­ỵc Ýt nhÊt 5 mịi thªu.
 3. Th¸i ®é: Rèn luyện đôi tay khéo léo và tính cẩn thận.
 * Mơc tiªu riªng: §èi víi HS khÐo tay: Thªu ®­ỵc Ýt nhÊt 8 dÊu nh©n. C¸c mịi thªu ®Ịu nhau. §­êng thªu Ýt bÞ rĩm.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Mẫu thêu dÊu nh©n.
- Vật liệu và dụng cụ cần thiết: Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích thước 35 cm x 35 cm. Kim khâu, chỉ màu. Phấn màu, thước kẻ, kéo, khung thêu có đường kính 20 – 25 cm 
III. Ph­¬ng ph¸p - h×nh thøc:
Ph­¬ng ph¸p: PP lµm mÉu; PPtrùc quan; PP luyƯn tËp
H×nh thøc: C¸ nh©n; líp.
IV. Các hoạt động dạy – học: 
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
4’
1’
5’
28’
2’
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS
H: Nêu cách thực hiện các mũi thêu dÊu nh©n?
H: Cho biết ứng dụng của cách thêu dÊu nh©n?
- GV nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: 
b. Giảng bài:
H§1: GV h­íng dÉn l¹i cho HS vỊ c¸ch thªu dÊu nh©n
H§2: HS thùc hµnh
 GV cho HS thùc hµnh 
HĐ 3: Đánh giá sản phẩm
- GV cho từng nhóm trưng bày sản phẩm trên bảng, và trình bày 
- Yêu cầu mỗi nhóm tự đánh giá sản phẩm theo các yêu cầu sau: 
+ Thêu được các mũi thêu chữ V theo hai đường vạch dấu.
+ Các mũi thêu chữ V bằng nhau.
+ Đường thêu không bị dúm.
- Cử 2 – 3 HS đánh giá sản phẩm của bạn theo các yêu cầu trên.
- GV đánh giá, nhận xét kết quả thực hành của HS theo 2 mức : hoàn thành (A) và chưa hoàn thành (B). Những HS hoàn thành sớm, đính khuy đúng kĩ thuật, chắc chắn và vượt mức qui định được đánh giá ở mức hoàn thành tốt A+
3. Nhận xét, dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS.
- Dặn HS chuẩn bị häc tiÕt sau.
- HS lªn b¶ng
- HS lắng nghe.
- HS thùc hµnh
- Đại diện các nhóm lên lên trưng bày sản phẩm.
- Đại diện nhóm tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình
- 2-3 HS đánh giá sản phẩm của bạn
TiÕt 3.	 MĨ THUẬT 
VẼ THEO MẪU: VÏ khèi hép vµ khèi cÇu
I. Mục tiêu: Giúp HS
1. Kiến thức: HS hiĨu cÊu trĩc cđa khèi hép vµ khèi cÇu; biÕt quan s¸t, so s¸nh, nhËn xÐt h×nh d¸ng chung cđa mÉu vµ h×mh d¸ng chung cđa tõng vËt mÉu.
2. Kĩ năng: HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­ỵc mÉu khèi hép vµ khèi cÇu.
3. Thái độ: HS quan t©m t×m hiĨu c¸c ®å vËt cã d¹ng h×nh khèi hép vµ khèi cÇu.
II. §å dùng học tập: SGK, VTV.
III. Ph­¬ng ph¸p - H×nh thøc: 
Ph­¬ng ph¸p: PP quan sát; PP hái ®¸p, PP thực hành
H×nh thøc: C¸ nh©n; c¶ líp; nhãm.
IV. Các họat động dạy học:
Hoạt động của GV
TL
Hoạt động của HS
HĐ1: Giới thiệu bài
HĐ2: Quan sát, nhận xét
- GV bày mẫu
H: C¸c mỈt cđa khèi hép gièng nhau hay kh¸c nhau?
H: Khèi hép cã mÊy mỈt?
H: Khèi cÇu cã ®Ỉc ®iĨm g×?
H: BỊ mỈt cđa khèi cÇu cã gièng bỊ mỈt cđa khèi cÇu kh«ng?
H: Nªu tªn 1 vµi ®å vËt cã h×nh d¸ng gièng khèi hép hoỈc khèi cÇu?
H: So s¸nh ®é ®Ëm nh¹t cđa khèi hép vµ khèi cÇu? 
- GV nhận xét, chốt ý
HĐ3: Cách vẽ
- GV hướng dẫn quy trình vẽ
HĐ4: Thực hành
- GV hướng dẫn làm bài
- GV giúp đỡ HS lúng túng
HĐ5: Nhận xét, đánh giá
- Hướng dẫn HS nhận xét.
+ Bố cục
+ Cách vẽ, hình
+ Vẽ đậm, nhạt
HĐ6:Dặn dị. Nhận xét tiết học. 
 1’
7’
5’
20’
5’
2’
- HS nhắc lại
- HS quan sát và trả lời
-Cã 6 mỈt
- Kh«ng gièng nhau.
- Hép phÊn,
- HS quan sát quy trình
- Nêu các bước vẽ
- HS vẽ vào VTV
- HS đánh giá bài bạn theo 3 mức
 Thø TƯ Ngày soạn: 8/9/ 2012. 
 Ngày dạy: 12/9/2012
TiÕt 1. 	 TẬP ĐỌC 
BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT
I. Mục tiêu:
1. KiÕn thøc: Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài thơ: mäi ng­êi h·y sèng v× hoµ b×nh, chèng chiÕn tranh, b¶o vƯ quyỊn b×nh ®¼ng cđa c¸c d©n téc.
2. KÜ n¨ng: Đọc trôi chảy, b­íc ®Çu biÕt ®äc diễn cảm bài thơ với giọng đọc hồn nhiên, vui tươi, tù hµo. Tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái trong SGK; häc thuéc 1,2 khỉ th¬). Häc thuéc Ýt nhÊt 1 khỉ th¬.
3. Th¸i ®é: Giáo dục các em yêu thích hoà bình, thù ghét chiến tranh.
* Mơc tiªu riªng:
 §èi víi HS yÕu: Đäc ®ĩng một khổ thơ trong bµi th¬.
§èi víi HS K - G: Häc thuéc vµ ®äc diƠn c¶m ®­ỵc toµn bé bµi th¬.
II. Đồ dùng dạy học:
 Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk
 Bảng phụ để ghi những câu cần luyện đọc.
III. Ph­¬ng ph¸p - H×nh thøc:
Ph­¬ng ph¸p: PP quan s¸t; hái ®¸p; ®éng n·o; luyƯn tËp theo mÉu.
H×nh thøc: C¸ nh©n; cỈp; c¶ líp.
IV. Các hoạt động dạy – học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
4’
1’
15’
10’
7’
2’
1. ỉn ®Þnh líp:
2. Kiểm tra bài cũ:
H: Xa-da-cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào?
H: Nếu được đứng trước tượng đài, em sẽ nói gì với Xa-da-cô?
- GV nhận xét, ghi điểm
 3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: 
 b. Luyện đọc:
HĐ1: Gọi 1 HS khá (giỏi) đọc bài thơ một lượt.
HĐ2: Cho HS đọc nối tiếp từng khổ thơ
H: Bµi nµy cã mÊy khỉ th¬?
- Cho HS nèi tiÕp ®äc.
HĐ3: Cho HS đọc chú giải và giải nghĩa từ
HĐ4: GV đọc diễn cảm toàn bài
c. Tìm hiểu bài:
 H: Hình ảnh trái đất có gì đẹp?
H: Em hiểu hai câu thơ cuối khổ thơ 2 nói gì?
H: Chúng ta phải làm gì để giữ bình yên trên trái đất?
- GV h­íng dÉn HS t×m néi dung bµi-tãm t¾t ghi b¶ng.
d. Đọc diễn cảm:
 HĐ1: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
 - Cho HS đọc diễn cảm khổ thơ, bài thơ
 - Cho HS đọc khổ thơ được luỵện
 HĐ2: Tổ chức cho HS học thuộc lòng
 - HS thi đọc thuộc lòng
§èi víi HS yÕu( CÇn): ®äc ®ĩng bµi th¬.
§èi víi HS K - G: Häc thuéc vµ ®äc diƠn c¶m ®­ỵc toµn bé bµi th¬.
 - GV nhận xét, khen những HS đọc hay, thuộc lòng tốt.
4. Củng cố - DỈn dß:
 H : Bài thơ muốn nói với em điều gì?
 - Cho HS hát bài : Trái đất này của chúng em?
 - GV nhận xết tiết học
 - Dặn HS về nhà tiếp tục học thuộc lòng bài thơ
 - Các em về nhà đọc trước bài “Một chuyên gia máy xúc”
 - HS2 đọc và trả lời câu hỏi.
 - HS nhËn xÐt
- HS lắng nghe.
- 3 khỉ.
- Cả lớp đọc thầm.
- HS nối tiếp nhau đọc 3khổ thơ.
- 1HS đọc chú giải, 3 HS giải nghĩa từ trong SGK
- HS lắng nghe.
- Trái đất giống như quả bóng xanh bay giữa bầu trời xanh; 
- Mỗi loài hoa có đẹp riêng nhưng loài hoa nào cũng quý, cũng thơm.
- Ta phải chống chiến tranh, chống bom nguyên tử, bom hạt nhân
- HS nªu néi dung cđa bµi.
Mäi ng­êi h·y sèng v× hoµ b×nh, chèng chiÕn tranh, b¶o vƯ quyỊn b×nh ®¼ng cđa c¸c d©n téc.
- Mỗi HS đọc diễn cảm 1 khổ thơ, sau đó một vài em đọc cả bài.
- HS thi học thuộc lòng.
- Lớp nhận xét.
- Toàn thế giới đoàn kết chống chiến tranh, bảo vệ cuộc sống bình yên và quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên trái đất.
- HS hát bài Trái đất này là của chúng em
TiÕt 2. 	 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TẬP VỀ TỪ TRÁI NGHĨA
I. Mục tiêu: 
1. KiÕn thøc: T×m ®­ỵc c¸c tõ tr¸i nghÜa theo yªu cÇu cđa BT1, BT2 (3 trong sè 4 c©u), BT3
2. KÜ n¨ng: BiÕt t×m nh÷ng tõ tr¸i nghÜa ®Ĩ miªu t¶ theo yªu cµu cđa BT4 (chän 2 hoỈc 3 trong sè 4 ý: a, b, c, d); ®Ỉt ®­ỵc c©u ®Ĩ ph©n biƯt 1 cỈp tõ tr¸i nghÜa t×m ®­ỵc ë BT4 (BT5)
3. Th¸i ®é: GD HS biÕt sư dơng tõ tr¸i nghÜa trong giao tiÕp.
 * Mơc tiªu riªng: 
 §èi víi HS yÕu: HS lµm ®­ỵc BT 1
§èi víi HS K - G: HS thuéc ®­ỵc 4 thµnh ng÷, tơc ng÷ ë BT 1, lµm ®­ỵc toµn bé bµi tËp 4.
II. Đồ dùng dạy học:Bút dạ + 3 b¶ng nhãm
III. Ph­¬ng ph¸p - H×nh thøc: 
Ph­¬ng ph¸p: PP quan s¸t; PP ®µm tho¹i; PP luyƯn tËp theo mÉu.
H×nh thøc: C¸ nh©n, nhãm, c¶ líp.
 IV. Các hoạt động dạy – học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
3’
1’
32’
3’
 1. ỉn ®Þnh líp:
 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 3 HS (làm lại các bài tập về từ trái nghĩa)
 - GV nhận xét.
 3. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài: 
 b. Luyện tập:
HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1.
 - Cho HS đọc yêu cầu bài tập 1.
 - GV giao việc : các em phải tìm được những từ trái nghĩa nhau trong 4 câu a, b, c, d
 - Cho HS làm bài (GV phát b¶ng nhãm cho 3 HS)
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu
 - Cho HS trình bày kết quả
 - GV nhận xét + chốt lại kết quả đúng
 a. ít – nhiều b.chìm – nổi c.nắng – mưa d. trẻ – già
HS K - G: HS thuéc ®­ỵc 4 thµnh ng÷, tơc ng÷ ë BT 1
HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập 2 
 - GV chốt lại: các từ trái nghĩa cần điền vào ô trống là :
 a. lớn b. già c. dưới d. sống 
HĐ3: Hướng dẫn HS làm bài tập 3 (tiến hành như bài tập 1)
- GV chốt lại: các từ thích hợp cần điền vào ô trống là :
 a. nhỏ b. lành c. khuya d. sống
HĐ4: Hướng dẫn HS làm bài tập 4: HS K - G: HS K - G: HS thuéc ®­ỵc 4 thµnh ng÷, tơc ng÷ ë BT 1
 - Cho HS đọc yêu cầu bài tập 4
 - GV giao việc : các em có nhiệm vụ tìm những từ trái nghĩa nhau tả hình dáng, tả hành động, tả trạng thái và tả phẩm chất
 - Cho HS làm việc: GV phát phiếu cho các nhóm.
 - Cho HS trình bày kết quả
 - GV nhận xét + những cặp từ tìm đúng:
 a. Tả hình dáng: cao – thấp; cao – lùn; cao vống – lùn tịt; béo – gầy 
 b.Tả hành động: đứng – ngồi; lên – xuống; vào – ra
 c. Tả trạng thái: buồn – vui; no – đói; sướng – khổ 
 d. Tả phẩm chất: tốt – xấu; hiền – dữ; ngoan – hư 
HĐ5: Hướng dẫn HS làm bài tập 5: Cho HS đọc yêu cầu bài tập 5
 - GV giao việc: Các em chọn một cặp từ trong các cặp từ vừa tìm được, đặt câu với cặp từ đó
 - Cho HS đặt câu
 - Cho HS trình bày
 - GV nhận xét và khẳng định những câu HS đặt đúng, đặt sai
4. Củng cố – DỈn dß :
 - GV nhấn mạnh một vài sai sót thường gặp cần lưu ý tránh.
Nhận xét tiết học.
 - Về nhà làm lại vào vở các bài tập 4, 5
 - Chuẩn bị tiết sau : đọc trước bài mở rộng vốn từ : Hoà bình
- HS lªn b¶ng lµm bµi
- HS lắng nghe.
- 1HS đọc to, cả lớp lắng nghe.
- HS nhận việc.
- HS làm bài cá nhân, 
- 3 HS làm bài vào phiếu, các HS còn lại dùng viết chì gạch những từ trái nghĩa nhau trong 4 câu
- 3HS làm b¶ng lên dán trên bảng lớp
- Lớp nhận xét.
 - HS làm bài tập
 - Các nhóm trao đổi tìm những cặp từ trái nghĩa đúng yêu cầu của đề
 - Đại diện các nhóm lên trình bày
 - Lớp nhận xét
 - 1 HS đọc to, lớp lắng nghe
 - Mỗi em đặt 2 câu với 2 từ trái nghĩa nhau.
 - HS trình bày 2 câu vừa đặt
 - Lớp nhận xét.
- Học sinh lắng nghe
TiÕt 3.	 TC. TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT: NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY
I. Mơc tiªu:
1. Kiến thức: Giĩp HS viÕt ®ĩng c¸c ©m vÇn dƠ lÈn trong ®o¹n 
2. Kĩ năng: BiÕt c¸ch tr×nh bµy mét bµi viÕt.
3. Thái độ: GD cho HS ý thức rèn chữ, giữ vở.
II. §å dïng: SGK, Vë .
III. Ph­¬ng ph¸p - H×nh thøc: 
Ph­¬ng ph¸p: PP thùc hiƯn; PP cïng tham gia; PP hái ®¸p.
H×nh thøc: C¸ nh©n; c¶ líp; nhãm.
 IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 4’
 10’
 25’
1’
1. Giíi thiƯu bµi:
2. H­íng dÉn HS viÕt bµi:
- GV ®äc ®o¹n luyƯn viÕt.
- Gäi HS ®äc ®o¹n viÕt.
- GV h­íng dÉn, nh¾c nhë HS t­ thÕ ngåi viÕt.
- GV h­íng dÉn HS viÕt tõ khã trong bµi HS dƠ viÕt lÉn.
- GV ®äc cho HS viÕt
3. H­íng dÉn HS luyƯn viÕt:
- GV h­íng dÉn cho HS luyƯn viÕt l¹i bµi b»ng c¸ch tËp 

File đính kèm:

  • doctuan4 rồi.doc
Giáo án liên quan