Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 1, Tuần 4 - Năm học 2017-2018 - Bùi Thị Miền - Trường Tiểu học Thượng Quận

Giáo án lớp 1 - Tuần 04 Năm học 2017-2018 - Bùi Thị Miền - Trường Tiểu học Thượng Quận

Giáo án lớp 1 - Tuần 04 Năm học 2017-2018 - Bùi Thị Miền - Trường Tiểu học Thượng Quận

doc14 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 28/04/2023 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn Lớp 1, Tuần 4 - Năm học 2017-2018 - Bùi Thị Miền - Trường Tiểu học Thượng Quận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 4 Ngày soạn: 18/9/ 2017 
 Ngày dạy: Thø hai ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2017
Buổi sáng
TiÕt 2 + 3: TiÕng ViÖt
 Luật chính tả e, ê 
 (SGK trang 28, 29- STK Từ trang:137 đến trang 142)
TiÕt 4: To¸n 
B»ng nhau, dÊu =
I .Môc ®Ých yªu cÇu :
- NhËn biÕt sù b»ng nhau vÒ sè l­îng, mét sè b»ng chÝnh sè ®ã.
- Sö dông tõ b»ng nhau, dÊu = khi so s¸nh c¸c sè.
- H¨ng say häc tËp m«n to¸n.
II.ChuÈn bÞ :
- GV: C¸c nhãm ®å vËt nh­ SGK.
- HS: Bé ®å dïng häc to¸n.
III. Ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: 
1 KiÓm tra bµi cò:
- §iÒn sè: 3 > ; 4 ; 
2.Bµi míi :a, Giíi thiÖu bµi.
- Nªu yªu cÇu giê häc, ghi ®Çu bµi.
- n¾m yªu cÇu cña bµi.
 *b.Hướng dẫn nhËn biÕt quan hÖ b»ng nhau. dấu =
- ho¹t ®éng c¸ nh©n.
- NhËn biÕt 3 =3: G¾n nhãm ®å vËt nh­ SGK, yªu cÇu HS tr¶ lêi cã mÊy con h­¬u? MÊy khãm cá? So s¸nh sè con h­¬u vµ sè khãm cá? 
- GV nãi: Cø mçi con h­¬u l¹i cã duy nhÊt mét khãm cá, ta nãi sè h­¬u b»ng sè cá vµ viÕt lµ 3 = 3.
- cã 3 con h­¬u, vµ 3 khãm cá.
- sè con h­¬u b»ng sè khãm cá.
- ®äc 3 b»ng 3.
- TiÕn hµnh t­¬ng tù ®Ó rót ra 4 = 4.
 2 = 2; 5 = 5.
- ®äc l¹i kÕt qña so s¸nh.
c.Lµm bµi tËp .
Bµi 1: Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi.
- tù nªu yªu cÇu cña bµi.
- Gióp HS n¾m yªu cÇu.
- viÕt dÊu =.
- Yªu cÇu HS lµm vµo vë, quan s¸t nh¾c nhë HS viÕt ë dßng kÎ thø 2 vµ 3.
- viÕt dÊu = vµo vë.
Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi.
- tù nªu yªu cÇu cña bµi.
- Gióp HS n¾m yªu cÇu.
- ®Õm sè ®å vËt so s¸nh råi viÕt kÕt qu¶ so s¸nh vµo vë.
- Yªu cÇu HS lµm vµo vë, quan s¸t gióp ®ì HS yÕu.
- lµm bµi.
- Gäi HS ch÷a bµi.
- theo dâi, nhËn xÐt bµi b¹n.
Chèt: Mäi sè ®Òu b»ng chÝnh sè ®ã.
Bµi 3: Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi.
- tù nªu yªu cÇu cña bµi.
- Gióp HS n¾m yªu cÇu.
- ®iÒn dÊu thÝch hîp vµo « trèng.
- Yªu cÇu HS lµm vµo vë, quan s¸t gióp ®ì HS yÕu.
- lµm bµi.
- Gäi HS ch÷a bµi, ®äc tr­íc líp.
- theo dâi, nhËn xÐt bµi b¹n.
Bµi 4: Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi.
- tù nªu yªu cÇu cña bµi.
- Gióp HS n¾m yªu cÇu.
- dùa vµo c¸c h×nh vÏ ®Ó so s¸nh c¸c sè.
- Yªu cÇu HS lµm vµo vë.
- lµm bµi.
- Gäi HS ch÷a bµi.
- theo dâi, nhËn xÐt bµi b¹n.
3. Cñng cè- dÆn dß:
- Nªu l¹i phÇn ghi nhí.
-hÖ thèng kiÕn thøc
GVnhËn xÐt tiÕt häc.
Buổi chiều 
TiÕt1: TiÕng ViÖt* 
 Luật chính tả e, ê 
I.Môc ®Ých yªu cÇu:	
- HS viết được /c/bằng k khi đứng trước e, ê.
-HS biÕt vẽ mô hình tách tiếng ra hai phần và đánh vần, tìm và vẽ được nhiều mô hình tiếng có /e/ và /ê/
-HS say mª häc T.V.
II. ChuÈn bÞ
- VBTTH TV1
-B¶ng con.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1.Ôn lại kiến thức :
T: Vẽ mô hình tiếng: ke, kê
H: Đọc trên mô hình
T: Khi nào /c/ được viết bằng k ?
H: Khi nó đứng trước , e , ê
T: viết ke, kè,kẻ,kẽ, kẹ, kê, kề, kế, kể, kễ, kệ
H viết ke, kè,kẻ,kẽ, kẹ, kê, kề, kế, kể, kễ, kệ
 T: Nhận xét nhắc nhở.
* Hoàn thành việc buổi sáng
2.Thực hành: 
T: mở SGK TV1 trang28, 29:
H: mở SGK TV1trang 28, 29:
Việc 1: Đọc
1a.T:Đọc SGK trang 28, 29
H: Đọc SGK trang 28,29 cá nhân, tổ , cả lớp.
T: mở VBTTH-TV1 trang18 
H: mở VBTTH-TV1 trang18: Đọc 
Bài đọc:bà chả chê bé kể cà kê, bà để bé kể.
Chà chà!Cả chả cá ba ạ!
Việc 2: Thực hành
* Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích
 (kệ, kể)
1,Tìm trong bài đọc trên và viết lại:
a.Những tiếng bắt đầu bằng k :
b. Những tiếng bắt đầu bằng c :
2.Em điền c hoặc k vào chỗ trống;
..ề cà kể ả ê .e
.à kê chả ể ẻ cả
T: chấm 1 số bài, chữa , nhắc nhở.
3. Củng cố- dặn dò:
-Gv, hs : hệ thống kiến thức
-Nhận xét tiết học, dặn dò
TiÕt2 To¸n * 
 LuyÖn tËp 
I .Môc ®Ých yªu cÇu :
- Cñng cè kiÕn thøc vÒ so s¸nh hai sè tù nhiªn.
- Cñng cè kÜ n¨ng so s¸nh hai sè, Lµm vë bµi tËp to¸n.
- Yªu thÝch häc to¸n.
II.ChuÈn bÞ :
- Gi¸o viªn: HÖ thèng bµi tËp, HS cã vë BTT.
III. Ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: 
1.KiÓm tra bµi cò: 
- ViÕt vµ ®äc c¸c dÊu: = .
2.Bµi míi :
 a.GV giíi thiÖu bµi.
b. Hướng dẫn HS luyện tập-củng cố: HS lµm bµi tËp. 
Bµi 1: §iÒn dÊu.
53	55	 1.2	3 3
3.4	2.4	3.1	5. 4	
4.4	4...1	2..2	2 4
- HS tù nªu yªu cÇu, sau ®ã lµm vµo vë.
- Gäi HS ch÷a bµi, em kh¸c nhËn xÐt, GV chèt kÕt qu¶ ®óng.
Bµi 2: Nèi
 1	2	3	4	5
 1 	4 
- HS tù nªu yªu cÇu, sau ®ã lµm vµo vë.
- Gäi HS ch÷a bµi, em kh¸c nhËn xÐt, GV chèt kÕt qu¶ ®óng.
Bµi 3:Số?
 1 	3 < 	3 = 
3 >	4 	4 =
- HS tù nªu yªu cÇu, sau ®ã lµm vµo vë.
- Gäi HS ch÷a bµi, em kh¸c nhËn xÐt, GV chèt kÕt qu¶ ®óng
* HS lµm vë bµi tËp to¸n.
- HS tù lµm vë bµi tËp to¸n trang 17.GV quan s¸t nh¾c nhë HS ch­a tù gi¸c lµm bµi. GVkÌm HS yÕu hoµn thµnh bµi tËp.
3. Cñng cè- dÆn dß:
- Thi đọc dÊu chÝnh x¸c.
-Gv học sinh hệ thống kiến thức
 GV nhËn xÐt tiÕt häc. 
 Ngày soạn: 18/9/ 2017 
 Ngày dạy: Thø ba ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 2017
TiÕt1: TiÕng ViÖt*
 Luyện tập: Âm:/g/
I.Môc ®Ých yªu cÇu:
 - HS đọc viết được /g/, /gh/ tách tiếng thanh ngang ra hai phần và biết đánh vần.
-HS biÕt vẽ mô hình tách tiếng thanh ngang ra hai phần và đánh vần, tìm và vẽ được nhiều mô hình tiếng có /g/, /gh/
II. ChuÈn bÞ
- VBTTH TV1
-B¶ng con.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1.Ôn lại kiến thức : T: mở SGK TV1 trang30:
H: mở SGK TV1trang 30:
Việc 1: Đọc
1a.T:Đọc SGK trang 30, 31
H: Đọc SGK trang 30,31cá nhân, tổ , cả lớp.
2.Thực hành: 
T: mở VBTTH-TV1 trang19 
H: mở VBTTH-TV1 trang19: Đọc 
Bài đọc:Bà chả chê gà bé. 
Bà kể: bé bê ghế, ba kê ghế, bà ạ!
Việc 2: Thực hành
1. Em vẽ và đưa âm /g/ vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích: .a;e
Việc 3:Viết:
1. Đúng viết đ sai viết s vào ô trống 
2.Em khoanh vào chữ cái trước nhóm chữ viết sai chính tả
(Đáp án c)
3, em điền g hoặc gh vào chỗ chấm
àà ẹ bể kê .ế
.è đá ghế đá .ế da
T: chấm 1 số bài, chữa , nhắc nhở.
3. Củng cố- dặn dò:
-Gv, hs : hệ thống kiến thức
-Nhận xét tiết học, dặn dò
TiÕt 2 To¸n*
 LuyÖn tËp 
I .Môc ®Ých yªu cÇu :
- Cñng cè kiÕn thøc vÒ so s¸nh hai sè, trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc.
- Cñng cè kÜ n¨ng so s¸nh hai sè tù nhiªn.
- Yªu thÝch häc to¸n.
II ChuÈn bÞ :
- Gi¸o viªn: HÖ thèng bµi tËp.
III. Ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: 
1.KiÓm tra bµi cò:
- ViÕt vµ ®äc dÊu , =
2.Bµi míi : GV giíi thiÖu bµi. 
Ho¹t ®éng 1: ¤n lµm bµi tËp. 
Bµi 1: HS viÕt 1 dÊu , =
- L­u ý HS viÕt dÊu râ rµng chÝnh x¸c.
Bµi 2: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm
 Bµi 2: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm
3 > 	5 > 	4 > 
2 >	4 =	3 > 
4 > 	2 > 	5 = 
1 <	3= 	2 < 
- HS nªu yªu cÇu vµ tù lµm vµo vë.
- Gäi HS ch÷a bµi, em kh¸c nhËn xÐt, GV chèt kÕt qu¶ ®óng.
*Bµi 4 Nèi? 4
 	 3 < 
	 1 2	 3	 4	 5
 1 	 
- HS nªu yªu cÇu vµ tù lµm vµo vë.
Ho¹t ®éng 2: HS lµm vë bµi tËp to¸n.
Bµi1,2,3: §iÒn dÊu vµo « trèng.
Bµi 4: HS nèi « trèng víi sè thÝch hîp.
- Gv thu 1 sè vë BT chÊm
3. cñng cè- dÆn dß:- HS ®äc dÊu 
 - GVnhËn xÐt tiÕt häc.
 Ngày soạn: 18/9/ 2017 
 Ngày dạy: Thø tư ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2017
Tiết 1+ 2 TiÕng viÖt
 ÂM /h / 
 (SGK:32 - STK Từ trang:147đến trang 150)
TiÕt4 To¸n
 LuyÖn tËp chung .
I .Môc ®Ých yªu cÇu :
- Cñng cè kh¸i niÖm vÒ bÐ h¬n, lín h¬n, b»ng nhau.
- Cñng cè kÜ n¨ng so s¸nh sè tù nhiªn từ 1 đến 5.
- H¨ng say häc tËp m«n to¸n.
II.ChuÈn bÞ :
-Gi¸o viªn: Tranh vÏ minh ho¹ bµi tËp 1; 2.
III. Ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: 
1. KiÓm tra bµi cò:
- §iÒn dÊu:; = ? 	3  4	2 1	5 5
- Gäi ba em lªn b¶ng, líp lµm b¶ng con.
2. Bµi míi :
 a.Giíi thiÖu bµi.
- Nªu yªu cÇu giê häc, ghi ®Çu bµi.
- n¾m yªu cÇu cña bµi.
 b.Hướng dẫn luyện tập củng cố :
Bµi 1: GV treo tranh vµ nªu yªu cÇu cña bµi.
- theo dâi.
- Gióp HS n¾m yªu cÇu.
- phÇn a) th× vÏ thªm hoa, phÇn b) th× g¹ch bít, phÇn c) vÏ thªm hoÆc g¹ch bít.
- Yªu cÇu HS lµm vµo vë, quan s¸t gióp ®ì HS yÕu.
- lµm bµi.
Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu cña bµi.
- tù nªu yªu cÇu cña bµi.
- Gióp HS n¾m yªu cÇu.
- nèi « trèng víi sè thÝch hîp.
- Yªu cÇu HS lµm vµo vë, quan s¸t gióp ®ì HS yÕu.
- lµm bµi, víi 1 « trèng th× nèi b»ng bót cã cïng mµu.
- Gäi HS ch÷a bµi.
- theo dâi, nhËn xÐt bµi b¹n.
- Cho HS ®äc l¹i bµi lµm.
- mét bÐ h¬n hai.
Bµi 3: TiÕn hµnh nh­ bµi tËp sè 2.
3. Cñng cè- dÆn dß:
- Ch¬i trß đọc dÊu nhanh
GV,HS hệ thống kiến thức
-GV nhận xét tiết học
TiÕt 4 Tù nhiªn - x· héi 
 Bµi 4 : B¶o vÖ m¾t vµ tai .
 I .Môc ®Ých yªu cÇu :
- HS hiÓu nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ m¾t vµ tai.
- HS biÕt thùc hiÖn nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó b¶o vÖ m¾t vµ tai.
- Cã ý thøc tù gi¸c thùc hiÖn nh÷ng viÖc vÖ sinh tai, m¾t.
II.ChuÈn bÞ :
- Gi¸o viªn: Tranh vÏ minh ho¹ SGK.
III. Ho¹t ®éng d¹y -häc chñ yÕu:
1. KiÓm tra bµi cò:
- Nhê ®©u ta biÕt ®­îc c¸c vËt xung quanh?
2.Bµi míi : Giíi thiÖu bµi.
- Nªu yªu cÇu bµi häc- ghi ®Çu bµi - HS ®äc ®Çu bµi.
 *Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng.
- ho¹t ®éng .
Môc tiªu: G©y høng thó häc tËp.
*C¸ch tiÕn hµnh:
- Cho c¶ líp h¸t bµi “ Röa mÆt nh­ mÌo”.
- h¸t tËp thÓ.
 *Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc víi SGK.
- ho¹t ®éng .
Môc tiªu: NhËn ra viÖc g× nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ m¾t.
*C¸ch tiÕn hµnh:
- Yªu cÇu HS quan s¸t tranh tù ®Æt c©u hái vµ tr¶ lêi cho tõng h×nh vÏ.
- Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy tr­íc líp.
- hái ®¸p nhau: ¸nh s¸ng mÆt trêi vµo m¾t mµ lÊy tay che l¹i nh­ b¹n cã ®óng kh«ng?T¹i sao?
KL: Nªu l¹i nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó b¶o vÖ m¾t?
- ngåi häc ®óng t­ thÕ, th­êng xuyªn röa mÆt
 *Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc víi SGK.
- ho¹t ®éng nhãm.
Môc tiªu: NhËn ra viÖc nªn lµm vµ kh«ng lµm ®Ó b¶o vÒ tai.
*C¸ch tiÕn hµnh:
- TiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ ho¹t ®éng 4.
Chèt: Nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó b¶o vÖ tai?
- quan s¸t tranh tù ®Æt c©u hái vµ trao ®æi trong nhãm råi lªn b¶ng tr×nh bµy.
- kh«ng chäc vËt cøng vµo tai, th­êng xuyªn kh¸m tai
 *Ho¹t ®éng 4: §ãng vai.
Môc tiªu: TËp øng xö ®Ó b¶o vÖ m¾t vµ tai.
C¸ch tiÕn hµnh: GV nªu c¸c t×nh huèng, yªu cÇu HS ®· ra c¸ch øng xö 
- ®ãng vai theo t×nh huèng mµ GV ®· ra.
3. Cñng cè- dÆn dß:
- Nh¾c HS vÒ nhµ thùc hiÖn b¶o vÖ m¾t vµ tai.GVnhËn xÐt tiÕt häc
Buổi chiều 
TiÕt1: TiÕng ViÖt*
 Luyện tập: Âm:/h/
I.Môc ®Ých yªu cÇu:	
- HS đọc viết được /h/ tách tiếng ra hai phần và biết đánh vần.
-HS biÕt vẽ mô hình tách tiếng ra hai phần và đánh vần, tìm và vẽ được nhiều mô hình tiếng có /h/
-HS say mª häc T.V.
II. ChuÈn bÞ
- VBTTH TV1
-B¶ng con.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1.Ôn lại kiến thức :
T: Vẽ mô hình tiếng: hề
H: Đọc trên mô hình
T: /h/ là phụ âm hay nguyên âm?
H: /h/ là phụ âm
T: viết :h, hề
H: viết :h, hề
 T: Nhận xét nhắc nhở.
* Hoàn thành việc buổi sáng
2.Thực hành: 
T: mở SGK TV1 trang32:
H: mở SGK TV1trang 32:
Việc 1: Đọc
1a.T:Đọc SGK trang 32
H: Đọc SGK trang 32 cá nhân, tổ , cả lớp.
T: mở VBTTH-TV1 trang20 
H: mở VBTTH-TV1 trang20: Đọc 
Bài đọcBà để bé kể hề, bé hể hả.
Việc 2: Thực hành
2. Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích
 (hè, hẹ)
Việc 3:Viết:
1.Em viết tiếng vào ô trống trong bảng (theo mẫu)
2.Em tìm tiếng có âm/h/ có trong bài đọc trên:.
T: chấm 1 số bài, chữa , nhắc nhở.
3. Củng cố- dặn dò:
-Gv, hs : hệ thống kiến thức
-Nhận xét tiết học, dặn dò
TiÕt2 TiÕng viÖt*
 ViÕt Một số từ ngữ có âm, vần đã học.
I .Môc ®Ých yªu cÇu :	
-HS n¾m chắc cÊu t¹o ch÷, kÜ thuËt viÕt : ViÕt g, h và nắm chắc luật chính tả i,e,ê
-BiÕt viÕt ®óng kÜ thuËt, ®óng tèc ®é 
®­a bót theo ®óng quy tr×nh viÕt, d·n ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con
- Say mª luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp.
II.ChuÈn bÞ :
- Gi¸o viªn: Ch÷: gà, ghế đá vµ vÇn, tõ øng dông ®Æt trong khung ch÷.
- Häc sinh: Vë tËp viÕt.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiÓm tra bµi cò :
- H«m tr­íc viÕt bµi ch÷ g×?
- Yªu cÇu HS viÕt b¶ng:ca ba, chả cá, da, dê, đa đa
.Bµi míi : Giíi thiÖu bµi.
- Nªu yªu cÇu tiÕt häc- ghi ®Çu bµi
- Gäi HS ®äc l¹i ®Çu bµi.
*Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn viÕt g, gh
- GV viết mÉu: g, gh, gà, ghế đá, hả hê
 yªu cÇu HS quan s¸t vµ nhËn xÐt ?g: Gåm c¸c nÐt g×? §é cao c¸c nÐt?
- GV nªu quy tr×nh viÕt ch÷ trong khung ch÷ mÉu, sau ®ã viÕt mÉu trªn b¶ng.
- Gäi HS nªu l¹i quy tr×nh viÕt?
- Yªu cÇu HS viÕt b¶ng - GV quan s¸t gäi HS nhËn xÐt, söa sai.
- C¸c nÐt cßn l¹i tiÕn hµnh t­¬ng tù.
- HS quan s¸t GV viÕt mÉu vÇn vµ tõ øng dông trªn b¶ng.
- HS tËp viÕt trªn b¶ng con.
*Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn HS luyÖn viÕt vë.
- HS tËp viÕt c¸c tõ cã g, gh, h,gà, ghế đá, hả hê
 - GV quan s¸t, h­íng dÉn cho tõng em biÕt c¸ch cÇm bót, t­ thÕ ngåi viÕt, kho¶ng c¸ch tõ m¾t ®Õn vë.
*Ho¹t ®éng 3: ChÊm bµi.
- Thu bµi cña HS vµ chÊm.
- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
3. Cñng cè - dÆn dß:
- Nªu l¹i c¸c ch÷ võa viÕt.
- GVnhËn xÐt tiÕt häc
TiÕt 3 To¸n*
 LuyÖn tËp 
I .Môc ®Ých yªu cÇu :
- Cñng cè kiÕn thøc vÒ so s¸nh hai sè, trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc.
- Cñng cè kÜ n¨ng so s¸nh hai sè tù nhiªn.
- Yªu thÝch häc to¸n.
II ChuÈn bÞ :
- Gi¸o viªn: HÖ thèng bµi tËp.
III. Ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: 
1.KiÓm tra bµi cò:
- ViÕt vµ ®äc dÊu , =
2.Bµi míi : GV giíi thiÖu bµi. 
Ho¹t ®éng 1: ¤n lµm bµi tËp. 
Bµi 1: HS viÕt 1 dÊu , =
- L­u ý HS viÕt dÊu râ rµng chÝnh x¸c.
Bµi 2: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm
 Bµi 2: §iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm
3 > 	5 > 	4 > 
2 >	4 =	3 > 
4 > 	2 > 	5 = 
1 <	3= 	2 < 
- HS nªu yªu cÇu vµ tù lµm vµo vë.
- Gäi HS ch÷a bµi, em kh¸c nhËn xÐt,
 GV chèt kÕt qu¶ ®óng.
*Bµi 4 Nèi? 4
	 1 2	 3	 4	 5
 1 	 
- HS nªu yªu cÇu vµ tù lµm vµo vë.
Ho¹t ®éng 2: HS lµm vë bµi tËp to¸n.
Bµi1,2,3: §iÒn dÊu vµo « trèng.
Bµi 4: HS nèi « trèng víi sè thÝch hîp.
- Gv thu 1 sè vë BT chÊm
3. cñng cè- dÆn dß:- HS ®äc dÊu 
 - GVnhËn xÐt tiÕt häc.
 Ngày soạn: 18/9/ 2017 
 Ngày dạy: Thø sáu ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2017
TiÕt1+ 2 TiÕng ViÖt
ÂM: /gi/
 (SGK trang 36; 37- STK Từ trang:153 đến trang 157)
Tiết 3 Sinh ho¹t SAO 
I.Môc ®Ých yªu cÇu
 -KiÖn toµn tæ chøc líp ,x©y dùng ®éi ngò c¸nbé líp v÷ng m¹nh
-NhËn xÐt ®¸nh gi¸ nÒ nÕp trong tuÇn 4 ®Ò ra ph­¬ng h­íng tuÇn5
-Gi¸o dôc häc sinh mçi ngµy ®Õn tr­êng lµ mét ngµy vui
II-ChuÈn bÞ 
-Sæ theo dâi nÒ nÕp
III-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1-C¸c tæ b¸o c¸o nÒ nÕp
 2- Gi¸o viªn tËp hîp nhËn xÐt chung
a-¦u ®iÓm :
-Häc sinh ®i häc ®Òu ®óng giê ,trong líp h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi
- VÖ sinh líp ,vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ
-Bước đầu các hoạt động đã đi vào nề nếp.
 b-Nh­îc ®iÓm
-xÕp hµng ra vµo líp ch­a ®Òu vµ th¼ng
-Giê truy bµi tù qu¶n ch­a cao,ch­a cã chÊt l­äng.
 -Mét sè em cßn ®i l¹i trong giê truy bµi.
* Tuyên dương: .
* Nhắc nhở..
3-Ph­¬ng h­íng tuÇn 4
-Duy tr× tèt nÒ nÕp ®· cã ,x©y dùng ®éi ngò c¸n bé líp v÷ng m¹nh cã ý thøc tù qu¶n cao.
-Tích cực thi đua học tập các nhóm giúp đơ nhau cùng tiến bộ.
-T¨ng c­êng kiÓm tra nÒ nÕp ,kiÓm tra chÊt l­îng häc tËp trªn líp
-Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua häc tËp tèt dµnh nhiÒu ®iÓm cao.
-Văn nghệ
 Kí duyệt của BGH

File đính kèm:

  • docgiao_an_lop_1_tuan_04_nam_hoc_2017_2018_bui_thi_mien_truong.doc
Giáo án liên quan