Giáo án Tin lớp 6 tiết 8: Bài thực hành 1 làm quen với một số thiết bị máy tính

3. Làm quen với bàn phím và chuột:

- Khu vực chính bàn phìm có 5 hàng phìm:

+ Hàng phím số

+ Hàng phím trên

+ Hàng phím cơ sở (f – j) có gai để gõ mười ngón.

+ Hàng phím dưới

+ Hàng phím chứa dấu cách

 

doc3 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 1032 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin lớp 6 tiết 8: Bài thực hành 1 làm quen với một số thiết bị máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 8
BÀI THỰC HÀNH 1
LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ THIẾT BỊ MÁY TÍNH
Ngày soạn : 
I. MỤC TIÊU:
1. KiÕn thøc
	- NhËn biÕt ®­îc mét sè bé phËn cÊu thµnh c¬ b¶n cña m¸y tÝnh c¸ nh©n
	- M« t¶ ®­îc c¸c thiÕt bÞ n»m trong c¸c khèi chøc n¨ng cña m¸y tÝnh
2. KÜ n¨ng
	- BiÕt c¸ch bËt t¾t m¸y tÝnh
	- B­íc ®Çu biÕt c¸ch sö dông vµ bµn phÝm m¸y tÝnh
3. Th¸i ®é
	- Høng thó häc tËp bé m«n tin häc
	- CÈn thËn khi sö dông m¸y tÝnh
II. PHƯƠNG PHÁP & KỸ THUẬT DẠY HỌC
- Thuyết trình, hướng dẫn
III. CHUẨN BỊ CỦA GV&HS
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, Phòng máy.
2. Học sinh: Xem bài trước ở nhà.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
KiÓm tra bµi cò
Gv:PhÇn mÒm lµ g×? Cã mÊy lo¹i phÇn mÒm, lµ nh÷ng phÇn mÒm nµo? 
+ PhÇn mÒm m¸y tÝnh lµ c¸c ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh.
+ Cã 2 lo¹i phÇn mÒm lµ: PhÇn mÒm hÖ thèng vµ phÇn mÒm øng dông.
2. Bài mới : 
Hoạt động 1: Học sinh thực hành trực quan trên phòng máy
HOẠT ĐỘNG CỦA GV&HS
NỘI DUNG KIẾN THỨC
GV: Hãy quan sát và tìm các thiết bị nhập?
* HS tìm các thiết bị
* GV: Giới thiệu hai thiết bị nhập thông dụng là: Bàn phím và chuột
* HS: Tìm hiểu và quan sát theo sự hướng dẫn của giáo viên
* Hướng dẫn học sinh quan sát bàn phím, chuột và chức năng của nó
* HS: Quan sát.
*GV: Hướng dẫn cách sử dụng chuột, cách lick chuột.
* HS quan sát
* Giới thiệu về thân máy tính và một số thiết bị phần cứng.
* HS quan sát và liên hệ với bài học
?Hãy quan sát và tìm ra các thiết bị xuất?
* HS: Quan sát và tìm
*Giới thiệu thiết bị xuất dữ liệu cơ bản là màn hình và một số thiết bị khác.
* - HS quan sát và ghi nhận
* GV: Giới thiệu toàn bộ máy tính hoàn chỉnh
HS: Quan sát và ghi nhận.
? Hãy quan sát và tìm xem có các thiết bị lưu trữ nào?
* HS: Quan sát trực quan và ghi nhận xét vào vở
 * Cho học sinh quan sát một số thiết bị lưu trữ: đĩa cứng, đĩa mềm, USB...
* HS quan sát và phân biệt được
2/ Bật CPU và màn hình
Hướng dẫn HS cách bật công tắc màn hình và công tắc trên thân máy tính
* HS thực hành mở máy và làm theo hướng dẫn của GV
* Làm quen với bàn phím và chuột
* Hướng dẫn phân biệt vùng chính của bàn phím, nhóm các phím số, nhóm các phím chức năng
* Giáo viên hướng dẫn mở Notepad sau đó thử gõ một vài phím và quan sát kết quả trên màn hình.
* HS: Phân biệt cách gõ tổ hợp phím và gõ một phím, thực hành theo hướng dẫn của giáo viên
* Phân biệt tác dụng của việc gõ một phím và gõ tổ hợp phím.
* HS: Phân biệt
* Hướng dẫn cách di chuyển chuột và cách lick chuột.
* Tắt máy tính
 - Hướng dẫn HS cách tắt máy
1. Phân biệt các bộ phận của máy tính cá nhân:
* Các thiết bị nhập dữ liệu cơ bản
- Bàn phím( Keyboard): Là thiết bị nhập dữ liệu chính của máy tính.
- Chuột (Mouse): Là thiết bị điều khiển nhập dữ liệu.
* Thân máy tính: Chứa bộ xử lí (CPU), bộ nhớ (RAM), nguồn điện
* Thiết bị xuất: cơ bản là màn hình, loa, máy in
* Các bộ phận cấu thành một máy tính hoàn chỉnh: gồm cây máy tính, màn hình, bàn phím, chuột.
* Thiết bị lưu trữ
- §Üa cøng
- §Üa mÒm
- CD/DVD, USB
2. Bật CPU và màn hình:
3. Làm quen với bàn phím và chuột:
- Khu vực chính bàn phìm có 5 hàng phìm:
+ Hàng phím số
+ Hàng phím trên
+ Hàng phím cơ sở (f – j) có gai để gõ mười ngón.
+ Hàng phím dưới
+ Hàng phím chứa dấu cách
4. Tắt máy tính:
- Nháy chuột vào nút Start, sau đó nháy chuột vào Turn off Computer và nháy tiếp vào Turn off
3. Củng cố:
- Ưu khuyết trong quá trình thực hành của học sinh
	- Kiểm tra cụ thể một vài nhóm về cách sử dụng chuột và bàn phím 4. Hướng dẫn HS học bài ở nhà
	- Về nhà tập thao tác bật, tắt CPU. 
	- Xem lại cách sử dụng chuột và bàn phím
	- Xem trước chương 2 phần mềm học tập
V. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • doctiết 8.doc