Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 60, Bài 21: Tình bày cổ động bằng bảng - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Kim Huệ

Nội dung

Ưu điểm của tạo bảng: cã nhiÒu d÷ liÖu cÇn t¹o d­íi d¹ng b¶ng v× khi d÷ liÖu ®­îc tr×nh bµy c« ®äng, dÔ hiÓu vµ dÔ so s¸nh.

1. Tạo bảng

C1: vào bảng chọn Table\ Insert\ Table ( )

+ Number of columns: chọn số cột cần tạo.

+ Number of rows: chọn số hàng cần tạo.

Sau đó chọn OK.

C2: + chọn lệnh trên thanh công cụ.

+ Nhấn dữ chuột trái và kéo thả chọn số hàng, số cột cần chèn.

2. Thay đổi kích th­ớc của cột hay hàng

Đ­a con trỏ chuột tới đ­ờng biên của cột hay hang cần thay đổi cho đến khi con trỏ có dạng hoặc và kéo thả chuột sang trái, phải (hoặc lên, xuống) để thay đổi độ rộng cột hay độ cao hàng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 15/12/2021 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 60, Bài 21: Tình bày cổ động bằng bảng - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Kim Huệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 60
Ngày dạy: 09/4/2011
Bài 21:
TRèNH BÀY Cễ ĐỌNG BẰNG BẢNG
Chương 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN
Mục tiờu. Sau khi học xong tiết này học sinh cú khả năng.
 + Nờu được ý nghĩa của việc sử dụng bảng biểu.
 + Nờu được cỏc bước tạo bảng, điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng.
 + Khớch thớch được tớnh sỏnh tạo, tớnh thẫm mỹ của học sinh.
Chuẩn bị
GV: Giỏo ỏn, sgk, đồ dựng trực quan, mỏy tớnh, mỏy chiếu (nếu cú).
HS: Tỡm hiểu bài ở nhà, sgk, vở.
Phương phỏp
Gv: Phỏt vấn, thuyết trỡnh, tổ chức thảo luận theo nhúm.
Hs: Quan sỏt, nhận biết, làm việc theo nhúm.
Cỏc bước lờn lớp
I. Tổ chức ổn định lớp
Gv: Cho hs ổn định chổ ngồi, kt sĩ số.
Hs: Ổn định chổ ngồi, lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số.
II. Bài cũ
Gv: Đặt vấn đề: Cú phải nội dung nào cũng được tạo dưới dạng bảng khụng? Những dữ liệu như thế nào thỡ được biểu diễn dưới dạng bảng? Cỏch tạo bảng như thế nào?
III. Thực hiện bài mới
HĐ GV và HS
Nội dung
Gv: lấy ví dụ thời khóa biểu biểu diễn dưới 2 dạng: dạng bảng và dạng văn bản trên máy chiếu.
Hs: Quan sát vd trên máy chiếu và nêu nhận xét.
Gv: Làm thế nào để tạo bảng nhờ phần mềm Word ta tìm hiểu muc 1.
Gv: Giới thiệu các cách tạo bảng và yêu cầu hs trình bày theo nhóm
Hs: Quan sát, chú ý nghe và trình bày lại theo nhóm
Gv: Nhận xét, đánh giá cách trình bày của các nhóm.
Gv: Mỗi ô là một trang văn bản riềng biệt do đó em có thể chỉnh sửa, định dạng văn bản mà ta đã biết.
Gv: Khi gặp trường hợp hàng quá hẹp hay quá rộng ta làm thế nào?
Hs: Đưa ra giải pháp
Gv: Trình bày các thực hiện
Hs: Trình bày lại
Ưu điểm của tạo bảng: có nhiều dữ liệu cần tạo dưới dạng bảng vì khi dữ liệu được trình bày cô đọng, dễ hiểu và dễ so sánh.
1. Tạo bảng
C1: vào bảng chọn Table\ Insert\ Table ()
+ Number of columns: chọn số cột cần tạo.
+ Number of rows: chọn số hàng cần tạo.
Sau đó chọn OK.
C2: + chọn lệnh trên thanh công cụ.
+ Nhấn dữ chuột trái và kéo thả chọn số hàng, số cột cần chèn.
2. Thay đổi kích thước của cột hay hàng
Đưa con trỏ chuột tới đường biên của cột hay hang cần thay đổi cho đến khi con trỏ có dạng hoặc và kéo thả chuột sang trái, phải (hoặc lên, xuống) để thay đổi độ rộng cột hay độ cao hàng.
IV. Hệ thống cũng cố bài.
+ Nờu ý nghĩa của việc sử dụng bảng để diễn tả nội dung?
+ Nờu cỏc bước tạo bảng và điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng?
V. Dặn dũ, ra bài tập về nhà
+ Vờ nhà học bài cũ, làm bài tập và soạn cõu hỏi 1,2 (sgk, t102)
+ Xem tiếp nội dung bài 20 để tiết sau ta học.

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_6_tiet_60_bai_21_tinh_bay_co_dong_bang_b.doc