Giáo án Tin học lớp 3, 4, 5 tuần 17

KHỐI 4

Bài 2: KHÁM PHÁ RỪNG NHIỆT ĐỚI

I. MỤC TIÊU

 Học sinh nắm được cách chơi và biết thao tác để tham gia trò chơi của phần mềm.

 Thông qua phần mềm học sinh hiểu biết thêm về một số loài động vật, sống trong rừng đặc điểm sinh sống của những loài này.

 Thông qua phần mềm học sing có thái độ yêu thiên nhiên, quý trọng bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật quý hiếm.

II. CHUẨN BỊ

 Máy tính có cài đặt phần mềm Explores the rain forest

 

doc7 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 956 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học lớp 3, 4, 5 tuần 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 17	Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012	 
KHỐI 3 
Ngày soạn: 9 tháng 12 năm 2012
Ngày dạy: Chiều 10, sáng 11 tháng 12 năm 2012
BÀI 2:TÔ MÀU BẰNG MÀU NỀN
I. MỤC TIÊU
- Giúp hs biết thêm về một cách tô màu bằng màu nền bằng cách sử dụng cách nháy phải chuột. 
II. CHUẨN BỊ
Phòng máy có cài sẵn phần mềm Paint và các bài tập cần thiết. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐ CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
A.Mở đầu 
B.Cơ bản 
* Giới thiệu bài mới + ghi lên bảng
* Dạy bài mới 
1> Giới thiệu các bước thực hiện.
- Giới thiệu cho HS biết thêm một cách tô màu bằng chuột phải. 
-Nêu các bứơc thực hiện:
 + Chọn công cụ 
 + Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.
 + Nháy nút phải chuột lên vùng muốn tô .
- Cho HS nhắc lại 
- GV làm mẫu 
2. Thực hành 
- Yêu cầu HS khởi động máy.
- Mở phần mềm Paint.
- Cho HS thực hành lại các BT đã làm ở bài 1, nhưng sử dụng nút phải chuột để tô bằng màu nền 
- GV làm mẫu
- Cho HS thực hành 
- Yêu cầu HS mở các tệp Tomau5.bmp; Tomau6bmp. Tô màu theo mẫu 
- GV làm mẫu 
- Cho HS thực hành.
- GV đi quan sát sửa sai 
-GV chốt. Tuyên dương những bài làm tốt.
C. Củng cố- dặn dò.
- Gọi 1 HS đứng lên nhắc lại các bứơc tô màu bằng màu nền 
- GV chốt.
- Dặn dò bài về nhà.
- Trật tự theo dõi
- HS quan sát, lắng nghe
- Chú ý theo dõi, quan sát 
- 1 HS nhắc lại 
- HS quan sát.
- Làm theo yêu cầu của GV
- Chú ý lắng nghe
- HS quan sát theo dõi 
- Thực hành 
- Làm theo yêu cầu của GV
-HS quan sát theo dõi các bứơc làm
- Thực hành 
- HS trật tự làm 
- HS dưới lớp nhận xét
- lắng nghe.
- HS trả lời HS khác nhận xét và bổ sung.
KHỐI 3 
Ngày soạn: 9 tháng 12 năm 2012
Ngày dạy: Sáng 11, sáng 12 tháng 12 năm 2012
BÀI 2:THỰC HÀNH TÔ MÀU BẰNG MÀU NỀN
I. MỤC TIÊU
- HS làm các bài tập thực hành SGK trang 59. 
II. CHUẨN BỊ
Phòng máy có cài sẵn phần mềm Paint và các bài tập cần thiết. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐ CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
A.Mở đầu 
B.Cơ bản 
* Giới thiệu + ghi lên bảng
* Phổ biến nội dung bài thực hành
*Thực hành 
- Yêu cầu HS khởi động máy.
- Mở phần mềm Paint.
- Cho HS thực hành lại các BT đã làm ở bài 2, nhưng sử dụng nút phải chuột để tô bằng màu nền 
- GV đi quan sát sửa sai 
-GV chốt. Tuyên dương những bài làm tốt.
C. Củng cố- dặn dò.
- Gọi 1 HS đứng lên nhắc lại các bứơc tô màu bằng màu nền 
- GV chốt.
- Dặn dò bài về nhà.
- Trật tự theo dõi
- HS quan sát, lắng nghe
- Chú ý theo dõi, quan sát 
- HS thực hành theo nhóm phân công 2, 3 em 1 máy
- Làm theo yêu cầu của GV
KHỐI 4 
Ngày soạn: 9 tháng 12 năm 2012
Ngày dạy: Chiều 10, chiều 11 tháng 12 năm 2012
Bài 2: KHÁM PHÁ RỪNG NHIỆT ĐỚI
I. MỤC TIÊU
	Học sinh nắm được cách chơi và biết thao tác để tham gia trò chơi của phần mềm.
	Thông qua phần mềm học sinh hiểu biết thêm về một số loài động vật, sống trong rừng đặc điểm sinh sống của những loài này.
	Thông qua phần mềm học sing có thái độ yêu thiên nhiên, quý trọng bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật quý hiếm.
II. CHUẨN BỊ
	Máy tính có cài đặt phần mềm Explores the rain forest
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐ CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
1/ Baøi cuõ: 
	OÅn ñònh neà neáp lôùp. 
2/ Baøi môùi:	
	Giaùo vieân giôùi thieäu baøi môùi
	Khaùm phaù röøng nhieät ñôùi
* Hoaït ñoäng 2
	Giaùo vieân giaûi thích yù nghóa cuûa phaàn meàm.	
	Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh caùch chôi.
	Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh taét phaàn meàm khi khoâng chôi nöõa.
* Hoaït ñoäng 3:
	Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh .
3/ Củng cố, dặn dò
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc 
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh troø chôi 
- Giaùo vieân daën doø hoïc sinh veà nhaø tìm hieåu theâm veà caùc con vaät maø mình chôi trong phaàn meàm
- Hoïc sinh hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa phaàn meàm vaø hieåu theâm veà theá giôùi ñoäng vaät trong thieân nhieân
- Hoïc sinh naém ñöôïc quy taéc chôi cuûa troø chôi.
- Em nhaäp chuoät vaøo bieåu töôïng ôû treân maøn hình ñeå khôûi ñoäng phaàn meàm: 
- Em nhaáp chuoät vaøo doøng Play a Game ñeå vaøo
- Em nhaáp chuoät vaøo quyeån saùch maøu ñoû ñeå choïn cheá ñoä deã hoaëc khoù: (Easy, Hard)
Nhieäm vuï cuûa em laø phaûi nhaáp chuoät vaøo töøng con vaät ñeå ñöa caùc con vaät naøy ñeán ñuùng vò trí maø chuùng soáng ôû trong röøng
- Neáu em ñaët sai thì con vaät noù seõ keâu leân cho em bieát laø em ñaët sai vaø phaûi ñaët laïi vaøo vò trí khaùc.
- Khi khoâng chôi nuõa em nhaáp chuoät vaøo hoäp goã coù bieåu töôïng hình con raén vaø choïn Exit.
KHỐI 4 
Ngày soạn: 9 tháng 12 năm 2012
Ngày dạy: Sáng 12 tháng 12 năm 2012
Bài 2: THỰC HÀNH KHÁM PHÁ RỪNG NHIỆT ĐỚI
I. MỤC TIÊU
	Học sinh nắm được cách chơi và biết thao tác để tham gia trò chơi của phần mềm.
II. CHUẨN BỊ
	Máy tính có cài đặt phần mềm Explores the rain forest
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐ CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
A.Mở đầu 
B.Cơ bản 
* Giới thiệu + ghi lên bảng
* Phổ biến nội dung bài thực hành.
*Thực hành 
- Yêu cầu HS khởi động máy.
Gv yeâu caàu hs môû phaàn meàm khaùm phaù röøng nhieät ñôùi .
GV chia 2-3 hs 1 maùy thöïc haønh thay ñoåi nhau.
GV quan sát nhắc nhở hs khi thực hiện chưa đúng yêu cầu.
C. Củng cố, dặn dò
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc 
- Trật tự theo dõi
- HS quan sát, lắng nghe.
- Chú ý theo dõi, quan sát .
Hs môû phaàn meàm thöïc haønh .
2-3 em ngoài chung 1 maùy vaø laøm theo yeâu caàu.
Hs chuù yù söûa sai khi thöïc hieän 
KHỐI 5 
Ngày soạn: 9 tháng 12 năm 2012
Ngày dạy: Chiều 10, chiều 11 tháng 12 năm 2012
ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG GÕ BÀN PHÍM
I. MỤC TIÊU
HS biết được cách đánh giá kĩ năng gõ bàn phím chính xác thông qua giá trị WPM và tỉ lệ gõ chính xác.
HS có thể sử dụng Mario để thực hiện các bài luyện tập gõ toàn bàn phím và tự kiểm tra, đánh giá kĩ năng gõ bàn phím của mình.
II. CHUẨN BỊ
- SGK, GA, Máy tính và các công cụ hỗ trợ khác
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐ CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
1.Ôn luyện gõ toàn bàn phím bằng phàn mềm Mario.
- Ôn luyện toàn bàn phím mức rời rạc
Nháy chuột chọn mục Lessons -> All keyboard nháy chuột lên khung tranh và gõ chữ xuất hiện trên đường đi của Mario.
- Ôn luyên toàn bàn phím mức gõ các từ đơn giản.
Nháy chuột chọn mục Lessons -> All keyboard nháy chuột lên khung tranh và gõ chữ xuất hiện trên đường đi của Mario.
- Ôn luyện toàn bàn phím ở mức gõ các từ tổng quát.
Nháy chuột chọn mục Lessons -> All keyboard nháy chuột lên khung tranh và gõ chữ xuất hiện trên đường đi của Mario.
2. Đánh giá kĩ năng gõ bàn phím
- Mục đích chính của việc luyện tập gõ bàn phím bằng 10 ngón là khả năng gõ nhanh chính xác.
- Khi ta hoàn thành bài luyện Mario sẽ xuất hiện của sổ thông báo trong đó có hai chỉ số đánh giá chính là WPM và tỉ lệ chính xác.
- WPM số từ gõ chính xác trong một phút.
Tỉ lệ chính xác: được tính bằng tỉ số giữa các kí tự gõ đúng trên tổng số phím đã gõ.
3/ Củng cố, dặn dò
Về nhà làm bài tập SGK trang 77
Ôn lại phần em tập soạn thảo ở chương trình lớp 4 mà em đã được học.
- Thùc hµnh theo nhãm 2 em 1 m¸y më Mario vµ chän bµi häc ®Ó luyÖn tËp.
- Hs chän c¸c bµi tËp thùc hµnh luyÖn theo møc ®é dÔ (møc 1). 
- Hs chän c¸c bµi tËp thùc hµnh luyÖn theo møc ®é khã(møc 2). 
- Hs chän c¸c bµi tËp thùc hµnh luyÖn theo møc ®é khã(møc 3). 
- Hs chän c¸c bµi tËp thùc hµnh luyÖn theo møc ®é khã(møc 4). 
- Hs chän c¸c bµi tËp thùc hµnh luyÖn theo møc ®é khã(møc 5). 
KHỐI 5 
Ngày soạn: 9 tháng 12 năm 2012
Ngày dạy: Sáng 11 tháng 12 năm 2012
THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG GÕ BÀN PHÍM
I. MỤC TIÊU
HS có thể sử dụng Mario để thực hiện các bài luyện tập gõ toàn bàn phím và tự kiểm tra, đánh giá kĩ năng gõ bàn phím của mình.
II. CHUẨN BỊ
- SGK, GA, Máy tính và các công cụ hỗ trợ khác
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HĐ CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
A.Mở đầu 
B.Cơ bản 
* Giới thiệu + ghi lên bảng
* Phổ biến nội dung bài thực hành
*Thực hành 
- Yêu cầu HS khởi động máy.
- GV đi quan sát sửa sai 
	Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh taét phaàn meàm khi khoâng chôi nöõa.
C. Củng cố, dặn dò
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc 
- Trật tự theo dõi
- HS quan sát, lắng nghe
- Hs chän c¸c bµi tËp thùc hµnh luyÖn theo møc ®é dÔ (møc 1). 
- Hs chän c¸c bµi tËp thùc hµnh luyÖn theo møc ®é khã(møc 2). 
- Hs chän c¸c bµi tËp thùc hµnh luyÖn theo møc ®é khã(møc 3). 
- Hs chän c¸c bµi tËp thùc hµnh luyÖn theo møc ®é khã(møc 4). 
- Hs chän c¸c bµi tËp thùc hµnh luyÖn theo møc ®é khã(møc 5). 
 Ngày 10 tháng12 năm 2012
 Kí duyệt của BGH

File đính kèm:

  • docTuan 17(Tin hoc Lop 3,4,5).doc