Giáo án Tin học 6 tiết 56 bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa (tt)

2/ Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản

a/ Trên dòng văn bản.

Hình ảnh được xem như là một kí tự đặc biệt và được chèn ngay tại vị trí con trỏ soạn thảo.

b/ Trên nền văn bản.

Hình ảnh nằm trên nền văn bản và độc lập với văn bản. Hình ảnh được xem như một hình chữ nhật và văn bản bao quanh hình chữ nhật đó.

* Các bước thực hiện:

B1: Nháy chuột trên hình để chọn hình vẽ đó.

B2: Chọn Format\ Picture\ Layout

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 818 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 6 tiết 56 bài 20: Thêm hình ảnh để minh họa (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 28
Ngaøy daïy: 23/03/2015 lôùp 6A1
Tieát: 56
Ngaøy daïy: 23/03/2015 lôùp 6A2
Ngaøy daïy: 28/03/2015 lôùp 6A3
Baøi 20: THEÂM HÌNH AÛNH ÑEÅ MINH HOÏA (TT)
I. MUÏC TIEÂU: 
1. Kieán thöùc: - Biết tác dụng minh hoạ của hình ảnh trong văn bản.
	- Bieát cheøn ñöôïc hình aûnh vaøo vaên baûn
2. Kyõ naêng:
- Thực hiện được các thao tác chèn hình ảnh vào văn bản và chỉnh sửa vị trí của hình ảnh trên văn bản.
3. Thaùi ñoä:	
- Nghieâm tuùc trong giôø hoïc, coù tinh thaàn hoïc hoûi, saùng taïo.
 - Reøn luyeän tính kieân trì trong hoïc taäp, tích cöïc tham gia xaây döïng baøi.
II. CHUAÅN BÒ:
- Chuaån bò cuûa GV: Giaùo aùn, SGK, phoøng maùy...
 - Chuaån bò cuûa HS: SGK, taäp vieát....
III. PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC:
Ñaët vaán ñeà HS thaûo luaän nhoùm. Vaán ñaùp, giaûng giaûi, thuyeát trình
IV. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung ghi baûng
Hoaït ñoäng 1 (10p): Kieåm tra baøi cuõ
GV: Hình aûnh minh hoïa duøng trong vaên baûn nhaèm muïc ñích gì?
GV: Haõy neâu caùc böôùc cheøn hình aûnh vaøo trong vaên baûn?
GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
HS: Traû lôøi
HS phaùt bieåu.
HS: Chuù yù laéng nghe
Hoaït ñoäng 2 (30p): Chèn hình ảnh vào văn bản
GV: Goïi HS ñoïc phaàn 2 SGK.
GV: Giới thiệu cách thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản.
GV: Coù maáy caùch thay ñoåi boá trí hình aûnh treân trang vaên baûn?
GV: Hình aûnh treân doøng vaên baûn ñöôïc xem nhö theá naøo?
GV: Chieáu minh hoïa vaên baûn chöùa hình aûnh naèm treân doøng vaên baûn.
GV: Hình aûnh treân neàn vaên baûn nhö theá naøo?
GV: Chieáu minh hoïa vaên baûn chöùa hình aûnh naèm treân neàn vaên baûn.
GV: Haõy neâu caùc böôùc thay ñoåi boá trí hình aûnh treân vaên baûn. 
GV: Goïi HS nhaän xeùt vaø ruùt ra keát luaän.
GV: Giôùi thieäu theâm caùc kieåu boá trí khaùc vaø nhaán maïnh hai kieåu boá trí ñöôïc söû duïng phoå bieán.
GV: Thao taùc caùc böôùc thay ñoåi boá trí hình aûnh treân vaên baûn. 
HS: Ñoïc noäi dung phaàn 2.
HS: Chuù yù theo doõi.
HS: Phaùt bieåu
SHS: Traû lôøi.
HS: Chuù yù quan saùt.
HS: Phaùt bieåu
HS: Chuù yù theo doõi.
SHS: Traû lôøi.
HS: Chuù yù laéng nghe.
HS: Chuù yù quan saùt ñeå ghi nhôù kieán thöùc.
HS: Quan saùt treân maøn hình.
2/ Thay ñoåi boá trí hình aûnh treân trang vaên baûn
a/ Treân doøng vaên baûn.
Hình ảnh được xem như là một kí tự đặc biệt và được chèn ngay tại vị trí con trỏ soạn thảo. 
b/ Treân neàn vaên baûn.
Hình ảnh nằm trên nền văn bản và độc lập với văn bản. Hình ảnh được xem như một hình chữ nhật và văn bản bao quanh hình chữ nhật đó. 
* Caùc böôùc thöïc hieän:
B1: Nháy chuột trên hình để chọn hình vẽ đó.
B2: Chọn Format\ Picture\ Layout
B3: Chọn cách thể hiện và nháy Ok.
Hoaït ñoäng 4 (5p): Höôùng daãn veà nhaø
GV: Neâu caùc böôùc cô baûn ñeå cheøn hình aûnh.
GV: Em coù theå giaûi thích caùc kieåu boá trí hình aûnh
GV: Veà nhaø hoïc baøi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi SGK. Xem tröôùc baøi thöïc haønh 8: EM “VIEÁT” BAÙO TÖÔØNG.
HS: Phaùt bieåu
HS: Phaùt bieåu
HS: Chuù yù laéng nghe veà nhaø thöïc hieän.
V. RUÙT KINH NGHIEÄM:

File đính kèm:

  • docBai_20_Them_hinh_anh_de_minh_hoa_20150727_111537.doc