Giáo án Phát triển nhận thức 4 tuổi - Hoàng Thị Thanh Huyền - Một số vật nuôi trong gia đình

- Những con vật này được nuôi ở đâu?

- Những con vật này kêu như thế nào?

Những con vật này được nuôi ở trong gia đình đấy, cô con mình cùng tới thăm nhà một bạn nhỏ xem nhà bạn ấy có nuôi những con vật gì nhé!

 

doc4 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 09/05/2015 | Lượt xem: 2530 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Phát triển nhận thức 4 tuổi - Hoàng Thị Thanh Huyền - Một số vật nuôi trong gia đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH
Lĩnh vực
: Phát triển nhận thức
Chủ đề
: Thế giới động vật
Đề tài
: Một số vật nuôi trong gia đình
Đối tượng
: 4 – 5 tuổi
Thời gian
: 25 – 30 phút
Giáo viên
: Phạm Thị Dinh
Ngày
: 8 tháng 11 năm 2013
Người soạn
: Hoàng Thị Thanh Huyền
I/ MỤC ĐÍCH
 1. Ph¸t triÓn nhËn thøc
TrÎ nhËn biÕt ®­îc c¸c vËt nu«i trong gia ®×nh
phËn biÖt ®­îc ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña mét vµi nhãm vËt nu«i
 2. Ph¸t triÓn ng«n ng÷
TrÎ biÕt gäi tªn vµ tr¶ râ rµng c¸c c©u hái cña c« gi¸o 
TrÎ biÕt b¾t ch­íc c¸c tiÕng kªu cña c¸c con vËt
 3. Ph¸t triÓn thÓ chÊt
TrÎ di chuyÓn linh ho¹t nhanh nhÑn khi tham gia trß ch¬i, khi tham gia ch¬i víi c¸c b¹n
4. Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi
TrÎ biÕt phèi hîp víi b¹n khi ch¬i, khi häc
BiÕt yªu quý vµ b¶o vÖ vËt nu«i trong gia ®×nh
 5. Ph¸t triÓn thÈm mü
TrÎ biết yêu quý, bảo vệ c¸c vËt nu«i trong gia ®×nh.
II/ ChuÈn bÞ
Đå dïng cña c«:
Hình ¶nh mét sè vËt trong gia ®×nh
Giáo án điện tử
Tranh để chơi trò chơi
Đồ dïng cña trÎ:
Mò ®éi ®Çu h×nh chã, mÌo, gµ, vÞt,…
III/ TiÕn hµnh
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng 1: Trß chuyÖn
 Xin chào mừng các bạn đến với “Lễ hội hoá trang” của lớp 4 tuổi B2 trường mầm non Phong Châu.
 Tham gia chương trình của chúng ta có sự góp mặt của rất nhiều các cô giáo đến từ trường Đại học Hùng Vương, chúng ta nhiệt liệt chào đón.
Đến với lễ hội hoá trang hôm nay các bạn đã hoá trang thành những con vật gì?
Những con vật này được nuôi ở đâu?
Những con vật này kêu như thế nào?
Những con vật này được nuôi ở trong gia đình đấy, cô con mình cùng tới thăm nhà một bạn nhỏ xem nhà bạn ấy có nuôi những con vật gì nhé!
*Hoạt động 2: nhận biết.
 Xem clip các con vật nuôi trong gia đình
 Trong đoạn clip vừa rồi có rất nhiều các con vật khác nhau, chúng mình cùng xem đây là con vật gì nhé!
 -Giới thiệu về con gà mái: đầu gà, mắt gà, chân gà, than gà,…
 Để trở thành một chú gà trưởng thành trải qua rất nhiều giai đoạn khác nhau, chúng mình cùng quan sát xem chú gà lớn lên như thế nào nhé!
 -Xem clip về sự hình thành và phát triển của con gà.
 Ngoài con gà ra, trong gia đình bạn nhỏ này còn nuôi rất nhiều con vật nữa, chúng mình cùng quan sát xem con vật gì đây?
 -Giới thiệu về con vịt: đầu vịt, hai mắt, thân vịt, chân vịt,…
 -Giới thiệu con chó
 -Giới thiệu con mèo
Ho¹t ®éng 3: So s¸nh
Nhãm vËt nu«i 4 ch©n con chã con mÌo
Gièng nhau: Con chã – con mÌo
Cã 4 ch©n, biÕt ®Î con, sống trªn c¹n
Kh¸c nhau:
Con chã g¸c nhµ, sña g©u g©u
Con mèo biÕt b¾t chuét, kªu meo meo
Nhãm vËt nu«i 2 ch©n con gµ - con vÞt
Gièng nhau: con gµ - con vÞt
Cã 2 ch©n, biÕt ®Î trøng
Kh¸c nhau:
Con gµ
 trèng g¸y ß ã o, cã mµo ®á
Con gµ m¸i kªu côc ta côc t¸c sèng ë trªn c¹n
Con vÞt ch©n cã mµng b¬i ®­îc d­íi n­íc kªu c¹c c¹c
Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i
“Cùng chơi với con vật yêu bé thích”
*luật chơi:
C« h¸t hÕt mét bµi bÊt kú ®éi b¹n gµ vÒ ®óng nhµ h×nh trßn, ®éi vÞt vÒ nhµ h×nh vu«ng, ®éi chã vÒ nhµ h×nh trßn, ®éi mÌo vÒ nhµ h×nh vßm
KÕt thóc: c« nhËn xÐt, khen th­ëng, söa sai nh¾c nhë trÎ
Cho trÎ vÒ c¸c gãc vÏ c¸c vËt nu«i trong gia ®×nh
Ho¹t ®éng cña trÎ
Trẻ vỗ tay
Trẻ trả lời
Trong gia đình
Trẻ trẻ lời
Con gµ m¸i
Con vÞt
trÎ tr¶ lêi
trÎ thùc hiÖn

File đính kèm:

  • docMot so vat nuoi trong gia dinh.doc
Giáo án liên quan