Giáo án Lớp Lá - Tuần 22 – Chủ đề nhánh: Một số loại cây

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY

Chủ đề nhánh : Một số loại cây

I.CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY :

-Trò chuyện với trẻ về một số loại cây, ích lợi của cây đối với đời sống con người và con vật, môi trường sống của cây

- Hướng trẻ chú ý đến góc chủ đề

- Chơi tự do ở các góc

- Tập thể dục với bài hát “Sắp đến tết rồi”

II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜ I:

Trò chuyện về các món ăn nấu từ hạt, quá tringf phát triển của cây.

- Trò chơi: Kéo co

- Trò chơi: Gieo hạt

- Nhặt hoa, lá, giấy làm ambum, thiếp chúc mừng

- Chơi với thiết bị đồ chơi ngoài trời.

 

doc18 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 29/03/2017 | Lượt xem: 1125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp Lá - Tuần 22 – Chủ đề nhánh: Một số loại cây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ồ chơi gọn gàng ở các góc
- Nêu gương cuối tuần
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Thứ 02 ngày 13 tháng 2 năm 2012
Chủ đề nhánh : Một số loại cây
I.CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY :
-Trò chuyện với trẻ về một số loại cây, ích lợi của cây đối với đời sống con người và con vật, môi trường sống của cây
- Hướng trẻ chú ý đến góc chủ đề
- Chơi tự do ở các góc
- Tập thể dục với bài hát “Sắp đến tết rồi”
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜ I:
- Dạo chơi sân trường, quan sát thời tiết, lao động nhặc lá khô ở sân trường.
- Quan sáy cây xanh, chăm sóc cây
- Hát “ Em yêu cây xanh”
- Trò chơi “ Cây cao cỏ thấp”
- Chơi với nước – cát.
III. HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH:
 Môn: MTXQ
 Đề tài: Cây xanh và môi trường sống
1.Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ biết cây xanh có nhiều ích lợi đối với đời sống con người (cho gỗ, hoa ,qủa, rau, bóng mát và làm cho môi trường thêm sạch)
- Trẻ biết qúa trình phát triển lớn lên và những điều kiện để cây phát triển 
+ Đất xốp , nước , ánh nắng , sự chăm sóc của con người 
- Trẻ phân loại cây theo ích lợi, cây cho gỗ,cây cho hoa, qủa, cây để trang trí làm cảnh 
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ , cung cấp vốn từ: Xanh tươi, xum xuê, tỏa bóng mát, vươn lên.
- GD trẻ muốn có nhiều cây xanh phải trồng cây , chăm sóc ,bảo vệ không bẻ cành 
2. CHUẨN BỊ :
- Trước giờ hoạt động cô tổ chức cho trẻ quan sát các cây xanh trong sân trường, khảo sát các bộ phận của cây
- 2 mầm đất gieo hạt (tưới nước, không tưới nước) cô và cháu thực hiện trước đó 1 tuần và bảng kết qủa 
- Giấy, 4 hộp bút màu ( A3 4 tờ)
- Hình các loại cây cho hoa , gỗ, rau, bóng mát do cháu tự sưu tầm 
3. Tiến hành
Hoạt động 1: Cây lớn lên nhờ đâu?
- Cho trẻ hát bài “Em yêu cây xanh”
. Các con vừa hát bài hát nói về gì?
. Con biết gì về cây xanh?
. Con biết được những loại cây nào?- Trẻ nói cây nào cô cho phân tích :
VD: Cây bàng là loại cây gì? Cây bàng có đặc điểm gì lạ không?
- Tương tự cho trẻ nhận xét 1 số loại cây khác
. Tất cả các loại cây con vừa kể đều có chung đặc điểm gì?. Ta gọi chung chúng là gì?
. Nếu không có cây xanh thì sao?. Vậy ta làm gì để có nhiều cây xanh?
. Hôm trước cô và các con đã làm thí nghiệm về những gì?
- Cô đem 2 mầm hạt đã thí nghiệm ra. Con có nhận xét gì về mâm hạt này không ?
. Nếu mình trồng thêm một thờigian nữa sẽ như thế nào?
- Con so sánh 2 mầm đậu này ,con thấy như thế nào?
. Vì sao lại như vậy ?. Vậy cây cần gì để lớn ?
-> Để cây lớn và phát triển tốt cần phải có: đất xốp , nước , ánh nắng , và sự chăm sóc của con người
Hoạt động 2: TC “Tìm bạn thân”
- Mỗi bạn đã sưu tầm cho mình một hình cây xanh con hãy tìm bạn cầm hình cây xanh có cùng ích lợi với nhau. 
. Cháu tìm bạn có càm hình cây có cùng ích lợi đứng chung 1 nhóm, sau đó gắn theo ký hiệu từng nhóm
Cháu gắn lên bảng những cây có cùng ích lợi theo nhóm)
+ Cây cho gỗ 	+ Cây cho hoa
+ Cây cho bóng mát	+ Cây cảnh
Cô và cháu cùng kiểm tra 
Hoạt động 3: Bé làm họa sĩ
- Bây giờ , mình về chỗ các con vẽ cây xanh & những gì mà cây cần để lớn lên và phát triển tốt
IV HOẠT ĐỘNG GÓC:
 * Góc phân vai (Góc trọng tâm) bác cấp dưỡng, Cửa hàng 
* Xây vườn cây ăn quả.
* Vẽ - tô màu, xé, cắt dán, nặn rau, củ , quả, 
* Xem tranh, sách truyện, làm ambum về chủ đề rau, củ, quả...
V HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
 - Đọc một số bài thơ, đồng dao về chủ đề.
- Cho trẻ xem tranh.
- Giải câu đố về chủ đề.
VI. VỆ SINH TRẢ TRẺ
- Cô làm vệ sinh cá nhân cho trẻ
- Cô trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về hoạt động trong ngày của trẻ
VI. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT
1. Đánh giá kết quả đạt được sau khi tổ chức các hoạt động trong ngày:
a/ Nội dung chưa dạy được và lý do: 
................................................................................................................................................................................................................................................................................
b/ Những trẻ có biểu hiện đặc biệt
........
 Ý kiến của tổ chuyên môn 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Thứ 3 ngày 14 tháng 02 năm 2012
Chủ đề nhánh : Một số loại cây
I.CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY :
-Trò chuyện với trẻ về một số loại cây, ích lợi của cây đối với đời sống con người và con vật, môi trường sống của cây
- Hướng trẻ chú ý đến góc chủ đề
- Chơi tự do ở các góc
- Tập thể dục với bài hát “Sắp đến tết rồi”
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜ I:
- Quan sát cây, chơi dưới góc cây. Trò chuyện về ích lợi và điều kiện sống của cây, cây có ảnh gì đếm môi trường
- Trò chơi: lá nào cây ấy
- Trò chơi: Cây cao cỏ thấp.
- Nhặt hoa, lá, giấy làm đồ chơi.
- Chơi với thiết bị đồ chơi ngoài trời.
III. HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH:
 Môn: LQVT
 Đề tài:Tạo mối quan hệ hơn kém nhau trong phạm vi 9
1. Mục đích yêu cầu:
- Treû bieát laäp moái quan heä hôn keùm trong phaïm vi 9
- Giaùo duïc treû ham thích hoïc toaùn
- Reøn kyõ naêng ñeám soá löôïng9 vaø vieát soá 9
2. Chuẩn bị :
* Phöông phaùp: Quan saùt, phaân tích, so saùnh, thöïc haønh
* Ñoà duøng: 9 quaû xoaøi, 9 quaû na, 9 quaû maän chöõ soá töø 1-9
-Tranh caùc loaïi caây, quaû coù soá löôïng 8-9 gaén ôû xung quanh lôùp
- Buùt chì, buùt maøu ñuû cho treû
-Moãi treû 9 quaû xoaøi, 9 quaû maän
3.Tiến hành :
a. Mở đầu hoạt động:
 *Hoaït ñoäng 1: Haùt baøi “ Quaû gì”
- Troø chuyeän veà moät soá caây quaû
* Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñeám soá löôïng trong phaïm vi 9
- Cho treû tìm xung quanh lôùp coù ñoà duøng ñoà chôi gì coù soá löôïng 9 chæ ñeám vaø gaén chöõ soá töông öùng.
- Chôi haùi quaû boû gioû 9 laàn. 
*Hoaït ñoäng 3: Laäp moái quan heä hôn keùm trong phaïm vi 9
-Coâ ñaãn daét vaøo vaø cho chaùu leân gaén 9 quaû maän leân baûøng
- Lôùp, toå, caù nhaân ñeám
-Cho treû gaén tieáp nhoùm quaû xoaøi leân baûng coù soá löôïng 7 vaø ñeá
-Sosaùnh 2 nhoùm, nhoùm naøo nhieàu, nhoùm naøo ít, ít hôn maáy, nhieàu hôn maáy
-Muoán 2 nhoùm ñeàu coù soá löôïng laø 7 ta phaûi laøm sao?
-Muoán 2 nhoùm ñeàu coù soá löôïng laø 9 ta phaûi laøm theá naøo?
 Cho treû leân gaén theâm vaøo
- Lôùp ñoïc7 theâm 2 laø 9
	-Tieáp theo caùc nhoùm khaùc coâ laøm töông töï
	-Ñeå chæ moãi nhoùm coù soá löôïng 9 coâ phaûi ñaët chöõ soá maáy ñeå töông öùng?
-Lôùp ñeám xuoâi , ngöôïc ruùt xuoáng vaø gaén soá töông öùng vaøo
-Lôùp ñoïc daãy soá töï nhieân
- Lieân heä thöïc teá
* Hoaït ñoäng 4: Luyeän taäp, troø chôi
- Chôi xeáp ñoà duøng theo yeâu caàu cuûa coâ vaø ñeám
- Chôi thi ñua 2 ñoäi leân taëng quaø cho baïn buùp beâ
- Chôi trong vôû toaùn
* Keát thuùc : Lôùp ñoïc thô “ hoa keát traùi”
IV HOẠT ĐỘNG GÓC: 
* Góc học tập: (Góc trọng tâm) luyện tập cách đếm trên các đối tượng bằng các hướng khác nhau. Phân loại theo 2-3 dấu hiệu chung cho trước. 
*Góc phân vai - Gia đình - cửa hàng, 
* Xây công viên
* Xem tranh, sách truyện
* Chăm sóc cây xanh...ở góc thiên nhiên.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
- Làm bài tập trong vở LQVT
- Chơi tự do ở các góc.
- Vệ sinh trả trẻ.
VI. VỆ SINH TRẢ TRẺ
- Cô làm vệ sinh cá nhân cho trẻ
- Cô trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về hoạt động trong ngày của trẻ
VI. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT
1. Đánh giá kết quả đạt được sau khi tổ chức các hoạt động trong ngày:
a/ Nội dung chưa dạy được và lý do: 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b/ Những trẻ có biểu hiện đặc biệt
............ 
 Ý kiến của tổ chuyên môn 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Thứ 04 ngày 15 tháng 02 năm 2012
Chủ đề nhánh : Một số loại cây
I.CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY :
-Trò chuyện với trẻ về một số loại cây, ích lợi của cây đối với đời sống con người và con vật, môi trường sống của cây
- Hướng trẻ chú ý đến góc chủ đề
- Chơi tự do ở các góc
- Tập thể dục với bài hát “Sắp đến tết rồi”
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜ I: 
- Quan sát thời tiết, tập tưới cây, chăm sóc cây cối, nhặc hột hạt dưới góc cây ở sân trường để chơi.
- Hát, đọc thơ, đồng dao về chủ đề.
- Trò chơi: “Lá nào cây đó”
- Trò chơi: cây cao cỏ thấp
- Nhặt hoa, lá, giấy làm đồ chơi.
- Chơi với thiết bị đồ chơi ngoài trời.
- Vẽ hình trên sân
III. HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH:
 Môn: Thể dục
 Đề tài: Ném bóng và bắt bóng khoảng cách 3m
1. Mục đích yêu cầu 
- Trẻ biết ném bóng cho bạn và bắt bóng bằng 2 tay ở khoảng cách 3m 
- Phát triển tố chất bền bỉ, nhanh nhẹn, khéo léo, dẻo dai.
- Giáo dục trẻ biết cố gắng, nhanh nhẹn tự tin, chú ý cao cùng tham gia luyện tập.
2. CHUẨN BỊ :
Đồ dùng : - Bóng, băng đĩa
Địa điểm : sân trường.
3.Tiến hành :
* Hoạt động 1 : Khởi động
Đi các kiểu chân : đi nhón gót, kiễng chân, đi bằng mé chân, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm (kết hợp nhạc)
* Hoạt động 2 : Bài tập phát triển chung
Tay 2 : Tay đưa ra trước lên cao.
Chân 3 : Đứng đưa chân ra phía trước lên cao (TT)
Bụng 1 : Đứng cúi gập người về trước, tay chạm mũi chân.
Bật 2 : Bật tách khép chân.
Hôm nay mình cùng thực hiện động tác ném bóng cho bạn và bắt bóng bằng 2 tay ở khoảng cách 3m 
Cô làm mẫu và giải thích :
Sau đó cô cho trẻ lên thực hiện cả lớp cô quan sát chú ý sữa sai cho trẻ, động viên khuyến khích trẻ.
- Lần 2 cô cho trẻ chơi theo nhóm
Trò chơi vận động : “ Tung bong ” Cô tổ cho trẻ chơi theo hình thức thi đua
* Hoạt động 3 : Hồi tĩnh 
- Trẻ đi nhẹ nhàng hít thở thả lỏng tay chân
 Môn :TẠO HÌNH 
 Đề tài : Đề tài : Vẽ vườn cây ăn quả
1. Mục đích yêu cầu:
- Treû bieát söû duïng caùc kyõ naêng veõ ñeå veõ ñöôïc vöôøn caây aên quaû
- Reøn caùc kyõ naêng veõ cho treû
-Giaùo duïc treû bieát chaêm soùc vaø baûo veä caùc loaïi caây
2. Chuaån bò:
* Ñoà duøng phöông tieän : 4 Tranh veõ veà vöôøn caây aên quaû
- Vôû veõ, buùt chì, buùt maøu 
 * Phöông phaùp: Quan saùt, ñaøm thoaïi, thöïc haønh
3. Tiến hành :
a. Mở đầu hoạt động
*Hoaït ñoäng 1: Lôùp ñoïc baøi thô “caây daây leo”
- Troø chuyeän veà thöïc vaät
* Hoaït ñoäng 2: 
- Coâ laàn löôït cho treû xem tranh vaø ñaøm thoaïi theo tranh
- Coâ giôùi thieäu baøi
* Hoaït ñoäng 3:
- Treû thöïc hieän coâ ñi quan saùt nhaéc nhôû ñoäng vieân treû
* Hoaït ñoäng 4:
- Tröng baøy saûn phaåm - nhaän xeùt saûn phaåm
*Keát thuùc tieát hoïc: Haùt baøi “ em yeâu caây xanh”
IV HOẠT ĐỘNG GÓC:
 * Góc nghệ thuật (góc trọng tâm) Vẽ - cắt dán, tô màu, nặn, xếp hình... làm thiệp chúc mừng xuân
* Góc phân vai:- cửa hàng , gia đình
 * Xây vườn cây ăn quả.
* Xem tranh, sách truyện, tìm chữ cái đã học trong từ 
* Chăm sóc cây ở góc thiên nhiên
.V.HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
 - Nặn rau – củ -quả.
- Tập một số bài hát, bài thơ về chủ đề.
- Giải câu đố về ngày tết
Tập một số bài hát, bài thơ về chủ đề.
VI. VỆ SINH TRẢ TRẺ
- Cô làm vệ sinh cá nhân cho trẻ
- Cô trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về hoạt động trong ngày của trẻ
VI. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT
1. Đánh giá kết quả đạt được sau khi tổ chức các hoạt động trong ngày:
a/ Nội dung chưa dạy được và lý do: 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b/ Những trẻ có biểu hiện đặc biệt
............ 
 Ý kiến của tổ chuyên môn 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Thứ 05 ngày 16 tháng 02 năm 2012
Chủ đề nhánh : Một số loại cây
I.CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY :
-Trò chuyện với trẻ về một số loại cây, ích lợi của cây đối với đời sống con người và con vật, môi trường sống của cây
- Hướng trẻ chú ý đến góc chủ đề
- Chơi tự do ở các góc
- Tập thể dục với bài hát “Sắp đến tết rồi”
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜ I:
Trò chuyện về các món ăn nấu từ hạt, quá tringf phát triển của cây.
- Trò chơi: Kéo co
- Trò chơi: Gieo hạt
- Nhặt hoa, lá, giấy làm ambum, thiếp chúc mừng
- Chơi với thiết bị đồ chơi ngoài trời. 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Thứ 2 ngày tháng 2 năm 2012
Chủ đề nhánh : MỘT SỐ LOẠI CÂY
I. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY :
Đón trẻ, trò chuyện, điểm danh:
 - Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp và các hoạt động, trong ngày của trẻ như học tập, sức khoẻ
- Trò chuyện với trẻ về các loài cây xanh trong trường bé
- Kiểm tra theo tổ
Thể dục sáng
- Tập theo nhạc
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan sát thiên nhiên
- Cho trẻ dạo quanh sân trường quan sát thiên nhiên thời tiết, quan sát cây xanh, và các loài hoa. 
 - Dao chơi sân trường, quan sát thòi tiết lao động nhặt lá vàng rơi
- Trò chuyện theo chủ điểm, hát đọc thơ 
 2. Chơi trò chơi :
a. Trò chơi vận động : “ Cây cao cỏ thấp”
c. Trò chơi tự do: chơi với thiết bị đồ chơi ngoài trời
III. HOẠT ĐỘNG CÓ CHUNG
MÔN: MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
 Đề tài: KHÁM PHÁ CÂY CÀ PHÊ
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết gọi tên nhận biết đặc điểm nổi bật của cây cà phê 
- Rèn kỷ năng quan sát và ghi nhớ
- Giáo dục trẻ lợi ích của cây cà phê đối với đời sống con người. 
2. Chuaån bò:
 - Ñoà duøng: cà phê bột, cà phê phin pha sẵn 
 - Giaáy buùt chì, buùt maøu. 
 - Tranh cây cà phê
3. Tiến hành :
a. Mở đầu hoạt động:
* Hoaït ñoäng 1. 
- Cho trẻ ngửi cà phê bột trong hộp kín. Đố trẻ xem các con ngửi thây mùi gì?
* Hoaït ñoäng 2.
- Coâ cho treû xem moät soá hình ảnh về cây cà phê coâ ñaõ chuaån bò.
- Treû quan saùt goïi teân, neâu ñaëc ñieåm cuûa từng bộ phận giai đoạn của cây cà phê.
- Cho trẻ quan sát hình ảnh người nông dân chăm sóc: tưới nước ,bón phân, bẻ cành, thu hoạch...
- Nhà máy chế biến cà phê 
- Cuï theå baèng caùc giaùc quan sôø, nhìn, ngöûi 
- Cho trẻ nếm thử cà phê có đường và cà phê không đường
- Pha chế cà phê cho trẻ quan sát quy trình thành bột cà phê , pha ra thành ly cà phê....
- Treû nhaän xeùt
*Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp troø chôi
- Chia trẻ thành ba đội vận chuyển cà phê về kho. Di qu đường dích dac đội nào vận chuyển được nhiều và nhanh sẽ thắng
* Keát thuùc : Lôùp nghe haùt baøi “ Ly cà phê Ban Mê”
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
*góc phân vai: bác cấp dưỡng , cửa hàng
* Goùc hoïc taäp: Gheùp hình, toâ maøu tranh các loại rau
* Goùc ngheä thuaät: Hát, múa,Veõ, toâ maøu, các loại rau
* Goùc xaây döïng: Xaây vườn rau
* Góc phân vai: Cửa hàng bán rau
* Khám phá khoa học: Tưới rau
- Cô cho trẻ tự thoả thuận vai chơi và bổ sung thêm đồ chơi ở các góc, hướng dẫn trẻ chơi. Sau buổi chơi cô mời trẻ lên giới thiệu công trình của nhóm. Sau đó cô nhận xét khuyến khích trẻ.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Cho trẻ ăn xế, vệ sinh cá nhân cho trẻ
- Đọc một số bài thơ đồng dao về chủ đề
VI. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT
1. Đánh giá kết quả đạt được sau khi tổ chức các hoạt động trong ngày:
a/ Nội dung chưa dạy được và lý do: 
......................................................................................................................................................................................................................................................
b/ Những trẻ có biểu hiện đặc biệt
..
 Ý kiến của tổ chuyên môn
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Thứ 05 ngày 16 tháng 02 năm 2012
Chủ đề nhánh : Một số loại cây
I.CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY :
-Trò chuyện với trẻ về một số loại cây, ích lợi của cây đối với đời sống con người và con vật, môi trường sống của cây
- Hướng trẻ chú ý đến góc chủ đề
- Chơi tự do ở các góc
- Tập thể dục với bài hát “Sắp đến tết rồi”
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜ I:
Trò chuyện về các món ăn nấu từ hạt, quá tringf phát triển của cây.
- Trò chơi: Kéo co
- Trò chơi: Gieo hạt
- Nhặt hoa, lá, giấy làm ambum, thiếp chúc mừng
- Chơi với thiết bị đồ chơi ngoài trời.
III. HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH:
 Môn: LQCC
 Đề tài: TẬP TÔ CHỮ P-Q
1. Mục đích yêu cầu:
-Treû phaùt aâm chính xaùc nhoùm chöõ p -q, bieát tö theá ngoài, caàm buùt ñeå vieát , toâ chöõ p-q vaø toâ maøu tranh
-Treû chuù yù vaø höùng thuù hoïc
-Reøn kyõ naêng vieát , toâ chöõ vaø toâ maøu
2. Chuẩn bị :
- Ñoà duøng: Quaû kheá, quaû döa haáu, , vieát chöõ caùi coøn thieáu, 
- 8 voøng theå duïc
- Theû chöõ p -q , tranh toâ maãu cuûa coâ
- Vôû, buùt chì, buùt maøu
3.Tiến hành :
a. Mở đầu hoạt động: 
 Haùt baøi “ hoa keát traùi”
- Troø chuyeän veà moät soá loại hoa
*Hoaït ñoäng 1 : Luyeän phaùt aâm ,troø chôi
-Coâ treo chöõ caùi p -q leân baûng cho treû phaùt aâm
- Chôi vieát chöõ caùi coøn thieáu döôùi tranh 
*Hoaït ñoäng 2: Toâ chöõ p - q
-Giô tranh maãu leân baûng hoûi treû noäi dung tranh vaø toâ maãu
-Coâ vöøa toâ vöøa phaân tích
 -Treû thöïc hieân coâ ñi quan saùt, nhắc trẻ nhồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách.
- Sau khi trẻ tô xong cô chọn 1 số bài để nhận xét ,nhắc nhỡ để làn sau trẻ tô, viết đẹp hơn
* Keát thuùc lôùp haùt baøi “ maøu hoa”
IV HOẠT ĐỘNG GÓC:
 * Góc thư viện (Góc trọng tâm) - Xem tranh, sách, kể chuyện theo tranh về chủ đề, tìm chữ cái trong từ.
* Góc phân vai – Gia đình - Cửa hàng ăn uống 
* Xây vườn cây ăn quả.
HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 
- Xem tranh, ảnh về chủ đề.
- giải câu đố về rau- củ- quả
VI. VỆ SINH TRẢ TRẺ
- Cô làm vệ sinh cá nhân cho trẻ
- Cô trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về hoạt động trong ngày của trẻ
VI. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT
1. Đánh giá kết quả đạt được sau khi tổ chức các hoạt động trong ngày:
a/ Nội dung chưa dạy được và lý do: 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b/ Những trẻ có biểu hiện đặc biệt
............ 
 Ý kiến của tổ chuyên môn 
III. HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH:
 Môn: LQCC
 Đề tài: TẬP TÔ CHỮ P-Q
1. Mục đích yêu cầu:
-Treû phaùt aâm chính xaùc nhoùm chöõ p -q, bieát tö theá ngoài, caàm buùt ñeå vieát , toâ chöõ p-q vaø toâ maøu tranh
-Treû chuù yù vaø höùng thuù hoïc
-Reøn kyõ naêng vieát , toâ chöõ vaø toâ maøu
2. Chuẩn bị :
- Ñoà duøng: Quaû kheá, quaû döa haáu, , vieát chöõ caùi coøn thieáu, 
- 8 voøng theå duïc
- Theû chöõ p -q , tranh toâ maãu cuûa coâ
- Vôû, buùt chì, buùt maøu
3.Tiến hành :
a. Mở đầu hoạt động: 
 Haùt baøi “ hoa keát traùi”
- Troø chuyeän veà moät soá loại hoa
*Hoaït ñoäng 1 : Luyeän phaùt aâm ,troø chôi
-Coâ treo chöõ caùi p -q leân baûng cho treû phaùt aâm
- Chôi vieát chöõ caùi coøn thieáu döôùi tranh 
*Hoaït ñoäng 2: Toâ chöõ p - q
-Giô tranh maãu leân baûng hoûi treû noäi dung tranh vaø toâ maãu
-Coâ vöøa toâ vöøa phaân tích
 -Treû thöïc hieân coâ ñi quan saùt, nhắc trẻ nhồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách.
- Sau khi trẻ tô xong cô chọn 1 số bài để nhận xét ,nhắc nhỡ để làn sau trẻ tô, viết đẹp hơn
* Keát thuùc lôùp haùt baøi “ maøu hoa”
IV HOẠT ĐỘNG GÓC:
 * Góc thư viện (Góc trọng tâm) - Xem tranh, sách, kể chuyện theo tranh về chủ đề, tìm chữ cái trong từ.
* Góc phân vai – Gia đình - Cửa hàng ăn uống 
* Xây vườn cây ăn quả.
HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 
- Xem tranh, ảnh về chủ đề.
- giải câu đố về rau- củ- quả
VI. VỆ SINH TRẢ TRẺ
- Cô làm vệ sinh cá nhân cho trẻ
- Cô trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về hoạt động trong ngày của trẻ
VI. ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT
1. Đánh giá kết quả đạt được sau khi tổ chức các hoạt động trong ngày:
a/ Nội dung chưa dạy được và lý do: 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b/ Những trẻ có biểu hiện đặc biệt
............ 
 Ý kiến của tổ chuyên môn 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY
Thứ 06 ngày 17 tháng 02 năm 2012
Chủ đề nhánh : Một số loại cây
I.CÁC HOẠT ĐỘNG TRO

File đính kèm:

  • doctg_tv.doc