Giáo án Lớp Lá - Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ - Chủ đề: Tết và mùa xuân - Hoạt động: Tạo hình - Đề tài: Vẽ lọ hoa và hoa

Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận tranh gợi ý.

- Cụ phát tranh cho các nhóm quan sát và thảo luận

* Nhãm 1: Tranh hoa cúc:

- Các con quan sát ttranh xé dán hoa gì đây ?

- Hoa cúc của cô được xé dán như thế nào ?

- Cánh hoa như thế nào ? cành, lá ra sao ?

* Nhãm 2: Tranh hoa hồng.

- Các con quan sát tranh xé dán hoa gì nữa đây?

- Bøc tranh hoa hồng được xé dán như thế nào ?

- Cánh hoa hồng như thế nào ?

- Nhụy hoa , cánh, lá, cành ra sao ?

* Tương tự: nhãm 3 quan sát tranh hoa đào?

- Các con thấy hoa đào thường nở vào mùa nào ?

- Bức tranh hoa đào của cô được xé dán như thế nào ?

 

doc8 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 31/03/2017 | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp Lá - Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ - Chủ đề: Tết và mùa xuân - Hoạt động: Tạo hình - Đề tài: Vẽ lọ hoa và hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n dù thi
Gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn chu kú: 2015 – 2017
--------------------------------------------
LÜnh vùc ph¸t triÓn thÈm mÜ
Chñ ®Ò: TÕt vµ mïa xu©n
Ho¹t ®éng: T¹o h×nh 
§Ò tµi: VÏ lä hoa vµ hoa
§èi t­îng: TrÎ 5 - 6 tuæi
Líp: 5B
Ng­êi so¹n và thùc hiÖn: Sè b¸o danh: 23
Ngày soạn: 21/01/2015
Ngày dạy: TiÕt thø 3, s¸ng ngày 30/01/2015 
I. Môc ®Ých yªu cÇu:
1. KiÕn thøc: 
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng đã học để vẽ lọ hoa và hoa với nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau ( hoa cánh tròn, hoa cánh dài )
- BiÕt nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh vµ cña b¹n
2. Kỹ năng: 
- Luyện kỹ năng xé lượn tròn, xé cong, xé dải, xé vụn để tạo thành hoa.lá, thân.
- Kỹ năng phết hồ vµo mÆt tr¸i và bố cục tranh cân đối hài hòa.
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc trÎ cÈn thËn, kiªn nhÉn, biÕt chia sÎ kinh nghiÖm víi b¹n bÌ ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm vµ b¶o vÖ s¶n phÈm cña m×nh và cña b¹n.
- BiÕt yªu quý vµ ch¨m sãc, b¶o vÖ hoa.
II, ChuÈn bÞ
§å dïng cña c«
§å dïng cña trÎ
- 3 tranh mÉu (Tranh hoa ®µo, hoa cóc, hoa hồng). 3 hộp quà.mô hình về vườn hoa mùa xuân.
- §µn organ ghi nh¹c ®Öm bµi “Mïa xu©n”; bµi “hoa trong v­ên"
- gi¸ t¹o h×nh
- Hå d¸n, kh¨n lau tay, ræ, giÊy mµu, giấy A4 hoặc vở tạo hình.
III, TiÕn hµnh
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1, Ho¹t ®«ng 1: G©y høng thó- giíi thiÖu bµi. (2 - 3 phót)
- C« ®ãng c« hao mïa xu©n ®i tõ ngoµi vµo: C« mïa xu©n chµo c¸c con.
- ¤i ! mïa xu©n ®Ñp qu¸, tr¨m hoa ®ua në..
- C« ch¸u m×nh cïng ca vang bµi h¸t "Mïa xu©n". C« mïa xu©n tÆng cho c¸c con 1 v­ên hoa ®Ñp. C¸c con thÊy cã nh÷ng lo¹i hoa g× ?
. C« ®µm tho¹i víi trÎ vÒ c¸c lo¹i hoa trong v­ên. 
- C¸c con thÊy hoa trong v­ên cã ®Ñp kh«ng
- Trong vườn hoa có những loại hoa gì?
- Hoa th­êng dïngđể làm gì?
- ĐÓ trang trÝ vµ ®Ó tÆng nhau trong dÞp lÔ héi và ngày tết.
- Hôm nay cô còn có một món quà dành tặng các con, chúng mình cùng nhìn xem cô có cái gi ?
2. Hoạt động 2: Quan s¸t vµ th¶o luËn tranh gợi ý.
- Cô ph¸t tranh cho c¸c nhãm quan s¸t vµ th¶o luËn
* Nhãm 1: Tranh hoa cúc:
- C¸c con quan s¸t ttranh xé dán hoa gì đây ?
- Hoa cúc của cô được xé dán như thế nào ?
- Cánh hoa như thế nào ? cành, lá ra sao ?
* Nhãm 2: Tranh hoa hồng.
- C¸c con quan s¸t tranh xé dán hoa gì nữa đây?
- Bøc tranh hoa hồng được xé dán như thế nào ?
- Cánh hoa hồng như thế nào ?
- Nhụy hoa , cánh, lá, cành ra sao ?
* Tương tự: nhãm 3 quan sát tranh hoa đào?
- Các con thấy hoa đào thường nở vào mùa nào ?
- Bức tranh hoa đào của cô được xé dán như thế nào ?
- Hôm nay cô sẽ mở hội thi “ bé Khéo tay” xé dán bức tranh thật đẹp về các loại hoa trang trí trong ngày tết nhé.
* Cho trẻ nêu ý định của mình:
- Đến với hội thi này các con sẽ xé dán những loại hoa gì ? Con sẽ xé dán như thế nào? Cánh hoa ra sao ? Khi xé dán chúng mình phải ngồi như thế nào? Phệt hồ và dán ra sao ?
- Cô chúc cho tất cả cá bạn đều thành công tốt đẹp.
3. Hoạt động 3: Trẻ thực hiện.
- Nhắc trẻ tư thế ngồi, cách dán, dán theo vệt chấm hồ, sắp xếp bố cụ tranh. Cô bao quát, gợi ý, giúp trẻ hoàn thành tranh, động viên giúp đỡ trẻ khi trẻ còn lúng túng, (mở đàn bµi "mµu hoa"
4. Hoạt động 4: Trưng bày và Nhận xét sản phẩm.
- Héi thi đã kết thúc ban tổ chức mời các thÝ sinh ®em tranh vÒ phßng triÓn l·m. TrÎ võa ®i võa ®äc bµi th¬ "TÕt ®ang vµo nhµ".
- C« cho trÎ nhËn xÐt tranh:
- Con thÝch bøc tranh nµo ? v× sao ?
- Cho 3-4 trẻ lên chọn tranh và giới thiệu tranh. Cô cho trẻ đặt tên cho bức tranh của mình.
- Cô nhận xét chung.
- Nh÷ng bøc tranh nµy chóng m×nh sÏ trang trÝ trong nh÷ng ngµy nµo ?
- C¸c thÝ đã xé dán được những bức tranh thật đẹp. Bây giờ ban tæ chøc sÏ mêi nh÷ng thÝ sinh ®¹t gi¶i lªn nhËn phÇn th­ëng.
- Hoa kh«ng nh÷ng ®Ó trang trÝ mµ ®Ó cã nhiÒu hoa ®Ñp th× chóng m×nh sÏ ph¶i lµm g× ?
- Cho trÎ cïng ra v­ên trång hoa.
* Kết thúc: - Cho trẻ hát bài “Hoa trong v­ên”.
- c¶ líp h¸t cïng c«
-TrÎ trả lời
- Trang trí, lễ, tết.
- trẻ trả lời trẻ trẻ lời câu hỏi.
- Trẻ quan sát và nhận xét tranh.
- Hoa cúc.
- Cho 2-3 trẻ kể.
- Hoa hồng.
- §¹i diÖn nhãm hoa hång trả lời.
- Hoa đào.
- cánh hoa tròn, màu hồng.
- 3-4 trẻ nêu ý định của mình.
- Trẻ thực hiện xé dán hoa.
- Trẻ trưng bày tranh của mình
- 3 - 4 trẻ nhận xét bức tranh
3 -4 trẻ tự giới thiệu sản phẩm của mình và đặt tên cho bức tranh
- Trẻ lên nhận quà
Gi¸o ¸n dù thi
Gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn chu kú: 2015 – 2017
--------------------------------------------
LÜnh vùc ph¸t triÓn thÈm mÜ
Chñ ®Ò: TÕt vµ mïa xu©n
Ho¹t ®éng: ©m nh¹c 
NDTT: VËn ®éng theo nhÞp: S¾p ®Õn tÕt råi 
NDKH: Nghe h¸t : Ngµy tÕt quª em
Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt
§èi t­îng: TrÎ 3 - 4 tuæi
Líp: 3B
Ng­êi so¹n và thùc hiÖn: Sè b¸o danh: 23
Ngày soạn: 21/01/2015
Ngày dạy: TiÕt thø 1, chiÒu ngày 28/01/2015 
I . Môc ®Ých yªu cÇu :
1. KiÕn thøc:
- TrÎ biÕt h¸t kÕt hîp víi vç tay theo nhÞp bµi h¸t: “S¾p ®Õn tÕt råi” nhÞp nhµng vµ nhí tªn bµi h¸t, tªn vËn ®éng.
- TrÎ høng thó nghe c« h¸t bµi: “Ngµy tÕt quª em” vµ biÕt h­ëng øng cïng c«. 
- TrÎ n¾m v÷ng luËt ch¬i c¸ch ch¬i vµ høng thó ch¬i trß ch¬i “Ai nhanh nhÊt”
2. Kü n¨ng:
- LuyÖn kü n¨ng h¸t vµ vËn ®éng ®Òu ®óng, nhÞp nhµng kÕt hîp víi lêi ca.
- TrÎ s¸ng t¹o trong c¸ch vËn ®éng.
- Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng nhanh nhÑn, ph¸t triÓn tai nghe vµ t×nh c¶m thÈm mü cho trÎ.
3. Th¸i ®é
- TrÎ yªu thÝch ©m nh¹c, thÝch ca h¸t.
- Th«ng qua bµi h¸t gi¸o dôc trÎ biÕt ý nghÜa ngµy tÕt cæ truyÒn, biÕt dµnh t×nh c¶m vµ nh÷ng lêi chóc tèt ®Ñp nhÊt tíi mäi ng­êi trong ngµy tÕt.
II. ChuÈn bÞ:
§å dïng cña c«
§å dïng cña trÎ
- §µn ghi ©m c¸c bµi h¸t vÒ tÕt vµ mïa xu©n.
- Trang trÝ c¶nh tÕt trong líp.
- Trang phôc v¸y ¸o
- Mò móa 
- Mét sè dông cô ©m nh¹c: Trèng gâ, x¾c x«, ®µn, thanh la.
- Hoa.
- Vßng thÓ dôc
III. C¸ch tiÕn hµnh:
Ho¹t ®éng cña c«
Ho¹t ®éng cña trÎ
1. æn ®Þnh tæ chøc - giíi thiÖu bµi:
- C« mïa xu©n chµo c¸c con.
- C¸c con ®i ®©u mµ ®Ñp thÕ ?
- C« cïng trÎ du xu©n, ®i tõ ngoµi vµo vµ kÕt hîp víi nh¹c “Mïa xu©n ¬i”.
- Mïa xu©n ®Õn c¸c con ®­îc ®ãn ngµy g×? 
- TÕt ®Õn c¸c con th­êng lµm g×?
- C¸c con ®­îc nhËn quµ g×?
C¸c con ¹, xu©n ®ang vÒ tÕt ®ang ®Õn tõng khèi xãm, lµng quª. Ai còng mong chê tÕt ®Õn. B©y giê c« muèn c¸c con h·y l¾ng nghe ®µn cña c« ng©n lªn giai ®iÖu cña bµi h¸t g× nhÐ.
- C« ®¸nh mét ®o¹n giai ®iÖu bµi h¸t “S¾p ®Õn tÕt råi” vµ cho trÎ ®o¸n xem ®ã lµ giai ®iÖu bµi h¸t g× ?
2. Néi dung:
2.1. Ho¹t ®éng 1: VËn ®éng theo nhÞp “S¾p ®Õn tÕt råi”
- Cho trÎ h¸t ®i vÒ chç ngåi.
- Cho c¶ líp h¸t l¹i 1 lÇn n÷a.
- C¸c con võa h¸t bµi g×?
- Bµi h¸t: “S¾p ®Õn tÕt råi” c¸c con h¸t rÊt hay råi nh­ng ®Ó bµi h¸t hay h¬n vµ sinh ®éng h¬n h«m nay c« sÏ d¹y líp m×nh h¸t vµ vËn ®éng theo nhÞp bµi h¸t nµy.
- C« h¸t vµ vç tay theo nhÞp cho trÎ xem.
- C« cho c¶ líp h¸t vµ vç tay 1 lÇn cïng c« ( kh«ng cã ®µn)
- C« cho c¶ líp h¸t vµ vç tay ( kÕt hîp víi ®µn)
- C« chó ý söa sai cho trÎ.
- C« cho tæ h¸t vµ vç tay.
- Cho nhãm mïa xu©n lªn h¸t vµ gâ ®Öm ( kÕt hîp nh¹c cô)
- Cho 2 tæ cßn l¹i ®øng thµnh 2 hµng däc võa h¸t vµ vç vµo vai b¹n.
- Cho nhãm mai vµng lªn h¸t vµ gâ ®Öm.
- Cho 1 trÎ lªn h¸t vµ vËn ®éng.
- C¸c con võa h¸t vµ vç tay theo tiÕt tÊu g×? bµi h¸t g×?
- Cho c¶ líp h¸t vËn ®éng l¹i 1 lÇn n÷a (kÕt hîp nh¹c cô).
Ngoµi h×nh thøc vËn ®éng nµy b¹n nµo cã c¸ch vËn ®éng kh¸c lªn vËn ®éng cho c¶ líp cïng xem.
- Cho 1 trÎ vËn ®éng s¸ng t¹o
Cho c¶ líp vËn ®éng s¸ng t¹o cïng b¹n 1 lÇn.
- TÕt ®Õn mäi ng­êi dï ®i ®©u còng lu«n nhí vÒ chung vui bªn gia ®×nh vµ dµnh tÆng cho nhau nh÷ng lêi chóc tèt ®Ñp nhÊt. §ã lµ néi dung bµi h¸t “Ngµy tÕt quª em” nh¹c vµ lêi cña nh¹c sü Tõ Huy mµ h«m nay c« göi tÆng c¸c con.
2.2. Ho¹t ®éng 2: Nghe h¸t: Ngµy tÕt quª em!
- C« h¸t cho trÎ nghe 3 lÇn,
- LÇn 1: C« h¸t kÕt hîp ®µn.
- LÇn 2: C¶ líp h­ëng øng cïng c«.
- Nh©n dÞp tÕt ®Õn xu©n vÒ c¸c con cã lêi chóc g× dµnh cho c¸c c«. ? (Cho trÎ chóc tÕt).
- C« ®äc c©u ®èi chóc trÎ.
Ngµy tÕt c¸c con ®­îc ch¬i nh÷ng trß ch¬i g× ?
- Nh©n dÞp tÕt ®Õn xu©n vÒ c« còng th­ëng cho c¸c con 1 trß ch¬i rÊt thó vÞ. §ã lµ trß ch¬i “Ai nhanh nhÊt”
2.3. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i: “Ai nhanh nhÊt”
C« giíi thiÖu luËt ch¬i, c¸ch ch¬i: 
+ C¸ch ch¬i: TrÎ cÇm b«ng hoa võa ®i xung quanh c¸c chËu võa h¸t, khi tiÕng x¾c x« c« vç nhanh, hÕt nh¹c th× mçi b«ng hoa ph¶i thËt nhanh t×m vÒ chiÕc chËu.
+ LuËt ch¬i: B«ng hoa nµo chËm, kh«ng t×m ®­îc chËu sÏ ph¶i nh¶y lß cß.
- Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.
3. KÕt thóc: H¸t vµ vç tay: “S¾p ®Õn tÕt råi” ®i ra ngoµi.
- Chóng ch¸u chµo c« mïa xu©n.
- TrÎ võa ®i võa h¸t.
- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ l¾ng nghe
- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ h¸t
- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ nh×n c« lµm mÉu
- C¶ líp h¸t vµ vËn ®éng
- Nhãm mïa xu©n h¸t vµ gâ ®Öm.
- C¶ líp vËn ®éng
- TrÎ tr¶ lêi
- TrÎ vËn ®éng s¸ng t¹o
- TrÎ l¾ng nghe
- TrÎ h­ëng øng cïng c«
- TrÎ chóc tÕt
- TrÎ ch¬i
- TrÎ h¸t vµ ®i ra ngoµi
Sự Tích Các Loài Hoa
Ngày xửa ngày xưa, tất cả các loài cây trên Trái Đất thuở ban đầu mới chỉ có lá mà chưa có hoa như bây giờ. Trời sai Thần Sắc Đẹp dùng bút vẽ muôn ngàn bông hoa khác nhau cho cây cối. Vâng mệnh trời, Thần Sắc Đẹp bay xuống trần gian, đi khắp nơi để vẽ hoa cho cây cối.
Vẽ xong, Thần ngắm lại vẫn chưa hài lòng. Thần muốn tặng các hương thơm lên các loài hoa Thần vừa vẽ. Ngặt một nỗi Thần không đủ hương để chia đều cho tất cả các loài hoa. Thần quyết định sẽ tặng làn hương quý báu này cho loài hoa nào có tấm lòng tốt nhất, thơm thảo nhất. Thần hỏi Hoa Hồng:
- Nếu có hương thơm thì nhà ngươi sẽ làm gì?
- Cháu sẽ nhờ chị gió mang tặng cho tất cả. - Hoa Hồng trả lời.
Thần Sắc Đẹp hài lòng, tặng ngay cho Hoa Hồng làn hương quý báu. Thần hỏi Hoa Sữa:
- Nếu có hương thơm thì nhà ngươi sẽ làm gì?
- Cháu sẽ tỏa ngát trong đêm để dù đêm tối đến đâu ai cũng nhận ra cháu. - Hoa Sữa trả lời.
Câu trả lời này không làm Thần Sắc Đẹp hài lòng lắm. Nhưng rồi Thần cũng ban tặng làn hương thơm cho Hoa Sữa. Gặp hàng Râm Bụt đỏ chót, Thần lại hỏi:
- Nếu có hương thơm thì nhà ngươi sẽ làm gì?
Hoa Râm Bụt loe cái miệng trả lời:
- Nếu có hương thơm thì ai cũng nể phục tôi. Cái đám hoa Dong Riềng kia không dám khoe sắc, đọ tài với tôi nữa.
Thần Sắc Đẹp lắc đầu, buồn rầu bỏ đi. Đi mãi, ban tặng gần hết bình hương thì Thần gặp hoa Ngọc Lan:
- Hỡi hoa Ngọc Lan bé nhỏ. Nếu ta ban cho nhà ngươi làn hương thơm còn lại kỳ diệu này thì nhà ngươi sẽ làm gì?
Hoa Ngọc Lan suy nghĩ một hồi. Thần Sắc Đẹp nhắc lại câu hỏi đến lần thứ ba hoa Ngọc Lan mới ngập ngừng trả lời:
- Cháu xin cảm ơn Thần Sắc Đẹp. Cháu thích lắm. Nhưng cháu không muốn nhận đâu.
Thần Sắc Đẹp ngạc nhiên hỏi:
- Loài hoa nào cũng muốn ta ban tặng. Tại sao nhà ngươi lại từ chối?
- Cháu muốn Thần đem phần hương này đến ban tặng cho loài Hoa Cỏ. Cháu còn được ở trên cao. Hoa Cỏ đã xấu xí lại còn bị giày xéo hàng ngày. Hoa Cỏ khổ lắm...
Nói đến đấy hoa Ngọc Lan òa khóc. Thần Sắc Đẹp vô cùng cảm động liền ban tặng cho hoa Ngọc Lan phần hương nhiều hơn các loài hoa khác.
Chính vì có tấm lòng thơm thảo mà từ đó hoa Ngọc Lan lúc nào cũng thơm ngát hương hơn hẳn các loài hoa khác.

File đính kèm:

  • docgiao_an_tao_hinh_5_tuoi_Ve_hoa_va_lo_hoa.doc