Giáo án Lớp Lá - Chủ đề Thế giới động vật: Tuần 11 - Chủ đề nhánh: Động vật sống dưới nước

 PTTM: GIÁO DỤC ÂM NHẠC. (LOẠI 1 )

 Đề tài:

HVĐ: Cá vàng bơi (l1)

 NH: Tôm cá thi tài

 TCAN: Hát theo hình nền

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1 / Kiến thức:

-Trẻ bít tn bài hát,cảm nhận giai điệu bài hát vui nhộn bài Cá vàng bơi và giai diệu trữ tình nhẹ nhàng bài hát Tôm cá thi tài

2 / Kĩ năng:

-Trẻ vận động nhịp nhàng, gõ đệm theo nhịp bài Cá vàng bơi

-Trẻ tập trung chú ý lắng nghe cô hát và cảm nhận sâu sắc giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Tôm cá thi tài

- Trẻ chơi nhiệt tình và nhận ra được hình nền . Hát theo hình nền

3 / Thái độ:

-Yêu thích các hoạt động âm nhạc và tham gia nhiệt tình trong giờ học

-Trẻ biết yêu quí chăm sóc động vật sống dưới nước

-Trẻ có tính kiên trì trong giờ học biết hợp tác với cô

 

doc38 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 29/03/2017 | Lượt xem: 760 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp Lá - Chủ đề Thế giới động vật: Tuần 11 - Chủ đề nhánh: Động vật sống dưới nước, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 bạn là cá sấu, tất cả các bạn còn lại là chú cá, tôm, cua. Khi cô nói cá sấu xuống nước thì bạn cá sấu bơi nhanh xuống dưới nước và đuổi bắt những bạn cá, tôm, cua. Các con thấy bạn cá sấu xuống nước thì tất cả các con phải chạy thật nhanh lên bờ để bạn cá sấu không bắt được, nếu bị bắt thì phạt nhảy lò cò.
-Toå chöùc cho treû chôi.
-Chôi thöû
- Caùc chaùu tieán haønh chôi cuøng coâ 3 – 4 laàn
-Nhaän xeùt.
-Chôi töï do: Coâ giôùi ñoà chôi,vaø neâu yeâu caàu khi chôi töï do, chôi thieân nhieân. 
*Hoaït ñoäng3: Keát thuùc buoåi HÑNT:
-Coâ nhaän xeùt 
-Treû nghe.
-Treû xeáp 3 haøng doïc. Ñi daïo tìm hieåu thieân nhieân
-Treû traû lôøi caâu hoûi. 
-Trẻ hát
-Treû traû lôøi caâu hoûi. 
-Trẻ quan sát tranh và đàm thoại
-Treû traû lôøi caâu hoûi. 
-Chuù yù nghe.
-Treû chôi troø chôi.
-Trẻ hát
-Treû traû lôøi caâu hoûi. 
-Trẻ quan sát tranh và đàm thoại
-Treû traû lôøi caâu hoûi. 
-Chuù yù nghe.
-Trẻ đọc thơ
-Treû traû lôøi caâu hoûi. 
-Trẻ quan sát tranh và đàm thoại
-Treû traû lôøi caâu hoûi. 
-Chuù yù nghe.
-Chơi trò chơi
-Trẻ đọc thơ
-Treû traû lôøi caâu hoûi. 
-Trẻ quan sát tranh và đàm thoại
-Treû traû lôøi caâu hoûi. 
-Chuù yù nghe.
-Chơi trò chơi
-Trẻ đọc thơ
-Treû traû lôøi caâu hoûi. 
-Trẻ quan sát tranh và đàm thoại
-Treû traû lôøi caâu hoûi. 
-Chuù yù nghe.
-Chơi trò chơi
-Treû chôi töï do , chôi thieân nhieân.
-Treû nghe.
HOAÏT ÑOÄNG GOÙC.
chủ đề động vật sống dưới nước
*Goc phân vai: Bán cửa hàng thực phẩm cá tôm cua
*Góc học tâp: Tìm số lượng và đính số tương ứng, tô chữ cái
*Góc xây dựng: Xây trại nuôi cá
*Góc tạo hình: Vẽ ,xé dán,cắt dán, gấp, nặn các con vật dưới nước
*Góc thiên nhiên: In hình các con vật trên cát
I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU CHUNG.
1 / Kiến thức: 
-Treû bieát vai chơi của mình, biết cùng nhau chơi, quá trình chơi thể hiện được mối quan hệ chơi, giao tiếp giữa các vai chơi, nhóm chơi.
-Biết sử dụng các nguyên vật liệu, các đồ dùng, đồ chơi xây dựng, học tập, đóng vai cô, bác bán hàng và mua hàng để thực hiện ý định chơi
- Xây trại chăn nuôi có cổng hàng rào, vườn cây , ngôi nhà, trang trại ...
-Biết tô vẽ, tạo hình, đọc sách, xem tranh ảnh, hát múa theo chủ đề động vật nuôi trong gia đình
2 / Kĩ năng:
-Rèn kĩ năng chơi ở từng góc chơi. Trẻ chơi và phản ánh rõ công việc của người bán hàng và mua hàng
- Rèn mối quan hệ chơi giữa các nhóm chơi và phát triển khả năng giao tiếp trong khi chơi cho những trẻ còn nhút nhát.
3/ Thái độ 
-Thông qua chủ đề chơi, vai chơi, góc chơi giáo dục trẻ biết đoàn kết chia sẻ, giúp đỡ nhau trong khi chơi và biết yêu quí những động vật nuôi trong gia đình
II/MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU RIEÂNG.
Noäi dung
Phaân vai 
Xaây döïng 
Hoïc taäp
Ngheä thuaät 
Thieân nhieân 
Teân goùc chôi
Bán cửa hàng thực phẩm cá tôm cua
Xây trại nuôi cá
Tìm số lượng và đính số tương ứng, tô chữ cái
Vẽ ,xé dán,cắt dán, gấp, nặn các con vật dưới nước
In hình các con vật trên cát
Yeâu caàu
-Treû bieát nhaän goùc chôi. Chaùu bieát theå hieän vai cô, bác bán hàng phải vui vẻ niền nở, và người mua hàng phải biết cám ơn khi nhận hàng
-Phaùt trieån ngoân ngöõ khi chôi. 
-Caûm nhaän caùi ñeïp cuûa ñoà chôi.
- Giaùo duïc treû chôi traät töï, khoâng tranh daønh ñoà chôi vôùi baïn. Bieát laáy ñoà duøng ñoà chôi ñuùng nôi quy ñònh 
-Treû bieát löïa choïn ñoà chôi saép xeáp xaây döïng ñöôïc moâ hình trại nuôi cá
-Bieát duøng lôøi moâ taû moâ hình. Reøn khaû naêng tö duy vaø nhaän bieát cuûa treû
-Caûm nhaän caùi ñeïp cuûa moâ hình 
-Cô theå treû vaän ñoäng kheùo leùo khi xaây döïng.
- Giaùo duïc chaùu thu doïn ñoà chôi goïn gaøng. Giuùp ñôõ baïn cuøng chôi.
-Trẻ Tìm số lượng và đính số tương ứng, tô chữ cái đã học
 - Chaùu giao tieáp khi chôi vaø söû duïng ngoân ngöõ ñeå diễn đạt 
-Maïnh daïn töï tin ñoäng vieân baïn chôi.
 -Caûm nhaän caùi ñeïp cuûa ñdñc
- Giaùo duïc chaùu traät töï khi chôi vaø ñoaøn keát trong goùc chôi 
- Treû bieát kyõ naêng Vẽ ,xé dán,cắt dán, gấp, nặn các con vật dưới nước
-Goïi teân saûn phaåm nhaän, xeùt saûn phaåm.
-Caûm nhaän caùi ñeïp cuûa saûn phaåm,thích tạo ra cái đẹp
-Reøn tay treû vaän ñoäng kheùo leùo, phát triển khả năng sáng tạo và năng khiếu tạo hình
- Giaùo duïc trẻ yêu thích cái đẹp, chaùu giöõ gìn saûn phaåm vaø thu doïn ñoà duøng sau khi chôi . 
- Treû bieát In hình các con vật trên cát
- Reøn kyõ naêng saùng taïo vaø caån thaän, treû giao tieáp khi chôi 
-Caûm nhaän caùi ñeïp cuûa saûn phaåm.
-Giáo dục trẻ bieát veä sinh moâi tröôøng, yeâu thích giữ gìn saûn phaåm taïo ra. Giuùp ñôõ baïn chôi
Chuaån bò
-Một số thực phẩm, cua, cá, tôm, cân, tiền,bút, hóa đơn
Ñoà chôi xaây dựng: gạch, nhà, cây hoa, cỏ, bộ hình người các con vật nuôi
Các loại cá
bút chì, bút màu, sách toán, chữ cái, đồ dùng rời, chữ số, bảng cài
Giaáy veõ,buùt maøu, giấy màu, mẫu Cắt dán, vẽ, nặn các con vật sống dưới nước
giấy trắng A 3
Khuôn in, cát
Gôïi yù hoaït ñoäng 
- Gợi ý trẻ liên hệ chủ đề chơi ý tưởng chơi
-Hỏi ý thích ý định chơi của trẻ
-Nhắc trẻ về nhiệm vụ chơi theo chủ đề, liên kết các góc chơi và thái độ chơi đoàn kết, vui vẻ, biết lấy cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi qui định.
-Hỏi trẻ: 
-Bạn nào thích chơi góc xây dựng
-Nhóm xây dựng sẽ xây gì? ( Gợi ý trẻ Xây trại nuôi cá)
-Các bạn chơi lắp ghép sẽ lắp ghép cái gì?
-Ghép xong những đồ chơi đó thì để ở đâu( Gợi ý trẻ mang đến góc xây dựng hoặc liên kết mang sản phẩm đến góc khác)
- Các con sẽ Xây trại nuôi cá
Nuôi như thế nào? 
( Trẻ nói ý định chơi)
-Gợi ý trẻ sáng tạo, phối kết hợp các nguyên vật liệu đồ dùng đồ chơi để tạo nên các đồ chơi sáng tạo
-Gợi ý thỏa thuận vai chơi nhiệm vụ chơi và liên kết các góc chơi khác.( Nhóm trưởng sẽ phân công nhiệm vụ cho từng thợ xây, xây cái gì...gợi ý trẻ biết đi đến cửa hàng mua thêm đồ dùng để trang trí trại nuôi cá
- Trẻ Tìm số lượng và đính số tương ứng, tô chữ cái đã học
-Làm bài tập sách toán, chữ cái.
-Gợi ý trẻ thỏa thuận vai chơi, nhiệm vụ chơi và liên kết các góc chơi khác
-Hôm nay ai sẽ chơi ở góc nghệ thuật ?
-Con sẽ chơi gì ở góc nghệ thuật? Vẽ, cắt dán...những gì?
-Gợi ý trẻ thỏa thuận vai chơi, nhiệm vụ chơi và liên kết các góc chơi khác
Treû bieát đổ cát vào khuôn In hình các con vật trên cát
III/ TIẾN TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG
Hoaït ñoäng cuûa coâ.
Hoaït ñoäng cuûa treû.
*Hoaït ñoäng 1:Thoûa thuaän tröôùc khi chôi.
-Lôùp haùt baøi: Cá vàng bơi 
-Ñaøm thoaïi noäi dung baøi haùt vaø chủ đề động vật sống dưới nước 
+Caùc chaùu vöøa haùt baøi gì? 
+ Bài hát có những con vật nào? Những con đó sống ở đâu?
+ Nhà con nuôi cá không? 
 +Nhaø caùc con nuoâi cá ñeå laøm gì? 
 + Haøng ngaøy caùc con chaêm soùc chuùng ra sao? 
-Giôùi thieäu:
-Giaûi thích,neâu yeâu caàu töøng goùc chôi:
*Hoaït ñoäng 2:Quaù trình chôi.
-Treû ñoïc thô: Khi chôi ruû baïn cuøng chôi. 
 Bieát nhöôøng nhòn baïn aáy thôøi troø ngoan.
- Treû veà goùc chôi.
-Phaân vai chôi,vaø chôi.
+Coâ bao quaùt lôùp.
-Cô quan sát từng góc chơi kịp thời giúp đỡ trẻ chơi, chú ý phát triển kĩ năng chơi và giúp đỡ trẻ khi cần
-Chú ý vai chơi của từng trẻ và kĩ năng chơi từng vai, gợi ý cách chơi động viên trẻ kịp thời, giúp dỡ trẻ nhút nhát khi chơi, cô nhập vai chơi cùng trẻ khi cần thiết, gợi ý trẻ bắt chước hành động chơi của vai chơi sáng tạo.
-Cô quan sát góc chơi để kịp thời cung cấp đồ dùng đồ chơi theo nhu cầu của trẻ
-Chú ý cho trẻ đổi vai chơi một cách nhẹ nhàng linh hoạt ở các góc chơi theo sở thích, luôn động viên sự cố gắng của trẻ, khen trẻ khi chơi
-Nhaän xeùt töøng goùc chôi xong, taäp trung goùc chính nhaän xeùt.
*Hoaït ñoâng 3:Keát thuùc chôi
-Đọc thơ: Giờ chơi 
Giờ chơi hết rồi
Nào các bạn ơi
Mình cùng cất dọn
Đồ dùng đồ chơi
Đúng nơi qui định
- Hết giờ chơi cô đến từng góc nhắc nhở thu doïn ñoà duøng ñoà chôi
-Treû haùt.
-Traû lôøi caâu hoûi.
-Chuù yù nghe.
-Treû ñoïc thô
-Phaân vai vaø chôi.
-Treû nhaän xeùt
-Trẻ đọc thơ
-Doïn ñoà duøng.
 TRÒ CHƠI CHUYỂN TIẾT:
Tên trò chơi
Luật chơi- Cách chơi
Thời gian chơi
Chú thỏ con
5 chú thỏ con mà tôi được biết( đưa 5 ngón tay ra đằng trước và lắc qua lắc lại)
Thỏ nhảy qua bên phải, bên trái ( đưa 2 tay lên làm tai thỏ và nhảy qua phải, trái)
Thỏ nhặt quả rụng là thỏ nhặt quả rụng( đọc 2 lần), đưa 2 tay lên cao làm động tác rung cây
Nhiều quả tỏ thích quá( vỗ tay 2 lần) 
3phút
Từ hoạt động chung sang hoạt động ngoài trời
Con muỗi 
Luật chơi : Làm theo hiệu lệnh của cô
Cách chơi : Khi cô nói Con muỗi bay vo ve vo ve thì trẻ giả lảm động tác con muỗi
Khi cô nói đập muỗi thì trẻ làm động tác đập muỗi
4p
Từ hoạt động ngoài trời sang hoạt động góc.
Tập tầm vông
Cho trẻ hát bài tập tầm vông,sau đó cho trẻ đoán xem tay nào có đồ vật tay nào không có
3phut.
 Thöù hai Ngaøy 17 Thaùng 11 Naêm 2014 
 PTTM: GIAÙO DUÏC AÂM NHAÏC. (LOAÏI 1 )
 Ñeà taøi: 
HVĐ: Cá vàng bơi (l1)
 NH: Tôm cá thi tài
 TCAN: Hát theo hình nền
I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU.
1 / Kiến thức:
-Treû biết tên baøi haùt,caûm nhaän giai ñieäu baøi haùt vui nhộn bài Cá vàng bơi và giai diệu trữ tình nhẹ nhàng bài hát Tôm cá thi tài
2 / Kĩ năng:
-Trẻ vận động nhịp nhàng, gõ đệm theo nhịp bài Cá vàng bơi
-Trẻ tập trung chú ý lắng nghe cô hát và cảm nhận sâu sắc giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Tôm cá thi tài 
- Trẻ chơi nhiệt tình và nhận ra được hình nền . Hát theo hình nền
3 / Thái độ:
-Yêu thích các hoạt động âm nhạc và tham gia nhiệt tình trong giờ học
-Trẻ biết yêu quí chăm sóc động vật sống dưới nước
-Trẻ có tính kiên trì trong giờ học biết hợp tác với cô
II/CHUAÅN BÒ:
-Muõ chuïp kín ñaàu,ñoà duøng ñoà chôi, dụng cụ âm nhạc thanh tre, trống lắc...
-Tích hôïp: KPKH . LQVH . Tieát kieäm naêng löôïng nöôùc ñieän. Tö töôûng HCM , LQCV
III/ TIẾN TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG
Hoaït ñoäng cuûa coâ.
Hoaït ñoäng cuûa treû.
*Hoaït ñoäng 1:Daïy ca haùt.
-Lôùp đọc bài thơ: Rong và cá
-Ñaøm thoaïi noäi dung baøi thơ vaø chuû ñeà động vật sống dưới nước 
-Giôùi thieäu teân taùc giaû taùc phaåm. Baøi Cá vàng bơi 
-Coâ haùt maãu.
-Coâ daïy treû haùt töøng caâu(söûa sai)
-Ñaøm thoaïi noäi dung baøi haùt giaùo duïc tö töôûng. Vaø giaùo duïc tieát kieäm naêng löôïng.
-Cuûng coá treû haùt laïi hoaëc nghe caùc phöông tieän khaùc
*Hoaït ñoäng 2:Daïy nghe haùt
-Quan saùt tranh chuû ñeà vaø ñaøm thoaïi.
-Giôùi thieäu giaû taùc phaåm .Baøi Tôm cá thi tài
-Coâ haùt. 
-Ñaøm thoaïi noäi dung baøi haùt giaùo duïc tö töôûng
 *Hoaït ñoäng 3:Vaän ñoäng theo nhaïc
-Giôùi thieäu hình thöùc vaän ñoäng vỗ tay theo nhịp
-Coâ laøm maãu.
-Höôùng daãn treû thöïc hieän
Cuûng coá theo lôùp toå nhoùm(söûa sai)
*Hoaït ñoäng 4:Troø chôi aâm nhaïc 
-Giôùi thieäu troø chôi; giọng hát to giọng hát nhỏ.
 -Caùch chôi luaät chôi.
-Caùch chôi: coâ baét nhòp 2 tay caû lôùp haùt to, coâ baét nhòp 1 tay caû lôùp haùt thaàm trong mieäng.
-Toå chöùc cho treû chôi.
-Treû ñoïc thô.
-Traû lôøi caâu hoûi.
-Chuù yù nghe.
-Treû haùt.
-Traû lôøi caâu hoûi
-Treû haùt
-Quan saùt vaø ñaøm thoaïi.
-Traû lôøi caâu hoûi
-Nghe vaø quan saùt.
-Treû vaän ñoäng.
-Chuù yù nghe.
-Treû chôi troø chôi.
 Phát triển nhận thức: LAØM QUEN VÔÙI TOAÙN.
Ñeà taøi: Dạy trẻ mối quan hệ hơn kém tong phạm vi 6.
I/MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU.
1/ Kiến thức:
-Củng cố nhận biết số lượng 6, nhận biết số 6 
 -Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 6 
 -Trẻ hiểu và biết cách vận dụng các từ ngữ toán học chính xác trong cuộc sống
2/ Kĩ năng:
-Phát triển kĩ năng so sánh trong phạm vi 6 
- Rèn khả năng chú ý , ghi nhớ có chủ định
-Phát triển ngôn ngữ, mở rộng vốn từ về thuật ngữ toán học 
3/ Thái độ:
-Thường xuyên chỉ và đếm cho ba mẹ xem và nghe các nhóm trong phạm vi 6 
-Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động
-Trẻ biết yêu quí chăm sóc động vật sống dưới nước
II/CHUAÅN BÒ:
- Đồ dùng của cô: Bảng cài, 4 nhóm đồ dùng rời có số lượng 6, thẻ số 6, tranh hướng dẫn thực hành, bút màu, bút chì, vài nhóm có số lượng 5 
-Đồ dùng của trẻ: Sách toán, bút màu, bút chì, 37 rổ đồ dùng rời thẻ số 6
-Tích hôïp: KPKH .AN .Tieát kieäm ñieän nöôùc. ATGT, LQCC 
III/ TIẾN TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG
Hoaït ñoäng cuûa coâ.
Hoaït ñoäng cuûa treû.
* Hoaït ñoäng 1:OÂn kieán thöùc cuõ: số lượng 6
-Lôùp haùt baøi: Cá vàng bơi 
-Ñaøm thoaïi noäi dung baøi haùt vaø chủ đề động vật sống dưới nước 
+Caùc chaùu vöøa haùt baøi gì? 
+ Bài hát có những con vật nào? Những con đó sống ở đâu?
+ Nhà con nuôi cá không? 
 +Nhaø caùc con nuoâi cá ñeå laøm gì? 
 + Haøng ngaøy caùc con chaêm soùc chuùng ra sao? 
-GD: treû theo chuû ñeà,tieát kieäm ñieän nöôùc. BVMT
- Ở xung quanh lớp cô có rất nhiều các nhóm con vật sống dưới nước, bây giờ các con đi tìm nhóm con vật có số lượng là 6 và chọn chữ số tương ứng 
- Nghe 6 tiếng trống lắc và nói số tiếng nghe được.
*Hoaït ñoäng 2:Daïy baøi môùi. 
- Giôùi thieäu baøi: mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 6.
 +Coâ taïo nhoùm 5 con cá vaø 6 con cua
-Treû ñeám so saùnh neâu nhaän xeùt
-Nhoùm 5 con cá vaø 6 con cua nhoùm naøo nhieàu hôn? nhieàu hôn maáy? 
-Nhoùm 5 con cá vaø 6 con cua nhoùm naøo ít hôn? Ít hôn maáy?
-Muoán 2 nhoùm baèng nhau vaø ñeàu baèng 6 thì phaûi laøm theá naøo?
-Như vậy 5 thêm 1 bằng 6
- 6 con cá vaø 6 con cua tương ứng số mấy?
- Để chỉ nhóm đồ dùng có số lượng là 6 cô chọn chữ số 6.Coâ ñính soá 6 
+Coâ taïo nhoùm 4 ốc vaø 6 tôm 
-Treû ñeám so saùnh neâu nhaän xeùt 
-Nhoùm 4 ốc vaø 6 tôm nhoùm naøo nhieàu hôn? nhieàu hôn maáy? 
- Nhoùm 4 ốc vaø 6 tôm nhoùm naøo ít hôn? Ít hôn maáy?
-Muoán 2 nhoùm baèng nhau vaø ñeàu baèng 4 thì phaûi laøm theá naøo?
-Như vậy 6 bớt 2 bằng 4 .
- 4 ốc vaø 4 tôm Tương ứng số mấy
- Để chỉ nhóm đồ dùng có số lượng là 4 cô chọn chữ số 4. Coâ ñính soá 4 
+Caù nhaân treû leân taïo nhoùm 5 vaø 6
*Hoaït ñoäng 3:Luyeän taäp.
- Trẻ hát “ bò còng” và đi lấy rổ có thẻ chữ số và đồ dùng 
- Cô cho trẻ luyện tập theo yêu cầu của cô.
+ Các con tạo cho cô nhóm có 6 chấm tròn đỏ
+ Tạo nhóm bên dưới có 5 chấm tròn vàng
 + Các con nhìn xem 2 nhóm bây giờ như thế nào với nhau?
 + Nhóm 6 chấm tròn đỏ và 5 chấm tròn vàng nhóm nào nhiều hơn? nhiều hơn mấy?
 + Nhóm 5 chấm tròn vàng và Nhóm 6 chấm tròn đỏ nhóm nào ít hơn ? ít hơn mấy?
 + Vậy bây giờ cô muốn cho 2 nhóm bằng nhau và bằng 6 thì phải làm sao?
 + Vậy 5 thêm 1 bằng mấy? Bây giờ các con chọn chữ số tương ứng với nhóm là số mấy?.
+ Các con tạo cho cô nhóm có 6 chấm tròn đỏ
+ Tạo nhóm bên dưới có 4 chấm tròn vàng
 + Các con nhìn xem 2 nhóm bây giờ như thế nào với nhau?
 + Nhóm 6 chấm tròn đỏ và 4 chấm tròn vàng nhóm nào nhiều hơn? nhiều hơn mấy?
 + Nhóm 4 chấm tròn vàng và Nhóm 6 chấm tròn đỏ nhóm nào ít hơn ? ít hơn mấy?
 + Vậy bây giờ cô muốn cho 2 nhóm bằng nhau và bằng 4 thì phải làm sao?
 + Vậy 6 bớt 2 bằng mấy? Bây giờ các con chọn chữ số tương ứng với nhóm là số mấy?.
- Cô nhận xét và cho trẻ cất rổ đồ dùng.
-Cô nêu yêu cầu cho trẻ luyện tập sách toán
-Treû ra baøn luyeän taäp. 
- Cô bao quát hướng dẫn cháu thêm. 
 - Báo hết giờ 
 - Nhận xét 
*Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá.
-Lieân heä thöïc teá xung quanh. 
- TC keát baïn: 2 -6 bạn
-Nhaän xeùt lôùp.
-Doïn ÑD.
-Treû haùt.
-Traû lôøi caâu hoûi.
-Treû luyeän taäp đồ dùng rời
-Trẻ luyện tập sách
-Chơi trò chơi
-Doïn ÑD.
TROØ CHÔI.
Cá sấu lên bờ
 I/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : 
1 / Kiến thức:
- Treû bieát luaät chôi, caùch chôi troø chôi: Cá sấu lên bờ
 2 / Kĩ năng:
- Reøn kyõ naêng phaûn xaï nhanh. 
- Rèn cô thể treû phaùt trieån haøi hoøa. 
3 / Thái độ:
- Giaùo duïc trẻ chơi với bạn và hứng thú tích cực chơi khi chôi 
II/ CHUAÅN BÒ : 
Vòng thể dục, túi cát 
III/ TIẾN TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG
Hoaït ñoäng cuûa coâ
Hoaït ñoäng cuûa treû.
*Hoaït ñoäng 1.Giôùi thieäu troø chôi: Cá sấu lên bờ
-Lôùp haùt baøi: Cá vàng bơi 
-Ñaøm thoaïi noäi dung baøi haùt vaø chủ đề động vật sống dưới nước 
+Caùc chaùu vöøa haùt baøi gì? 
+ Bài hát có những con vật nào? Những con đó sống ở đâu?
+ Nhà con nuôi cá không? 
 +Nhaø caùc con nuoâi cá ñeå laøm gì? 
 + Haøng ngaøy caùc con chaêm soùc chuùng ra sao? 
-GD: treû theo chuû ñeà,tieát kieäm ñieän nöôùc. BVMT 
*Hoaït ñoäng 2:Caùch chôi luaät chôi. : 
-Caùch chôi luaät chôi.
+ Luật chơi : Khi nghe bạn nói thì tất cả phải chạy nhanh, không để bạn bắt.
 + Cách chơi : Cô chia lớp làm 2. 1 bên là bờ, 1 bên là nước, cô mời 1 bạn là cá sấu, tất cả các bạn còn lại là chú cá, tôm, cua. Khi cô nói cá sấu xuống nước thì bạn cá sấu bơi nhanh xuống dưới nước và đuổi bắt những bạn cá, tôm, cua. Các con thấy bạn cá sấu xuống nước thì tất cả các con phải chạy thật nhanh lên bờ để bạn cá sấu không bắt được, nếu bị bắt thì phạt nhảy lò cò.
*Hoaït ñoäng 3:Toå chöùc cho treû chôi.
-Chôi thöû
- Caùc chaùu tieán haønh chôi cuøng coâ 3 – 4 laàn
-Nhaän xeùt. 
-Treû haùt
-Traû lôøi caâu hoûi.
-Chuù yù nghe.
-Treû chôi troø chôi.
*ÑAÙNH GIAÙ CUOÁI NGAØY:
Thöù ba ngaøy 18 thaùng 11 naêm 2014.
PTTC: THEÅ DUÏC GIÔØ HOÏC.
Ñeà taøi: Bật liên tục về phía trước ném trúng đích nằm ngang 
I/MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
1 / Kiến thức 
-Daïy treû tập được Bài tập Bật liên tục về phía trước ném trúng đích nằm ngang 
2 / Kĩ năng:
- Daïy treû phối hợp mắt và tay nhịp nhàng khi tập ñoäng taùc Bật liên tục về phía trước ném trúng đích nằm ngang
-Phaùt trieån nhoùm cô tay vai, chân, toá chaát theå löïc söùc beàn,söùc maïnh , söùc nhanh, khéo léo, khả năng định hướng không gian
3 / Thái độ:
-Chú ý lắng nghe cô, biết giữ trật tự trong giờ học.
-Hứng thú yêu thích các hoạt động thể dục, từ đó giáo dục trẻ siêng năng tập thể dục
-Biết phối hợp chơi trò chơi cùng bạn
II/CHUAÅN BÒ:
- Túi cát, vòng
 - Nội dung tích hợp: LQCV, Tö töôûng HCM , LQVT , Tiết kiệm năng lượng, Ứng phó với biến đổi khí hậu
III/ TIẾN TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG
Hoaït ñoäng cuûa coâ.
Hoaït ñoäng cuûa treû.
* Khôûi ñoäng.
-Treû haùt taäp hôïp lôùp thaønh 3 haøng doïc
-Đi theo một hàng một. Đi theo hình con rắn. Chạy. Xếp theo nhóm
*Troïng ñoäng.
+Phaàn 1:Baøi taäp phaùt trieån chung.
-Ñoäng taùc thôû 3: thổi nơ bay (6l)
+Hai tay ñöa tröôùc miệng thổi mạnh để nơ bay xa
-Những chiếc đĩa nhỏ ( 4 – 5 laàn)
+Tư thế chuẩn bị: Ñöùng thẳng, 2 chaân chụm lại, tay thả xuôi. Giơ 2 tay ra phía trước,vỗ 2 tay vào nhau liên tục 2 – 3 lần ở vị trí khác nhau và nói “ Vỗ tay”, Hạ tay xuống.
-Quay về các phía : ( 3 – 4 laàn)
+Tư thế chuẩn bị: Đứng chân ngang vai, tay chống hông. Quay người về phía phải, hai tay giang ngang và nói” Bên phải”Về tư thế ban đầu. Bên trái tập tương tự
- Vỗ tay dưới đầu gối: ( 4 – 5 laàn)
 +Tư thế chuẩn bị: Ñöùng thẳng, 2 chân chụm lại, hai tay chống hông. Chân trái làm trụ, chân phải co cao đầu gối, vỗ 2 bàn tay vào nhau ở phía dưới đầu gối và nói” Vỗ tay”. Về tư thế ban đầu.Chân trái tập tương tự.
-Cúi người về trước ( 4 – 5 laàn)
 +Tư thế chuẩn bị: Đứng chân ngang vai, giang hai tay sang ngang cao bằng vai.Cúi xuống, đầu gối thẳng, hai tay đưa ra phía sau, đứng thẳng. 
-Nhảy( 2 – 3 laàn)
+Tư thế chuẩn bị: Đứng thẳng, tay chống hông.Nhảy 4 lần liên tục về các phía ( trước- sau – phải – trái ) giậm chân, về tư thế ban đầu
+Phaàn 2:Vaän ñoäng

File đính kèm:

  • docTuan_11_Dong_vat_song_duoi_nuoc.doc