Giáo án Lớp 5 (VNEN) - Tuần 24 - Năm học 2015-2016

Bài 79 GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ HÌNH CẦU ( tiết 1)

I.Mục tiêu:

- Tài liệu hướng dẫn học

- HSMN thực hiện tốt bt 2, Kể thêm một số đồ vật có dạng hình trụ , hình cầu

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy học:

* Khởi động

- Cho học sinh chơi trò chơi trò chơi tùy thích.

-Cô giới thiệu dẫn dắt vào bài học.

* Học sinh ghi đầu bài vào vở

* Học sinh đọc mục tiêu cá nhân, chia sẻ cặp đôi, nhóm về mục tiêu bài học

* HS chia sẻ mục tiêu bài trước lớp, nêu cách làm để đạt được mục tiêu đó

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

 1.Quan sát các đồ vật, thảo luận và trả lời câu hỏi:

- HS thảo luận nhóm.

- Trình bày kết quả: Mỗi đồ vật có trong bài có dạng hình trụ và hình cầu.

 2. Đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho bạn nghe:

- HS đọc và giới thiệu về hình trụ và hình cầu như đặc điểm trong tài liệu đưa ra.

 3. Trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng?”

- HS trong nhóm đua nhau kể các đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu.

- GV quan sát, tuyên dương HS kể được nhiều đồ vật.

B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

 - Hướng dẫn học sinh về nhà thực hiện hoạt động ứng dụng.

 

docx11 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 14/01/2021 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 5 (VNEN) - Tuần 24 - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 24
Ngày soạn: 20/2/2016
Ngày giảng: Thứ hai 22/2/2016
 Tiết 1 Chào cờ
Tiết 2+ 3Tiếng Việt
 Bài 24A. GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN NINH ( Tiết 1+2)
I.Mục tiêu: 
-Tài liệu hướng dẫn học 
- HSMN đọc diễn cảm bài văn nêu được nội dung câu chuyện.
II. Đồ dùng dạy học:
+ GV: Tài liệu HDH Tiếng Việt 5 tập 2A.
+ HS: Tài liệu HDH Tiếng Việt 5 tập 2A.
III. Các hoạt động dạy học:
 * Khởi động
- Cho học sinh chơi trò chơi trò chơi tùy thích.
Cô giới thiệu dẫn dắt vào bài học.
* Học sinh ghi đầu bài vào vở
* Học sinh đọc mục tiêu cá nhân, chia sẻ cặp đôi, nhóm về mục tiêu bài học	
* HS chia sẻ mục tiêu bài trước lớp, nêu cách làm để đạt được mục tiêu đó
A-HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ1. Cùng chia sẻ:
- HS thực hiện theo nhóm
- HS theo dõi, giúp đỡ.
- GV chốt: Luật an toàn giao thông, luật giáo dục, luật đất đai, một số tục tại địa phương, dân tộc quy định...
HĐ2: Nghe thầy cô ( hoặc bạn) đọc bài: Luật tục xưa của người Ê- đê.
	- GV hướng dẫn giọng đọc.
HĐ3. Thay nhau đọc từ ngữ và lời giải nghĩa.
- HS đọc từ ngữ mới và lời giải nghĩa trong HĐ ( luật tục, Ê- đê, song, co, tang chứng, nhân chứng, trả lại đủ giá)
HĐ4. Cùng luyện đọc:
 - Mỗi em đọc một lượt
 - GV quan sát đến giúp đỡ.
HĐ 5:Thảo luận và trả lời câu hỏi
1. Ng­êi x­a ®Æt ra luËt tôc ®Ó mäi ng­êi ph¶i tu©n theo.Ph¶i cã luËt tôc ®Ó mäi ng­êi tu©n theo míi gi÷ g×n vµ b¶o vÖ cuéc sèng b×nh yªn cho d©n lµng, céng ®ång.
2. Nhũng việc mà người Ê- đê xem là có tội:
- Téi kh«ng hái cha mÑ, ng­êi lín.
- Téi ¨n c¾p.
- Téi gióp kÎ cã téi, ®ång lo· víi kÎ ph¹m téi.
-Téi chØ ®­êng cho giÆc.
3. Người Ê- đê quy định xử phạt công bằng:
- Từng loại tội được phân định rõ ràng:
+ ChuyÖn nhá th× xö nhÑ
+ ChuyÖn lín th× ph¹t nÆng 
+ ChuyÖn qu¸ søc con ng­êi, g¸nh kh«ng næi, v¸c kh«ng næi th× ph¹t xö téi chÕt .
+ NÕu ng­êi ph¹m téi lµ bµ con, anh em còng xö ph¹t nh­ vËy .
- VÒ tang chøng :Tang chøng ph¶i chÝnh x¸c míi ®­îc kÕt téi .
- C¸c téi tr¹ng còng ®­îc ph©n thµnh tõng lo¹i kh¸c nhau, ®Þnh râ møc ®é xö ph¹t. 
-> Nội dung: X· héi nµo còng ph¶i cã luËt ph¸p vµ mäi ng­êi ph¶i sèng, lµm viÖc theo luËt ph¸p.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(TIẾT 2)
B- HOẠT ĐỘNGTHỰC HÀNH
1. Dòng nào nêu đúng nghĩa của từ an ninh?
- HS thảo luận cặp.
- Báo cáo kết quả.
Đáp án: b. Yªn æn vÒ chÝnh trÞ vµ trËt tù x· héi.
2. Dựa vào hoạt động 1, viết vào vở phần trả lời cho câu hỏi: Thế nào là an ninh?
- HS làm bài cá nhân vào vở.
3. Đọc thầm bản hướng dẫn:
- HS đọc bản hướng dẫn trong tài liệu.
4. Dựa vào bản hướng dẫn ở hoạt động 3, cùng làm bài tập trên phiếu học tập
- HS làm bài vào phiếu.
- GV quan sát, giúp đỡ.
- Đáp án:
1) Từ ngữ chỉ việc làm
- Nhớ số điện thoại của cha mẹ, địa chỉ số điện thoại của người thân.
-Kêu lớn để những người cung quanh biết;
Gọi số điện thoại 113, 114, 115 để báo tin; nhanh chóng chạy đến nhà hàng xóm, bạn bè, nhà hàng, cửa hiệu, trường học, đồn công an.
2)Từ ngữ chỉ cơ quan, tổ chức
Đồn công an, trường học, nhà hàng
3) Từ ngữ chỉ người có thể giúp em tự bảo vệ khi không có cha mẹ ở bên
Em phải khóa cửa, không cho người lạ biết em chỉ có một mình và không để người lạ vào nhà.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
- Thực hiện theo yêu cầu của tài liệu hướng dẫn học
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 4 Âm nhạc
 Tiết 5 Toán
 Bài 77. THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG.
I.Mục tiêu:
- Tài liệu hướng dẫn học
- HSMN thực hiện tốt bt 2
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy học:
* Khởi động
- Cho học sinh chơi trò chơi trò chơi tùy thích.
-Cô giới thiệu dẫn dắt vào bài học.
* Học sinh ghi đầu bài vào vở
* Học sinh đọc mục tiêu cá nhân, chia sẻ cặp đôi, nhóm về mục tiêu bài học	
* HS chia sẻ mục tiêu bài trước lớp, nêu cách làm để đạt được mục tiêu đó
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1. Chơi trò chơi “Tìm thể tích” : 
- HS thực hiện theo nhóm
- GV HD HS, nhận xét, chốt lại.
Hình
Chiều dài
Chiều rộng
Chiều cao
Thể tích
(1)
3cm
3cm
3cm
3 x 3 x 3 = 27(cm3)
(2)
5cm
4cm
4cm
5 x 4 x 4 = 80(cm3)
(3)
6m
6m
6m
6 x 6 x 6 = 216(m3
2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau: 
- HS thực hiện theo yêu cầu bài tập.
- GVQS nhận xét, chốt.
a) V = 3 x 3 x 3 = 27(cm3)
b) HS đọc qui tắc, công thức: 4 học sinh đọc.
 Công thức: V = a x a x a
3. HĐ 3: 
- HS thực hiện theo cặp.
- GVQS nhận xét, chốt.
b) Thể tích của hình lập phương là:
	5 x 5 x 5 = 125(dm3)
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Bài 1: 
- HS thực hiện cá nhân. 
- GV QS, HD HS chậm thực hiện, chốt lại.
Hình lập phương
(1)
(2)
(3)
(4)
Độ dài cạnh
2,5m
dm
7cm
10dm
Diện tích một mặt
6,25m2
dm2
49cm2
100dm2
Diện tích toàn phần
37,5m2
dm2
294cm2
600dm2
Thể tích
15,625m3
dm3
343cm3
1000dm3
2. Giải bài toán sau: 
- HS thực hiện cá nhân. 
- GV QS, HD HS chậm thực hiện, chốt lại.
Bài giải:
a) Thể tích của hình hộp chữ nhật là:
12 x 4 x 5 = 240(m3)
b) Cạnh hình lập phương là:
(12 + 4 + 5) : 3 = 7(m)
Thể tích của hình lập phương là:
7 x 7 x 7 = 343(m3)
Đáp số: a. 240 m3) b. 343 m3)
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
- Nhắc lại nội dung bài học.
- HD HS về thực hiện HDƯD ở nhà.
Số lít nước cần phải đổ thêm để đầy bể nước là:
16m3 x 1000 = 16 000(l)
*****************
Tiết 6 Khoa học GVBM
Tiết 7 Luyện tiếng
Luyện đọc: LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ
I.Mục tiêu
-Rèn đọc, cho HS
- Đọc đúng lại bài Luật tục xưa của người Ê đê
* HS mũi nhọn đọc diễn cảm bài văn.
 II. Các Hoạt động dạy học
 *Hoạt động thực hành
1.HS luyện đọc
 - HS đọc nối tiếp đoạn, bài trong nhóm
 - GV kiểm tra
2.Trả lời câu hỏi
HD HS TL câu hỏi.
Nội dung:
Nx giờ học
3.Củng cố dặn dò
********************************
Tiết 8 Thể dục GVC
(Thư ba, thứ tư Ngày 23,24 /2 đi Tập huấn Đ/C Huế dạy thay)
Ngày soạn: 23/2/2016
Ngày giảng: Thứ năm 25/2/2016
Tiết 1 Thể dục GVC
 Tiết 2 Toán 
Bài 79 GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ HÌNH CẦU ( tiết 1)
I.Mục tiêu:
- Tài liệu hướng dẫn học
- HSMN thực hiện tốt bt 2, Kể thêm một số đồ vật có dạng hình trụ , hình cầu
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy học:
* Khởi động
- Cho học sinh chơi trò chơi trò chơi tùy thích.
-Cô giới thiệu dẫn dắt vào bài học.
* Học sinh ghi đầu bài vào vở
* Học sinh đọc mục tiêu cá nhân, chia sẻ cặp đôi, nhóm về mục tiêu bài học	
* HS chia sẻ mục tiêu bài trước lớp, nêu cách làm để đạt được mục tiêu đó
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1.Quan sát các đồ vật, thảo luận và trả lời câu hỏi:
- HS thảo luận nhóm.
- Trình bày kết quả: Mỗi đồ vật có trong bài có dạng hình trụ và hình cầu.
2. Đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho bạn nghe:
- HS đọc và giới thiệu về hình trụ và hình cầu như đặc điểm trong tài liệu đưa ra.
3. Trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng?”
- HS trong nhóm đua nhau kể các đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu.
- GV quan sát, tuyên dương HS kể được nhiều đồ vật.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
	- Hướng dẫn học sinh về nhà thực hiện hoạt động ứng dụng.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 3 Tiếng Việt:
 Bài 24B. NGƯỜI CHIẾN SĨ TÌNH BÁO ( Tiết 3)
I.Mục tiêu: 
-Tài liệu hướng dẫn học
-HSMN viết được đoạn văn hay có hình ảnh so sánh.
II. Đồ dùng dạy học:
+ GV: Tài liệu HDH Tiếng Việt 5 tập 2A.
+ HS: Tài liệu HDH Tiếng Việt 5 tập 2A.
- Phiếu học tập HĐ2 (HĐTH)
III. Các hoạt động dạy học:
 Khởi động: Chơi trò chơi 
B- Hoạt động thực hành
5. Nói về hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em
-HS có thể quan sát các hình trong tài liệu để nói về một thứ đồ vật.
- Nói cho bạn về đặc điểm nổi bật về hình dáng hoặc công dụng theo gợi ý.
B- Hoạt động thực hành:
6. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng hoặc công dụng của một đồ vật gần gũi với em.
- HS lµm bµi vào vở.
- Ch÷a bµi - NhËn xÐt.
VD. ChiÕc bµn cña em rÊt ®Ñp, cµng dïng l©u cµng s¸ng bãng h¬n. MÆt bµn cã nh÷ng ®­êng v©n gç tr«ng rÊt ngé nghÜnh. Mçi khi häc xong, em th­êng ¸p mÆt lªn bµn ®Ó th­ gi·n vµ c¶m nhËn sù m¸t mÎ cña gç quen thuéc. D­íi mÆt bµn lµ mét c¸i ng¨n chøa ®ùng rÊt nhiÒu thø cña riªng em...
C. Hoạt động ứng dụng:
	- Hướng dẫn học sinh về nhà thực hiện hoạt động ứng dụng.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tiết 4 Tiếng việt
Bài 24C ÔN TẬP TẢ ĐỒ VẬT (Tiết 1)
I.Mục tiêu: 
-Tài liệu hướng dẫn học
-HSMN lập được dàn ý một bài văn hoàn chỉnh.
II. Đồ dùng dạy học:
+ GV: Tài liệu HDH Tiếng Việt 5 tập 2A.
+ HS: Tài liệu HDH Tiếng Việt 5 tập 2A.
- Bảng nhóm HĐ1 (HĐTH)
III. Các hoạt động dạy học:
Khởi động: Chơi trò chơi 
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
 1. Trò chơi : Đoán tên đồ vật
- 1em miêu tả đồ vật mà mình yêu thích.
- Bạn đoán xem đó là đồ vật gì.
2. Đọc thầm những kiến thức cần ghi nhớ về tẻ đồ vật
- HS đọc nội dung trong tài liệu.
3. Lập dàn ý miêu tả một trong các đồ vật sau:
-HS lựa chọn một trong các đề bài tài liệu đưa ra.
- Lập dàn ý theo gợi ý trong tài liệu.
- GV theo dõi, giúp đỡ.
- HS báo cáo kết quả- GV nhận xét.
VD. Dµn ý cho bµi v¨n t¶ c¸i ®ång hå:
*Më bµi: ®ång hå em ®­îc tÆng h«m sinh nhËt
*Th©n bµi:
- T¶ bao qu¸t: h×nh trßn, viÒn ®á, mµu xanh pha vµng, mang d¸ng mét con thuyÒn ®ang l­ít sãng.
- T¶ tõng chi tiÕt:
+ Kim giê to, mµu ®á; kim phót....
+ C¸c v¹ch sè chia ®Òu tõng mi-li-mÐt.
+ Khi ch¹y ®ång hå kªu ®æ chu«ng 
*KÕt bµi: Em rÊt yªu quý chiÕc ®ång hå.
4. Nói về đồ vật mà em đã chọn để lập dàn ý ở hoạt động 3.
- HS nói theo gợi ý trong tài liệu.
5. Thi nói trước lớp
- GV tổ chức gọi HS thi nói trước lớp về đồ vật mình đã chọn tả.
- Cho HS bình chọn bạn nói tốt nhất.
 ************************
.
Tiết 5,6,7,8 GVC
Ngày soạn: 24/2/2016
Ngày giảng: Thứ sáu 26/2/2016
Tiết 2 Tiếng việt
Bài 24C ÔN TẬP TẢ ĐỒ VẬT (Tiết 2)
I.Mục tiêu: Tài liệu hướng dẫn học
II. Đồ dùng dạy học:
+ GV: Tài liệu HDH Tiếng Việt 5 tập 2A.
+ HS: Tài liệu HDH Tiếng Việt 5 tập 2A.
- Bảng nhóm HĐ1 (HĐTH)
III. Các hoạt động dạy học:
 Khởi động: Chơi trò chơi 
B- HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Tìm các từ để nối các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Viết kết quả ra bảng nhóm
- HS làm bài.
- GV theo dõi, giúp đỡ.
- Báo cáo kết quả.
a. cÆp tõ: ...ch­a...®·...
b....đâu...đấy... 
c....cµng...cµng..
2. Chọn các cặp từ thích hợp để hoàn chỉnh các câu ghép 
- HS làm bài theo nhóm
- GV theo dõi, giúp đỡ.
- Báo cáo kết quả.
a) Càngcàng
b) vừa đã
c) bao nhiêubấy nhiêu
3. Đặt một câu ghép có cặp từ nối các vế câu như trên và viết vào vở.
- HS làm bài cá nhân vào vở.
- GV theo dõi, giúp đỡ.
- HS báo cáo kết quả- GV nhận xét.
VD: Tôi càng dỗ bao nhiêu, bé My càng khóc bấy nhiêu.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
	- Hướng dẫn học sinh về nhà thực hiện hoạt động ứng dụng.
Tiết 2 Toán
 Bài 79 GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ HÌNH CẦU ( tiết 2)
 I.Mục tiêu:
- Tài liệu hướng dẫn học
- HSMN thực hiện tốt bt 2, Kể thêm một số đồ vật có dạng hình trụ , hình cầu
II. Đồ dùng dạy học:
III. Các hoạt động dạy học:
* Khởi động
- Cho học sinh chơi trò chơi trò chơi tùy thích.
-Cô giới thiệu dẫn dắt vào bài học.
* Học sinh ghi đầu bài vào vở
* Học sinh đọc mục tiêu cá nhân, chia sẻ cặp đôi, nhóm về mục tiêu bài học	
* HS chia sẻ mục tiêu bài trước lớp, nêu cách làm để đạt được mục tiêu đó
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Trong các hình, hình nào là hình trụ?
Đáp án:+ H×nh A, E
2. Đồ vật nào có dạng hình cầu?
Đáp án: Quả bóng bàn, viên bi là hình cầu.
 C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
	- Hướng dẫn học sinh về nhà thực hiện hoạt động ứng dụng.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 3,4 GVC
Tiết 5 HĐTT
Nhận xét tuần 24
Chủ đề 8: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin (Tiết 2)
I.Mục tiêu
- Gióp HS nhËn ra ưu khuyÕt ®iÓm cña b¶n th©n, tõ ®ã nªu ra h­íng gi¶i quyÕt p.hîp.
- RÌn tÝnh tù gi¸c, m¹nh d¹n, tù tin (th«ng qua c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ) 
- Gi¸o dôc tinh thÇn ®oµn kÕt, hßa ®ång tËp thÓ, noi g­¬ng tèt cña b¹n.
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 3,4.
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng khai th¸c vµ xö lÝ th«ng tin.
-Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc häc hái vµ t×m hiÓu vÒ thÕ giíi xung quanh.
- Phương hướng tuần tiếp theo.
II. ChuÈn bÞ:
- KÕ ho¹ch tuÇn tiếp theo
-Bài tập thực hành kĩ năng sống.
III. Nội dung
A.Sinh Hoạt lớp
1. Ban c¸n sù líp nhËn xÐt vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng trong tuÇn:
- C¸c nhóm tr­ëng nhËn xÐt.
-CTHĐTQ nhận xét.
- C¸c thµnh viªn trong líp ®ãng gãp ý kiÕn.
2. NhËn xÐt chung cña GV:
1. §¹o ®øc: Nh×n chung líp t­¬ng ®èi ngoan 
2. Häc tËp: Líp ®i häc đều ,đúng giờ.Trong líp t­¬ng ®èi ngoan, l¾ng nghe c« gi¸o gi¶ng bµi. VÒ nhµ cã häc bµi vµ lµm bµi ®Çy ®ñ . Tuy nhiªn, mét sè em ch­a cã ý thøc häc, ch­a nghe lêi c« gi¸o, cßn tù ý lµm viÖc riªng, kh«ng chÞu khã häc bµi: Quân ,Giang
 3. VÖ sinh: T­¬ng ®èi s¹ch sÏ.
4. Thể dục : Tham gia đầy đủ
B.Kĩ năng sống:
Bµi tËp 3 : 
 -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm .
 - Báo cáo kết quả
 -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:
Bµi tËp 4
 -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
 -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
 -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc
C. Hoạt động tập thể
- Chơi trò chơi
D.Phương hướng tuÇn 25
- §i häc theo TKB 
- §i häc chuyªn cÇn, ®óng giê.
- Häc bµi, lµm bµi ®Çy ®ñ tr­íc khi ®Õn líp.
-Vệ sinh cn vệ sinh lớp học sạch sẽ.

File đính kèm:

  • docxTUẦN 24.docx
Giáo án liên quan