Giáo án Lớp 5 Tuần 18 - Trường Tiểu học số 1 Nhơn Hậu

MÔN: TOAN: (TIẾT 90)

BÀI: HÌNH THANG.

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Hình thành biểu tượng ve hình thang – Nhận biết một số đặc điểm ve hình thang. Phân biệt hình thang với một số hình đã học.

2. Kĩ năng: - Rèn kỹ năng nhận dạng hình thang và thể hiện một số đặc điểm của hình thang.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích, say mê môn học.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bảng phụ vẽ cn, hình vuông, hình bình hành, hình thoi.

+ HS: 2 tờ giấy thủ công, kéo.

 

doc30 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 935 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp 5 Tuần 18 - Trường Tiểu học số 1 Nhơn Hậu, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 my ct dc, my hµng ngang?
- Nhn xÐt- cho ®iĨm.
Bµi 3:
- Gi HS ®c y/c vµ ni dung bµi tp.
- Y/c HS t lµm.
- Nhn xÐt- cho ®iĨm.
4. Cđng c- DỈn d
- Nh¾c l¹i ni dung bµi.
- Chun bÞ bµi sau.
- H¸t.
- 3 HS ®c vµ nªu ni dung cđa bµi.
- HS lÇn l­ỵt g¾p th¨m bµi vµ vỊ chç chun bÞ sau ® tip ni nhau lªn b¶ng ®c.
- HS ®c vµ tr¶ li c¸c c©u hi c liªn quan ®n ni dung bµi.
- 1 HS ®c thµnh ting cho c¶ líp cng nghe.
+ CÇn lp b¶ng thng kª c¸c bµi tp ®c theo nh÷ng ni dung. Tªn bµi – t¸c gi¶ - thĨ lo¹i.
+ C¸c bµi tp ®c thuc chđ ®iĨm: V× h¹nh phĩc con ng­i: Chuçi ngc lam. H¹t g¹o lµng ta . bu«n Ch­ Lªnh ®n c« gi¸o. vỊ ng«i nhµ ®ang x©y. thÇy thuc nh­ mĐ hiỊn. ThÇy cĩng ®i viƯn.
+ Nh­ vy cÇn lp b¶ng thng kª c 3 ct dc: Tªn bµi – tªn t¸c gi¶ - thĨ lo¹i vµ 7 hµng ngang.
- 1 HS ®c thµnh ting cho c¶ líp cng nghe.
- HS t lµm bµi vµo v.
- 3 HS tip ni nhau ®c bµi cđa m×nh.
Rút kinh nghiệm:
Thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2013
Mơn : Tốn (Tiết : 87)	 Bài: LUYỆN TẬP
I- MỤC TIU : 
Gip học sinh : 
	- Rèn luyện kĩ năng tính diện tích của hình tam gic.
	- Giới thiệu cch tính diện tích của hình tam gic vuơng khi biết độ dài hai cạnh góc vuông của nó.
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :
	- Cc hình tam gic như SGK
III - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
T.G
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ
4’
A) Kiểm tra bi cũ : 
- GV gọi 2 HS ln bảng
- GV nhận xét và cho điểm HS
- 2 HS ln bảng
B) Giới thiệu bi mới : 
1’
1) Giới thiệu bi : 
- GV giới thiệu bi.
- HS nghe 
2) Hướng dẫn luyện tập : 
7’
* Bi 1 : 
- GV cho HS đọc đề bài, nêu lại quy tắc tính diện tích hình tam gic, sau đó lm bi
- 1 HS ln bảng lm bi, HS cả lớp lm bi vo vở bi tập 
- GV chữa bài và cho điểm HS
7’
* Bi 2 : 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài
- HS đọc đề bài
- GV vẽ hình ln bảng, sau đó chỉ vào hình tam gic ABC v nu : Coi AC l đáy, em hy tìm đường cao tương ứng với đáy AC của hình tam gic ABC.
- HS trao đổi với nhau
- GV yu cầu HS tìm đường cao tương ứng với đáy BA của hình tam gic ABC
- HS nêu : Đường cao tương ứng với đáy BA của hình tam gic ABC chính l CA.
- GV yu cầu HS tìm cc đường cao tương ứng với các đáy của hình tam gic DEG.
- HS quan st hình v nu : 
+ Đường cao tương ứng với đáy ED là GD
+ Đường cao tương ứng với đáy GD là ED
- GV hỏi : Hình tam gic ABC l DEG trong bi l hình tam gic gì ? 
- HS : L cc hình tam gic vuơng. 
- GV nêu : Như vậy trong hình tam gic vuơng hai cạnh gĩc vuơng chính l đường cao của tam giác
8’
* Bi 3 : 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài
- HS đọc thầm đề bài trong SGK
- GV yu cầu HS lm bi
- 2 HS ln bảng lm bi, HS cả lớp lm bi vo vở bi tập
- GV hỏi : Như vậy để tính diện tích hình tam gic vuơng chng ta cĩ thể lm như thế nào ?
- HS : Để tính diện tích của hình tam gic vuơng ta lấy tích số đo hai cạnh góc vuông rồi chia cho 2.
- GV nhận xét và cho điểm HS
5’
* Bi 4a :
- GV cho HS đọc đề bài, tự làm phép đo và thực hiện tính diện tích cả hình tam gic ABC
- HS thực hiện đo :
AB = DC = 4 cm
AD = BC = 3 cm
Diện tích của hình tam gic ABC l : 
4 x 3 : 2 = 6 (cm2)
- GV chữa bi v hỏi : Vì sao để tính diện tích của hình tam gic ABC em lại lấy chiều rộng nhn với chiều di hình chữ nhật rồi chia cho 2.
- HS : Vì theo hình vẽ hình tam gic ABC l hình tam gic vuơng cĩ hai cạnh gĩc vuơng trng với hai cạnh của hình chữ nhật.
5’
* Bi 4b :
- GV gọi HS đọc đề bài
- 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK
3’
- GV yu cầu HS thực hiện tính diện tích của cc hình tam gic m bi yu cầu
C) Củng cố, dặn dị :
	GV tổng kết tiết học, dặn dị HS về nh chuẩn bị bi sau
- 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp lm bi vo vở bi tập
.
Rút kinh nghiệm:
Môn: Tiếng Việt ( Tiết 3)
¤n tp cui hc k×
I. Mơc tiªu:
- KiĨm tra ®c, hiĨu ly ®iĨm.
+ Ni dung: C¸c bµi tp ®c vµ hc thuc lßng t tuÇn 11 ®n tuÇn 17.
+ K n¨ng: ®c thµnh ting , ph¸t ©m r rµng , tc ® ti thiĨu lµ 120 ch÷ / 1 phĩt, bit ng¾t ngh h¬i ®ĩng sau c¸c du c©u, gi÷a c¸c cơm t , bit ®c diƠn c¶m thĨ hiƯn ni dung ®o¹n v¨n hoỈc c¸c nh©n vt.
+ Bit lp b¶ng thng kª tỉng kt vn t vỊ b¶o vƯ m«i tr­ng.
II. Chun bÞ:
- Phiu bµi tp dµnh cho HS.
III. C¸c ho¹t ®ng d¹y hc :
T.G
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
1’
4’
1’
22’
10’
1. ỉn ®Þnh tỉ chc 
2. KiĨm tra bµi cị
- Y/c HS ®c vµ nªu ni dung bµi gi tr­íc?
3. Bµi míi(30)
A. Giíi thiƯu bµi: Ghi ®Çu bµi.
B. D¹y bµi míi.
a. KiĨm tra tp ®c:
- Cho HS lªn b¶ng g¾p th¨m bµi ®c.
- Y/c HS ®c bµi ®· g¾p th¨m ®­ỵc vµ tr¶ li 1, 2 c©u hi vỊ ni dung bµi.
- Y/c HS nhn xÐt bµi ®c cđa b¹n
- Nhn xÐt- cho ®iĨm.
b. H­íng dn lµm bµi tp,
Bµi 2:
- gi HS ®c y/c bµi.
- H¸t.
- 3 HS ®c vµ nªu ni dung cđa bµi.
- HS lÇn l­ỵt g¾p th¨m bµi vµ vỊ chç chun bÞ sau ® tip ni nhau lªn b¶ng ®c.
- HS ®c vµ tr¶ li c¸c c©u hi c liªn quan ®n ni dung bµi.
- 1 HS ®c thµnh ting tr­íc líp.
Sinh quyĨn
( M«i tr­ng ®ng vt thc vt)
Thủ quyĨn
( M«i tr­ng n­íc)
KhÝ quyĨn
( M«i tr­ng kh«ng khÝ)
C¸c s vt trong m«i tr­ng
Nh÷ng hµnh ®ng b¶o vƯ m«i tr­ng.
Rng; con ng­i, thĩ, chim, c©y l©u n¨m c©y rau, c ..
Trng c©y g©y rng, phđ xanh ®i trc, chng ®t n­¬ng, trng rng ngp mỈn, chng ®¸nh b¾t c¸ b»ng m×n, b»ng ®iƯn, chng s¨n b¾n thĩ rng, chng bu«n b¸n ®ng vt hoang d· 
S«ng , sui , ao h, biĨn, ®¹i d­¬ng, khe, th¸c , kªng , m­¬ng, ngßi, r¹ch, l¹ch.
Gi÷ s¹ch ngun n­íc; x©y dng nhµ m¸y n­íc ; lc n­íc th¶i c«ng nghiƯp,
BÇu tri, vị trơ , m©y, kh«ng kÝ, ©m thanh, ¸nh s¸ng khÝ hu..
Lc khi c«ng nghiƯp; xư lÝ r¸c th¶i ; chng « nhiƠm bÇu kh«ng khÝ.
2’
4. Cđng c – DỈn dß
- Nh¾c l¹i ni dung bµi.
- Chun bÞ bµi sau.
Rút kinh nghiệm:
Mơn : Khoa học (Tiết : 35) 	 
BÀI: SỰ BIẾN ĐỐI CỦA CHẤT
I- MỤC TIU : Sau bi học, HS biết : 
	- Phn biệt 3 thể của chất 
	- Nu đều kiện để một số chất cĩ thể chuyển từ thể ny sang thể khc.
	- Kể tn một số chất cĩ thể chuyển từ thể ny sang thể khc. 
II- ĐỒ DNG DẠY HỌC :
	- Hình trang 73 SGK
III - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
T.G
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ
1’
A) Ổn định lớp :
3’
B) Kiểm tra bi cũ : 
-Để sản xuất xi măng, người ta sử dụng vật liệu no ?
- 2 HS trả lời
- Bệnh no do 1 loại vi rt gy ra v bị ly truyền do muỗi vằn ? 
C) Bi mới : Sự chuyển thể của chất
1’
1) Giới thiệu bi
2) Giảng bi : 
6’
* Hoạt động 1 : Trị chơi tiếp sức “Phn biệt 3 thể của chất”
- Mục tiu : HS biết phn biệt 3 thể của chất
- Tiến hnh :
+ Bước 1 : Lm việc cả lớp, chia lớp thnh 2 đội. GV Hướng dẫn cch chơi
- Giao phiếu ghi tn chất 
Mỗi đội 6 em
+ Bước 2 : Tiến hnh trị chơi
- HS thực hiện 
+ Bước 3 : GV theo di 
- HS nhận xt, bổ sung
GV chốt ý :
Thể rắn .......... Thể lỏng .......... Thể khí ............
6’
* Hoạt động 2 : Trị chơi “Ai nhanh, ai đng”
- Mục tiu : HS nhận biết được đặc điểm của chất rắn, chất lỏng v chất khí
- Chuẩn bị : 1 bảng con v phấn
- HS thực hiện 
- Tiến hnh : 
+ Bước 1 : GV giao cu hỏi cc nhĩm
- HS thảo luận nhĩm 4 v ghi vo bảng 
+ Bước 2 : Tổ chức v phổ biến luật chơi
- HS trình by
GV tĩm ý : 1/b ; 2/ c ; 3/a
- HS nhận xt, bổ sung 
7’
* Hoạt động 3 : Quan st v thảo luận 
- Mục tiu : HS nu được một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hng ngy. 
- Tiến hnh : 
+ Bước 1 : Cho HS quan st cc hình trang 73 SGK v nĩi về sự chuyển thể của nước
- Hoạt động lớp
- HS quan st
Hình 1, hình 2, hình 3
- Học sinh trả lời
- HS nhận xt - bổ sung
- Gọi HS đọc mục bạn cần biết
- HS đọc
8’
* Hoạt động 4 : Trị chơi “Ai nhanh, ai đng”
- Mục tiu : HS kể được tn một số chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí 
Kể tn một số chất chuyển từ thể ny sang thể khc.
- Tiến hnh : 
+ Bước 1 : GV chia lớp 4 nhĩm v pht phiếu.
- Cc nhĩm nhận phiếu 
Viết tn cc chất ở 3 thể khc nhau hoặc viết được nhiều tn cc chất cĩ thể chuyển từ thể ny sang thể khc
+ Bước 2 : GV hướng dẫn viết, giao thời gian
- HS viết đại diện nhĩm dn ở bảng
+ Bước 3 : Cả lớp cng GV kiểm tra
- HS nhận xt - bổ sung
Ai viết được nhiều chất thì thắng 
- GV chốt ý : Lin hệ thực tế
3’
D) Củng cố - dặn dị :
- Cho HS đọc lại mục : Bạn cần biết. --Chuẩn bị bi sau “Hỗn hợp” v cc vật liệu : Muối, mì chính, hạt tiu bột, chn nhỏ - Nhận xt tiết học.
Rút kinh nghiệm:
ĐỊA LÍ : KIỂM TRA HỌC KÌ I
 Thứ tư, ngày 25 tháng 12 năm 2013
Mơn : Tốn (Tiết : 88)	 
BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG
I- MỤC TIU :
 Gip học sinh ơn luyện về : 
	- Đổi đơn vị đo khối lượng
	- Thực hiện cc php tính cộng, trừ, nhn, chia với số thập phn.
	- Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân có đơn vị cho trước.
	- Giải bài toán liên quan đến diện tích hình tam gic.
	- So snh cc số thập phn. 
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :
	- Phiếu bài tập có nội dung như SGK, photo cho mỗi HS 1 lần. 
III - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
T.G
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ
1’
A) Giới thiệu bi : 
B) Giới thiệu bi mới : 
15’
1) Tổ chức cho HS tự lm bi : 
- GV pht phiếu bi tập cho HS, yu cầu HS tự lm bi
- HS nhận phiếu v lm bi
- 4 HS ln bảng lm cc bi 1, 2, 3, 4 của phần 2 trn bảng
14’
2) Hướng dẫn chữa bài :
Phần 1 : (3 điểm, mỗi lần khoanh đúng được 1 điểm)
- GV cho HS đọc các đáp án mình chọn của từng cu
- 1 HS đọc, cả lớp theo di v nhận xt
1. Khoanh vo B
2. Khoanh vo C
3. Khoanh vo C
Phần 2 :
- GV yu cầu HS cả lớp nhìn ln bảng v nhận xt bi bạn lm trn bảng 
- 4 HS nhận xt bi lm của 4 bạn HS, cả lớp theo di v bổ sung ý kiến.
Đáp án : 
Bi 1 : (4 điểm, mỗi con tính đúng được 1 điểm)
Kết quả tính đúng là :
a) 39,72 + 46,18 = 85,9
b) 95,64 - 27,35 = 68,29
c) 31,05 x 2,6 = 80,73
c) 77,5 : 2,5 = 31
Bi 2: (1 điểm, mỗi số điền đúng được 0,5 điểm)
a) 8m 5dm = 8,5m
b) 8m2 5dm2 = 8,05m2
Bi 3 : (1,5 điểm - mỗi câu lời giải và phép tính đúng được 0,5điểm)
Bi giải :
Chiều rộng của hình chữ nhật l :
15 + 25 = 40 (cm)
Chiều di của hình chữ nhật l :
2400 : 40 = 60 (cm)
Diện tích hình tam gic MCD l :
60 x 25 : 2 = 750 (cm2)
 Đáp số : 750cm2
Bi 4 (0,5 điểm)
3,9 < x < 4,1
Ta cĩ 3,9 < 4 < 4,01 < 4,1
Vậy x = 4 ; x = 4,01 (cĩ thể tìm được nhiều giá trị khác của x)
8’
3) Hướng dẫn tự đánh giá : 
2’
GV có thể hướng dẫn cho HS tự chấm điểm theo biểu điểm ở trên rồi cho HS báo cáo điểm của mình. 
C) Củng cố, dặn dị :
	GV tổng kết tiết học, dặn dị HS về nh tự ơn tập để kiểm tra cuối học kỳ I.
Rút kinh nghiệm:
Môn: Tiếng Việt (Tiết 4)
Bài: ¤n tp cui hc k×
I. Mơc tiªu:
- KiĨm tra ®c, hiĨu ly ®iĨm.
+ Ni dung: C¸c bµi tp ®c vµ hc thuc lßng t tuÇn 11 ®n tuÇn 17.
+ K n¨ng: ®c thµnh ting , ph¸t ©m r rµng , tc ® ti thiĨu lµ 120 ch÷ / 1 phĩt, bit ng¾t ngh h¬i ®ĩng sau c¸c du c©u, gi÷a c¸c cơm t , bit ®c diƠn c¶m thĨ hiƯn ni dung ®o¹n v¨n hoỈc c¸c nh©n vt.
+ Nghe, vit ®ĩng chÝnh t¶ bµi: Chỵ Ta - sken
II. Chun bÞ:
- Phiu bµi tp dµnh cho HS.
III. C¸c ho¹t ®ng d¹y hc:
T.G
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
1’
4’
1’
22’
5’
5’
2’
1. ỉn ®Þnh tỉ chc 
2. KiĨm tra bµi cị 
- Y/c HS ®c vµ nªu ni dung bµi gi tr­íc?
3. Bµi míi
A. Giíi thiƯu bµi: Ghi ®Çu bµi.
B. D¹y bµi míi.
a. KiĨm tra tp ®c:
- Cho HS lªn b¶ng g¾p th¨m bµi ®c.
- Y/c HS ®c bµi ®· g¾p th¨m ®­ỵc vµ tr¶ li 1, 2 c©u hi vỊ ni dung bµi.
- Y/c HS nhn xÐt bµi ®c cđa b¹n
- Nhn xÐt- cho ®iĨm.
b. Vit chÝnh t¶:
* Trao ®ỉi vỊ ni dung ®o¹n vit
- Y/c HS ®c ®o¹n vit tr­íc líp.
Hi:
+ H×nh ¶nh nµo trong bµi g©y n tng cho em nht trong c¶nh chỵ 
Ta - Sken
b, H­íng dn vit t kh:
- Y/c HS t×m c¸c t kh , dƠ ln khi vit chÝnh t¶.
- Y/c HS luyƯn vit c¸c t ®.
c, Vit chÝnh t¶:
- GV ®c bµi cho HS vit.
- GV quan s¸t un n¾n.
d, So¸t lçi chm bµi:
- GV ®c l¹i bµi vit.
- Thu chm mt s bµi.
- Nhn xÐt- cho ®iĨm.
4. Cđng c- DỈn dß
- Nh¾c l¹i ni dung bµi.
- Chun bÞ bµi sau.
- H¸t.
- 3 HS ®c vµ nªu ni dung cđa bµi.
- HS lÇn l­ỵt g¾p th¨m bµi vµ vỊ chç chun bÞ sau ® tip ni nhau lªn b¶ng ®c.
- HS ®c vµ tr¶ li c¸c c©u hi c liªn quan ®n ni dung bµi.
- 1 HS ®c thµnh ting tr­íc líp.
- HS tip ni nhau nªu.
Ta- s ken, trn ln, nĐp, mịi v¶i thªu, xĩng xÝnh, chn v¬n, thng dµi, ve vy,
- HS vit bµi v¶o v.
- HS so¸t l¹i bµi vit cđa m×nh.
Rút kinh nghiệm:
MÔN: Tiếng Việt (tiết 5)
Bài: ¤n tp cui hc k×
I. Mơc tiªu:
Thc hµnh vit th­, vit th­ cho ng­i th©n xa kĨ l¹i kt qu¶ hc tp cđa em.
GDKNS: Thể hiện sự cảm thông; KN đặt mục tiêu.
II. Chun bÞ:
- § dung cđa HS.
III. C¸c ho¹t ®ng d¹y hc chđ yu.
T.G
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
1’
4’
1’
32’
2’
1. ỉn ®Þnh tỉ chc
2. KiĨm tra bµi cị 
- KiĨm tra bµi hc nhµ cđa HS.
3. Bµi míi
A. Giíi thiƯu bµi: Ghi ®Çu bµi.
B. D¹y bµi míi.
- Gi HS ®c y/c vµ gỵi ý bµi.
- H­íng dn HS c¸ch lµm bµi.
+ Nhí l¹i c¸ch vit th­ líp 3.
+ §c k c¸c gỵi ý trong sgk.
+ Em vit th­ cho ai? Ng­i y ®ang ®©u?
+ Dßng ®©u th­ vit th nµo?
+ Em x­ng h« víi ng­i th©n nh­ th nµo?
- Y/c HS vit bµi.
- Gi HS lµm bµi.
4. Cđng c- DỈn dß
- Nh¾c l¹i ni dung bµi.
- Chun bÞ bµi sau.
- H¸t.
- 2 HS tip ni nhau ®c thµnh cho c¶ líp cng nghe.
- HS Lµm bµi c¸ nh©n.
Rút kinh nghiệm:
Thứ năm, ngày 26 tháng 12 năm 2013
Môn Toán: (tiết 89)
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Tiếng Việt (tiết 6)
Bài: ¤n tp cui hc k×
I. Mơc tiªu:
+ Ni dung: C¸c bµi tp ®c vµ hc thuc lßng t tuÇn 11 ®n tuÇn 17.
+ K n¨ng: ®c thµnh ting , ph¸t ©m r rµng , tc ® ti thiĨu lµ 120 ch÷ / 1 phĩt, bit ng¾t ngh h¬i ®ĩng sau c¸c du c©u, gi÷a c¸c cơm t , bit ®c diƠn c¶m thĨ hiƯn ni dung ®o¹n v¨n hoỈc c¸c nh©n vt.
II. Chun bÞ:
- Phiu bµi tp dµnh cho HS.
III. C¸c ho¹t ®ng d¹y hc :
T.G
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
1’
4’
1’
32’
2’
1. ỉn ®Þnh tỉ chc 
2. KiĨm tra bµi cị 
- Y/c HS ®c vµ nªu ni dung bµi gi tr­íc?
3. Bµi míi(30)
A. Giíi thiƯu bµi: Ghi ®Çu bµi.
B. D¹y bµi míi.
a. KiĨm tra tp ®c:
- Cho HS lªn b¶ng g¾p th¨m bµi ®c.
- Y/c HS ®c bµi ®· g¾p th¨m ®­ỵc vµ tr¶ li 1, 2 c©u hi vỊ ni dung bµi.
- Y/c HS nhn xÐt bµi ®c cđa b¹n
- Nhn xÐt- cho ®iĨm.
4. Cđng c- DỈn dß
- Nh¾c l¹i ni dung bµi.
- Chun bÞ bµi sau.
- H¸t.
- 3 HS ®c vµ nªu ni dung cđa bµi.
- HS lÇn l­ỵt g¾p th¨m bµi vµ vỊ chç chun bÞ sau ® tip ni nhau lªn b¶ng ®c.
- HS ®c vµ tr¶ li c¸c c©u hi c liªn quan ®n ni dung bµi.
Rút kinh nghiệm:
LỊCH SỬ: KIỂM TRA HỌC KÌ I.
**************************
Thứ sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2013
MÔN: TOAN: (TIẾT 90)
BÀI: HÌNH THANG.
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 	- Hình thành biểu tượng ve hình thang – Nhận biết một số đặc điểm ve hình thang. Phân biệt hình thang với một số hình đã học.
2. Kĩ năng: 	- Rèn kỹ năng nhận dạng hình thang và thể hiện một số đặc điểm của hình thang.
3. Thái độ: 	- Giáo dục học sinh yêu thích, say mê môn học.
II. Chuẩn bị:
+ GV:	Bảng phụ vẽ cn, hình vuông, hình bình hành, hình thoi.
+ HS: 2 tờ giấy thủ công, kéo.
III. Các hoạt động:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐONG CUA HỌC SINH
1’
4’
1’
12’
4’
3’
4’
3’
4’
3’
1’
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: 
Giáo viên nhận xét bài kiểm tra.
Học sinh làm lại một vài bài dễ làm sai.
3. Giới thiệu bài mới: Hình thang.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hình thành biểu tượng ve hình thang.
Phương pháp: Thực hành, quan sát, động não.
Giáo viên vẽ hình thang ABCD.
Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết một số đặc điểm của hình thang.
Giáo viên đặt câu hỏi.
+ Hình thang có những cạnh nào?
+ Hai cạnh nào song song?
Giáo viên chốt.
	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh phân biệt hình thang với một số hình đã học, rèn kỹ năng nhận dạng hình thang và thể hiện một số đặc điểm của hình thang.
Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não.
 Bài 1:
Giáo viên chữa bài – kết luận.
	Bài 2:
Giáo viên chốt: Hình thang có 2 cạnh đối diện song song.
	Bài 3:
Giáo viên theo dõi thao tác vẽ hình chú ý chỉnh sửa sai sót.
 Bài 4:
Giới thiệu hình thang.
 Bài 5:
Giáo viên theo dõi, uốn nắn sửa sai cho học sinh.
v	Hoạt động 3: Củng cố.
Phương pháp: Thực hành.
Nêu lại đặc điểm của hình thang.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Làm bài tập: 3, 4/ 100.
Chuẩn bị: “Diện tích hình thang”.
Dặn học sinh xem trước bài ở nhà.
Nhận xét tiết học 
Hát 
Hoạt động cá nhân, lớp.
Học sinh quan sát hình vẽ trong SGK sau đó dùng kéo cắt hình tam giác.
Học sinh quan sát cách vẽ.
Học sinh lắp ghép với mô hình hình thang.
Vẽ biểu diễn hình thang.
Lần lượt từng nhóm lên vẽ và nêu đặc điểm hình thang.
Các nhóm khác nhận xét.
Lần lượt học sinh lên bảng chỉ vào hình và trình bày.
 	Đáy bé
	Đáy lớn
Hoạt động lớp, nhóm đôi.
Học sinh đọc đề.
Học sinh đổi vở để kiểm tra chéo.
Học sinh làm bài, cả lớp nhận xét.
Học sinh nêu kết quả.
Học sinh vẽ hình thang.
Học sinh nhận xét đặc điểm của hình thang vuông.
1 cạnh bên vuông góc với hai cạnh đáy.
Có 2 góc vuông, Chiều cao hình thang vuông là cạnh bên vuông góc với hai đáy.
Đọc ghi nhớ.
Thực hành ghép hình trên các mẫu vật bằng bìa cứng.
Hoạt động cá nhân.
Học sinh nhắc lại đặc điểm của hình thang.
Thi đua vẽ hình thang trong 4 phút. (học sinh nào vẽ nhiều nhất. Vẽ hình thang theo nhiều hướng khác nhau).
Rút kinh nghiệm:
 MÔN: TIẾNG VIỆT: (Tiết 7) KIỂM TRA ĐỌC HIỂU HỌC KÌ I 
 MÔN: TIẾNG VIỆT: (Tiết 8) KIỂM TRA VIẾT HỌC KÌ I 
Mơn : Khoa học (Tiết : 36) 	 	 
HỖN HỢP
I- MỤC TIU : 
Sau bi học, HS biết : 
	- Cch tạo ra hỗn hợp
	- Kể tn một số hỗn hợp
	- Nu một số cch tch cc chất trong hỗn hợp.
	-GDKNS: KN tìm giải pháp để giải quyết vấn đề; KN lựa chọn phương án thích hợp; KN bình luận đánh giá các phương án đã thực hiện.
II- ĐỒ DNG DẠY HỌC :
	- Hình 75 SGK
	- Chuẩn bị : Muối tinh, mì chính, hạt tiu bột, chn.
	- Hỗn hợp chất rắn : Ct, nước, phễu, giấy lọc, bơng thấm nước.
	- Hỗn hợp chứa chất lỏng khơng hồ tan vo nhau (dầu ăn nước), ly đựng nước.
	- Gạo cĩ lẫn sạn, r vo gạo, chậu nước. 
III - HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
T.G
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRỊ
1’
A) Ổn định lớp :
3’
B) Kiểm tra bi cũ : 
- Chất rắn, chất lỏng cĩ những đặc điểm gì ?
- 2 HS trả lời
- Khi nhiệt độ thay đổi, một số chất cĩ thể chuyển đổi như thế no ?
C) Bi mới 
1’
1) Giới thiệu bi
2) Giảng bi : 
8’
* Hoạt động 1 : Thực hnh : Tạo 1 hỗn hợp gia vị
- Mục tiu : HS biết tạo ra hỗn hợp
- Tiến hnh :
+ Bước 1 : Lm việc theo nhĩm
. GV cho HS lm việc.
- Nhĩm 4
. GV giao cc chất như : muối, vị tinh, hạt tiu tạo ra hỗn hợp
- HS nhận 
. GV hướng dẫn HS lm
- HS trộn cc chất
. Để tạo ra hỗn hợp gia vị cần cĩ những chất no ?
. Hỗn hợp l gì ?
+ Bước 2 : Lm việc cả lớp 
- Đại diện mỗi nhĩm nu cơng thức trộn gia vị, mời cc nhĩm khc thử. Cc nhĩm nhận xt - bổ sung.
GV cho HS nu : Hỗn hợp l gì ?
- HS nu
GV chốt ý.
6’
* Hoạt động 2 : Thảo luận
- Mục tiu : HS kể tn được một số hỗn hợp
- Tiến hnh : 
+ Bước 1 : Lm việc theo nhĩm
- Nhĩm trưởng điều khiển : nhận cu hỏi v trả lời
. Theo bạn, khơng khí l 1 chất hay 1 hỗn hợp ?
- Đại diện trình by. HS nhận xt bổ sung 
. Kể tn một số hỗn hợp khc m bạn biết.
GV kết luận
6’
* Hoạt động 3 : Trị chơi “tch cc chất ra khỏi hỗn hợp”
- Mục tiu : HS biết được cc phương php tch ring cc chất trong một số hỗn hợp
- Chuẩn bị : bảng con, phấn, vật thay thế pht ra m thanh
- Tiến hnh : 
+ Bước 1 : Tổ chức v hướng dẫn. 
- Học sinh trả lời
GV nu cu hỏi theo hình 1, 2, 3 ở SGK
Lm lắng, sảy, lọc. HS nhận xt
GV kết luận
8’
* Hoạt động 4 : Thực hnh “Tch cc chất ra khỏi hỗn hợp”
- Mục tiu : HS biết cch tch cc chất ra khỏi một số hỗn hợp
- Tiến hnh : 
+ Bước 1 : Lm việc theo nhĩm 4
GV giao phiếu bi tập :
1) Tch ct trắng ra khỏi hỗn hợp nước v ct trắng
2) Tch dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn v nước ?
3) Tch gạo ra khỏi hỗn hợp gạo lẫn với sạn ?
- HS thực hnh
- Mỗi nhĩm chọn 1 bi tập
- Đại diện nhĩm bo co kết quả
GV nu lại cch thực hiện.
Lin hệ thực tế trong gia đình
- HS ch ý
2’
D) Củng cố - dặn dị :
	- HS nu hỗn hợp l gì ?
	- Về nh học bi v chuẩn bị bi sau : Dung dịch.
Rút kinh nghiệm:
 Thứ ngày tháng 12 năm 2009
Mơn : Tốn (Tiết : 89)	 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
ĐỀ PHÒNG GD RA
 Thứ ngày tháng 12 năm 2009
LỊCH SỬ: KIỂM TRA HỌC KÌ I.
ĐỊA LÍ : KIỂM TRA HỌC KÌ I
TIẾNG VIỆT: KIỂM TRA ĐỌC HIỂU
ĐỊA LÍ : KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Kĩ Thuật	 	
Chuồng nuôi và dụng cụ nuôi gà
I. MỤC TIÊU:
í Kiến thức: Nêu được tác dụng, đặc điểm của chuồng nuôi và một số dụng cụ thường được sử dụng để nuôi gà.
í Kỹ năng: Biết cách sử dụng một số dụng cụ cho gà ăn, uống.
í Thái độ: Có ý thức giữ gìn vệ sinh dụng cụ và môi trường nuôi gà.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
í Giáo viên : Tranh ảnh minh hoạ chuồng nuôi và dụng cụ nuôi gà.
 Một số dụng cụ cho gà ăn uống phổ buiến ở đại phương (máng bằng ống tre, máng ăn, máng uống hình trụ tr

File đính kèm:

  • docGA_5_t18.doc