Giáo án Lớp 4 - Tuần 31 - Năm học 2014-2015 - Lê Thị Thảo

Hoạt động của thầy

- Nêu vai trò của không khí đối với thực vật ?

Bước 1:

+ Trước hết kể tên những gì được vẽ trong hình.

+ Phát hiện ra những yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự sống của cây xanh (ánh sáng, nước, chất khoáng trong đất) có trong hình.

+ Phát hiện những yếu tố còn thiếu để bổ sung (khí các-bô-níc, khí ô-xi).

Bước 2:

GV gọi một số HS lên trả lời câu hỏi:

- Kể tên những yếu tố cây thường xuyên phải lấy từ môi trường và thải ra môi trường trong quá trình sống.

- Quá trình trên được gọi là gì?

Kết luận GV ghi bảng

Thực vật thường xuyên phải lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, nước, ô-xi và thải ra hơi nước, khí các-bô-níc, chất khoáng khác Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi chất giữa thực vật và môi trường.

- Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ( ví dụ chất đường, bột ) từ các chất vô cơ ( nước , chất khoáng , khí các –bô-níc ) . Các chất hữu cơ này dùng để nuôi cây .

- Cách tiến hành:

Tổ chức hướng dẫn

 Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật

Hấp thụ ánhsáng Thải ra

 mặt trời

Khí các-bô-níc Khí ô- xi

 Thực

Nước Hơi nước

Các chất khoáng Các chất khoáng khác

- Đọc bài học

- Nhận xét tiết học

Về nhà học thuộc bài và chuẩn bị bài sau .

 

doc53 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 09/01/2021 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp 4 - Tuần 31 - Năm học 2014-2015 - Lê Thị Thảo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các hoạt động dạy học chủ yếu
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
3'
A. Kiểm tra
- Buổi sáng các con được học các môn học gì?
- HS trả lời
- Bạn nào chưa hoàn thành môn Toán?
- Bạn nào chưa hoàn thành môn Luyện từ và câu?
- HS giơ tay.
30'
B. Hướng dẫn học
1. Hoàn thành bài tập trong ngày
Tổ chức học sinh hoàn thành bài tập môn trong ngày
- HS làm bài
Làm bài tập phát triển môn Toán
- Em nào đã hoàn thành thì là bài tập tiết 1 vở Cùng em học toán 4 tuần 31.
- HS làm bài vào vở
- GV theo dõi hướng dẫn cho HS hoàn thành bài
- HS làm bài vào vở.
- Nhận xét, bổ sung
- Chữa bài
- Nhận xét, bổ sung
2’
C. Củng cố, dặn dò
Củng cố kiến thức môn học
- Nhắc HS ôn bài để chuẩn bị kiểm tra.
Bổ sung
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*********************************************************
Tiết 3: Tập đọc
Con chuồn chuồn nước
I. MUẽC TIEÂU:
1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài: Ca ngợi vẻ đẹp sinh động của chú chuồn chuồn nước và cảnh đẹp của quê hương .
2. Kĩ năng: Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, bước đầu biết nhấn giọng các từ ngữ gợi tả. Trả lời được các câu hỏi SGK .
3. Thái độ: Giáo dục HS yêu cảnh đẹp thiên nhiên và biết bảo vệ cảnh đẹp đó.
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: 
 Tranh minh hoùa trong SGK.
III. HOAẽT ẹOÄNG TREÂN LễÙP:
TG
Noọi dung
Hoaùt ủoọng cuỷa thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
3’
30’
2’
AKieồm tra baứi cuừ:
B Baứi mụựi: 
1 Giụựi thieọu baứi: 
2 Hửụựng daón luyeọn ủoùc:
- ẹoùc to, roừ raứng choõi traỷy.
3 Hửụựng daón HS tỡm hieồu baứi :
-Trả lời được các câu hỏi SGK .
4 Hửụựng daón ủoùc dieón caỷm: 
Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm
C. Cuỷng coỏ Daởn doứ:
- Goùi HS ủoùc baứi Aấng- coVaựt vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi veà noọi dung baứi hoùc.
- ẹoùc tieỏp noỏi tửứng ủoaùn cuỷa baứi (3 lửụùt). GV chuự yự sửỷa loói phaựt aõm, ngaột gioùng cho tửứng HS. 
- Tỡm hieồu nghúa cuỷa caực tửứ mụựi trong baứi.
- Yeõu caàu HS luyeọn ủoùc theo caởp.
 - Goùi HS ủoùc toaứn baứi.
- GV ủoùc dieón caỷm toaứn baứi vụựi gioùng nheù nhaứng, hụi ngaùc nhieõn. 
+ Chuự chuoàn chuoàn nửụực ủửụùc mieõu taỷ baống nhửừng hỡnh aỷnh so saựnh naứo?
+ Em thớch hỡnh aỷnh so saựnh naứo? Vỡ sao?
+ Tỡm yự ủoaùn 1.
+ Caựch mieõu taỷ chuự chuoàn chuoàn nửụực coự gỡ hay?
+ Tỡnh yeõu queõ hửụng, ủaỏt nửụực cuỷa taực giaỷ theồ hieọn qua nhửừng caõu vaờn naứo?
- Em haừy neõu yự ủoaùn 2.
- Em haừy neõu noọi dung cuỷa baứi.
- Tieỏp noỏi nhau ủoùc tửứng ủoaùn cuỷa baứi.
 GV hửụựng daón caực em tỡm ủuựng gioùng ủoùc.
-Toồ chửực cho HS ủoùc dieón caỷm ủoaùn 1.
+ GV ủoùc maóu.
+ Yeõu caàu HS luyeọn ủoùc theo caởp.
+ Toồ chửực cho HS thi ủoùc.
+ Nhaọn xeựt , cho ủieồm tửứng HS.
- Neõu noọi dung cuỷa baứi vaờn?
- Giaựo duùc HS bieỏt yeõu quyự vaứ baỷo veọ nhửừng caỷnh ủeùp thieõn nhieõn ủaỏt nửụực.
- Veà nhaứ luyeọn ủoùc baứi vaờn vaứ chuaồn bũ baứi Vửụng quoỏc vaộng nuù cửụứi. 
- 2HS.
- HS nghe.
- HS ủoùc baứi tieỏp noỏi theo trỡnh tửù:
- HS ủoùc phaàn chuự giaỷi ủeồ tỡm hieồu nghúa cuỷa caực tửứ mụựi.
- 2 HS tieỏp noỏi nhau ủoùc.
- 2 HS ủoùc toaứn baứi.
- Theo doừi GV ủoùc maóu.
+ Boỏn caựi caựnh moỷng nhử giaỏy boựng; Hai con maột long lanh nhử thuỷy tinh;  Boỏn caựnh kheừ rung rung nhử coứn ủang phaõn vaõn.
+ Vớ duù: Em thớch hỡnh aỷnh: Boỏn caựi caựnh moỷng nhử giaỏy boựng; Hai con maột long lanh nhử thuỷy tinh vỡ ủoự laứ hỡnh aỷnh so saựnh ủeùp giuựp em hỡnh dung ủửụùc roừ hụn veà ủoõi caựnh vaứ caởp maột chuoàn chuoàn.
- ẹoaùn 1: Taỷ veỷ ủeùp sinh ủoọng cuỷa chuự chuoàn chuoàn nửụực.
+ Taỷ raỏt ủuựng veà caựch bay voùt leõn raỏt baỏt ngụứ cuỷa chuoàn chuoàn nửụực moọt caựch raỏt tửù nhieõn phong caỷnh laứng queõ.
+ Maởt hoà traỷi roọng meõnh moõng vaứ laởng soựng;  xanh trong vaứ cao vuựt.
ẹoaùn 2: Cảnh đẹp của thiên nhiên ủaỏt nửụực
Nội dung: Taỷ veỷ ủeùp cuỷa chuự chuoàn chuoàn nửụực vaứ caỷnh ủeùp cuỷa queõ hửụng.
- 2 HS ủoùc, moói HS ủoùc 1 ủoaùn.
- HS theo doừi.
- 2 HS ngoài cuứng baứn luyeọn ủoùc.
-4 HS thi ủoùc.
-2 HS neõu.
-HS nghe.
-HS nghe.
Tiết 4: Tập làm văn
Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật
I. MUẽC TIEÂU : 
1. Kiến thức: Nhận biết được những nét tả bộ phận chính của một con vật trong đoạn văn, quan sát các bộ phận của vật em yêu thích và bước đầu tìm được những từ ngữ miêu tả thích hợp . 
2. Kĩ năng: HS làm được bài 1,2, 3 có nội dung trên.
3. Thái độ: HS yêu thích con vật có ích và biết chăm sóc và bảo vệ chúng.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : 
 - Tranh minh hoaù moọt soỏ con vaọt ủeồ HS laứm baứi.
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
TG
Noọi dung
Hoaùt ủoọng cuỷa thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
3’
30’
2’
AKieồm tra baứi cuừ:
B Baứi mụựi:
1. GTB: 
2. Hửụựng daón quan saựt vaứ choùn loùc chi tieỏt mieõu taỷ:
Baứi 1, 2: 
- Nhận biết được những nét tả bộ phận chính của một con vật trong đoạn văn
Baứi 3: 
Quan sát các bộ phận của vật em yêu thích và bước đầu tìm được những từ ngữ miêu tả thích hợp .
C Cuỷng coỏ: . Daởn doứ:
- Goùi 1 HS neõu laùi caỏu taùo cuỷa baứi vaờn mieõu taỷ con vaọt.
- 2 HS ủoùc daứn yự chi tieỏt taỷ moọt con vaọt nuoõi trong nhaứ.
- GV nhaọn xeựt.
+ Goùi HS ủoùc noọi dung baứi taọp 1,2.
- ẹoùc ủoaùn vaờn Con ngửùa . 
- Phaựt baỷng nhoựm cho hai nhoựm.
- GV choỏt laùi noọi dung chớnh.
- ẹoùc noọi dung.
- GV treo moọt soỏ tranh aỷnh caực con vaọt ủeồ HS quan saựt.
- Goùi HS noựi teõn con vaọt em choùn ủeồ quan saựt.
- Yeõu caàu HS ghi keỏt quaỷ quan saựt vaứo vụỷ tỡm nhửừng tửứ ngửừ mieõu taỷ chớnh xaực ủaởc ủieồm cuỷa tửứng boọ phaọn ủoự.
- GV keỷ baỷng, goùi HS ủoùc keỏt quaỷ quan saựt, GV ghi nhanh vaứo baỷng.
- Toồng keỏt giụứ hoùc.
- Yeõu caàu HS veà nhaứ hoaứn chổnh keỏt quaỷ quan saựt caực boọ phaọn cuỷa con vaọt.
- Chuaồn bũ giụứ sau: Quan saựt con gaứ troỏng.
- 3 HS thửùc hieọn yeõu caàu. Caỷ lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt yự kieỏn cuỷa caực baùn.
- HS nghe.
- 2 HS ủoùc, caỷ lụựp theo doừi.
- 2 HS ủoùc.
- 2 nhoựm ghi vaứo baỷng nhoựm, caực nhoựm coứn laùi thaỷo luaọn ghi vaứo nhaựp.
- Lụựp nhaọn xeựt treõn baỷng nhoựm.
+ Caực boọ phaọn cuỷa con ngửùa: hai tai, hai loó muừi, hai haứm raờng, bụứm, ngửùc, boỏn chaõn, caựi ủuoõi.
+ ẹaởc ủieồm chớnh: Hai tai to dửùng ủửựng, hai loó muừi ửụn ửụựt ủoọng ủaọy,
- 1 HS ủoùc thaứnh tieỏng yeõu caàu trong SGK.
- HS quan saựt.
- HS noựi teõn con vaọt em choùn ủeồ quan saựt.
+ Khi taỷ ngoaùi hỡnh cuỷa con choự hoaởc con meứo caàn chuự yự taỷ: boọ loõng, caựi ủaàu, hai tai, ủoõi maột, boọ ria, boỏn chaõn, caựi ủuoõi. 
- HS laứm baứi.
- HS ủoùc keỏt quaỷ quan saựt.
-HS ghi nhửừng tửứ ngửừ hay vaứo vụỷ.
-HS nghe.
-HS nghe.
Bổ sung:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
***************************************
Tiết 2: Toán
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)
I. MUẽC TIEÂU :
1. Kiến thức: So sánh được các số có sáu chữ số. Biết sắp xếp bốn số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé .
2. Kĩ năng: HS làm được các bài tập: 1 ( dòng 1, 2) , 2, 3 trang 161.
3. Thái độ: HS yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học: 
 - Bảng nhóm, bút dạ.
III HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC: 
TG
Noọi dung
 Hoaùt ủoọng cuỷa thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
3’
30’
2’
AKieồmtra baứi cuừ:
BBaứi mụựi:
1 Giụựi thieọu baứi: 
2 Hửụựng daón oõn taọp:
Baứi 1:
So sánh được các số có sáu chữ số
Baứi 2 : 
Biết sắp xếp bốn số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn,
Baứi 3 : Theo thửự tửù tửứ lụựn ủeỏn beự.
C Cuỷng coỏ Daởn doứ:
- ẹoùc soỏ vaứ neõu giaự trũ cuỷa chửừ soỏ 3 trong moói soỏ sau: 103; 1379; 13064.
- ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
- Neõu caựch laứm so saựnh:
- Hai soỏ coự chửừ soỏ khaực nhau.
- Hai soỏ coự chửừ soỏ baống nhau.
- ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
- Muoỏn xeỏp ủửụùc caực soỏ tửù nhieõn theo thửự tửù tửứ beự ủeỏn lụựn hoaởc ngửụùc laùi ta laứm nhử theỏ naứo?
 - GV phaựt baỷng nhoựm cho 2 HS.
- GV chửừa baứi treõn baỷng lụựp, nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
- Neõu moọt soỏ ủaởc ủieồm cuỷa daừy soỏ tửù nhieõn?
- Toồng keỏt giụứ hoùc, tuyeõn dửụng caực hoùc sinh tớch cửùc trong giụứ hoùc.
- Veà oõn laùi baứi vaứ chuaồn bũ baứi: OÂn taọp veà soỏ tửù nhieõn (tieỏp theo).
- 3 HS thửùc hieọn.
- HS nghe.
-2 HS ủoùc.
- 2 HS neõu.
- 2 HS leõn baỷng laứm, caỷ lụựp laứm baỷng con.
989 34 601
27 105 > 7985 150 482<150 45
- 2 HS ủoùc.
- HS tieỏp noỏi nhau traỷ lụứi.
- 2 HS laứm treõn baỷng nhoựm vaứ ủớnh treõn baỷng, caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ, ủoỏi chieỏu vụựi baứi laứm cuỷa baùn.
a, 999 < 7 426 < 7 624 < 7 642.
b, 1 853 < 3 158 < 3 190 < 3 518.
a, 10 261 > 1590 > 1 567 > 897.
b, 4 270 > 2 518 > 2 490 > 2 476.
-HS neõu.
-HS nghe.
Bổ sung:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 4: Kĩ thuật
Lắp xe nôi 
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe nôi.
2. Kĩ năng: Lắp được xe nôi theo mẫu, xe chuyển động được 
3 Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn lao động khi thực hiện thao tác lắp, tháo các chi tiết của xe nôi.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mẫu xe nôi đã lắp sẵn
- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
III. Các hoạt động dạy học:
TG
Nội dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
2’
30’
3’
A. Kiểmtra 
B.Bài mới:
1, GTB:
2,Hoạt động 1:
- Cho HS quan sát mẫu xe nôi đã lắp sẵn.
3,Hoạt động 2: thực hành
C. Củng cố :
Dặn dò:
- Kiểm tra bộ lắp ghép.
Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát theo mẫu.
- Hướng dẫn trả lời câu hỏi :
- Để lắp xe nôi cần bao nhiêu bộ phận
- GV nêu tác dụng của xe trong thực tế.
- HS chọn các chi tiết theo HD 
- Giáo viên HD lắp ráp theo quy trình SGK và kiểm tra sự chuyển động của xe .
- Hướng dẫn tháo dời các chi tiết và xếp gọn vào hộp.
- Nêu các bước lắp hoàn chỉnh xe nôi.
- Nhận xét giờ học.
 - Chuẩn bị bộ lắp ghép giờ sau thực hành.
- Học sinh tự kiểm tra chéo.
- HS nghe.
- Học sinh quan sát mẫu và trả lời câu hỏi.
- Cần 5 bộ phận : tay kéo, thanh đỡ giá bánh xe, giá đỡ bánh xe, thành xe với mui xe, trục bánh xe.
- Học sinh lắng nghe.
- Cần 2 thanh thẳng 7 lỗ, 1 thanh chữ U dài.
- Học sinh quan sát và lên thực hành.
- Học sinh quan sát.
- HS nêu.
- HS nghe.
Bổ sung:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2015
Tiết 1: Toán
Ôn tập về số tự nhiên ( tiếp theo)
I. MUẽC TIEÂU : 
1. Kiến thức: Biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.
2. Kĩ năng: HS làm được bài tập: 1, 2, 3 trang 161.
3.Thái độ: HS hứng thú học tập.
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC : 
 Baỷng nhoựm, buựt daù.
III. HOAẽT ẹOÄNG TREÂN LễÙP: 
TG
Noọi dung
Hoaùt ủoọng cuỷa thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
3’
30’
2’
A Kieồm tra baứi cuừ:
B Baứi mụựi: 
1 Giụựi thieọu baứi: 
2Hửụựng daón oõn taọp: 
Baứi 1: .
Biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9.
Baứi 2: 
- Vieỏt chửừ soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng.
Baứi 3: 
- Cuỷng coỏ daỏu hieọu chia heỏt cho 2,3,5,9
C Cuỷng coỏ
. Dặn dò:
- Neõu caực daỏu hieọu chia heỏt cho 2, 3 ,5, 9. Cho vớ duù.
- GV nhaọn xeựt.
- ẹoùc baứi 1.
- Thaỷo luaọn nhoựm ủeồ cuứng nhau oõn laùi caực daỏu hieọu chia heỏt.
- GV chửừa baứi vaứ yeõu caàu HS giaỷi thớch caựch caựch laứm.
- Goùi HS nhaộc laùi daỏu hieọu chia heỏt cho 2,3, 5, 9.
- GV nhaọn xeựt.
- Baứi taọp yeõu caàu chuựng ta laứm gỡ?
- Yeõu caàu HS giaỷi thớch caựch ủieàn soỏ cuỷa mỡnh.
- GV nhaọn xeựt. 
- ẹoùc yeõu caàu.
- Soỏ x phaỷi tỡm phaỷi thoaừ maừn caực ủieàu kieọn naứo?
- x vửứa laứ soỏ leỷ vửứa laứ soỏ chia heỏt cho 5, vaọy x coự taọn cuứng laứ maỏy?
- Haừy tỡm soỏ taọn cuứng laứ 5 vaứ lụựn hụn 23 vaứ nhoỷ hụn 31.
- Nhaọn xeựt. 
 - HS nhaộc laùi daỏu hieọu chia heỏt cho 2, 3, 5, 9.
 - Nhận xét tiế học
 - Về ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
-4HS neõu.
-HS nghe.
-2 HS ủoùc.
- Caực nhoựm thaỷo luaọn, ghi nhanh keỏt quaỷ ra nhaựp, 2 nhoựm laứm baỷng nhoựm, ủớnh treõn baỷng.
-Caỷ lụựp cuứng chửừa baứi. Noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng phaàn.
- Caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ.
a. Soỏ chia heỏt cho 2 laứ: 7362, 2640, 4136.
 Soỏ chia heỏt cho 5 laứ: 605, 2640.
b. Soỏ chia heỏt cho 3 laứ: 7362, 2640, 20601.
 Soỏ chia heỏt cho 9 laứ: 7362, 20601.
c. Soỏ chia heỏt cho caỷ 2 vaứ 5 laứ: 2640
d. Soỏ chia heỏt cho 5 nhửng khoõng chia heỏt cho 3 laứ: 605.
e. Soỏ khoõng chia heỏt cho caỷ 2 vaứ 9 laứ: 605, 1207.
- Vieỏt chửừ soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng.
- 4 HS leõn baỷng moói em laứm moọt phaàn, caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ, ủoồi cheựo vụỷ kieồm tra laón nhau.
a. 252 ; 552 ; 852 chia heỏt cho 3.
b. 108 ; 198 chia heỏt cho 9.
c.920 chia heỏt cho caỷ 2 vaứ 5.
d.255 chia heỏt cho caỷ 5 vaứ 3. 
-2 HS ủoùc.
-Phaỷi laứ soỏ leỷ chia heỏt cho 5.
-Taọn cuứng laứ 5.
-Soỏ 25.
-HS laứm vaứo vụỷ.
-1 HS leõn baỷng laứm.
-HS neõu.
-HS nghe.
Tiết 2: Luyện từ và câu
Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
I. MUẽC TIEÂU:
1. Kiến thức: Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu ( trả lời câu hỏi ở đâu ?).
2. Kĩ năng: Nhận biết được trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu ( BT1); bước đầu biết thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu chưa có trạng ngữ (BT 2 ); biết thêm những bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh câu có trạng ngữ cho trước ( BT 3).
3. Thái độ: HS hứng thú học tập.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: Baỷng nhoựm, buựt daù.
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:	
TG
Noọi dung
Hoaùt ủoọng cuỷa thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
3’
30’
2’
A. Kieồm tra baứi cuừ:
B Baứi mụựi: 
1 Gtb: 
2 Tỡm hieồu vớ duù:
Baứi 1:
Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu
Baứi 2:
3 .Ghi nhụự: 
4. Luyeọn taọp:
Baứi 1:
- Nhận biết được trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu
Baứi 2: bước đầu biết thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu chưa có trạng ngữ
Baứi 3:
biết hêm nhữngbộ phận cần thiết để hoàn chỉnh câu có trạng ngữ cho trước 
C Cuỷng coỏ:
. Daởn doứ:
- ẹaởt caõu coự thaứnh phaàn traùng ngửừ vaứ neõu yự nghúa cuỷa traùng ngửừ.
- ẹoùc ủoaùn vaờn ngaộn veà moọt laàn em ủửụùc ủi chụi xa, trong ủoự coự duứng traùng ngửừ.
- Nhaọn xeựt. 
- ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
- Hửụựng daón HS duứng buựt gaùch chaõn dửụựi boọ phaọn traùng ngửừ trong phieỏu baứi taọp. Muoỏn tỡm ủuựng traùng ngửừ, caực em phaỷi tỡm thaứnh phaàn chuỷ ngửừ, vũ ngửừ cuỷa caõu.
- Goùi HS phaựt bieồu. GV sửỷa baứi treõn baỷng lụựp.
-Nhaọn xeựt, keỏt luaọn caõu traỷ lụứi ủuựng.
-ẹoùc yeõu caàu vaứ noọi dung.
+ Em haừy ủaởt caõu hoỷi cho caực boọ phaọn traùng ngửừ tỡm ủửụùc trong caực caõu treõn?
- Traùng ngửừ chổ nụi choỏn coự yự nghúa gỡ?
- Traùng ngửừ chổ nụi choỏn traỷ lụứi cho caõu hoỷi naứo?
-ẹoùc phaàn ghi nhụự.
-ẹaởt caõu coự traùng ngửừ chổ nụi choỏn . 
-ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
- Yeõu caàu HS tửù laứm baứi.
- Goùi 1 HS leõn baỷng. HS dửụựi lụựp gaùch chaõn caực traùng ngửừ trong caõu vaứo vụỷ.
-Nhaọn xeựt, keỏt luaọn lụứi giaỷi ủuựng.
-ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
-GVphaựt baỷng nhoựm cho 2 nhoựm.
-ẹoùc caõu ủaừ hoaứn thaứnh. Yeõu caàu HS khaực boồ sung neỏu ủaởt caõu khaực. GV chuự yự sửỷa cho HS.
-ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
+Boọ phaọn caàn ủieàn ủeồ hoaứn thieọn caực caõu vaờn laứ boọ phaọn naứo?
- GV ghi nhanh leõn baỷ
- Traùng ngửừ chổ nụi choỏn coự yự nghúa gỡ? Traùng ngửừ chổ nụi choỏn traỷ lụứi cho caõu hoỷi naứo?
-Veà oõn laùi baứi vaứ chuaồn bũ baứi sau
- 2 HS leõn baỷng ủaởt caõu.
- 2 HS dửụựi lụựp ủoùc ủoaùn vaờn.
- HS laộng nghe
- HS ủoùc yeõu caàu vaứ noọi dung baứi taọp.
- 2 HS ngoài cuứng baứn trao ủoồi, thaỷo luaọn.
a. Trửụực nhaứ/ maỏy caõy hoa 
 TN
giaỏy// nụỷ tửng bửứng.
Traùng ngửừ chổ nụi choỏn
b.Treõn caực heứ phoỏ, TN
trửụực coồng cụ quan, treõn maởt ủửụứng nhửùa, tửứ khaộp naờm cửỷa oõ trụỷ veà, hoa saỏu // vaón nụỷ, vaón vửụng vaừi khaộp thuỷ ủoõ.
Traùng ngửừ chổ nụi choỏn
- HS ủoùc yeõu caàu vaứ noọi dung baứi taọp.
- Tieỏp noỏi nhau ủaởt caõu hoỷi trửụực lụựp
a. ễÛ ủaõu maỏy caõy hoa giaỏy nụỷ tửng bửứng?
b. ễÛ ủaõu hoa saỏu vaón nụỷ, vaón vửụng vaừi khaộp thuỷ ủoõ?
- Traùng ngửừ chổ nụi choỏn cho ta bieỏt roừ nụi choỏn dieón ra sửù vieọc trong caõu.
- Traùng ngửừ chổ nụi choỏn traỷ lụứi cho caõu hoỷi ễÛ ủaõu?
- 3 HS ủoùc thaứnh tieỏng.
5 HS tieỏp noỏi ủoùc caõu cuỷa mỡnh. 
-HS ủoùc y/c vaứ noọi dung baứi taọp.
- Trửụực raùp, ngửụứi ta doùn deùp saùch seừ, saộp moọt haứng gheỏ daứi
Treõn bụứ,tieỏng troỏng caứng thuực dửừ doọi
-Caực nhoựm thaỷo luaọn tỡm nhieàu traùngngửừ. 2nhoựm ủớnh baỷng nhoựm vaứ ủoùc.
a.ễÛ nhaứ,em giuựp boỏ meù laứm nhửừng coõng vieọc gia ủỡnh
b.ễÛ lụựp,em raỏt chaờm chuự nghe giaỷng vaứ haờng haựi phaựt bieồu.
-HS ủoùc yeõu caàu vaứ noọi dung
- Boọ phaọn chuỷ ngửừ vaứ vũ ngửừ.
- HS laứm vaứo vụỷ. ẹoùc caực caõu 
-HS neõu
Bổ sung:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
***************************************
đạo đức
TIEÁT 31: Bảo vệ môi trường (Tieỏt 2)
I. MUẽC TIEÂU:
1. Kiến thức:
 Biết được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường, và trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường.
2. Kĩ năng:
 Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ môi trường.
3. Thái độ:
 Tham gia bảo vệ môi trường ở nhà, ở trường học và ở nơi công cộng bằng những việc làm phù hợp với khả năng.
 Không đồng tình với những hành vi làm ô nhiễm môi trường, biết nhắc bạn bè, người thân cùng thực hiện bảo vệ môi trường.
II.ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: 
 Tranh SGK, noọi dung moọt soỏ thoõng tin veà moõi trửụứng Vieọt Nam vaứ theỏ giụựi vaứ moõi trửụứng ủũa phửụng. Phieỏu baứi taọp caự nhaõn.
III. HOAẽT ẹOÄNG TREÂN LễÙP: 
TG
Noọi dung
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
3-4’
32’
2-3’
A. Kieồm tra baứi cuừ:
B.Baứimụựi: 
1,Giụựi thieọu baứi: 
2Taọp laứm “ Nhaứ tieõn tri”:
3, Baứy toỷ yự kieỏn:
4, Xửỷ lớ tỡnh huoỏng:
5, Dửù aựn: “Tỡnh nguyeọn xanh”:
C. Cuỷng coỏ: . Daởn doứ:
+ Nguyeõn nhaõn naứo maứ moõi trửụứng bũ oõ nhieóm?
+ Caực vieọc laứm ủeồ baỷo veọ moõi trửụứng.
Yeõu caàu HS ủoùc noọi dung yeõu caàu cuỷa baứi taọp 2 trong SGK.
- Chia lụựp thaứnh 6 nhoựm, hoỷi:
+ Moói nhoựm nhaọn moọt tỡnh huoỏng ủeồ thaỷo l

File đính kèm:

  • docGiao_an_lop_4_tuan_31_Thao.doc
Giáo án liên quan