Giáo án Lớp 4 - Mai Thị Bích Thọ - Tuần 10

I- Mục tiêu:

- HS nhận thấy ưu khuyết điểm có trong tuần. Từ đó biết phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm.

- Rèn ý thức tổ chức kỉ luật cho HS.

- Đề ra phương hướng tuần 11.

II- Chuẩn bị:

- Nội dung sinh hoạt.

III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1- Ổn định tổ chức lớp.

2- Sinh hoạt lớp.

A.Chủ tịch hội đồng tự quản điều khiển cuộc họp.

- Trưởng ban báo cáo các hoạt động trong tuần.

- HS cả lớp nhận xét bổ sung.

 

doc28 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 957 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp 4 - Mai Thị Bích Thọ - Tuần 10, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ña thÇy
Ho¹t déng cña trß
1. Kiểm tra :
2. D¹y bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi:nªu M§- YC
. Bµi tËp 1, 2
 - GV ph¸t phiÕu bµi tËp 
 - Treo b¶ng phô (vÏ m« h×nh)
. Bµi tËp 3
 - GV nh¾c häc sinh më SGK trang 27, 38
 + ThÕ nµo lµ tõ ®¬n ?
 + ThÕ nµo lµ tõ l¸y ?
 + ThÕ nµo lµ tõ ghÐp ?
 - GV ph¸t phiÕu
 - GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng
 * Tõ ®¬n: d­íi, tÇm, c¸nh, chó, lµ, luü, tre, xanh, trong, bê, ao, nh÷ng, giã,…
 * Tõ l¸y: r× rµo, rung rinh, thung th¨ng.
 * Tõ ghÐp: b©y giê, khoai n­íc, tuyÖt ®Ñp, hiÖn ra, ng­îc xu«i, xanh trong, cao vót.
. Bµi tËp 4
 - GV nh¾c häc sinh xem bµi trang 52, 93
 + ThÕ nµo lµ danh tõ ?
 + ThÕ nµo lµ ®éng tõ ?
 - GV ph¸t phiÕu
 - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng
3.Cñng cè, dÆn dß
- ThÕ nµo lµ danh tõ, ®éng tõ ?
- HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc
 - H¸t
 - Häc sinh ®äc ®o¹n v¨n bµi 1
 - Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi 2
 - §äc thÇm, th¶o luËn theo cÆp
 - Lµm bµi vµo phiÕu
 - 1 em ch÷a b¶ng phô
 - Häc sinh ®äc yªu cÇu 
 - Häc sinh më s¸ch
 - 1 em tr¶ lêi 
 - 1 em tr¶ lêi
 - 1-2 em nªu
 - Trao ®æi theo nhãm
 - T×m vµ ghi c¸c tõ vµo phiÕu
 - 1 em ®äc
 - Häc sinh lµm bµi ®óng vµo vë 
 - §äc yªu cÇu
 - Më s¸ch xem l¹i bµi 
 - 1-2 em tr¶ lêi
 - 1-2 em tr¶ lêi
 - NhËn phiÕu, lµm bµi c¸ nhËn vµo phiÕu
 - §æi phiÕu ch÷a bµi
 - 1 em ®äc bµi lµm 
 - Häc sinh viÕt bµi vµo vë theo lêi gi¶i ®óng
Thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2013
TOÁN
NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I - . Môc ®Ých, yªu cÇu:Giúp HS :
	-Biết thực hiện phép nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số (tích có không quá sáu chữ số).
	-Thực hành tính nhân thành thạo.
 - Giáo dục HS có tính cẩn thận khi làm toán.
II.§å dïng d¹y- häc - : Bảng nhóm, bảng tay
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy
 Ho¹t déng cña trß
1. Bài cũ: Luyện tập chung 
GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà
2. Bài mới: 
Hoạt động1: Nhân số có sáu chữ số có một chữ số (không nhớ)
GV viết bảng phép nhân: 241 324 x 2
Yêu cầu HS đọc thừa số thứ nhất của phép nhân?
Thừa số thứ nhất có mấy chữ số?
Thừa số thứ hai có mấy chữ số?
Yêu cầu HS so sánh các kết quả của mỗi lần nhân với 10 để rút ra đặc điểm của phép nhân này là: phép nhân không có nhớ.
Hoạt động 2: Nhân số có sáu chữ số có một chữ số (có nhớ)
GV ghi lên bảng phép nhân: 136 204 x 4
GV nhắc lại cách làm:
Kết quả: 136 204 x 4 = 544 816
Lưu ý: Trong phép nhân có nhớ thêm số nhớ vào kết quả lần nhân liền sau.
Hoạt động 3: Thực hành
Bài tập 1:
HS làm bảng con. 
Bài tập 2: Hs làm vào phiếu học tập theo nhóm 4
HS tính và viết giá trị vào ô trống. 
Đại diện một số nhóm nêu kết quả
Bài tập 3:
GV gọi HS nêu cách làm, lưu ý HS trong các dãy phép tính phải làm tính nhân trước, tính cộng, trừ sau.
3. Củng cố- Dặn dò: 
Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính & thực hiện phép tính nhân.
Làm bài trong VBT
Chuẩn bị bài: Tính chất giao hoán của phép nhân.
Hs lên bảng làm bài
HS đọc.
HS nêu
HS lên bảng đặt & tính, các HS khác làm bảng con. Yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính & cách tính (Nhân theo thứ tự nào? Nêu từng lượt nhân? Kết quả?)
Yêu cầu HS lên bảng đặt tính & tính, các HS khác làm bảng con.
HS thực hiện
Hs làm vào bảng con
Hs làm theo nhóm
Đại diện báo cáo
Nhận xét, thống nhất kết quả đúng
HS thực hiện.
Vài HS nhắc lại cách thực hiện phép tính
ChÝnh t¶
¤n tËp kiÓm tra gi÷a häc k× I (tiÕt 2)
I. Môc ®Ých, yªu cÇu
-. Nghe viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng bµi Lêi høa.
-. HÖ thèng ho¸ c¸c quy t¾c viÕt hoa tªn riªng.
- Giáo dục HS có ý thức rèn chữ viết.
II. §å dïng d¹y- häc
- B¶ng phô 
- B¶ng líp kÎ s½n lêi gi¶i bµi 2 
- PhiÕu bµi tËp
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. Kiểm tra:
2. D¹y bµi mới:
a. Giíi thiÖu bµi: nªu néi dung chÝnh bµi viÕt Lêi høa. Quy t¾c viÕt tªn riªng
. H­íng dÉn häc sinh nghe viÕt
 - GV ®äc bµi Lêi høa
 - Gi¶i nghÜa tõ trung sÜ
 - GV ®äc c¸c tõ khã 
 - Yªu cÇu häc sinh nªu c¸ch tr×nh bµy bµi
 - GV ®äc chÝnh t¶
 - GV ®äc so¸t lçi 
 - ChÊm bµi, nhËn xÐt
. H­íng dÉn tr¶ lêi c¸c c©u hái
 - Em bÐ ®­îc giao nhiÖm vô g× ?
 - V× sao trêi ®· tèi mµ em kh«ng vÒ ?
 - DÊu ngoÆc kÐp trong bµi dïng ®Ó lµm g×? 
 - Cã thÓ tr×nh bµy theo c¸ch kh¸c kh«ng ?
. H­íng dÉn lËp b¶ng tæng kÕt quy t¾c viÕt tªn riªng.
 - GV nh¾c häc sinh xem bµi tuÇn 7 vµ 8
 - Treo b¶ng phô
 - Ph¸t phiÕu cho häc sinh 
 - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng
3. Cñng cè, dÆn dß
- Nªu quy t¾c viÕt hoa tªn ng­êi, tªn ®Þa lÝ n­íc ngoµi ?
- HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc
 - H¸t
 - Nghe
 - Theo dâi SGK
 - Nghe
 - LuyÖn viÕt tõ khã vµo nh¸p
 - HS nªu
 - HS viÕt bµi
 - §æi vë so¸t lçi
 - Nghe nhËn xÐt
 - G¸c kho ®¹n
 - Em ®· høa kh«ng bá vÞ trÝ g¸c
 - B¸o tr­íc bé phËn sau nã lµ lêi nãi trùc tiÕp cña b¹n, cña em bÐ
 - Kh«ng thÓ dïng c¸ch xuèng dßng, g¹ch ®Çu dßng
 - Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi
 - Më s¸ch xem bµi
 - §äc b¶ng phô
 - Lµm bµi c¸ nh©n vµo phiÕu
 - Ch÷a bµi
 - Lµm bµi ®óng vµo vë
 - §äc bµi ®óng
LuyÖn tõ vµ c©u
¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc k× I ( tiÕt 5 )
I. Môc ®Ých, yªu cÇu
+. TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm tËp ®äc vµ HTL.KÕt hîp kiÓm tra kÜ n¨ng ®äc hiÓu ( tr¶ lêi c©u hái ND bµi).
+. HÖ thèng ®iÒu cÇn nhí vÒ thÓ lo¹i, néi dung chÝnh,
nh©n vËt, tÝnh c¸ch, c¸ch ®äc bµi thuéc chñ ®iÓm Trªn ®«i c¸nh ­íc m¬.
II. §å dïng d¹y- häc
PhiÕu ghi tªn c¸c bµi T§, HTL trong 9 tuÇn . B¶ng phô kÎ s½n lêi gi¶i bµi 2, 3.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. Kiểm tra: 
2. D¹y bµi mới
a. Giíi thiÖu bµi:nªu M§- YC
. KiÓm tra tËp ®äc vµ HTL 
 - GV ®­a ra c¸c phiÕu th¨m
 - GV nªu c©u hái néi dung bµi
 - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm
. Bµi tËp 2
 - GV nªu nh÷ng viÖc cÇn lµm
 - KÓ tªn c¸c bµi tËp ®äc tuÇn 7, 8, 9
 - GV treo b¶ng phô
 - Chia líp theo nhãm
 - H­íng dÉn ho¹t ®éng chung
 - GV nhËn xÐt, chèt ý ®óng
- KÓ tªn c¸c bµi tËp ®äc
 - GV ph¸t phiÕu
 - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng
 Nh©n vËt:
 Tªn bµi
 TÝnh c¸ch
Lµm t­¬ng tù víi hai bµi cßn l¹i
3. Cñng cè, dÆn dß
- C¸c bµi tËp ®äc ë chñ ®iÓm “Trªn ®«i c¸nh ­íc m¬ ” gióp em hiÓu ®iÒu g× ?
- HÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc
 - H¸t
 - Nghe
 - HS lÇn l­ît bèc th¨m. ChuÈn bÞ ®äc
 - Thùc hiÖn ®äc theo yªu cÇu ghi trong phiÕu
 - HS tr¶ lêi
(KiÓm tra 9 em cßn l¹i)
 - HS nªu lÇn l­ît c¸c tuÇn
 - 1 em ®äc b¶ng phô
 - HS ho¹t ®éng nhãm: §äc thÇm tõng bµi , ghi tªn, thÓ lo¹i néi dung chÝnh, giäng ®äc ra phiÕu
 - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy néi dung ghi trong phiÕu
 - Líp nhËn xÐt
 - HS ®äc yªu cÇu
 - 1-2 em kÓ
 - Trao ®æi theo cÆp
 - Lµm bµi vµo phiÕu. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
 - Líp nhËn xÐt
 - T«i (chÞ phô tr¸ch)
 - L¸i
 - §«i giµy ba ta mµu xanh
 - ChÞ phô tr¸ch: nh©n hËu
 - L¸i : hån nhiªn, t×nh c¶m
-HS trả lời .
Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013
TOÁN
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
I - . Môc ®Ých, yªu cÇu: 
Nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân.
Vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân để tính toán.
II -. §å dïng d¹y- häc : Bảng nhóm, bảng con
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. Bài cũ: Nhân với số có một chữ số.
GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà
2. Bài mới: 
Hoạt động1: Tính và so sánh giá trị hai biểu thức.
 HS tính và 
Nhận xét kết quả của hai phép tính trên
GV treo bảng phụ ghi như SGK
Yêu cầu HS thực hiện bảng con: tính từng cặp giá trị của hai biểu thức a x b, b x a.
Nếu ta thay từng giá trị của của a & b ta sẽ tính được tích của hai biểu thức: a x b và b x a. Yêu cầu HS so sánh kết quả các biểu thức này.
GV ghi bảng: a x b = b x a
Hs nêu tên thành phần của a, b trong phép nhân trên
Hoạt động 2: Thực hành
Bài tập 1: Cho hs làm bài miệng
Bài này cần cho HS thấy rõ: dựa vào tính chất giao hoán của phép nhân có thể tìm được một thừa số chưa biết trong một phép nhân.
Bài tập 2: Chia lớp làm ba nhóm, mỗi nhóm thực hiện hai phép tính
Vì HS chưa biết cách nhân với số có bốn chữ số nên cần hướng dẫn HS đưa phép nhân này về phép nhân với số có một chữ số. (Dùng tính chất giao hoán của phép nhân)
Bài tập 3: Nếu còn thời giam Gv chop Hs làm bài
Yêu cầu HS cộng nhẩm rồi so sánh để tìm từng cặp hai biểu thức có giá trị bằng nhau. 
3. Củng cố - Dặn dò: 
Phép nhân & phép cộng có cùng tên gọi tính chất nào?
Yêu cầu HS nhắc lại tính chất đó?
Hs lên bảng làm bài
HS nêu
Hs đọc ghi nhớ
HS tính.
HS nêu so sánh
HS nêu
Hs làm miệng
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.
Vài HS nhắc lại
HS làm bài vào bảng nhóm
Trưng bảng nhóm để nhận xét kết quả của từng nhóm và thống nhất kết quả
HS nêu cách tính giá trị của biểu thức
Hs nêu
Hs nhắc lại
TËp lµm v¨n
KiÓm tra viÕt (tiÕt 8)
I. Môc ®Ých, yªu cÇu:
+. KiÓm tra viÕt chÝnh t¶: Nghe- viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng ®Ñp bµi: ChiÒu trªn quª h­¬ng gåm 72 ch÷. ViÕt trong thêi gian 10-12 phót
+. ViÕt 1 bøc th­ ng¾n (kho¶ng 10 dßng cho b¹n hoÆc ng­êi th©n) trong thêi gian kho¶ng 28-30 phót.
+.HS có ý thức viết đúng, đẹp.
II. §å dung d¹y- häc
- GV chuÈn bÞ ®Ò bµi, ®¸p ¸n.
- HS chuÈn bÞ giÊy kiÓm tra
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc :
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
I. Bài cũ
II. D¹y bµi mới:
a. Giíi thiÖu bµi: nªu M§- YC
b. D¹y bµi míi: TiÕn hµnh KT
 - GV ®äc ®Ò bµi
 - ChÐp ®Ò bµi lªn b¶ng
c) ChÝnh t¶
 - GV ®äc chÝnh t¶
 TËp lµm v¨n
 - GV h­íng dÉn, sau ®ã thu bµi
. §Ò bµi
 - ChÝnh t¶ (nghe - viÕt) 
 - ChiÒu trªn quª h­¬ng (102)
 - TËp lµm v¨n: 
 - ViÕt 1 bøc th­ ng¾n (kho¶ng 10 dßng) cho b¹n hoÆc ng­êi th©n nãi vÒ ­íc m¬ cña m×nh.
. C¸ch ®¸nh gi¸:
 - ChÝnh t¶ : 4 ®iÓm 
 - TËp lµm v¨n : 5 ®iÓm
 - Ch÷ viÕt vµ tr×nh bµy 1 ®iÓm 
3. Cñng cè, dÆn dß:
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc, ý thøc
 - H¸t
 - Nghe
 - ViÖc chuÈn bÞ cña häc sinh 
 - Nghe
 - 1 HS ®äc dÒ bµi
 - Líp ®äc thÇm, suy nghÜ
 - HS viÕt bµi vµo giÊy kiÓm tra
 - HS lµm bµi vµo giÊy kiÓm tra
Sinh ho¹t TUAÀN 10
I- Mục tiêu:
- HS nhận thấy ưu khuyết điểm có trong tuần. Từ đó biết phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm.
- Rèn ý thức tổ chức kỉ luật cho HS.
- Đề ra phương hướng tuần 11.
II- Chuẩn bị:
- Nội dung sinh hoạt.
III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
1- Ổn định tổ chức lớp.
2- Sinh hoạt lớp.
A.Chủ tịch hội đồng tự quản điều khiển cuộc họp.
- Trưởng ban báo cáo các hoạt động trong tuần.
- HS cả lớp nhận xét bổ sung.
B. GV nhận xét tuần 10
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
C. Phương hướng tuần 11:
- Đẩy mạnh phong trào vở sạch chữ đẹp.
- Đẩy mạnh phong trào học tập.
- Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. Lớp vui văn nghệ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ChiÒu
rÌn TiÕng ViÖt 
LuyÖn më réng vèn tõ: ¦íc m¬. §éng tõ
I. Môc ®Ých, yªu cÇu
1. LuyÖn më réng vèn tõ thuéc chñ ®iÓm Trªn ®«i c¸nh ­íc m¬.§éng tõ.
2. LuyÖn ph©n biÖt ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ ­íc m¬ cô thÓ qua luyÖn tËp sö dông c¸c tõ bæ trî cho tõ ­íc m¬ vµ t×m vÝ dô minh ho¹.LuyÖn sö dông vµ t×m ®éng tõ trong v¨n b¶n.
3. HiÓu ý nghÜa 1 sè c©u tôc ng÷ thuéc chñ ®iÓm.
II. §å dïng d¹y- häc
- B¶ng phô kÎ nh­ bµi tËp 2. Vë bµi tËp TV 4
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. æn ®Þnh
2. KiÓm tra bµi cò
3. D¹y bµi míi: Nªu M§- YC
a. H­íng dÉn häc sinh luyÖn tËp: ­íc m¬
 - GV treo b¶ng phô
 - GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng
M¬ t­ëng: Mong mái vµ t­ëng t­îng ®iÒu m×nh mong sÏ ®¹t ®­îc trong t­¬ng lai.
Mong ­íc: mong muèn thiÕt tha ®iÒu tèt ®Ñp trong t­¬ng lai
Bµi tËp 2
 - GV ®­a ra tõ ®iÓn. GV nhËn xÐt
 - H­íng dÉn häc sinh th¶o luËn
 - GV ph©n tÝch nghÜa c¸c tõ t×m ®­îc
Bµi tËp 3
 - GV h­íng dÉn c¸ch ghÐp tõ
 - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng
Bµi tËp 4
 - GV viªn nh¾c häc sinh tham kh¶o gîi ý 1 bµi kÓ chuyÖn. GV nhËn xÐt
Bµi tËp 5
 - GV bæ xung ®Ó cã nghÜa ®óng
 - Yªu cÇu häc sinh sö dông thµnh ng÷
b. LuyÖn: ®éng tõ
 - Gäi häc sinh nªu ghi nhí vÒ ®éng tõ
 - T×m c¸c tõ chØ ho¹t ®éng ë nhµ ?
 - T×m tõ chØ ho¹t ®éng ë tr­êng ?
 - Yªu cÇu häc sinh lµm l¹i bµi 2
 - Tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i “xem kÞch c©m”
4. Cñng cè, dÆn dß
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc
 - H¸t
 - 1 em nªu ghi nhí
 - 1 em sö dông dÊu ngoÆc kÐp
 - Nghe giíi thiÖu, më s¸ch
 - 1 em ®äc yªu cÇu, líp ®äc thÇm bµi Trung thu ®éc lËp, t×m tõ ®ång nghÜa víi ­íc m¬.1 em lµm b¶ng phô
vµi em ®äc
 - 1 em ®äc yªu cÇu, líp ®äc thÇm häc sinh tËp tra tõ ®iÓn, ®äc ý nghÜa c¸c tõ võa t×m ®­îc trong tõ ®iÓn
 - Häc sinh th¶o luËn theo cÆp
 - Lµm bµi vµo vë bµi tËp
 - Häc sinh ®äc yªu cÇu
 - Häc sinh ghÐp c¸c tõ theo yªu cÇu
 - NhiÒu em ®äc bµi lµm 
 - Häc sinh ®äc yªu cÇu. Líp ®äc thÇm
 - Häc sinh më s¸ch
 - Trao ®æi cÆp, nªu 1 vÝ dô vÒ 1 lo¹i ­íc m¬
 - T×m hiÓu thµnh ng÷
 - HS tr¶ lêi
- Líp bæ xung.
 - Më vë bµi tËp lµm l¹i bµi tËp 2
 - 2 em ®äc
 - Líp ch¬i
rÌn To¸n
LuyÖn tËp chung
I . Môc tiªu : Gióp HS:
 - Cñng cè kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp céng, phÐp trõ, vËn dông mét sè tÝnh chÊt cña
 phÐp céng khi tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc sè.
 - Cñng cè vÒ gi¶i bµi to¸n d¹ng t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã .
II - §å dïng : 
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A.KiÓm tra: Gäi HS ch÷a bµi 4
-GV nhËn xÐt- ghi ®iÓm
B Bµi míi:
1.Giíi thiÖu: 
2.Néi dung:H­íng dÉn HS lµm BT
a.Bµi tËp 1: TÝnh råi thö l¹i
38 726+ 40 954
42 863+ 29 127
92 714- 25 091
8300- 516
 -Yªu cÇu HS lµm b¶ng con theo nhãm
 -GV cñng cè c¸ch céng trõ
b.Bµi tËp 2: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
a. 356 789+ 234 908- 49 792
b. 
c. 678 093- (234 657+ 98 563)
 -GV cho HS lµm nhãm 
 -GV cñng cè c¸ch thùc hiÖn phÐp tÝnh trong
 biÓu thøc. 
c.Bµi tËp 3: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt.
a. 37+18+3
b. 145+86+14+55
c. 67+98+33
d. 78+65+135+22
 -GV cñng cè vËn dông tÝnh chÊt giao ho¸n, kÕt hîp ®Ó thùc hiÖn. 
+Bµi tËp 4: GV tãm t¾t bµi. 
Cã: 1800 cuèn s¸ch gi¸o khoa vµ tham kh¶o
SGK nhiÒu h¬n STK 1000 cuèn
SGK: ………….cuèn?
 -Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë
 -GV chÊm – nhËn xÐt 
 -GV cñng cè quy t¾c t×m hai sè khi biÕt tæng
 vµ hiÖu cña hai sè ®ã 
C. Cñng cè – Tæng kÕt
 -GV tãm t¾t bµi
 -DÆn dß HS
-1HS lªn ch÷a bµi
-HS nhËn xÐt
+HS lµm b¶ng con , Mçi nhãm 1 HS lªn lµm
+HS lµm bµi ra nh¸p , Mçi nhãm 1 HS lªn b¶ng lµm bµi
-HS ch÷a bµi
+HS lµm miÖng
-HS tù lµm bµi råi nªu c¸ch lµm tõng phÐp tÝnh
+HS ®äc ®Ò bµi
-HS më vë lµm bµi
-1HS lªn ch÷a bµi
-HS vÒ hoµn thiÖn vë BT
LuyÖn tõ vµ c©u
¤n tËp vµ kiÓm tra gi÷a häc k× I (tiÕt 4)
A. Môc ®Ých, yªu cÇu
1. HÖ thèng ho¸ vµ hiÓu s©u thªm c¸c tõ ng÷, thµnh ng÷, tôc ng÷ ®· häc trong 3 chñ ®iÓm Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n, M¨ng mäc th¼ng, Trªn ®«i c¸nh ­íc m¬.
2. N¾m ®­îc t¸c dông cña dÊu hai chÊm, dÊu ngoÆc kÐp.
B. §å dïng d¹y- häc
- B¶ng phô kÎ s½n lêi gi¶i bµi tËp 1, 2 
- PhiÕu häc tËp häc sinh tù chuÈn bÞ
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
I. æn ®Þnh
II. D¹y bµi häc
1. Giíi thiÖu bµi: nªu M§- YC
- Tõ ®Çu n¨m häc c¸c em ®· häc nh÷ng chñ ®iÓm nµo ?
- GV ghi tªn c¸c chñ ®iÓm lªn b¶ng líp
2. H­íng dÉn «n tËp
Bµi tËp 1
- GV chia líp thµnh c¸c nhãm th¶o luËn theo chñ ®Ò: 
 + Më réng vèn tõ nh©n hËu ®oµn kÕt
 + Më réng vèn tõ trung thùc tù träng
 + Më réng vèn tõ ­íc m¬
 - GV nhËn xÐt
Bµi tËp 2
 - GV treo b¶ng phô liÖt kª s½n nh÷ng thµnh ng÷, tôc ng÷ 
 - GV ghi nhanh lªn b¶ng
 - NhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng
 - Yªu cÇu häc sinh ®Æt c©u, tËp sö dông thµnh ng÷, tôc ng÷.
Bµi tËp 3
 - GV yªu cÇu häc sinh dïng phiÕu häc tËp 
 - Gäi häc sinh ch÷a bµi
 - GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng
III. Cñng cè, dÆn dß
- DÊu hai cÊm cã t¸c dông g× ?
- DÊu ngoÆc kÐp th­êng dïng trong tr­êng hîp nµo ?
- HÖ thèng bµi vµ nhËn xet giê
hjhjhjjhfjsha
 - H¸t
 - Nªu 3 chñ ®iÓm 
 - §äc tªn gi¸o viªn ®· ghi
 - Tæ 1(nhãm 1)
 - Tæ 2(nhãm 2)
 - Tæ 3(nhãm 3)
 - Häc sinh th¶o luËn, ghi kÕt qu¶ th¶o luËn vµo phiÕu, ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy.
- 1 em ®äc yªu cÇu
 - 2 em ®äc thµnh ng÷, tôc ng÷
 - Häc sinh suy nghÜ, chän thµnh ng÷, tôc ng÷ ®Ó ®Æt c©u, ®äc c©u võa ®Æt
 - Líp nhËn xÐt
 - Häc sinh sö dông thµnh ng÷, tôc ng÷
 - Häc sinh ®äc yªu cÇu
 - Dïng phiÕu häc tËp lµm viÖc c¸ nh©n
 - 1 em ch÷a bµi trªn b¶ng
 - Líp nhËn xÐt
ChiÒu 
rÌn To¸n 
¤n tËp
I. Môc tiªu :
 -Cñng cè kÜ n¨ng vÒ chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o khèi l­îng, ®o thêi gian vµ gi¶i to¸n vÒ 
 t×m sè trung b×nh céng
 -RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy bµi to¸n cã lêi v¨n
 -HS cã ý thøc häc bµi
II. §å dïng 
	B¶ng con, b¶ng nhãm
III . C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. Bµi míi
1.Giíi thiÖu
2. Néi dung : HD lµm BT
a.Bµi 1 : GV ®­a ®Ò bµi
 ViÕt tiÕp vµo chç chÊm cho thÝch hîp:
4kg 5g = …g 25tÊn 6yÕn = …kg
91t¹ 2yÕn = …kg 1630g = …kg…g
6t¹ 8kg =…kg 2500kg = …t¹
9hg50g = …dag 7369kg =…t¹ …kg
-GV nhËn xÐt, chèt ý
b. Bµi 2: : GV ®­a ®Ò bµi
 ViÕt tiÕp vµo chç chÊm cho thÝch hîp 
 5 giê =…phót 
 3ngµy= …giê
 4phót 23gi©y = …gi©y 
 246phót=…giê…phót
 2phót 56gi©y = …gi©y
 632gi©y = …phót …gi©y
 -GV nhËn xÐt cñng cè 
c. Bµi 3: GV ®­a bµi to¸n
ë mét tr­êng häc cã: Khèi 1 vµ khèi 2 mçi khèi cã 155HS;khèi líp 3,4 vµ 5 mçi khèi líp cã 170HS. Hái trung b×nh mçi khèi líp cã bao nhiªu HS
 -GVchÊm - nhËn xÐt
 - Cñng cè vÒ t×m sè trung b×nh céng
B. Cñng cè- tæng kÕt
 -GV tãm t¾ bµi
 -DÆn dß HS
+HS ®äc yªu cÇu
 - Líp lµm ra nh¸p theo nhãm
 -2 HS lªn b¶ng lµm
 -HS nhËn xÐt
+ HS tù lµm bµi ra nh¸p sau ®ã nèi tiÕp nªu kÕt qu¶
HS nhËn xÐt
 + HS ®äc ®Ò bµi – ph©n tÝch bµi
 - c¶ líp lµm vµo vë
-1HS lªn ch÷a bµi
 -HS vÒ «n bµi vµ hoµn thiÖn vë BT
rÌn TiÕng ViÖt 
Khoa học
Nước có những tính chất gì ?
I.Mục tiêu: - Nêu được một số tính chất của nước : nước là chất lỏng, trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định; nước chảy từ trên cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật, hoà tan một số chất.
- Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của nước.
- Nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính chất của nước trong đời sống : làm mái nhà dốc cho nước mưa chảy xuống, làm áo mưa để mặc không bị ướt.....
.II.Chuẩn bị: Hình trang 42, 43/ SGK. 
III. Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1Bài cũ : Ôn tập con người và sức khoẻ
2.Bài mới : Ghi đề
HĐ 1: Nhận biết màu, mùi, vị của nước.
- Cốc nào đựng nước, cốc nào đựng sữa ?
- Làm thế nào để biết được điều đó ?
- Em có nhận xét gì về màu, mùi vị của nước ?
HĐ 2: Phát hiện hình dạng của nước.
- Nước có hình gì ?
- Qua TN em rút ra kết luận gì về tính chất của nước ? nước có hình dạng nhất định không ?
HĐ 3:Tìm hiểu xem nước chảy như thế nào?
Qua cácTN trên em rút ra kết luận gì?
HĐ 4: Nước thấm qua một số vật và hoà tan một số chất.
Đổ nước vào bọc ni-lông - Nhận xét.
Lấy bông, khăn, vải thấm nước-Nhận xét.
Qua 2 TN em có nhận xét gì về tính chất của nước ?
3/Củng cố- dặn dò: Xem lại bài
- HS thực hiện
HS quan sát 2 cốc, 1 cốc đựng nước, 1 cốc đựng sữa . - Thảo luận nhóm đôi.
- HS chỉ trực tiếp.
- Vì: nhìn vào cốc nước thì thấy trong suốt, thấy rõ cái thìa, sữa có màu trắng đục không nhìn rõ thìa.
- Không màu, không mùi, không vị.
- HS làm đọc phần thí nghiệm 3/42 SGK.
- nước có hình dạng của chai,lọ, hộp, vật chứa nước.
-Nước không có hình dạng nhất định.
HS làm thí nghiệm theo nhóm.
Nước chảy từ trên cao xuống thấp và lan ra mọi phía.
HS trao đổi nhóm trao đổi
-Nước không thấm qua 
-Nước thấm qua.
Nước thấm qua một số vật.
- Nước có thể thấm qua một số vật và hoà tan một số chất.
HS đọc ghi nhớ.
sinh ho¹t
sinh ho¹t ®éi 
I- MUC TIEÂU:
 - N¾m ®­îc ­u, khuyÕt ®iÓm cña m×nh, cña líp ®Ó cã h­íng phÊn ®Êu, kh¾c phôc
 - Cã tinh thÇn tËp thÓ
II- chuÈn bÞ
-Néi dung, ph­¬ng h­íng
- Tæ tr­ëng theo râi, xÕp lo¹i tæ viªn
III- c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
æn ®Þnh: Chi ®éi h¸t bµi h¸t vÒ §éi
Néi dung: Chi ®éi tr­ëng duy tr× sinh ho¹t
Ph©n ®éi tr­ëng b¸o c¸o c¸c mÆt ho¹t ®éng cña ph©n ®éi
Chi ®éi tr­ëng tËp hîp thµnh tÝch chung, xÕp lo¹i ph©n ®éi
Sinh ho¹t theo chñ ®Ò:
H×nh thøc: H¸t, kÓ chuyÖn, ®äc th¬
Ph¸t ®éng thi ®ua
- Duy tr× nÒ nÕp §éi 
- Ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch trong tuÇn qua
- Thùc hiÖn mäi nÒ nÕp lµm bµi, häc bµi tr­íc khi ®Õn líp
- K

File đính kèm:

  • docGiao an lop 4 tuan 10(1).doc