Giáo án Lớp 1 - Tuần 24 - Năm học 2015-2016

1.Ổn định tổ chức

 2.Kiểm tra bài cũ

- GV đọc cho 3 dãy bàn mỗi dãy viết một từ

- GV gọi 2 HS đọc các từ ngữ ứng dụng.

- GV gọi 2-3 HS đọc câu ứng dụng.

- GV nhận xét sửa chữa và cho điểm

Bài mới:

a) Giới thiệu bài

 - GV giới thiệu và ghi tựa bài lên bảng : uynh, uych.

- Gọi vài HS nhắc lại

* Dạy vần uynh:

- Vần uynh được cấu tạo bởi những âm nào ?

 - GV cho học sinh so sánh

 - GV cho học sinh cài vần uynh .

 - GV cài mẫu, cho học sinh sửa sai .

* Đánh vần :

-Vần uynh được đánh vần như thế nào ?

- GV cho HS đánh vần ,theo dõi sửa sai

*Tiếng từ khóa:

- Các em vừa được học vần uynh. Vậy cô vừa ghép thêm âm gì trước vần uynh?

-Vậy ta được tiếng gì? Tiếng đó được phân tích như thế nào?

- Hãy đánh vần tiếng huynh ?

- GV cho HS đánh vần ,theo dõi nhận xét sửa sai .

- GV giới thiệu tranh SGK ,hỏi :

+ Trong tranh này vẽ gì ?

- GV nhận xét rút ra từ khóa phụ huynh cho HS đọc

- GV chỉ cho cả lớp đọc phân tích và tổng hợp lại vần .

* Vần uych GV hướng dẫn tương tự như

vần uych.

* So sánh vần uych với vần uynh ?

+ Đánh vần:

- GV chỉ bảng cho HS đọc lại phân tích ,tổng hợp cả vần .

 

doc37 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Lượt xem: 454 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp 1 - Tuần 24 - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ều bắt đầu bằng u 
+ Khác nhau : vần uât kết thúc bằng âm t, còn vần uân kết thúc bằng âm n.
- HS cài vần uât.
- HS : u-â –t –uât .
- HS nối tiếp nhau đánh vần theo cá nhân nhóm , cả lớp .
- HS : âm x.
- HS : âm x đứng trước , vần uât đứng sau dấu sắc trên â .
- HS : x – uât –xuât – xuất
- HS :đánh vần nối tiếp ( cá nhân, nhóm , cả lớp ).
- HS :đang may áo .
- HS ; sản xuất .(đọc theo cá nhân ,nhóm cả lớp )
- HS đọc nối tiếp cá nhân ,cả lớp .
- HS ;Vần uyêt tạo bởi âm u-yê - t
 + giống nhau :đều bắt đầu bằng u
 + khác nhau :uyêt kết thúc bằng yêt, uât kết thúc bằng ât.
- HS : u -yê -t- uyêt .
 d-uyêt –duyêt – duyệt - duyệt binh 
- HS đọc nối tiếp cá nhân ,cả lớp 
 - HS viết bảng con: uât sản xuất 
uât sản xuất
HS viết bảng con : uyêt, duyệt binh
uyêt duyệt binh
- HS đọc : luật giao thông, nghệ thuật băng tuyết, tuyệt đẹp 
- HS: đọc theo cá nhân ,nhóm ,cả lớp .
- HS cả lớp đọc đồng thanh .
- HS đọc : cá nhân ,cả lớp . 
uât
xuất
sản xuất
uyêt
duyệt
duyệt binh
Luật giao thông băng tuyết
Nghệ thuật tuyệt đẹp
- HS cá nhân, nhóm cả lớp
- HS quan sát tranh ,thảo luận theo hướng dẫn của giáo viên.
- HS : Vẽ các bạn nhỏ đang cùng nhau đi chơi dưới ánh trăng
- HS đọc đồng thanh : 
 Những đêm nào trăng khuyết /
 Trông giống con thuyền trôi /
 Em đi, trăng theo bước /
 Như muốn cùng đi chơi. //
- HS tìm và nêu : khuyết ,
- HS đọc nối tiếp lại câu ứng dụng theo cá nhân, nhóm , cả lớp .
- HS mở vở tập viết đọc nội dung bài viết, nhắc lại tư thế ngồi viết đúng rồi viết bài .
- HS đọc :Đất nước ta tuyệt đẹp .
- HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm 4 dựa vào câu hỏi của gv .
+ Tranh vẽ : cảnh suối chảy ,ruộng bậc thang ,cảnh mọi người đâng gặt lúa 
- HS : Hòn đá bạc, Khai Long ,Mũi Cà Mau.
- Rồi ạ!
- HS đọc lại toàn bài trong sgk theo Gv 
..
Tiết 4: Ôn tiếng Việt
ÔN ĐỌC, VIẾT: u©n – uyªn
I. Môc tiªu
- Củng cố cách đọc và viết: vần u©n, uyªn.
- Làm tốt bài tập ë vë «n luyÖn. 
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë «n luyÖn TviÖt..
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
 1.Giíi thiÖu bµi
 2. Hưíng dÉn HS luyÖn ®äc vµ lµm bµi tËp ë vë ÔN LtiÕng ViÖt
HĐ1: Đọc bài SGK .
- Gọi HS nhắc lại tên bài học? Cho HS mở sách đọc bµi 99.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 94.
Bài 1 Nối
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.Yêu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xét. 
Bài 2 Điền u©n hay uyªn.
-Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 2 
-yêu cầu HS ghÐp vÇn vµ ®iÒn ®óng tõ.
-Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 3 Điền c©u chuyÖn hoÆc bæ Ých hoÆc ®äc truyÖn .
-Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 3. 
-yêu cầu HS tiÕng sao cho ®óng .
-Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng. Gäi HS ®äc l¹i c¸c c©u trªn.
Bài 4 Viết tuÇn lÔ,kÓ chuyÖn : 2 dòng 
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß 
- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Đọc cá nhân- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nªu kÕt qu¶
* 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
...........................................................	
Chiều thứ 3:
Tiết 1: Ôn toán
Củng cố luyện tập
I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố khắc sâu cho HS dạng toán có lời văn và xăng ti mét, đo độ dài. Áp dụng để làm tốt bài tập. 
II. Đồ dùng: Bảng con, vở bài tập.
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
I. Kiểm tra: Gọi HS nhắc tên bài học?
II. Bài ôn: Giới thiệu bài 
Hướng dẫn làm bài tập trang 19 VBT.
Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu, tóm tắt bài tập.
- Mỹ hái ? bông hoa, Linh hái ? bông hoa, Hai bạn hái ? bông hoa 
- Hdẫn HS làm bài tập vào bảng con
Bài giải:
Số bông hoa cả hai bạn hái được là:
10 + 5 = 15 ( bông )
Đáp số: 15 bông hoa
- Cho HS làm vở bài tập. Kiểm tra, nhận xét. 
Bài 2: Gọi HS đọc nội dung và tóm tắt bài tập.
- Có ? tổ ong, thêm ? tổ ong, có tất cả ? tổ ong
- yêu cầu HS làm vào bảng con
Bài giải:
Số tổ ong bố nuôi tất cả là:
12 + 4 = 16 ( tổ )
Đáp số: 16 Tổ ong
Kiểm tra, nhận xét.
Bài 3: Gọi HS đọc tóm tắt bài toán.HS dựa vào tóm tắt đọc đề toán
- Bài toán cho biết gì? Y/cầu tìm gì?
Bài toán:
Đội văn nghệ của trường có 10 bạn gái và 8 bạn trai. Hỏi đội văn nghệ có tất cả bao nhiêu bạn? - Cho HS làm VBT. Theo dõi giúp đỡ HS yếu
Bài 4: Tính (theo mẫu)
3 cm + 4 cm = 7 cm
a. 
8 cm - 3 cm = 5 cm
b.
 8 cm + 1 cm = .... 6 cm – 4 cm = ....
 6 cm + 4 cm = .... 12 cm – 2 cm = ...
 4 cm + 5 cm = .... 19 cm – 7 cm = ...
- Cho HS làm vào bảng con 1, 2 phép tính còn lại làm VBT
- Chấm chữa bài, nhận xét tuyên dương
III. Dặn dò: Ôn lại các bài đã ôn tập
- Xem trước bài 86: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. 
- Ôn: Củng cố luyện tập. 
- Làm bảng con.
- Làm vở bài tập.
- Làm vở bài tập.
HS làm và nêu cách làm
.
Tiết 2: Ôn tiếng Việt
Bµi 101 : u©t- uyªt
I. Môc tiªu
- Củng cố cách đọc và viết vần : u©t – uyªt
- Làm tốt bài tập ë vë «n luyÖn. 
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc
 - S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë «n luyÖn TviÖt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
 1. Giíi thiÖu bµi
 2. Hưíng dÉn HS luyÖn ®äc vµ lµm bµi tËp ë vë ¤L tiÕng ViÖt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học? Cho HS mở sách đọc bµi 100 .
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 100.
Bài 1 Nối
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.Yêu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xét.
Bài 2 Điền u©t hoÆc uyªt 
-Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 2 
- yêu cầu HS ghÐp vÇn vµ ®iÒn ®óng tõ.
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 3 Điền bËc thang hoÆc th¸c n­íc hoÆc tuyÖt ®Ñp.
-Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 3. 
-yêu cầu HS điền tiÕng sao cho ®óng .
-Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng. Gäi HS ®äc l¹i c¸c c©u trªn.
Bài 4 Viết nghÖ thuËt, b¨ng tuyÕt : 2 dòng
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß
- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Đọc cá nhân- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nªu kÕt qu¶
* 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
Tiết 3: SHTT – KNS
BÀI: 11( tiết 2)
Thứ tư, ngày 24 tháng 02 năm 2016
Tiết 1: Toán 
Cộng các số tròn chục
I.Mục tiêu:
 - Biết đặt tính, làm tính cộng các số tròn chục, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90 ; giải được bài toán có phép cộng
II.Đồ dùng dạy học:
- GV: Các bó chục que tính
- HS: Bảng con
III.Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ 
- GV gọi 2 HS lên bảng làm , HS cả lớp làm vào bảng con.
- GV nhận xét , sửa sai cho điểm 
3 . Bài mới 
a. Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng cho HS nhắc lại 
*Giới thiệu cách cộng các số tròn chục
GV vừa thao tác mẫu vừa hướng dẫn HS cách thực hiện trên que tính 
- Lấy 30 que tính (3 bó que tính 1 chục)
xếp trên mặt bàn 
+ 30 que tính gồm có mấy chục và mấy đơn vị ?( GV ghi bảng )
- Xếp tiếp thêm 2 bó que tính 1 chục dưới 3 bó que tính ta được bao nhiêu? Gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
+ Muốn biết có bao nhiêu que tính ta làm thế nào? 
+ Ta được phép tính gì ? 
+ Vậy 30 +20 được đặt tính như thế nào? Thực hiện như thế nào? 
+ Lấy mấy cộng mấy, bằng mấy viết mấy 
GV gọi HS nhắc lại nhiều lần cách thực hiện 
 NGHỈ 5 PHÚT 
* Thực hành
+ Bài 1: 2 em nêu yêu cầu bài tập
+ Khi thực hiện các phép tính dạng này em cần thực hiện như thế nào?
( Theo thứ tự từ phải sang trái)
- GV gọi HS lên bảng làm bài.
- GV bao quát giúp đỡ HS yếu.
- GV gọi HS nhận xét ,kết hợp sửa sai 
* Bài 2: 
- GV hướng dẫn HS cách làm (tính nhẩm theo mẫu)
+ Khi tính nhẩm ta nhẩm như thế nào ?
- GV gọi HS nối tiếp nhau nêu miệng kết quả ( kết hợp ghi bảng )
- GV nhận xét sửa chữa
 Bài 3
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn tìm cả hai thùng có tất cả bao nhiêu gói bánh ta làm phép tính gì? 
- Khi thực hiện giải bài toán ta thực hiện theo mấy bước? 
- GV gọi HS lên bảng trình bày bài giải.
- GV bao quát giúp đỡ HS yếu.
- GV nhận xét 
4. Củng cố dặn dò 
+ Khi cộng các số tròn chục với nhau ta thực hiện ở hàng nào trước , hàng nào sau 
- Dặn các em về nhà làm bài tập trong vở bài tập. Xem trước bài: Luyện tập 
- GV nhận xét giờ học ưu khuyết điểm.
- HS: Viết các số 90, 30, 40, 60,
- HS nghe và nối tiếp nhau nhắc lại tên bài
- HS thao tác theo hướng dẫn của GV
- HS : 30 gồm có 3 chục và 0 đơn vị 
- HS: 20 gồm có 2 chục và 0 đơn vị 
- Ta làm tính cộng , lấy 20 cộng với 30 được 50 que tính 
CHỤC
ĐƠN VỊ
2
+
 3
0
 0
5
0
 30 + 20 =
- Thực hiện từ hàng đơn vị sang hàng chục 
+
 20 * 0 cộng 0 bằng 0, viết 0.
 30 * 2 cộng 3 bằng 5, Viết 5
 50 
 20 + 30 = 50
- 5 -> 7 hs nhắc lại
+ Bài 1 Tính:
- Thực hiện hàng đơn vị trước rồi đến hàng chục 
- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào bảng con theo dãy bàn .
+
+
+
+
+
 40 50 30 10 20
 30 40 30 70 50
 70 90 60 80 70
 2 em nêu yêu cầu bài tập
Bài 2: Tính nhẩm:
- Ta lấy 2 chục + với 3 chục = 5 chục 
50 + 10 = 60	 50 + 40 = 90
20 + 20 = 40	40 + 50 = 90
30 + 50 = 80	20 + 70 = 90
 2 em đọc đề bài
Bài 3: Tóm tắt:
	Thùng 1: 20 gói bánh
	Thùng 2: 30 gói bánh
 Cả hai thùng : . . . gói bánh?
- Làm phép tính cộng 
- Thực hiện theo 3 bước, viết câu lời giải, viết phép tính sau cùng là viết đáp số.
- 1 em lên bảng trình bày bài giải ,HS cả lớp làm vào vở 
 Bài giải
 Cả hai thùng có gói bánh là:
20 + 30 = 50 (gói)
Đáp số: 50 gói bánh
- HS : thực hiện từ hàng đơn vị trước rồi đến hàng chục.
- HS nghe.
Tiết: 2,3 Tiếng Việt
 Bài: 102 uynh – uych
I.Mục tiêu:
 - Đọc được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch ; từ và các câu ứng dụng.
 - Viết được: uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch
 - Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Đèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang.
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV :Tranh khuỳnh tay - ủy ban
III. Các hoạt động dạy học:
1.Ổn định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ
- GV đọc cho 3 dãy bàn mỗi dãy viết một từ
- GV gọi 2 HS đọc các từ ngữ ứng dụng.
- GV gọi 2-3 HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét sửa chữa và cho điểm
Bài mới:
a) Giới thiệu bài
 - GV giới thiệu và ghi tựa bài lên bảng : uynh, uych. 
- Gọi vài HS nhắc lại 
* Dạy vần uynh:
- Vần uynh được cấu tạo bởi những âm nào ?
 - GV cho học sinh so sánh
 - GV cho học sinh cài vần uynh .
 - GV cài mẫu, cho học sinh sửa sai . 
* Đánh vần : 
-Vần uynh được đánh vần như thế nào ?
- GV cho HS đánh vần ,theo dõi sửa sai 
*Tiếng từ khóa: 
- Các em vừa được học vần uynh. Vậy cô vừa ghép thêm âm gì trước vần uynh?
-Vậy ta được tiếng gì? Tiếng đó được phân tích như thế nào?
- Hãy đánh vần tiếng huynh ?
- GV cho HS đánh vần ,theo dõi nhận xét sửa sai .
- GV giới thiệu tranh SGK ,hỏi :
+ Trong tranh này vẽ gì ?
- GV nhận xét rút ra từ khóa phụ huynh cho HS đọc 
- GV chỉ cho cả lớp đọc phân tích và tổng hợp lại vần .
* Vần uych GV hướng dẫn tương tự như 
vần uych.
* So sánh vần uych với vần uynh ?
+ Đánh vần:
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại phân tích ,tổng hợp cả vần .
 NGHỈ 5 PHÚT 
* Viết bảng con 
+ - GV vừa viết mẫu vừa nêu quy trình viết . uynh, phụ huynh - uych, ngã huỵch
- GV cho HS viết bảng con ,nhận xét sửa sai.
- GV hướng dẫn HS viết vần uych, ngã huỵch quy trình tương tự .
*Từ ứng dụng:
- GV gọi HS khá đọc trơn từ trên bảng .
- GV đọc mẫu kết hợp giả nghĩa từ trên bảng cho HS cả lớp đọc trơn. 
- GV gọi HS tìm tiếng mang vần mới kết hợp phân tích đánh vần đọc trơn .
- GV theo dõi ,nhận xét ,sửa sai. 
- GV chỉ bảng cho HS đọc tổng hợp lại cả bài
luật giao thông băng tuyết
 nghệ thuật tuyệt đẹp 
Những đêm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi, trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi.
- 3 HS nối tiếp nhắc lại tên bài .
- Vần uynh được cấu tạo bởi âm u, y,nh 
+ Giống nhau : đều bắt đầu bằng u 
+ Khác nhau : vần uât kết thúc bằng âm t, còn vần uynh kết thúc bằng âm nh.
- HS: Cài vần uynh
- HS : u- y –nh –uynh.
- HS nối tiếp nhau đánh vần theo cá nhân - nhóm - cả lớp .
- HS : âm h.
- HS : huynh . âm h đứng trước , vần uynh đứng sau 
- HS : hờ – uynh – huynh.
- HS :đánh vần nối tiếp cá nhân - nhóm - cả lớp.
- HS :Tranh vẽ bố đang dạy bé học bài ở nhà 
- HS : phụ huynh. đọc theo cá nhân - nhóm - cả lớp 
- HS đọc cá nhân ,cả lớp .
- HS ;Vần uych tạo bởi âm u – y- ch 
 + Giống nhau: đều bắt đầu bằng u
 + Khác nhau: uych kết thúc bằngch, uynh kết thúc bằng nh
- HS : u - y -ch - uych
 hờ – uych – huych – nặng - huỵch - huỵch
 ngã huỵch 
- HS đọc cá nhân ,cả lớp 
- HS : uynh, phụ huynh
uynh phụ huynh
- HS :uych, ngã huỵch
uych ngã huỵch
- HS đọc :
luýnh quýnh khuỳnh tay
huỳnh huỵch uỳnh uỵch
- HS: Luýnh quýnh, khuỳnh, huỵch, uỵch. - HS đọc cá nhân ,cả lớp 
 Tiết 2
c. Luyện tập
1. Hướng dẫn HS đọc lại bài tiết 1
- Gv gọi HS nối tiếp nhau không theo thứ tự 
- GV nhận xét, sửa sai.
*Thi đọc :GV chỉ vào 3 từ bất kì cho 3 HS đai diện dãy bàn thi đọc .
- GV nhận xét tuyên dương .
c. Câu ứng dụng .
- GV giới thiệu tranh trong SGK ,chia lớp thành nhiều nhóm 2,nêu câu hỏi cho HS thảo luận .
+ Trong tranh vẽ gì ?
- GV nhận xét, rút ra đoạn văn ứng dụng từ tranh .
- GV đọc mẫu và HD cho HS cách đọc .
- Hãy tìm tiếng mang vần mới ?
- GV nhận xét và gọi HS nối tiếp nhau đọc lại câu ứng dụng kết hợp tìm tiếng mang vần mới , phân tích . 
- GV nhận xét, sửa chữa .
 NGHỈ 5 PHÚT
3. Luyện viết vào vở 
- Gv cho HS mở vở tập viết, GV HD HS cách viết vào vở rồi cho HS viết bài .
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu .
4. Luyện nói
- GV gọi HS đọc to tên chủ đề luyện nói 
- GV giới thiệu tranh, chia nhóm và nêu yêu cầu thảo luận .
 - GV nhận xét và nêu câu hỏi cho HS luyện nói 
+ Hãy kể tên các loại đèn mà nhà em có sử dụng ?
+ Em hãy kể tên một số loại đèn mà em biết ?
+ Ở nhà em sử dụng loại đèn nào để học 
 - GV nhận xét ,tóm ý .
4. Củng cố dặn dò 
 - GV đọc mẫu toàn bài trong SGK rồi đọc lại cho HS đọc theo .
- Dặn HS về nhà luyện đọc viết lại bài . Xem và chuẩn bị bài sau : Ôn tập 
*Nhận xét tiết học ưu khyết.
uynh
huynh
phụ huynh
uych
huỵch
ngã huỵch.
luýnh quýnh huỳnh huỵch
 khuỳnh tay uỳnh uỵch
- HS đọc: cá nhân - cả lớp . 
- HS quan sát tranh ,thảo luận theo hướng dẫn của giáo viên.
- HS : Vẽ các bạn nhỏ đang cùng nhau trồng cây 
- HS đọc đồng thanh :
 Thứ năm vừa qua,/ lớp em tổ chức lao động trồng cây.// Cây giống được các bác phụ huynh đưa từ vườn ươm về .// 
- HS tìm và nêu : huynh
- HS đọc nối tiếp lại câu ứng dụng theo cá nhân - nhóm - cả lớp .
- HS mở vở tập viết đọc nội dung bài viết, nhắc lại tư thế ngồi viết đúng rồi viết bài .
- HS đọc :đèn dầu , đèn điện ,đèn huỳnh quang.
- HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm 4 dựa vào câu hỏi của GV .
- HS tự kể 
- HS kể 2 – 4em
+ Đèn huỳnh quang
 HS đọc lại toàn bài trong SGK 
- HS đọc lại toàn bài trong SGK theo GV
Tiết 4: Ôn tiếng Việt
ÔN uynh - uych
I. Môc tiªu
- Củng cố cách đọc và viết vần : uynh-uych
- Làm tốt bài tập ë vë «n luyÖn. 
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. §å dïng d¹y häc
 - S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë «n luyÖn TviÖt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
 1. Giíi thiÖu bµi
 2. Hưíng dÉn HS luyÖn ®äc vµ lµm bµi tËp ë vë ¤L tiÕng ViÖt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học? Cho HS mở sách đọc bµi 102 .
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 102.
Bài 1 Nối
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.Yêu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xét.
Bài 2 Điền uynh hoÆc uych .
-Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 2 
- yêu cầu HS ghÐp vÇn vµ ®iÒn ®óng tõ.
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 3 Điền ®Ìn dÇu hoÆc ®Ìn bµn hoÆc huúnh quang
 -Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 3. 
-yêu cầu HS điền tiÕng sao cho ®óng .
-Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng. Gäi HS ®äc l¹i c¸c c©u trªn.
Bài 4 Viết khuúnh tay, huúnh huþch : 2 dòng
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß
- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Đọc cá nhân- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nªu kÕt qu¶
* 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
* HS viết vào vở 
.
Thứ năm, ngày 25 tháng 02 năm 2016
Tiết 1: Toán
 Luyện tập
I.Mục tiêu:
 - Biết đặt tính, làm tính, cộng nhẩm số tròn chục ; bước đầu biết về tính chất phép cộng; biết giải toán có phép cộng
II.Đồ dùng dạy học:
- Bộ đồ dùng toán 1
III.Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên 
 Hoạt động của học sinh
1 Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ
- Gv gọi 2 HS lên bảng làm ,cả lớp làm vào bảng con. 
GV nhận xét ,sửa sai, chấm điểm
3.Bài mới
a) Giới thiệu bài
- GV giới thiệu ghi bảng , cho HS nhắc lại 
 Bài 1	HS nêu yêu cầu bài tập
+ Khi thực hiện tính cộng cột dọc ta tính từ đâu qua đâu?
- GV gọi HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét sửa chữa
Bài 2: HS nêu yêu cầu bài tập
+ GV khi nhẩm em có thể nhẩm như thế nào? 
- Gọi 1 em lên bảng làm bài còn lại làm vào vở bảng con
+ Em có nhận xét gì về kết quả của hai phép tính : 30 + 20 và 20 + 30 ?
- GV nhận xét sửa chữa 
Bài 3:
- 2 em đọc đề bài
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi ta điều gì? 	
- GV gọi 1 em lên bảng tóm tắt
+ Muốn tìm số bông hoa của cả hai bạn ta làm phép tính gì ?
- GV gọi 1 em lên bảng trình bày bài giải .Còn các em khác làm vào vở 
- GV nhận xét , sửa sai 
Bài 4 . Bài này yêu cầu gì?
+ Muốn nối đúng các số với các phép tính ta cần làm gì? 
- GV gọi 1 HS lên bảng làm ,cả lớp làm vào vở. 
 - GV nhận xét ,sửa sai 
HS Văn nghệ đầu giờ
- HS làm bài 
+
+
Đặt tính rồi tính:
 20 50 
 20 30 
 40 80 
- HS nghe và nhắc lại tên bài
- HS : Luyện tập 
Bài 1 Đặt tính rồi tính:
+ Tính từ phải qua trái 
+
+
+
+
- 2 em lên bảng làm bài cả lớp làm vào bảng con
 40 30 10 50
 20 30 70 40
 60 60 80 90
+
+
 60 30
 20	 40
 80	 70
Bài 2: Tính nhẩm :
- HS nhẩm chục theo chục 
a)
 30 + 20 = 50	 40 + 50 = 90
20 + 30 = 50	50 + 40 = 90
10 + 60 = 70	60 + 10 = 70
- HS : kết quả đều bằng nhau
30cm + 10cm = 40cm
40cm + 40cm = 80cm
50cm + 20cm = 70cm
20cm + 30cm = 50cm
Bài 3
- HS đọc bài toán 
Tóm tắt:
Lan hái : 20 bông hoa
Mai hái : 10 bông hoa
Cả hai bạn : . . . bông hoa?
+ Ta làm tính cộng 
Bài giải
Số hoa cả hai bạn hái được là:
20 + 10 = 30 (bông)
Đáp số: 30 bông hoa
Bài 4 . Nối (theo mẫu )
+ Phải thực hiện tính 
20 + 20
10 + 60
40 + 40
30 + 20
60 + 20
	 70
 80 40
	50
30 + 10
40 + 30
10 + 40
4. Củng cố và dặn dò: 
 - GV: Khi thực hiện tính cộng cột dọc ta tính từ đâu qua đâu?
 - Dặn các em về nhà làm bài tập trong vở bài tập trong vở bài tập
 - GV nhận xét đánh giá giờ học.
..........................................................
Tiết 2,3: Tiếng Việt
Bài : 103 Ôn tập
I.Mục tiêu:
 - Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 98 đến bài 103
 - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 98 đến bài 103.
 - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Truyện kể mãi không hết
II.Đồ dùng dạy học:
 - GV : Tranh truyện kể mãi không hết 
III.Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
1. Ổn định tổ chức :	
2.Kiểm tra bài cũ 
- GV đọc cho 4 dãy mỗi dãy viết một từ vào bảng con .
- GV gọi 3 HS đọc từ và câu ứng dụng.
GV nhận xét sửa chữa cho điểm.
3 . Bài mới
a. Giới thiệu bài
- GV giới thiệu và ghi bảng 
b. ôn tập
* Các vần vừa học
- GV gắn tranh bảng ôn lên bảng.
- GV cho HS chỉ các chữ vừa học.
- GV đọc âm cho HS chỉ chữ.
- GV nhận xét.
* Ghép âm thành vần .
- Nhìn âm ở cột dọc với âm ở hàng ngang ghép thành vần
+ Muốn ghép được vần uân ta ghép như thế nào ?
- Tương tự cho HS ghép đến hết.
- GV cho HS đọc các vần ghép từng chữ ở cột dọc với các chữ ở các dòng ngang .
- GV nhận xét tuyên dương.
 NGHỈ 5 PHÚT
 * Đọc từ ngữ ứng dụng 
 - GV ghi từ ứng dụng lên bảng.
- GV đọc mẫu.
- GV giải thích từ:
+ Hòa thuận: cùng nhau đòan kết trong công việc 
- GV gọi HS nối tiếp nhau đọc trơn kết hợp phân tích đánh vần các tiếng có vần trong bảng ôn ,
- GV nhận xét tuyên dương.
* Viết từ ứng dụng
- GV viết mẫu và nêu cách viết
- GV cho HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa tuyên dương.
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại toàn bài.
- GV nhận x

File đính kèm:

  • docgiao_an_lop_1_tuan_24_ckn_kt.doc