Giáo án Lớp 1 - Tuần 17 đến 20 - Năm học 2015-2016 - Kiều Thị Quế

3.2-Hoạt động 2: Bi tập 4

+Mục tiêu: Hs đánh dấu + vào bạn giữ trật tự BT 4.

+Cách tiến hành: Cho Hs đọc yêu cầu BT và hướng dẫn Hs làm BT.

-Hs đọc yêu cầu BT4.

-Hs làm BT4

-Gv sửa bài .

-Gv nêu câu hỏi cho Hs thảo luận:

 .Vì sao em lại đánh dấu + vào các bạn đó?

 .C-Trả lời câu hỏi của Gv

+Kết luận: Chúng ta nên học tập các bạn này trong giờ học vì các bạn ấy rât trật tự trong giờ học.

- Giải lao.

3.3-Hoạt động 3: Bi tập 5

+Mục tiêu: Hs làm BT5.

+Cách tiến hành: Gv hỏi:

 .Việc làm của 2 bạn đó đúng hay sai?

 . Mất trật tự trong giờ học có hại gì?

-Hs thảo luận theo câu hỏi của Gv.

+Kết luận:

 .Hai bạn giằng nhau quyển truyện làm mất trật tự trong giờ học.

 .Tác hại của việc mất trật tự trong giờ học là không nghe lời giảng của cô giáo→ nên không hiểu bài, làm mất thời gian của Gv và làm ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.

 -Hs nhắc lại kết luận.

4.Củng cố, dặn dò:

Ôn tập các bài đã học .

-Hs đọc 2 câu thơ cuối bài

 

doc66 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 29/12/2020 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Lớp 1 - Tuần 17 đến 20 - Năm học 2015-2016 - Kiều Thị Quế, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m ®ĩng bµi tËp .
II. §å dïng:
- Vë ơ li to¸n 1.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
1. Giíi thiƯu bµi: Ghi tªn bµi häc.
2. H­íng dÉn lµm bµi tËp trang 73:
a. Bµi 1: 
- Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- GV gäi HS ®äc tªn c¸c ®iĨm råi nèi c¸c ®iĨm ®Ĩ cã ®o¹n th¼ng.
- GV nhËn xÐt ®ĩng, sai.
b. Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu
- GV h­íng dÉn c¸ch lµm.
- GV cho HS lµm bµi
- GV quan s¸t HS lµm
c. Bµi tËp 3: cho HS quan s¸t h×nh vÏ.
- Gäi HS tr¶ lêi c©u hái: Cã bao nhiªu ®o¹n th¼ng ?
- GV nhËn xÐt.
3. Cđng cè, dỈn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm.
- 1 HS nªu l¹i tªn bµi.
- 1 HS nªu: §äc tªn c¸c ®iĨm...
- HS ®äc, lµm bµi, nhËn xÐt.
- HS nªu: Dïng th­íc th¼ng vµ bĩt ®Ĩ nèi thµnh...
- HS quan s¸t c¸ch lµm.
- HS lµm bµi tËp
- HS quan s¸t h×nh vÏ
- 3 HS tr¶ lêi
- HS nghe vµ ghi nhí.
Thứ tư ngày 6 tháng 1 năm 2016
THỦ CƠNG
Bài: GẤP CÁI VÍ (Tiết 2)
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:Hs biết cách gấp cái ví bằng giấy.
2.Kĩ năng :Gấp được cái ví bằng giấy.
3.Thái độ :Quí trọng sản mình làm sản phẩm.
II.Đồ dùng dạy học:
 -Gv: Ví mẫu bằng giấy màu có kích thước lớn, 1 tờ giấy màu hình chữ nhật.
 -Hs: 1 tờ giấy màu hình chữ nhật, 1 tờ giấy vở, vở thủ công.
III.Hoạt động dạy và học:
1.Khởi động (1’):
 Ổn định tổ chức.
2.Bài mới:
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động1: (6’)
Hoạt động 2: (15’) 
Hoạt động cuối (5’): 
 Giới thiệu bài (1’): Ghi đề bài.
Hoạt động1: (6’) Nhắc lại bài tiết 1:
- Mục tiêu: Hs nắm được quá trình gấp ví.
- Cách tiến hành: Gv nhắc lại quá trình gấp ví :
+ Bước 1: Lấy đường dấu giữa.
+ Bước 2: Gấp 2 mép ví.
+ Bước 3: Gấp túi ví.
- Kết luận: Nêu các quá trình để gấp ví.
NGHỈ GIỮA TIẾT (5’)
Hoạt động 2: (15’)Hs thực hành.
- Mục tiêu: Hs biết cách gấp cái ví trên giấy màu.
- Cách tiến hành: 
+ Gv theo dõi, giúp đỡ khi Hs thực hành.
® Gợi ý Hs trang trí bên ngoài ví cho đẹp.
+ Hướng dẫn HS trình bày vào vở.
+ Chấm bài nhận xét.
Hoạt động cuối (5’): Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung bài học.
- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập.
- Dặn dò: Chuẩn bị một tờ giấy màu, 1 tờ giấy vở để học bài “Gấp mũ ca lô”.
- Hs lắng nghe.
- 3 Hs nhắc lại.
- HS thực hành gấp ví trên giấy màu.
- Trình bày sản phẩm vào vở.
- Dọn vệ sinh lau tay.
H­íng dÉn tù häc TiÕng viƯt
LUYỆN CHỮ 
I.Mơc tiªu : 
H/s n¾m ®­ỵc c¸ch viÕt , viÕt đúng các chữ: u«t, ­¬t, tuốt lúa , vượt lên, d·n ®ĩng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ ®­a bĩt theo quy tr×nh viÕt .
II. §å dïng :
 G/v viÕt mÉu: u«t, ­¬t, tuốt lúa , vượt lên
Vở em viết đúng viết đẹp –tập 1 trang 51
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa HS
1Bµi míi 
+ Giíi thiƯu bµi 
+Gi¶ng bµi 
 G/v viÕt mÉu h­íng dÉn h/s viÕt u«t, ­¬t, tuốt lúa , vượt lên
Cho H/s viÕt b¶ng con 
2LuyƯn tËp 
H/s thùc hµnh viÕt vë em viết đúng viết đẹp lớp 1- tập 1 (trang 51)
- Gv theo dái h­íng dÉn h/s viÕt bµi 
ChÊm bµi nhËn xÐt chung 
3Cđng cè dỈn dß 
G/v biĨu d­¬ng nh÷ng h/s viÕt ®ĩng, ®Đp 
VỊ nhµ luyƯn viÕt bµi tiÕp 
 - HS viết bảng con: u«t, ­¬t, tuốt lúa , vượt lên
- Hs thùc hµnh viÕt vµo vë em viết đúng viết đẹp lớp 1- tập 1 (trang 51)
 - HS nộp vở chấm điểm
- HS lắng nghe
H­íng dÉn häc to¸n
 LuyƯn tËp 
I-Mơc tiªu: Giĩp HS:
- Cã biĨu t­ỵng vỊ “dµi h¬n” “ ng¾n h¬n “ tõ ®ã cã biĨu t­ỵng vỊ ®é dµi ®o¹n th¼ng th«ng qua ®Ỉc tÝnh “ dµi , ng¾n ” cđa chĩng.
- BiÕt so s¸nh ®é dµi hai ®o¹n th¼ng tuú ý b»ng 2 c¸ch so s¸nh trùc tiÕp hoỈc gi¸n tiÕp qua ®é dµi trung gian.
II- §å dïng d¹y häc: 
-Vë ơ li to¸n. Th­íc cã v¹ch cm.
III- Ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
I. Giíi thiƯu bµi:
II. H­íng dÉn lµm bµi tËp
BT 1: §äc tªn c¸c ®iĨm råi nèi c¸c ®iĨm ®Ĩ cã ®o¹n th¼ng.
- GV gäi HS nªu yªu cÇu.
- Cho HS lµm bµi
- GV quan s¸t, nhËn xÐt
 BT 2: Dïng th­íc vµ bĩt ®Ĩ nèi h×nh:
- GV lµm mÉu phÇn a.
- Cho HS lµm bµi tËp vµo vë BT.
BT 3: Mçi h×nh vÏ d­íi ®©y cã bao nhiªu ®o¹n th¼ng. 
- Cho HS ®äc néi dung bµi.
- GV quan s¸t, giĩp HS lµm bµi.
III- Cđng cè- DỈn dß: 
-GV nhËn xÐt giê häc 
- 1 em nªu yªu cÇu.
- HS lµm bµi tËp
- HS nªu yªu cÇu cđa bµi
- Quan s¸t GV lµm mÉu
- HS lµm bµi phÇn b,c,d
- 1 HS nªu yªu cÇu
- HS lµm bµi vµo vë
- HS nghe
Thứ năm ngày 7 tháng 1 năm 2016
H­íng dÉn häc to¸n
LUYỆN TẬP
I. Mơc tiªu: Giĩp HS :
-Nhận biết 10 đơn vị cịn gọi là một chục. Biết đọc và ghi số trên tia số 
- Lµm ®ĩng bµi tËp .
II. §å dïng:
- Vë luyện tập to¸n 1- trang 83.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
1. Giíi thiƯu bµi: Ghi tªn bµi häc.
2. H­íng dÉn lµm bµi tËp trang 83:
a. Bµi 1: 
- Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- GV hướng dẫn hs khoanh
- GV nhËn xÐt ®ĩng, sai.
b. Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu
- GV h­íng dÉn c¸ch lµm.
- GV cho HS lµm bµi
- GV quan s¸t HS lµm
c. Bµi tËp 3
- Gọi hs đọc yêu cầu bài
- cho hs tự làm 
- Gọi hs lên bảng làm
- GV nhËn xÐt.
d. Bµi tËp 4
- Gọi hs đọc yêu cầu bài
- cho hs tự làm 
- Gọi hs lên bảng làm
- GV nhËn xÐt.
3. Cđng cè, dỈn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm.
- 1 HS nªu l¹i tªn bµi.
- HS nªu: Khoanh vào một chục bơng hoa.
- HS quan s¸t c¸ch lµm.
- HS lµm bµi tËp
- HS đọc
- HS làm bài 
- HS lên bảng chữa bài :
- HS đọc
- HS làm bài 
- HS lên bảng chữa bài :
- HS đọc
- HS làm bài 
6
- HS lên bảng chữa bài :
1
4 + 5 + = 10 7 + 3 - = 4
5
5
10 – 3 - = 2 9 – 6 + = 8
- HS nghe vµ ghi nhí.
HOẠT ĐỘNG NGỒI GIỜ
XÉ DÁN CÀNH HOA
H­íng dÉn tù häc TiÕng viƯt
®äc viÕt : oc, ac
I. Mơc tiªu:
- Giĩp HS n¾m ch¾c vÇn oc, ac, ®äc, viÕt ®­ỵc c¸c tiÕng, tõ cã vÇn oc, ac.
- Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp.
II. §å dïng:
- Vë luyện tËp – trang 78 - 79.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
1. ¤n tËp: oc, ac
- GV ghi b¶ng: oc, ac, con sãc, h¹t thãc, b¸c sÜ, b¶n nh¹c, con v¹c,...
Da cãc mµ bäc bét läc
Bét läc mµ bäc hßn than
- GV nhËn xÐt.
2. H­íng dÉn lµm bµi tËp: 
a. Bµi 1:
- Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- Cho HS tù lµm bµi.
- GV nhËn xÐt bµi lµm cđa HS.
b. Bµi 2:
- Cho HS đọc yêu cầu bài 
- Gäi 3 HS lµm bµi trªn b¶ng.
- GV nhËn xÐt.
c Bµi 3:
- Cho HS đọc yêu cầu bài
- Cho hs đọc bài 
- GV nhËn xÐt.
d. Bµi 4:
- L­u ý HS viÕt ®ĩng theo ch÷ mÉu ®Çu dßng.
- GV quan s¸t, nh¾c HS viÕt ®ĩng.
3. Cđng cè, dỈn dß:
- GV nhËn xÐt chung tiÕt häc.
- DỈn: luyƯn ®äc, viÕt bµi
- HS luyƯn ®äc: c¸ nh©n, nhãm, líp.
- 1 HS nªu: nèi ch÷.
- HS nªu miƯng kÕt qu¶ ® nhËn xÐt.
- HS đọc : Điền oc hoặc ac :
- 2 HS lµm bµi :
Gan gĩc tầm vĩc chân tơ kẽ tĩc
Man mác bản nhạc gà cục tác
→ ch÷a bµi → nhËn xÐt.
-HS đọc
HS đọc cá nhân , đồng thanh.
HS viÕt bµi: 
Bướm em hỏi chị 
Chị ơi vì sao
Bơng hồng lại khĩc ?
Khơng phải đâu em
Đấy là hạt ngọc.
- HS nghe vµ ghi nhí.
Thứ sáu ngày 8 tháng 1 năm 2016
H­íng dÉn häc to¸n
«n TẬP
I. Mơc tiªu: Giĩp HS cđng cè vỊ:
- N¾m ®­ỵc ®iĨm, ®o¹n th¼ng. BiÕt ®äc tªn ®iĨm, ®o¹n th¼ng. BiÕt so s¸nh ®é dµi hai ®o¹n th¼ng
-Nhận biết 10 đơn vị cịn gọi là một chục.
- Lµm ®ĩng bµi tËp .
II. §å dïng:
- Vë luyệnt tập to¸n 1- trang 84.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
1. Giíi thiƯu bµi: Ghi tªn bµi häc.
2. H­íng dÉn lµm bµi tËp trang 73:
a. Bµi 1: 
- Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- GV hướng dẫn hs so sanh các đoạn thẳng
 - GV nhËn xÐt ®ĩng, sai.
b. Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu
- GV h­íng dÉn c¸ch lµm.
- GV cho HS lµm bµi
- GV quan s¸t HS lµm
c. Bµi tËp 3: 
Gäi HS nªu yªu cÇu
- GV cho HS lµm bµi
- GV quan s¸t HS lµm
- GV nhËn xÐt.
c. Bµi tËp 4: 
Gäi HS nªu yªu cÇu
- GV cho HS lµm bµi
- GV quan s¸t HS lµm
- GV nhËn xÐt.
. Bµi tËp 5: 
Gäi HS nªu yªu cÇu
- GV cho HS lµm bµi
- GV quan s¸t HS lµm
- GV nhËn xÐt.
3. Cđng cè, dỈn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm.
- 1 HS nªu l¹i tªn bµi.
- 1 HS nªu: 
- HS ®äc, lµm bµi :
a) Đoạn thẳng AB bằng đoạn thẳng DC
Đoạn thẳng AD bằng đoạn thẳng BC
b)Đoạn thẳng ABdài hơn đoạn thẳng BC
Đoạn thẳng BC ngắn hơn đoạn thẳng DC
Đoạn thẳng AD ngắn hơn đoạn thẳng DC
 nhËn xÐt.
- HS nªu: 
- HS quan s¸t c¸ch lµm.
- HS lµm bµi tËp
- HS quan s¸t h×nh vÏ
- HS làm bài 
- HS nªu: 
HS quan s¸t h×nh vÏ
- HS tơ màu vào lọ hoa
- HS nêu yeu cầu 
- Cho hs tự làm 
A M N B
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
a) trong hình trên cĩ 6 đoạn thẳng
b) tên các điểm đoạn thẳng : AM, AN , AB, MN, MB, NB.
- HS nghe vµ ghi nhí.
ĐẠO ĐỨC
Bài: ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KỲ I
I-Mục tiêu: 
1.Kiến thức: Ôn tập tất cả các bài đã học .
2.Kĩ năng : Thực hành kĩ năng các bài đã học
3.Thái độ : Liên hệ thực tế các kĩ năng đã học.
II-Đồ dùng dạy học:
 .GV: -Hệ thống câu hỏi và bài tập của các bài đã học. 
III-Hoạt động daỵ-học:
Hoạt động 1: Thảo luận nhóm
Gv y/c HS thảo luận nhóm các bài Đạo đức đã học.
-HS thảo luận nhóm các bài Đạo đức đã học
Gọi đại diện nhóm nói trước lớp – GV ghi bảng
-Báo cáo – Nhóm khác nhận xét bổ sung.
Hoạt động 2: Liên hệ thực tế.
-GV nêu câu hỏi Hs trả lời
Gọi đại diện nhóm nói trước lớp – GV ghi bảng
+Củng cố: 
 .Gv nhận xét & tổng kết tiết học.
 . HS hát bài “Ba thương con”
 +Dặn dò: 
 .Về nhà học bài theo bài học.
H­íng dÉn tù häc TiÕng viƯt
LUYỆN CHỮ 
I.Mơc tiªu : 
H/s n¾m ®­ỵc c¸ch viÕt , viÕt đúng các chữ: oc, ac, hạt thĩc , bản nhạc.
 d·n ®ĩng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ ®­a bĩt theo quy tr×nh viÕt 
II. §å dïng :
 G/v viÕt mÉu: oc, ac, hạt thĩc , bản nhạc.
Vở em viết đúng viết đẹp –tập 1 trang 52
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa HS
1Bµi míi 
+ Giíi thiƯu bµi 
+Gi¶ng bµi 
 G/v viÕt mÉu h­íng dÉn h/s viÕt :oc, ac, hạt thĩc , bản nhạc.
Cho H/s viÕt b¶ng con 
2LuyƯn tËp 
H/s thùc hµnh viÕt vë em viết đúng viết đẹp lớp 1- tập 1 (trang 52)
- Gv theo dái h­íng dÉn h/s viÕt bµi 
ChÊm bµi nhËn xÐt chung 
3Cđng cè dỈn dß 
G/v biĨu d­¬ng nh÷ng h/s viÕt ®ĩng, ®Đp 
VỊ nhµ luyƯn viÕt bµi tiÕp 
 - HS viết bảng con :oc, ac, hạt thĩc , bản nhạc.
- Hs thùc hµnh viÕt vµo vë em viết đúng viết đẹp lớp 1- tập 1 (trang 52)
 - HS nộp vở chấm điểm
- HS lắng nghe
TUẦN 19
Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2016
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CUỘC SỐNG XUNG QUANH
A. MơC tiªu: Giĩp HS biÕt:
- Quan s¸t vµ nãi mét sè nÐt chÝnh vỊ ho¹t ®éng sinh sèng cđa nh©n d©n ®Þa ph­¬ng.
- HS cã ý thøc g¾n bã, yªu mÕn quª h­¬ng.
B. §å DïNG D¹Y - HäC: 
Mét sè ®å dïng vµ dơng cơ nh­: chỉi cã c¸n, khÈu trang, kh¨n lau, hèt r¸c, kÐo, bĩt mµu...
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chđ yÕu:
TG
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Ho¹t ®éng 1: 15 phút
 Ho¹t ®éng 2: 10phút
 Ho¹t ®éng 3: 10 phút
Tham quan ho¹t ®éng sinh sèng cđa nh©n d©n khu vùc xung quanh tr­êng.
a. B­íc 1: GV giao nhiƯm vơ quan s¸t, phỉ biÕn néi quy khi ®i th¨m quan.
b. B­íc 2: §­a HS ®i th¨m quan. GV quyÕt ®Þnh ®iĨm dõng ®Ĩ cho HS quan s¸t.
c. B­íc 3:
§­a HS vỊ líp
Th¶o luËn vỊ ho¹t ®éng sinh sèng cđa nh©n d©n
a. B1: Th¶o luËn nhãm
b. B2: §¹i diƯn nhãm lªn tr×nh bµy.
Lµm viƯc theo nhãm víi SGK.
KL: Bøc tranh ë bµi 18 vÏ vỊ cuéc sèng ë n«ng th«n vµ bøc tranh ë bµi 19 vƠ vỊ cuéc sèng ë thµnh phè.
 3 Củng cố dặn dò 
VỊ nhµ «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt sau häc tiÕp.
HS tËp quan s¸t thùc tÕ ®­êng s¸, nhµ ë, cưa hµng, c¸c c¬ quan, chỵ, c¸c c¬ së s¶n xuÊt, ë khu vùc xung quanh tr­êng...
HS ph¶i lu«n b¶o ®¶m hµng ngị, kh«ng ®i tù do, ph¶i trËt tù, nghe theo HD cđa GV.
HS xÕp 2 hµng ®i xung quanh khu vùc tr­êng ®ãng.
HS quan s¸t kü vµ nãi víi nhau vỊ nh÷ng g× c¸c em tr«ng thÊy.
HS nãi nh÷ng nÐt nỉi bËt vỊ c¸c c«ng viƯc s¶n xuÊt, bu«n b¸n cđa nh©n d©n ®Þa ph­¬ng.
§¹i diƯn nhãm lªn nãi víi c¶ líp xem c¸c em ®· ph¸t hiƯn ®­ỵc nh÷ng c«ng viƯc chđ yÕu nµo mµ ®a sè nh©n d©n ë ®Þa ph­¬ng lµm.
Liªn hƯ nh÷ng c«ng viƯc mµ bè mĐ hoỈc nh÷ng ng­êi kh¸c trong gia ®×nh em lµm hµng ngµy ®Ĩ nu«i gia ®×nh.
HS ph©n biƯt 2 bøc tranh trong SGK ®Ĩ nhËn ra bøc tranh nµo vÏ vỊ cuéc sèng ë n«ng th«n, bøc tranh nµo vÏ vỊ cuéc sèng ë thµnh phè.
HS nhËn ra nh÷ng nÐt nỉi bËt vỊ cuéc sèng ë ®Þa ph­¬ng m×nh, h×nh thµnh nh÷ng biĨu t­ỵng ban ®Çu.
HS ho¹t ®éng tr­ng bµy triĨn l·m c¸c tranh ¶nh giíi thiƯu c¸c nghỊ truyỊn thèng cđa ®Þa ph­¬ng.
H­íng dÉn häc to¸n
«n TẬP
I. Mơc tiªu: Giĩp HS cđng cè vỊ:
- N¾m ®­ỵc ®iĨm, ®o¹n th¼ng. BiÕt ®äc tªn ®iĨm, ®o¹n th¼ng. 
- Lµm ®ĩng bµi tËp .
II. §å dïng:
- Vë ơ li
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
1. Giíi thiƯu bµi: Ghi tªn bµi häc.
2. H­íng dÉn lµm bµi tËp trang 72 - 73:
a. Bµi 1: 
- Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- GV gäi HS ®äc tªn c¸c ®oạn thẳng 
- GV nhËn xÐt ®ĩng, sai.
b. Bµi 2: Gäi HS nªu yªu cÇu
- GV h­íng dÉn c¸ch lµm.
- GV cho HS lµm bµi
- GV quan s¸t HS lµm
a. Bµi 3: 
- Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- GV gäi HS ®äc tªn c¸c ®iĨm ,®o¹n th¼ng.
- GV nhËn xÐt ®ĩng, sai.
c. Bµi tËp 4: 
cho HS quan s¸t h×nh vÏ.
- Gäi HS tr¶ lêi c©u hái: 
+ Đoạn thẳng nào dài nhất 
+ Đoạn thẳng nào ngắn nhất 
- GV nhËn xÐt.
Bµi 5: 
- Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- GV hướng dẫn hs so sanh các đoạn thẳng
 - GV nhËn xÐt ®ĩng, sai
3. Cđng cè, dỈn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm.
- 1 HS nªu l¹i tªn bµi.
- 1 HS nªu: số
- HS ®äc, lµm bµi : 
a) Cĩ 3 đoạn thẳng 
b)Cĩ 3 đoạn thẳng 
c)Cĩ 6 đoạn thẳng
d)Cĩ 6 đoạn thẳng
- HS nªu: Số 
- HS quan s¸t c¸ch lµm.
- HS lµm bµi tËp
a) Cĩ 6 đoạn thẳng 
b) Cĩ 6 đoạn thẳng
- HS nªu
- HS đọc
- HS lµm bµi tËp vào vở : 
- HS quan s¸t h×nh vÏ
- 2HS tr¶ lêi
+ Đoạn thẳng dài nhất là : CD
+Đoạn thẳng ngắn nhất là : EG
HS nêu:
HS quan sát hướng dẫn của gv
HS tự làm 
- HS nghe vµ ghi nhí.
H­íng dÉn tù häc TiÕng viƯt
®äc viÕt : ÂC, ĂC
I. Mơc tiªu:
- Giĩp HS n¾m ch¾c vÇn âc, ăc, ®äc, viÕt ®­ỵc c¸c tiÕng, tõ cã vÇn âc, ăc.
- Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp.
II. §å dïng:
- Vë luyện tËp trang: 3 - 4
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
1. ¤n tËp: âc , ăc
- GV ghi b¶ng: âc , ăc, mắc áo, quả gấc , màu sắc , ăn mặc , giấc ngủ , nhấc chân.
Những đàn chim ngĩi 
..
Như nung qua lửa.
- GV nhËn xÐt.
2. H­íng dÉn lµm bµi tËp: 
b. Bµi 1:
- Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- Cho HS xem tranh vÏ.
- Gäi 3 HS lµm bµi trªn b¶ng.
- GV nhËn xÐt.
a. Bµi 2:
- Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- Cho HS tù lµm bµi.
- GV nhËn xÐt bµi lµm cđa HS.
c Bµi 3:
- Cho HS đọc yêu cầu bài
- Cho hs làm bài 
- GV nhËn xÐt.
c. Bµi 4:
- L­u ý HS viÕt ®ĩng theo ch÷ mÉu ®Çu dßng.
- GV quan s¸t, nh¾c HS viÕt ®ĩng.
3. Cđng cè, dỈn dß:
- GV nhËn xÐt chung tiÕt häc.
- DỈn: luyƯn ®äc, viÕt bµi
- HS luyƯn ®äc: c¸ nh©n, nhãm, líp.
- 1 HS nªu: ghép các chữ và dấu thành tiếng 
- HS xem tranh BT.
- 3 HS lµm bµi : mặc . giặc , sắc , nhắc , bậc , tấc , bấc , gấc .
→ ch÷a bµi → nhËn xÐt.
- 1 HS nªu: nèi ch÷.
- 2HS lên bảng làm bài :
Tấc đất , réo rắt , mắc áo , giấc ngủ . Sặc sỡ , sâu sắc , bắc cầu , bấc đèn.
® nhËn xÐt.
-HS đọc: Điền tiếng cĩ vần ắc hoặc âc và chỗ trống 
HS làm bài : nhắc nhở , bậc thang, sữa đặc.
- HS viÕt bµi: 
Ơng cha ta từ ngàn xưa đã đánh thắng nhiều giặc ngoại xâm lăng để giữ từng tấc đất .
- HS nghe vµ ghi nhí.
Thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2016
H­íng dÉn tù häc To¸n
luyƯn tËp 
A- Mơc tiªu: HS biÕt: 
- BiÕt ®äc viÕt sè 20. B­íc ®Çu nhËn biÕt sè hai m­¬i ( 2 chơc) .
- Lµm ®ĩng vë bµi tËp.
B- §å dïng d¹y häc:
- Vë luyện tËp to¸n 1tập 2 – trang 5 - 6
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
I- H­íng dÉn lµm bµi tËp:
Bµi 1: Số 
- GV gäi HS ®äc ®Çu bµi
- Cho HS lµm bµi.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm
Bµi 2: Viết theo mẫu.
- GV cho HS tù lµm bµi.
- GV nhËn xÐt.
Bµi 3: ViÕt số thích hợp vào chỗ chấm ( theo mẫu );
- Bµi yªu cÇu g×?
- Cho HS lµm bµi tËp.
- GV theo dâi vµ h­íng dÉn thªm
Bµi 4: ViÕt số thích hợp vào chỗ chấm ( theo mẫu );
- Bµi yªu cÇu g×?
- Cho HS lµm bµi tËp.
- GV theo dâi vµ h­íng dÉn thªm
Bµi 5: Số 
- GV gäi HS ®äc ®Çu bµi
- Cho HS lµm bµi.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm
II- Cđng cè vµ dỈn dß
- Sè 20 gåm mÊy chơc vµ mÊy ®¬n vÞ ?.
- NX giê häc vµ giao bµi vỊ nhµ
- 1 HS ®äc: số.
- HS lµm vµ nªu miƯng kÕt qu¶
- HS lµm bµi vµ ch÷a bµi
- 1HS ®äc ®Çu bµi
- HS lµm bµi tËp vµo vë 
a) Số 13 gồm 1 chục và 3 đơn vị.
b)Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.
c)Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị.
d)Số 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị.
- 1HS ®äc ®Çu bµi
- HS lµm bµi tËp vµo vë 
a) Số liền sau của 10 là 11.
b) Số liền sau của 16 là 17.
c) Số liền sau của 19 là 20.
- 1 HS ®äc: số.
-2 HS lµm lên bảng làm:
a)
15
16
17
18
19
20
20
19
18
17
16
15
177
b) 16 < < 18
19 9
18 < < 20
- HS tr¶ lêi
- HS l¾ng nghe.
H­íng dÉn tù häc TiÕng viƯt
®äc viÕt : uc, ­c
I. Mơc tiªu:
- Giĩp HS n¾m ch¾c vÇn uc, ­c, ®äc, viÕt ®­ỵc c¸c tiÕng, tõ cã vÇn uc, ­c.
- Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp.
II. §å dïng:
- Vë luyện tËp trang- 4-5
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
1. ¤n tËp: uc, ­c
- GV ghi b¶ng: uc, ­c, cÇn trơc, m¸y xĩc, cĩc v¹n thä, lùc sÜ, lä mùc, ...
Con g× mµo ®á
L«ng m­ỵt nh­ t¬...
- GV nhËn xÐt.
2. H­íng dÉn lµm bµi tËp: 
b. Bµi 1:
- Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- Cho HS xem tranh vÏ.
- Gäi 3 HS lµm bµi trªn b¶ng.
- GV nhËn xÐt.
a. Bµi 2:
- Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- Cho HS tù lµm bµi.
- GV nhËn xÐt bµi lµm cđa HS.
c Bµi 3:
- Cho HS đọc yêu cầu bài
- Cho hs đọc bài 
- GV nhËn xÐt.
c. Bµi 4:
- L­u ý HS viÕt ®ĩng theo ch÷ mÉu ®Çu dßng.
- GV quan s¸t, nh¾c HS viÕt ®ĩng.
3. Cđng cè, dỈn dß:
- GV nhËn xÐt chung tiÕt häc.
- DỈn: luyƯn ®äc, viÕt bµi
- HS luyƯn ®äc: c¸ nh©n, nhãm, líp.
- 1 HS nªu: Điền uc hoặc ưc
- HS xem tranh BT.
- 3 HS lµm bµi : hoa cúc , máy xúc, lực sĩ.
→ ch÷a bµi → nhËn xÐt.
- 1 HS nªu: nèi ch÷.
- 2HS lên bảng làm bài :
Cần trục , cá nục , gia súc , dốc núi . Thể dục , bực mình , cơng sức , lộc non.
® nhËn xÐt.
-HS đọc
HS đọc cá nhân , đồng thanh.
- HS viÕt bµi: Em mang li, cốc ra rửa cho sạch.
- HS nghe vµ ghi nhí.
Thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2016
THỦ CƠNG
GẤP MŨ CA NƠ (Tiết 1)
A. MơC tiªu:
 HS biÕt c¸ch gÊp vµ gÊp ®­ỵc c¸i mị ca l« b»ng giÊy.
B. ChuÈn bÞ: 
GV: Mét chiÕc mị ca l« gÊp cã kÝch th­íc lín (HS cã thĨ ®éi ®­ỵc). Mét tê giÊy h×nh vu«ng to.
HS: Mét tê giÊy mµu, cã mµu tuú chän; 1 tê giÊy vë HS, vë thđ c«ng.
C. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC chđ yÕu:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Ho¹t ®éng 1: 12 phút
Ho¹t ®éng 1: 20 phút
Ho¹t ®éng 1: 3 phút
1. GV HD HS quan s¸t vµ nhËn xÐt:
GV cho HS xem chiÕc mị ca l« mÉu.
Cho 1 HS ®éi mị ®Ĩ c¶ líp quan s¸t, g©y høng thĩ cđa HS.
§Ỉt c©u hái cho HS tr¶ lêi vỊ h×nh d¸ng vµ t¸c dơng cđa mị ca l«.
2. GV HD mÉu:
GV HD thao t¸c gÊp mị ca l«
HD c¸ch t¹o tê giÊy h×nh vu«ng
- GÊp chÐo tê giÊy HCN (H1a)
- GÊp tiÕp theo h×nh 1b
- MiÕt nhiỊu lÇn ®­êng võa gÊp. Sau ®ã xÐ bá phÇn giÊy thõa ta sÏ ®­ỵc tê giÊy h×nh vu«ng (H2)
GV cho HS gÊp t¹o h×nh vu«ng tõ tê giÊy nh¸p (giÊy vë HS) vµ tê giÊy mµu ®Ĩ gÊp mị ca l«.
GV ®Ỉt tê giÊy h×nh vu«ng tr­íc mỈt (mỈt mµu ĩp xuèng)
GÊp ®«i h×nh vu«ng theo ®­êng gÊp chÐo ë h×nh 2 ®­ỵc h×nh 3.
GÊp ®«i h×nh 3 ®Ĩ lÊy ®­êng dÊu gi÷a, sau ®ã më ra, gÊp 1 phÇn cđa c¹nh bªn ph¶i vµo sao cho phÇn mÐp giÊy c¸ch ®Ịu víi c¹nh trªn vµ ®Ønh ®Çu cđa c¹nh ®ã ch¹m vµo ®­êng dÊu gi÷a.
LËt h×nh 4 ra mỈt sau vµ cịng gÊp t­¬ng tù nh­ trªn ta ®­ỵc h×nh 5
GÊp 1 tê giÊy phÇn d­íi cđa h×nh 5 lªn s¸t víi c¹nh bªn võa míi gÊp nh­ h×nh 6. GÊp theo ®­êng dÊu vµ gÊp vµo trong phÇn võa gÊp lªn (H7) ®­ỵc h×nh 8.
LËt h×nh 8 ra mỈt sau, cịng lµm t­¬ng tù nh­ vËy (H9) ®­ỵc h×nh 10.
GV HD tõng thao t¸c gÊp ®Ĩ HS quan s¸t ®­ỵc c¸c quy tr×nh gÊp mị ca l«.
	2. Cđng cè – dỈn dß: 
- ChuÈn bÞ giÊy mµu, vë thđ c«ng tiÕt sau gÊp mị.
HS quan s¸t tõng b­íc gÊp.
HS lÊy giÊy gÊp h×nh vu«ng.
HS thùc hµnh gÊp mị ca l« trªn tê giÊy vë HS h×nh 

File đính kèm:

  • docb2t17- t20-ha.doc
Giáo án liên quan