Giáo án dạy Lớp 4 cả năm (3)

TIẾT 4: KĨ THUẬT

KHÂU ĐỘT THƯA (T1)

I/ Mục tiêu:

- Biết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa.

II/ Đồ dùng dạy-học:

- Tranh qui trình khâu mũi đột thưa

- Mẫu đường khâu đột thưa được khâu bằng len

- Một mảnh vải trắng kích thước 20cm x 30 cm, len khác màu vải, kim khâu, chỉ, kéo, phấn, thước.

III/ Các hoạt động dạy-học chủ yếu:

 

doc486 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 806 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án dạy Lớp 4 cả năm (3), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 của thầy
Hoạt động của trò
I. ổn định tổ chức
II. Kiểm tra bài cũ
(?) Hãy so sánh các góc nhọn, góc tù, góc bẹt với góc vuông?
III. Dạy học bài mới :
1) Giới thiệu bài : - ghi đầu bài 
3. Thực hành :
* Bài 1:
- Y/c Hs dùng ê ke để kiểm tra 2 hình trong SGK và nêu kết quả.
* Bài 2 :
- Y/c Hs nêu các cạnh vuông góc với nhau còn lại.
- Nhận xét, cho điểm hs
Bài 3 :
- Y/c Hs nêu miệng, Gv ghi bảng.
- Nhận xét chữa bài.
* Bài 4 :- Y/c 1 Hs lên bảng 
 4. Củng cố - dặn dò :
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại bài, chuẩn bị bài sau.
- Hát tập thể
 - 2 Học sinh nêu.
- HS ghi đầu bài vào vở
+ Hai chiều dài bằng nhau, hai chiều rộng bằng nhau và có 4 góc vuông
+Hình chữ nhật ABCD có 4góc vuông A,B,C, D
+ Là góc vuông.
+ Có chung đỉnh C
- Học sinh lên bảng làm.
- Hai đường thẳng ON và OM vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh O
+ Dùng ê ke.
- HS dùng êke để kiểm tra :
a) Hai đường thẳng IK và IH vuông góc với nhau 
b) Hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau.
- Hs vẽ hình chữ nhật ABCD vào vở và làm bài 
 + BC và CD là 1 cặp cạnh v/ góc với nhau.
 + CD và AD là 1 cặp cạnh v/ góc với nhau.
 + AD và AB là 1 cặp cạnh v/ góc với nhau.
- Hs đổi vở kiểm tra bài của nhau.
- Hs đọc yêu cầu của bài, rồi tự làm vào vở.
* Góc đỉnh N và P là góc vuông.
- AE và ED là một cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.
- CD và DE là một cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.
* Góc đỉnh N và P là góc vuông:
- PN và MN là một cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.
- PQ và PN là một cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.
- Hs đọc đề bài, làm vào vở.
a) AD và AB là 1 cặp cạnh v/ góc với nhau.
 AD và CD là 1cặp cạnh v/ góc với nhau.
b) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau là: AB và BC; BC và CD.
TIẾT 3: 	LUYỆN TỪ VÀ CÂU
ÔN LUYỆN : DẤU NGOẶC KÉP
A - Mục tiêu
1) Kiến thức: củng cố được tác dụng của dấu ngoặc kép, cách dùng dấu ngoặc kép.
2) Kỹ năng: Biết vận dụng những hiểu biết trên để dùng dấu ngoặc kép trong khi viết.
3) Thái độ: Có ý thức học tập tốt, biết vận dụng trong học tập.
B - Đồ dùng dạy - học
- Giáo viên: Phiếu khổ to viết nội dung bài tập 1, 3. Tranh, ảnh con tắc kè.
- Học sinh: Sách vở môn học.
C - Các hoạt động dạy – học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I) ổn định tổ chức:
II) Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 1 hs nhắc lại ghi nhớ bài trước.
- Gọi 2, 3 hs viết tên người, tên địa lý nước ngoài. 
- GV nhận xét và ghi điểm cho hs.
III) Dạy bài mới:
1) Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài lên bảng
2)Ôn tập:
- Gọi hs đọc ghi nhớ.
- Y/c hs lấy VD cụ thể về tác dụng của dấu ngoặc kép.
- Nhận xét, tuyên dương hs
Bài tập 1:
- Y/c hs trao đổi và tìm lời nói trực tiếp.
- Gọi hs làm bài.
- Gọi hs nxét, chữa bài.
- GV nhận xét chung.
Bài tập 2:
- Gọi hs đọc y/c của bài.
- GV gợi ý: Đề bài của cô giáo và các câu văn của các bạn hs có phải là những lời đối thoại trực tiếp giữa hai người không?
*Vậy: Không thể viết xuống dòng đặt sau dấu gạch đầu dòng được.
Bài tập 3:
a) Gọi hs đọc y/c và nội dung.
- Y/c hs làm bài.
- Nhận xét, chữa bài, kết luận lời giải đúng.
(?) Tại sao từ “vôi vữa” lại được đặt trong dấu ngoặc kép?
b) Cách tiến hành tương tự.
- Nhận xét, bổ sung.
3) Củng cố - dặn dò:
(?) Hãy nêu tác dụng của dấu ngoặc kép?
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại BT/3 vào vở và chuẩn bị bài sau.
- Cả lớp hát, lấy sách vở bộ môn.
- Hs đọc ghi nhớ.
- Hs lên bảng viết.
- Hs ghi đầu bài vào vở.
- Hs đọc ghi nhớ, cả lớp đọc thầm theo để thuộc tại lớp.
- Hs nối tiếp nhau lấy ví dụ.
- Trao đổi, thảo luận.
- Hs đọc bài làm của mình.
- N/xét, chữa bài.
 + “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ”.
 + “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi em giặt khăn mùi xoa”.
- Hs đọc y/c, suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- Không phải những lời đối thoại trực tiếp.
- Những lời nói trực tiếp trong đoạn văn không thể viết xuống dòng đặt sau dấu gạch đầu dòng. Vì đây không phải là lời nói trực tiếp giữa hai nhân vật đang nói chuyện.
- Hs lên bảng làm bài.
- Hs chữa bài theo lời giải đúng.
 +Con nào con nấy hết sức tiết kiệm “vôi vữa”.
 + Vì từ “vôi vữa” ở đây không phải có nghĩa như vôi vữa con người dùng, nó có ý nghĩa đặc biệt.
b) ... gọi là đào “trường thọ”, gọi là “trường thọ”, đổi tên quả ấy là “đoản thọ”
- Hs nêu lại.
*********************************************
Ngày soạn : 14/10/2012
Ngày dạy : 16/01/2012
Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2012
TIẾT 1: 	TOÁN 
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I/ Muïc tieâu:
- Coù bieåu töôïng veà hai ñöôøng thaúng song song.
- Nhaän bieát ñöôïc hai ñöôøng thaúng song song.
II/ Ñoà duøng daïy-hoïc:
- Thöôùc thaúng vaø eâke
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ KTBC: Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc
- Goïi hs leân baûng duøng eâ ke ñeå veõ hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc vaø neâu caëp caïnh vuoâng goùc vôùi nhau
- Veõ hình 3b leân baûng, goïi hs neâu teân töøng caëp ñoaïn thaúng vuoâng goùc vôùi nhau
Nhaän xeùt chaám ñieåm
B. Daïy-hoïc baøi môùi:
1. Giôùi thieäu baøi: Tieát toaùn hoâm nay caùc em seõ laøm quen vôùi hai ñöôøng thaúng song song
2. Giôùi thieäu hai ñöôøng thaúng song song
- Veõ leân baûng hình chöõ nhaät ABCD vaø yeâu caàu hs neâu teân hình
 A B
 C D 
- Duøng phaán maøu keùo daøi 2 caïnh ñoái dieän AB vaø CD veà 2 phía luùc naøy ta coù: "Hai ñöôøng thaúng AB vaø CD laø hai ñöôøng thaúng song song vôùi nhau"
- Caùc em haõy neâu yù thöù nhaát trong SGK
- Neáu ta keùo daøi maõi hai ñöôøng thaúng AB vaø DC veà hai phía, caùc em haõy cho bieát hai ñöôøng thaúng song song nhö theá naøo vôùi nhau?
- Caùc em haõy quan saùt xung quanh vaø neâu caùc hình aûnh hai ñöôøng thaúng song song ôû xung quanh.
- Veõ hai ñöôøng thaúng AB vaø DC leân baûng cho hs nhaän daïng 2 ñöôøng thaúng song song baèng tröïc quan.
- Goïi hs leân baûng veõ 2 ñöôøng thaúng song song 
3. Luyeän taäp, thöïc haønh:
Baøi 1: Veõ laàn löôït töøng hình leân baûng, goïi hs neâu teân töøng caëp caïnh song song vôùi nhau coù trong moãi hình
Baøi 2: Veõ hình leân baûng, goïi hs neâu
Baøi 3: Goïi hs ñoïc y/c
- Caùc em haõy quan saùt hình thaät kó vaø neâu teân caëp caïnh song song vôùi nhau coù trong hình a.
C. Cuûng coá, daën doø:
- Goïi hs leân baûng veõ 2 ñöôøng thaúng song.
- Hai ñöôøng thaúng song vôùi nhau coù caét nhau khoâng?
- Veà nhaø tìm xung quanh hình aûnh hai ñöôøng thaúng song song
- Baøi sau: Veõ hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc 
- 1 hs leâ baûng veõ 
- PN, MN; PQ, PN laø 2 caëp ñoaïn thaúng vuoâng goùc vôùi nhau
- Laéng nghe
- Hình chöõ nhaät ABCD
- Quan saùt, theo doõi
- 2 hs neâu: Keùo daøi hai caïnh AB vaø DC cuûa hình chöõ nhaät ABCD ta ñöôïc hai ñöôøng thaúng song song vôùi nhau.
- Khoâng bao giôø caét nhau
- Hai ñöôøng meùp song song cuûa bìa quyeån vôû hình chöõ nhaät, hai caïnh ñoái dieän cuûa baûng ñen, caùc chaán song cöûa soå,...
- 2 hs leân baûng veõ
- AB//DC, AD//BC; MN//QP, MQ//NQ
- BE//CD//AG
- MN//QP 
- 2 hs leân baûng veõ
- Khoâng bao giôø caét nhau
- Laéng nghe
TIẾT 2: 	CHÍNH TẢ
NGHE-VIẾT: THỢ RÈN
I/ Muïc ñích, yeâu caàu:
- Nghe-vieát ñuùng baøi chính taû ; trình baøy ñuùng caùc khoå thô vaø doøng thô 7 chöõ.
- Laøm ñuùng BTCT phöông ngöõ (2) a / b.
II/ Ñoà duøng daïy-hoïc: 
- 2 tôø phieáu khoå to vieát saün noäi dung baøi taäp 2b
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ KTBC: Trung thu ñoäc laäp
- GV ñoïc y/c hs vieát vaøo B 
- Nhaän xeùt
B/ Daïy-hoïc baøi môùi:
1. Giôùi thieäu baøi: 
 ÔÛ baøi taäp ñoïc Thöa chuyeän vôùi meï, Cöông öôùc mô laøm ngheà gì?
 Moãi ngheà ñeàu coù neùt hay, neùt ñeïp rieâng. Baøi chính taû hoâm nay caùc em seõ ñöôïc bieát theâm caùi hay, caùi vui nhoän cuûa ngheà thôï reøn . Giôø hoïc coøn giuùp caùc em luyeän taäp phaân bieät caùc tieáng coù vaàn deã laãn uoân/uoâng
2. HD hs nghe-vieát:
- GV ñoïc toaøn baøi thô thôï reøn
- Y/c hs ñoïc thaàm baøi thô vaø phaùt hieän nhöõng hieän töôïng chính taû deã laãn trong baøi.
- Goïi hs giaûi thích töø : quai (buùa), tu
- Goïi 1 hs ñoïc baøi thô
- Baøi thô cho em bieát veà nhöõng gì veà ngheà thôï reøn?
- Ñoïc töøng caâu , Y/c hs phaùt hieän ra nhöõng töø khoù deã vieát sai.
- HD hs phaân tích caùc töø treân vaø laàn löôït vieát vaøo B
- Nhaéc HS: Ghi teân baøi thô vaøo giöõa doøng, Vieát caùch leà 1 oâ thaúng töø treân xuoáng. Sau khi chaám xuoáng doøng, chöõ ñaàu doøng nhôù vieát hoa
- GV ñoïc cuïm töø, caâu 
- GV ñoïc laàn 2
* Chaám, chöõa baøi
- Chaám 10 taäp , Y/c hs ñoåi vôû nhau ñeå kieåm tra
- Nhaän xeùt
3. HD laøm baøi taäp chính taû
Baøi 2b: Y/c hs ñoïc thaàm y/c cuûa baøi taäp
- Toå chöùc cho hs chôi troø chôi tieáp söùc
+ Chia lôùp thaønh 3 daõy, moãi daõy seõ cöû 3 baïn noái tieáp nhau leân ñieàn töø ñuùng vaøo choã troáng
- Y/c caû lôùp nhaän xeùt (chính taû, nhanh, chöõ vieát)
- Tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc 
4. Cuûng coá, daën doø:
- Ghi nhôù caùc töø coù vaàn uoân/uoâng ñeå khoâng vieát sai chính taû
- Veà nhaø HTL nhöõng caâu thô cuûa baøi 2b
- Baøi sau: Lôøi höùa
Nhaän xeùt tieát hoïc 
- HS vieát B: ñaét reû, daáu hieäu, cheá gieãu.
- Cöông öôùc mô laøm ngheà thôï reøn
- Laéng nghe
- Laéng nghe
- HS ñoïc thaàm
- HS ñoïc phaàn chuù giaûi
- 1 hs ñoïc
- Söï vaát vaû vaø nieàm vui trong lao ñoäng cuûa ngöôøi thôï reøn
- queät ngang, nhoï muõi, vai traàn, boùng nhaãy
- HS laàn löôït phaân tích vaø vieát vaøo B
- laéng nghe
- HS vieát vaøo vôû
- HS soaùt laïi baøi
- HS ñoåi vôû nhau ñeå kieåm tra
- HS ñoïc thaàm 
- Chia nhoùm, cöû thaønh vieân leân thöïc hieän
+ Uoáng, nguoàn, muoáng, xuoáng, uoán, chuoâng
TIẾT 3:	KHOA HỌC
PHÒNG TÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC
ĐÃ SOẠN VÀO NGÀY THỨ 2
TIẾT 4:	KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA 
Ñeà baøi: Keå chuyeän veà moät öôùc mô ñeïp cuûa em hoaëc cuûa baïn beø, ngöôøi thaân. 
I/ Muïc ñích, yeâu caàu:
Choïn ñöôïc moät caâu chuyeän veà öôùc mô ñeïp cuûa mình hoaëc baïn beø, ngöôøi thaân.
Bieát saép xeáp caùc söï vieäc thaønh moät caâu chuyeän ñeå keå laïi roõ yù; bieát trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän.
II/ Ñoà duøng daïy-hoïc:
- Vieát saün ñeà baøi
- Giaáy khoå to vieát vaén taét: 
 * Ba höôùng xaây döïng coát truyeän:
+ Nguyeân nhaân laøm naûy sinh öôùc mô ñeïp
+ Nhöõng coá gaéng ñeå ñaït öôùc mô + Nhöõng khoù khaên ñaõ vöôït qua, öôùc mô ñaït ñöôïc
 * Daøn yù keå chuyeän
 - Teân caâu chuyeän
+ Môû ñaàu:Giôùi thieäu öôùc mô cuûa em hoaëc baïn beø, ngöôøi thaân. Vì sao em laïi keå öôùc mô ñoù.
+ Dieãn bieán + Keát thuùc:
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ KTBC: Goïi hs keå moät caâu chuyeän em ñaõ nghe, ñaõ ñoïc veà nhöõng öôùc mô ñeïp, noùi yù nghóa caâu chuyeän.
 - Nhaän xeùt, cho ñieåm
B/ Daïy-hoïc baøi môùi:
1. Giôùi thieäu baøi: Tuaàn tröôùc, caùc em ñaõ keå nhöõng caâu chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc veà öôùc mô ñeïp. Trong tieát hoïc naøy, caùc em seõ keå moät caâu chuyeän veà öôùc mô ñeïp cuûa chính mình hay baïn beø, ngöôøi thaân.
 - Thaày ñaõ daën caùc em chuaån bò tröôùc noäi dung baøi KC hoâm nay, caùc em coù chuaån bò toát khoâng?
- Khen ngôïi nhöõng hs chuaån bò baøi toát
2. HD hs hieåu ñöôïc y/c cuûa ñeà baøi:
- Goïi hs ñoïc ñeà baøi vaø gôïi yù 1
- Duøng phaán maøu gaïch chaân: Öôùc mô ñeïp cuûa em, cuûa baïn beø, ngöôøi thaân 
- Ñeà baøi y/c keå chuyeän veà ñieàu gì?
- Nhaân vaät chính trong truyeän laø ai?
- Nhaán maïnh: Caâu chuyeän caùc em keå phaûi laø öôùc mô coù thöïc, nhaân vaät trong caâu chuyeän chính laø caùc em hoaëc baïn beø, ngöôøi thaân.
3. Gôïi yù keå chuyeän:
a) Giuùp hs hieåu caùc höôùng xaây döïng coát truyeän
- Goïi hs ñoïc gôïi yù 2
- Daùn tôø phieáu ghi 3 höôùng xaây döïng coát truyeän, goïi hs ñoïc 
- Em xaây döïng coát truyeän cuûa mình theo höôùng naøo? Haõy giôùi thieäu cho caùc baïn cuøng nghe.
b) Ñaët teân cho caâu chuyeän:
- Goïi hs ñoïc gôïi yù 3
- Caùc em haõy suy nghó, ñaët teân cho caâu chuyeän veà öôùc mô cuûa mình
- Daùn daøn yù keå chuyeän leân baûng, goïi 1 hs ñoïc 
- Nhaéc hs: Khi keå caùc em döïa vaøo daøn yù treân, keå caâu chuyeän em ñaõ chöùng kieán, em phaûi môû ñaàu chuyeän ôû ngoâi thöù nhaát (toâi, em)
4. Thöïc haønh keå chuyeän:
- 2 em ngoài cuøng baøn haõy keå cho nhau nghe caâu chuyeän veà mô öôùc cuûa mình.
- Ñeán töøng nhoùm, nghe hs keå, höôùng daãn, goùp yù.
* Toå chöùc cho hs thi keå chuyeän
- Daùn tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi KC leân baûng,
goïi hs ñoïc 
- Caùc em haõy laéng nghe baïn keå ñeå nhaän xeùt theo caùc tieâu chuaån treân
- Goïi hs leân thi keå
- Ghi nhanh: teân hs, teân caâu chuyeän, öôùc mô trong truyeän.
- Gôïi yù ñeå hs nghe hoûi baïn:
- Y/c caû lôùp bình choïn baïn coù caâu chuyeän hay vaø KC hay nhaát 
- Tuyeân döông baïn keå hay.
C. Cuûng coá, daën doø:
- Veà nhaø caùc em keå laïi caâu chuyeän veà öôùc mô cuûa mình cho ngöôøi thaân nghe vaø vieát vaøo VBT
- Baøi sau: Baøn chaân kì dieäu
Nhaän xeùt tieát hoïc 
 - 1 hs leân baûng thöïc hieän y/c
- Laéng nghe
- Lôùp tröôûng baùo caùo
- 2 hs noái tieáp nhau ñoïc 
- Keå veà öôùc mô ñeïp
- Laø em hoaëc baïn beø, ngöôøi thaân
- laéng nghe
*KNS: - Theå hieän söï töï tin.
	 - Laéng nghe tích cöïc.
- 3 hs noái tieáp nhau ñoïc
- 1 hs ñoïc 
+ Em muoán keå moät caâu chuyeän giaûi thích vì sao em öôùc mô trôû thaønh coâ giaùo.
+ Em öôùc mô trôû thaønh moät kó sö tin hoïc gioûi vì em raát thích laøm vieäc treân maùy vi tính
+ Em keå caâu chuyeän baïn Nga bò khuyeát taät ñaõ coá gaéng ñi hoïc vì baïn öôùc mô trôû thaønh coâ giaùo daïy treû khuyeát taät.
- 1 hs ñoïc 
- HS noái tieáp nhau phaùt bieåu: Teân caâu chuyeän cuûa em laø: Moät mô öôùc ñeïp, moät öôùc mô nho nhoû, Em muoán thaønh coâ giaùo,...
- 1 hs ñoïc daøn yù keå chuyeän
- Laéng nghe, thöïc hieän
*KNS: - Theå hieän söï töï tin.
	 - Laéng nghe tích cöïc.
- HS keå trong nhoùm ñoâi
- 1 hs ñoïc caùc tieâu chí:
+ Noäi dung (keå coù phuø hôïp vôùi ñeà baøi khoâng)
+ Caùch keå coù maïch laïc, roõ raøng khoâng 
+ Caùch duøng töø, ñaët caâu, gioïng keå
- Laéng nghe 
- HS noái tieáp nhau thi keå tröôùc lôùp
+ Khi nhaän ñöôïc giaûi thöôûng, baïn nghó caàn caûm ôn ai tröôùc?
+ Baïn coù nghó raèng nhaát ñònh baïn seõ thöïc hieän ñöôïc öôùc mô trôû thaønh coâ giaùo khoâng?
- Caû lôùp nhaän xeùt, bình choïn
TIẾT 5: 	LỊCH SỬ
ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN MƯỜI HAI SỨ QUÂN
I/ Muïc tieâu :
- Neâu nhöõng neùt chính veà söï kieän Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân.
+ Sau khi Ngoâ Quyeàn maát, ñaát nöôùc rôi vaøo caûnh loaïn laïc, caùc theá löïc caùt cöù ñòa phöông noåi daäy chia caét ñaát nöôùc.
+ Ñinh Boä Lónh ñaõ taäp hôïp nhaân daân deïp loaïn 12 söù quaân, thoáng nhaát ñaát nöôùc.
- Ñoâi neùt veà Ñinh Boä Lónh: Ñinh Boä Lónh queâ ôû vuøng Hoa Lö, Ninh Bình, laø moät ngöôøi cöông nghò, möu cao vaø coù chí lôùn, oâng coù coâng deïp loaïn 12 söù quaân.
II/ Ñoà duøng daïy-hoïc:
- Phieáu hoïc taäp
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A/ KTBC: OÂn taäp
 Goïi hs leân baûng traû lôøi
- Khôûi nghóa Hai Baø Tröng noå ra vaøo thôøi gian naøo vaø coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi lòch söû daân toäc?
- Chieán thaéng Baïch Ñaèng xaûy ra vaøo thôøi gian naøo vaø coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi lòch söû daân toäc?
- Nhaän xeùt, cho ñieåm
B/ Daïy-hoïc baøi môùi:
1. Giôùi thieäu baøi: Sau khi Ngoâ Quyeàn maát, ñaát nöôùc laïi rôi vaøo caûnh loaïn laïc chieán tranh lieân mieân, nhaân daân voâ cuøng cöïc khoå. Trong hoaøn caûnh ñoù, caàn phaûi thoáng nhaát ñaát nöôùc. Vaäy ai laø ngöôøi ñaõ laøm ñöôïc ñieàu naøy? Caùc em cuøng tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. 
2. Vaøo baøi:
Hoaït ñoäng 1: Tình hình ñaát nöôùc sau khi Ngoâ Quyeàn maát.
- Goïi hs ñoïc SGK/25
- Sau khi Ngoâ quyeàn maát, tình hình nöôùc ta nhö theá naøo?
- Y/c böùc thieát trong hoaøn caûnh naøy laø phaûi thoáng nhaát ñaát nöôùc veà moät moái.
* Hoaït ñoäng 2: Ñinh Boä Lónh deïp loaïn 12 söù quaân.
 Ñinh Boä Lónh ñaõ laøm ñöôïc vieäc gì? Môøi 1 baïn ñoïc SGK/26 töø "Baáy giôø...Thaùi Bình"
- Em bieát gì veà Ñinh Boä Lónh?
- Ñinh Boä Lónh ñaõ coù coâng gì? 
- Sau khi thoáng nhaát ñaát nöôùc, Ñinh Boä Lónh ñaõ laøm gì?
- Goïi hsgiaûi thích töø "nieân hieäu" 
* Hoaït ñoäng 3: Tình hình ñaát nöôùc sau khi thoáng nhaát
- Phaùt phieáu hoïc taäp. Y.c caùc nhoùm thaûo luaän laäp baûng so saùnh tình hình ñaát nöôùc tröôùc vaø sau khi ñöôïc thoáng nhaát.
- Goïi ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy keát quaû
C. Cuûng coá, daën doø: 
- Goïi hs ñoïc phaàn ghi nhôù SGK/27 
- Veà nhaø xem laïi baøi, ghi nhôù coâng lao cuûa Ñinh Boä Lónh
- Baøi sau: Cuoäc khaùng chieán choáng quaân Toáng xaâm löôïc laàn thöù nhaát (naêm 981)
Nhaän xeùt tieát hoïc.
- 2 HS traû lôøi.
- Noå ra vaøo naêm 400 TCN, Coù yù nghóa: sau hôn hai theá kæ bò PKPB ñoâ hoä, ñaây laø laàn ñaàu tieân nhaân daân ta ñaõ giaønh ñöôïc ñoäc laäp.
- Naêm 938. Chieán thaéng Baïch Ñaèng coù yù nghóa keát thuùc hoaøn toaøn thôøi kì ñoâ hoä cuûa PKPB vaø môû ñaàu cho thôøi kì ñoäc laäp laâu daøi cuûa nöôùc ta.
- Laéng nghe
- 1 hs ñoïc to tröôùc lôùp
- Trieàu ñình luïc ñuïc tranh nhau ngai vaøng . Caùc theá löïc PK ñòa phöông noåi daäy, chia caét ñaát nöôùc thaønh 12 vuøng ñaùnh nhau lieân mieân, ruoäng ñoàng bò taøn phaù, quaân thuø laêm le ngoaøi bôø coõi.
- HS laéng nghe
- 1 hs ñoïc to tröôùc lôùp
- Ñinh Boä Lónh sinh ra vaø lôùn leân ôû Hoa Lö, Gia Vieãn, Ninh Bình. Truyeän Côø lau taäp traän noùi leân töø nhoû Ñinh Boä Lónh ñaõ toû ra coù chí lôùn 
- Lôùn leân gaëp buoåi loaïn laïc, Ñinh Boä Lónh ñaõ xaây döïng löïc löôïng, ñem quaân ñi deïp loaïn 12 söù quaân. Naêm 968, oâng ñaõ thoáng nhaát ñöôïc giang sôn 
- Ñinh Boä Lónh leân ngoâi vua, laáy hieäu laø Ñinh Tieân Hoaøng, ñoùng ñoâ ôû Hoa Lö, ñaët teân nöôùc laø Ñaïi Coà Vieät, nieân hieäu laø Thaùi Bình.
- Teân hieäu cuûa vua ñaët ra khi leân ngoâi ñeå tính naêm trong thôøi gian trò vì.
- Chia nhoùm, nhaän phieáu thaûo luaän
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy 
- 3 hs ñoïc to tröôùc lôùp
- Laéng nghe, ghi nhôù 
Ngày soạn : 15/10/2012
Ngày dạy : 17/10/2012
Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012
TIẾT 1: THỂ DỤC
ĐÃ CÓ GIÁO VIÊN BỘ MÔN THỰC HIỆN
TIẾT 1: THỂ DỤC
ĐIỀU ƯỚC CỦA VUA MI-ĐÁT
I/ Muïc ñích, yeâu caàu:
- Ñoïc troâi chaûy, raønh maïch. Böôùc ñaàu bieát ñoïc dieãn caûm phaân bieät lôøi cuûa caùc nhaân vaät ( lôøi xin, khaån caàu cuûa Mi-ñaùt, lôøi phaùn baûo oai veä cuûa thaàn Ñi-oâ-ni –doát).
- Hieåu yù nghóa: Nhöõng öôùc muoán tham lam khoâng mang laïi haïnh phuùc cho con ngöôøi (traû lôøi caâu hoûi trong SGK)
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc:
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
A. KTBC: Thöa chuyeän vôùi meï.
- Goïi hs leân baûng noái tieáp nhau ñoïc 2 ñoaïn cuûa baøi vaø traû lôøi caâu hoûi
+ Cöông xin hoïc ngheà reøn ñeå laøm gì?
+Haõy neâu noäi dung cuûa baøi?
Nhaän xeùt, cho ñieåm
B. Daïy-hoïc baøi môùi:
1. Giôùi thieäu baøi: Treo tranh minh hoïa vaø hoûi: Haõy moâ taû nhöõng gì böùc tranh theå hieän?
- Maâm thöùc aên tröôùc maët vua Hi Laïp loùe leân aùnh saùng röïc rôõ cuûa vaøng. Veû maët nhaø vua hoaûng hoát. Vì sao veû maët nhaø vua khieáp sôï nhö vaäy? Caùc em haõy ñoïc truyeän ñeå bieát roõ ñieàu ñoù.
2. HD ñoïc vaø tìm hieåu baøi:
a) Luyeän ñoïc:
- Goïi hs noái tieáp nhau ñoïc 3 ñoaïn cuûa baøi
- Söûa loãi ngaét gioïng, phaùt aâm cho hs
- HD hs luyeän phaùt aâm caùc töø khoù
- Goïi hs noái tieáp nhau ñoïc löôït 2 
- Giaûi nghóa töø ôû ñoaïn 2: khuûng khieáp (hoaûng sôï ôû möùc cao, töø ñoàng nghóa vôùi töø kinh khuûng), töø ôû ñoaïn 3: phaùn (truyeàn baûo hay ra leänh) , pheùp maàu, quaû nhieân
 - Y/c hs ñoïc trong nhoùm ñoâi
- Goïi hs ñoïc caû baøi
- GV ñoïc dieãn caûm phaân bieät lôøi caùc nhaân vaät: + lôøi vua Mi-ñaùt töø phaán khôûi chuyeån sang hoaûng hoát, khaån caàu, hoái haän. + Lôøi phaùn cuûa thaàn Ñi-oâ-ni-oát: ñieàm tónh, oai veä.
b. Tìm hieåu baøi:
- Y/c hs ñoïc thaàm ñoaïn 1 vaø TLCH: 
+ Vua Mi-ñaùt xin thaàn Ñi-oâ-ni-doát ñieàu gì?
+ Thoaït ñaàu, ñieàu öôùc ñöôïc thöïc hieän toát ñeïp nhö theá naøo?
- Y/c hs ñoïc thaàm ñoaïn 2 vaø TLCH
+ Taïi sao vua Mi-ñaùt phaûi xin thaàn Ñi-oâ-ni-oát laáy laïi ñieàu öôùc?
- Y/c hs ñoïc

File đính kèm:

  • docGiao_an_lop_4_Tron_ca_bo.doc