Giáo án Đạo đức Lớp 5 - Tiết 5: Có chí thì nên

1. Khởi động:

2. Bài cũ: Có trách nhiệm về việc làm của mình

- Yêu cầu HS nêu ghi nhớ

- Qua bài học tuần trước, các em đã thực hành trong cuộc sống hằng ngày như thế nào?

- GV nhận xét, tuyên dương

3. Giới thiệu bài mới:

4. Phát triển các hoạt động:

v Hoạt động 1: Tìm hiểu thông

tin về tấm gương vượt khó Trần Bảo Đồng

Mục tiêu : HS biết được 1 biểu hiện cụ thể của người có chí

- Yêu cầu HS đọc thông tin

- GV cung cấp thêm những thông tin về Trần Bảo Đồng

- GV nêu yêu cầu

 

doc2 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 31/12/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức Lớp 5 - Tiết 5: Có chí thì nên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ñaïo ñöùc 
Tieát 5: COÙ CHÍ THÌ NEÂN
I. MUÏC TIEÂU: 
1. Kieán thöùc: Giuùp HS bieát ñöôïc trong cuoäc soáng con ngöôøi thöôøng phaûi ñoái maët vôùi nhöõng khoù khaên, thöû thaùch . Nhöng neáu coù yù chí, coù quyeát taâm vaø bieát tìm kieám söï hoã trôï cuûa nhöõng ngöôøi tin caäy, thì seõ coù theå vöôït qua ñöôïc khoù khaên ñeå vöôn leân trong cuoäc soáng .
2. Kó naêng: HS bieát xaùc ñònh ñöôïc nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên cuûa mình; bieát ñeà ra keá hoaïch vöôït khoù khaên cuûa baûn thaân .
3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc HS caûm phuïc nhöõng taám göông coù yù chí vöôït leân nhöõng khoù khaên cuûa soá phaän ñeå trôû thaønh nhöõng ngöôøi coù ích cho xaõ hoäi. 
* Nội dung tích hợp : HCM (Khai thaùc nội dung gián tiếp)
II. MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC KYÕ NAÊNG SOÁNG : 
1. KN giao tieáp – töï nhaän thöùc : 
- Xaùc ñònh nhöõng thuaän lôïi khoù khaên vaø bieát ñeà ra keá hoaïch vöôït qua khoù khaên cuûa baûn thaân .
2. KN ra quyeát ñònh : 
- Bieát vöôït qua nhöõng khoù khaên, thöû thaùch trong hoïc taäp ñeå ñaït ñöôïc danh hieäu hoïc sinh gioûi.
III. CHUAÅN BÒ: 
GV : Baøi vieát veà Nguyeãn Ngoïc Kyù vaø Nguyeãn Ñöùc Trung. Moät soá mẩu chuyeän veà taám göông 
vöôït khoù veà caùc maët. Hình aûnh cuûa moät soá ngöôøi thaät, vieäc thaät laø nhöõng taàm göông vöôït khoù.
HS : SGK , VBT.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
PHÖÔNG PHAÙP
1. Khôûi ñoäng: 
- Haùt 
2. Baøi cuõ: Coù traùch nhieäm veà vieäc laøm cuûa mình 
- Yeâu caàu HS neâu ghi nhôù 
- 2 HS neâu
Kieåm tra
- Qua baøi hoïc tuaàn tröôùc, caùc em ñaõ thöïc haønh trong cuoäc soáng haèng ngaøy nhö theá naøo?
- HS traû lôøi
- GV nhaän xeùt, tuyeân döông
- Lôùp nhaän xeùt 
3. Giôùi thieäu baøi môùi: 
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu thoâng 
tin veà taám göông vöôït khoù Traàn Baûo Ñoàng 
Muïc tieâu : HS bieát ñöôïc 1 bieåu hieän cuï theå cuûa ngöôøi coù chí
Hoaït ñoäng nhoùm – lôùp 
- Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin 
- GV cung caáp theâm nhöõng thoâng tin veà Traàn Baûo Ñoàng 
- HS ñoïc thaàm thoâng tin veà Traàn Baûo Ñoàng (SGK)
- 2 HS ñoïc to cho caû lôùp nghe
Thöïc haønh
- GV neâu yeâu caàu
- Thaûo luaän nhoùm ñoâi
- Ñaïi dieän traû lôøi caâu hoûi 
- Lôùp cho yù kieán
Thaûo luaän
Trình baøy
- Traàn Baûo Ñoàng ñaõ gaëp nhöõng khoù khaên naøo trong cuoäc soáng vaø trong hoïc taäp ?
- Nhaø ngheøo, ñoâng anh em, cha hay ñau oám , phaûi phuï meï ñi baùn baùnh mì 
- Traàn Baûo Ñoàng ñaõ vöôït qua khoù khaên ñeå vöôn leân nhö theá naøo ?
- .
- Em hoïc taäp ñöôïc nhöõng gì töø taám göông ñoù ?
- HS töï phaùt bieåu.
- GV chốt ý 
Hoaït ñoäng 2: Xöû lí tình huoáng 
Muïc tieâu : HS neâu leân ñöôïc söï caàn thieát phaûi soáng coù chí vaø nhöõng bieåu hieän cuûa ngöôøi soáng coù chí.
Hoaït ñoäng nhoùm - lôùp
- GV neâu tình huoáng – yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm 
- HS thaûo luaän nhoùm 4 (moãi nhoùm giaûi quyeát 1 tình huoáng)
Thaûo luaän 
1) Ñang hoïc dôû lôùp 5, moät tai naïn baát ngôø ñaõ cöôùp ñi cuûa Khoâi ñoâi chaân khieán em khoâng theå ñi laïi ñöôïc. Tröùôc hoaøn caûnh ñoù Khoâi seõ nhö theá naøo?
- Thö kyù ghi caùc yù kieán vaøo bảng
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû
- Caùc nhoùm khaùc trao ñoåi, boå sung
Trình baøy 
2) Nhaø Thieân raát ngheøo. Vöøa qua laïi bò baõo luït cuoán troâi heát nhaø cöûa, ñoà ñaïc. Theo em, trong hoaøn caûnh ñoù, Thieân coù theå laøm gì ñeå coù theå tieáp tuïc ñi hoïc ?
- GV choát ý
- Hs laéng nghe
Giaûng giaûi
Hoaït ñoäng 3: Laøm baøi taäp 1 , 2 SGK
Muïc tieâu : HS töï ñaùnh giaù ñöôïc nhöõng khoù khaên vaø coá gaéng cuûa mình ñeå khaéc phuïc vöôn leân.
Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi
- GV neâu yeâu caàu 
- Trao ñoåi trong nhoùm veà nhöõng taám göông vöôït khoù trong nhöõng hoaøn caûnh khaùc nhau - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy
Thaûo luaän
Trình baøy
- GV choát yù
- Hs laéng nghe
Giaûng giaûi
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá
Muïc tieâu: HS oân laïi caùc kieán thöùc vöøa hoïc.
Hoaït ñoäng lôùp
- Yeâu caàu HS ñoïc ghi nhôù
- 2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
Cuûng coá
- Keå nhöõng khoù khaên em ñaõ gaëp, em vöôït qua nhöõng khoù khaên ñoù nhö theá naøo?
- 2 keå laïi nhöõng khoù khaên mình ñaõ gaëp
5. Toång keát - daën doø: 
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
Ruùt kinh nghieäm : 

File đính kèm:

  • docgiao_an_dao_duc_lop_5_tiet_5_co_chi_thi_nen.doc