Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 7 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 7 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 7 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

doc50 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 26/04/2023 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 7 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ®éng 2 : LuyƯn ®äc 
- §äc b¶ng : + HS quan s¸t tranh minh ho¹ c©u øng dơng SGK.
 + GV ghi b¶ng c©u øng dơng .HS t×m tiÕng míi . 
 + HS luyƯn ®äc c©u øng dơng .
 + GV chØ b¶ng cho HS luyƯn ®äc theo nhãm , bµn , c¸ nh©n .
- §äc s¸ch : 	+ HS më SGK luyƯn ®äc c¸ nh©n , ®ång thanh .
 + GV nhËn xÐt , sưa ph¸t ©m .
3. Ho¹t ®éng 3 : LuyƯn nãi 
- HS quan s¸t tranh SGK vµ tr¶ lêi c©u hái :
+ Trong tranh vÏ g× ? Ai ®ang chia quµ ?
+ Bµ chia cho bÐ nh÷ng g× ? C¸c bÐ vui hay buån ? 
+ ë nhµ ai hay chia quµ cho em ? 
3. Cđng cè - d¨n dß 
- HS nªu cÊu t¹o vÇn ia.
- HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng.
 - GV nhËn xÐt giê häc
( Buỉi chiỊu )
To¸n *
¤n : PhÐp céng trong ph¹m vi 3
I, Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- TiÕp tơc cđng cè cho HS c¸c phÐp céng trong ph¹m vi 3.
- HS vËn dơng lµm tèt c¸c bµi tËp .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II, §å dïng :
- GV : Bé ®å dïng d¹y To¸n .
- HS : Vë « li , b¶ng con .
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiĨm tra bµi cị :
- HS ®äc l¹i b¶ng céng trong ph¹m vi 3 .
2. Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
b, ¤n tËp :
- TiÕt 1-
* Bµi 1 : TÝnh nhÈm 
+ 2 = 	2 + 1 = 	1 + 1 = 
 - 3 HS lªn b¶ng lµm - d­íi líp lµm miƯng .
* Bµi 2 : §Ỉt tÝnh råi tÝnh :
+ 1 	2 + 1 	1 + 2
 - HS lµm b¶ng con . 
 - GV nhËn xÐt , ch÷a bµi .
Gi¶i lao
* Bµi 3: §iỊn dÊu > , < , = vµo chç chÊm :
+ 1.....2 	2 + 1 ......2	1 + 2.....4 
 - HS lµm vë « li .
*Bµi 4: §iỊn sè thÝch hỵp vµo chç chÊm 
 1 + .. = 2 2 = 1 + 
 + ..= 3 3 = 2 + 
 + .= 3 3 = + 2
 - HS lµm vë « li .
 - GV nhËn xÐt , ch÷a bµi .
- TiÕt 2-
 *Ho¹t ®éng 1: HD HS lµm bµi tËp.
- HS më VBT To¸n tiÕt 27: LuyƯn tËp.
- HS tù nªu yªu cÇu bµi vµ lµm bµi tËp.
- GV HD HS nµo lµm chËm.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS. 
*Gi¶i lao
*Ho¹t ®éng 2: 
- HS tiÕp tơc hoµn thµnh bµi tËp trong vë bµi tËp.
- HS nµo nhanh lµm thªm bµi tËp sau vµo vë « li:
§iỊn sè thÝch hỵp vµo chç chÊm :
2 + 1 = 1 + .....
+ 2 > 1 + .....
+ HS lµm vë « li .
 + GVnhËn xÐt mét sè bµi cđa HS .
3. Cđng cè - dỈn dß :
- H«m nay «n bµi g× ? 
- HS ®äc l¹i b¶ng céng trong ph¹m vi 3 .
- GV nhËn xÐt giê häc . 
- DỈn HS vỊ chuÈn bÞ bµi sau .
LuyƯn viÕt
LuyƯn viÕt bµi 7
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu 
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o ©m ª, v; tiÕng bª, ve.
- HS viÕt ®­ỵc ®ĩng ch÷ ª, v, bª, ve; viÕt chuÈn nÐt, ®ĩng cì, chuÈn theo dßng.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch- viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng: - HS : vë « li + bĩt .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
1. KiĨm tra bµi cị : 
- HS ®äc: be, bÌ, bÐ, bỴ, bÏ, bĐ.
- HS viÕt b¶ng con ch÷ be, bÌ, bÐ, bỴ, bÏ, bĐ.
- GV nhËn xÐt, sưa sai.
2. Bµi míi : 	a. Giíi thiƯu bµi :
b. C¸c ho¹t ®éng :
*Ho¹t ®éng 1 : ViÕt b¶ng con.
- GV kỴ b¶ng viÕt mÉu ª, v, bª, ve.
 - HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
- HS ph©n tÝch ch÷ mÉu.
 - GV HD c¸ch viÕt.
- HS luyƯn viÕt b¶ng con. 
- GV nhËn xÐt, sưa sai.
*Gi¶i lao : 
*Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn viÕt 
- HS më vë luyƯn viÕt bµi 7
- GV HD HS c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt. 
- HS luyƯn viÕt ch÷ ª, v, bª, ve
- GV kÌm, uèn n¾n HS t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bĩt.
- L­u ý ®é cao, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
 3. Cđng cè, dỈn dß:
- HS nªu c¸ch viÕt ch÷ ª, v, bª, ve.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
 - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
Ngµy so¹n: 2/10/2015 
 Ngµy d¹y : Thø s¸u ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2015
TËp viÕt
TiÕt 1 : cư t¹, thỵ xỴ, ch÷ sè,...
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu 
- HS viÕt ®ĩng c¸c ch÷ cư t¹, thỵ xỴ, ch÷ sè, c¸ r«, ph¸ cç kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë TËp viÕt 1, tËp mét. HS viÕt ®đ sè dßng quy ®Þnh trong vë.
- HS n¾m cÊu t¹o c¸c ch÷ cư t¹, thỵ xỴ, ch÷ sè, c¸ r«, ph¸ cç.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch- viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng 
- GV: KỴ b¶ng viÕt mÉu néi dung bµi.
- HS : Vë tËp viÕt + b¶ng con. 
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
1. KiĨm tra bµi cị : 
- HS viÕt b¶ng con : m¬, do, ta, th¬.
- GV nhËn xÐt, sưa sai.
2. Bµi míi : a. Giíi thiƯu bµi :
b. C¸c ho¹t ®éng :
*Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn viÕt bµi: 
GV kỴ b¶ng viÕt mÉu néi dung bµi.
HS luyƯn ®äc, ph©n tÝch cÊu t¹o tõng nÐt .
HS viÕt b¶ng con. - GV nhËn xÐt, sưa sai.
*Gi¶i lao 
*Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn viÕt :
HS më vë tËp viÕt luyƯn viÕt tõng dßng.
GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS yÕu .
GV nhËn xÐt mét sè bµi viÕt cđa HS.
3. Cđng cè - dỈn dß :
HS ®äc c¸c nÐt c¬ b¶n. 
GV nhËn xÐt giê häc. 
DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
TËp viÕt
	TiÕt 2 : nho kh«, nghÐ ä, chĩ ý, ...	
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu 
- HS viÕt ®ĩng c¸c ch÷ nho kh«, nghÐ ä, chĩ ý, c¸ trª, l¸ mÝa kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë TËp viÕt 1, tËp mét. HS viÕt ®đ sè dßng quy ®Þnh trong vë.
- HS n¾m cÊu t¹o c¸c ch÷ nho kh«, nghÐ ä, chĩ ý, c¸ trª, l¸ mÝa.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch- viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng 
- GV: KỴ b¶ng viÕt mÉu néi dung bµi.
- HS : Vë tËp viÕt + b¶ng con. 
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
1. KiĨm tra bµi cị : 
- HS viÕt b¶ng con : qu¶ nho, ý nghÜ.
- GV nhËn xÐt, sưa sai.
2. Bµi míi : a. Giíi thiƯu bµi :
b. C¸c ho¹t ®éng :
*Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn viÕt bµi: 
GV kỴ b¶ng viÕt mÉu néi dung bµi.
HS luyƯn ®äc, ph©n tÝch cÊu t¹o tõng nÐt .
HS viÕt b¶ng con.
GV nhËn xÐt, sưa sai.
* Gi¶i lao 
*Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn viÕt :
HS më vë tËp viÕt luyƯn viÕt tõng dßng.
GV nh¾c nhë HS t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bĩt.
GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS yÕu.
GV nhËn xÐt mét sè bµi viÕt cđa HS.
3. Cđng cè - dỈn dß :
HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
GV nhËn xÐt giê häc . 
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
To¸n
TiÕt 28 : PhÐp céng trong ph¹m vi 4
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu 
- TiÕp tơc h×nh thµnh cho HS cã kh¸i niƯm vỊ phÐp céng.
- HS thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 4, biÕt lµm tÝnh céng c¸c sè trong ph¹m vi 4. HS lµm bµi 1, 2 . HS nµo nhanh lµm c¶ bµi 3, 4.
- Gi¸o dơc HS biÕt sư dơng trong thùc tÕ. 
II - §å dïng : - GV: B¶ng phơ.
 - HS : SGK, b¶ng con, vë « li.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
1. KiĨm tra bµi cị : HS lµm b¶ng con: 1 + 1 = 	2 + 1 = 	1 + 2 = 
2. Bµi míi : a. Giíi thiƯu bµi :
 b. C¸c ho¹t ®éng :
*Ho¹t ®éng 1 : LËp b¶ng céng
- GV cho HS quan s¸t h×nh 1 SGK hái : 
	+ Cã 3 con chim thªm 1 con chim lµ mÊy con chim?
- GV: ghi b¶ng phÐp tÝnh: 3 + 1 = 4
- GV cho HS quan s¸t c¸c bøc tranh cßn l¹i ®Ĩ lËp ®­ỵc c¸c phÐp tÝnh:
	1 + 3 	= 4 	2 + 2 = 4
- HS ®äc c¸c phÐp céng trong ph¹m vi 4.
* Gi¶i lao .
*Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn tËp
Bµi 1: - HS nªu yªu cÇu bµi.- 2 HS lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm b¶ng con.
	 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi 2:	 - HS nªu yªu cÇu bµi. - GV HDHS lµm tÝnh theo cét däc.
	 - HS lµm bµi vµo b¶ng con. - GV l­u ý HS viÕt sè cho th¼ng cét.
 - HS nµo nhanh lµm c¶ bµi 3, 4.
Bµi 3: - HS nªu yªu cÇu bµi.
 - GV HD HS ®iỊn dÊu >, <, = thÝch hỵp vµo chç chÊm.
 - HS lµm vµo vë « li. - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi 4: - HS nªu yªu cÇu bµi
 - HS quan s¸t tranh, nªu bµi to¸n råi viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp vµo SGK.
 - HS ®äc phÐp tÝnh võa viÕt.
3.Cđng cè dỈn dß :
- HS ®äc l¹i b¶ng céng trong ph¹m vi 4.
- GV nhËn xÐt giê häc . 
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau . 
 (Buỉi chiỊu)
TiÕng ViƯt*
¤n c¸c bµi ®· häc trong tuÇn
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o tõ chøa tiÕng cã ©m, vÇn ®· häc tõ bµi 27 ®Õn bµi 29.
- HS ®äc vµ viÕt ®­ỵc tõ chøa tiÕng cã ©m, vÇn ®· häc. HS ph©n tÝch tiÕng, viÕt chuÈn nÐt, ®ĩng cì ch÷, ®äc ®­ỵc tõ, c©u øng dơng.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng :
- HS : Vë « li, b¶ng con.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc :
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS nh¾c l¹i c¸c ©m ®· häc.
- HS t×m tõ chøa tiÕng cã ©m ®· häc
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
TiÕt 1 : LuyƯn ®äc
*Ho¹t ®éng 1 : §äc b¶ng : 
- GV ghi b¶ng c¸c tõ chøa tiÕng cã ©m ®· häc. 
- HS t×m thªm mét sè tõ chøa tiÕng cã ©m ®· häc
- HS luyƯn ®äc, HS ph©n tÝch cÊu t¹o tõng tiÕng .
GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
*Gi¶i lao 
*Ho¹t ®éng 2 : §äc s¸ch :
- GV yªu cÇu HS më SGK
- HS luyƯn ®äc l¹i bµi 27: ¤n tËp ( c¸ nh©n- ®ång thanh).
GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS ®äc chËm.
GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
 -TiÕt 2-
*Ho¹t ®éng 1 : ViÕt b¶ng : 
- GV ®äc mét sè tõ khã chøa tiÕng cã ©m ®· häc 
- HS luyƯn viÕt vµo b¶ng con
GV nhËn xÐt, sưa sai cho HS.
*Ho¹t ®éng 2 : ViÕt vë :
- GV yªu cÇu HS më vë « li.
- GV ®äc mét sè tõ , cơm tõ, c©u chøa tiÕng cã ©m ®· häc 
- HS luyƯn viÕt vµo vë « li.
GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS viÕt chËm .
HS ®ỉi bµi cho nhau so¸t lçi.
GVnhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
*Gi¶i lao 
*Ho¹t ®éng 3 : Lµm vë BT :
- HS më vë BT bµi 29: ia
- HS lÇn l­ỵt nªu yªu cÇu bµi vµ lµm bµi.
- GV HD HS nµo cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi cho HS.
3, Cđng cè - dỈn dß :
HS ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng cã chøa ©m ®· häc.
HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
GV nhËn xÐt giê häc .
DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau
Sinh ho¹t t©p thĨ
KiĨm ®iĨm c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn
I.Mơc ®Ých- yªu cÇu:
- §iĨm l¹i nh÷ng ­u khuyÕt ®iĨm mµ HS ®· thùc hiƯn trong tuÇn.
- HS thÊy râ ®­ỵc nh÷ng ­u khuyÕt ®iĨm ®ã ®Ĩ sưa sai vµ ph¸t huy .
- HS thªm yªu tr­êng, líp.
II.Néi dung :
1. KiĨm ®iĨm ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 7:
a, Líp tr­ëng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
b, ý kiÕn c¸c thµnh viªn trong líp.
2. GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
* ¦u ®iĨm:
.
* Tån t¹i: 
* Tuyªn d­¬ng:
- .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 2. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tuÇn 8:
- Gi¸o dơc HS theo chđ ®iĨm: ” Ch¨m ngoan häc giái”
- TiÕp tơc thùc hiƯn tèt mäi néi quy, quy ®Þnh cđa tr­êng, líp.
- Tham gia tèt ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp vµ c¸c ho¹t ®éng cđa nhµ trêng.
3. V¨n nghƯ: 
- Líp phã phơ tr¸ch v¨n nghƯ ®iỊu hµnh.
 Ngày.tháng .năm 2015
 KIỂM TRA CỦA TỔ TRƯỞNG 1-2-3
 .
 .......
 ...
 ....
 ....
 PHẠM THỊ NGẤN
 Ngày.tháng .năm 2015
 DUYỆT CỦA HIỆU PHĨ
 .
 .......
 .
 .......
 .......
 LÊ VĂN PHONG
Tr­êng: TiĨu häc Th¸i ThÞnh
Hä vµ tªn : ... Líp 1C
 Bµi kiĨm tra Sè 1
 (Thêi gian: 40 phĩt)
 M«n To¸n
Bµi 1 : Sè ? 
Bµi 2 : Sè ? 
6
1
7
10
Bµi 3 : ViÕt c¸c sè 5 , 2 , 1 , 8 , 4 theo thø tù :
a. Tõ bÐ ®Õn lín : .
b. Tõ lín ®Õn bÐ : .
>
<
=
Bµi 4:
 	7 8 	10 9
 	3 2 	6 6
Bµi 5 : Sè ? 
 9 3 > 8
Bµi 6:. Sè ?
 Cã .... h×nh vu«ng
 Cã .... h×nh tam gi¸c 
Tr­êng: TiĨu häc Th¸i ThÞnh
Hä vµ tªn : ... Líp 1C
Bµi kiĨm tra sè 2
(Thêi gian: 40 phĩt)
M«n: To¸n
Bài 1:. Sè ?
1
3
5
3
6
0
5
5
8
Bài 2: ViÕt c¸c sè 5, 2, 1, 8, 4 theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín 
........................................................................................................................................
Bµi 3:
a/ Khoanh vµo sè lín nhÊt: 7 , 1 , 5 , 9 , 4 , 8.
b/ Khoanh vµo sè bÐ nhÊt: 10 , 0 , 6 , 2 , 9 , 3.
Bµi 4: >
<
=
 7 3 + 2 3 - 1 3 - 2
 3 2 + 0 1 + 4 0 + 5
Bài 5: Sè?
 3 + . = 5 5 = 4 + . 3 + 2 = 1 + ..
  + 1 = 4 0 + . = 6 5 + 0 > 2 + .
Bài 6: Sè?
 - Cã .... h×nh tam gi¸c.
 - Cã .... h×nh vu«ng. 
Tr­êng: TiĨu häc Th¸i ThÞnh
Hä vµ tªn : ... Líp 1C
Bµi kiĨm tra sè 3
(Thêi gian: 40 phĩt)
M«n: To¸n
Bài 1:
Bài 2: ViÕt c¸c sè 5, 2, 1, 8, 4 theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín 
........................................................................................................................................
Bµi 3:
a/ Khoanh vµo sè lín nhÊt: 7 , 1 , 5 , 9 , 4 , 8.
b/ Khoanh vµo sè bÐ nhÊt: 10 , 0 , 6 , 2 , 9 , 3.
Bµi 4: >
<
=
 7 3 + 2 3 - 1 3 - 2
 3 2 + 0 1 + 4 0 + 5
Bài 5: Sè?
 3 + . = 5 5 = 4 + . 3 + 2 = 1 + ..
  + 1 = 4 0 + . = 6 5 + 0 > 2 + .
Bài 6: Sè?
 - Cã .... h×nh tam gi¸c.
 - Cã .... h×nh vu«ng. 
To¸n *
¤n luyƯn- TuÇn 7
I- Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- Cđng cè cho HS phÐp céng trong ph¹m vi 3,4.
- HS vËn dơng kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II- §å dïng :
- HS : Vë «n luyƯn To¸n .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiĨm tra bµi cị :
- HS lµm b¶ng con: TÝnh: 1+ 1+ 1 = 2 + 1 + 1 = 1 + 2 + 1 =
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
2. Bµi míi : a. giíi thiƯu bµi :
b. C¸c ho¹t ®éng :
1. Ho¹t ®éng 1: Cđng cè phÐp céng trong ph¹m vi 3, 4.
- HS ®äc b¶ng céng trong ph¹m vi 3,4 .
- GV ®äc mét sè phÐp tÝnh céng trong ph¹m vi 3, 4; HS nªu nhanh kÕt qu¶. .
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
Gi¶i lao :
2 . Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn to¸n- tuÇn 7( Trang 34, 35)
- HS nªu yªu cÇu tõng bµi råi tù lµm bµi vµo vë.
- GV kÌm, HD nh÷ng HS cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi cho nhau kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè dỈn dß :
- H«m nay «n bµi g× ?
- HS phÐp céng trong ph¹m vi 3, 4.
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DỈn HS vỊ chuÈn bÞ bµi sau .
To¸n *
Tù kiĨm tra - TuÇn 7
I, Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- TiÕp tơc cđng cè cho HS phÐp céng trong ph¹m vi 3,4.
- HS vËn dơng kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II, §å dïng : 
 - HS : Vë «n luyƯn To¸n .
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiĨm tra bµi cị :
- HS lµm b¶ng con: §iỊn sè thÝch hỵp vµo chç chÊm:
 2 + ... = 3 1 + 2 + ..... = 4 
 4 = 3 + .... 2 + 1 + ... = 4
2. Bµi míi : a, giíi thiƯu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1: Cđng cè phÐp céng trong ph¹m vi 3, 4.
- HS ®äc b¶ng céng trong ph¹m vi 3,4 .
- GV ®äc mét sè phÐp tÝnh céng trong ph¹m vi 3, 4; HS nªu nhanh kÕt qu¶. .
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn to¸n phÇn tù kiĨm tra- tuÇn 7( Trang 36) .
- HS nªu yªu cÇu tõng bµi råi tù lµm bµi vµo vë.
- GV kÌm, HD nh÷ng HS cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi cho nhau kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- H«m nay «n bµi g× ?
- HS ®äc b¶ng céng trong ph¹m vi 3,4 .
- GV nhËn xÐt giê häc .- DỈn HS vỊ chuÈn bÞ bµi sau .
	 Ngµy so¹n : 7/ 10 / 2013
	 Ngµy d¹y: Thø n¨m ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2013
TiÕng ViƯt*
¤n luyƯn tiÕt 1- TuÇn 7
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o tiÕng chøa ©m y, tr, vÇn ia vµ c¸c ©m ®· häc tõ bµi 26 ®Õn bµi 29.
- HS nèi ®ỵc tranh chøa tiÕng cã ©m y, tr, vÇn ia ®äc ®ỵc tiÕng chøa ©m y, tr, vÇn ia. HS vËn dơng lµm tèt c¸c bµi tËp trong vë «n luyƯn tiÕt 1- tuÇn 7
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng :
 - HS : Vë «n luyƯn, SGK.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS nh¾c l¹i c¸c ©m ®· häc tõ bµi 26 ®Õn bµi 29.
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
1. Ho¹t ®éng 1 : ¤n ®äc.
- §äc b¶ng:+ GV ghi b¶ng: y, tr, ia, pha trµ, b×a vë, nhµ trỴ, l¸ mÝa, y tÕ x·, l¸ tÝa t«
 + HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
 + GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
- §äc s¸ch : + GV yªu cÇu HS më SGK
 + HS luyƯn ®äc l¹i tõ bµi 26 ®Õn bµi 29 ( c¸ nh©n- ®ång thanh).
 + GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS yÕu .
 + GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng.
* Gi¶i lao 
Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn tËp : 
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn tiÕt 1- tuÇn 7(trang 25)
- HS nªu yªu cÇu bµi råi lÇn lỵt lµm c¸c bµi tËp 1, 2, 3.
( Bµi 3: GV kỴ b¶ng viÕt mÉu y, tr. HS ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt bµi.)
- GV HD HS nµo cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GVnhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc .
 - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕng ViƯt*
¤n luyƯn tiÕt 2- TuÇn 7
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o tiÕng chøa ©m y, tr, vÇn ia vµ c¸c ©m ®· häc tõ bµi 26 ®Õn bµi 29.
- HS viÕt ®­ỵc tiÕng tõ øng víi tõng tranh t­¬ng øng. HS ®äc vµ viÕt ®ỵc tiÕng chøa ©m ®· häc.
 HS vËn dơng lµm tèt c¸c bµi tËp trong vë «n luyƯn tiÕt 2 - tuÇn 7
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng :
- HS : Vë «n luyƯn, SGK. 
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS nh¾c l¹i c¸c ©m ®· häc tõ bµi 26 ®Õn bµi 29.
2. Bµi míi : a. Giíi thiƯu bµi :
b. C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : ¤n ®äc.
- §äc b¶ng: + GV ghi b¶ng: y sÜ, trỴ nhá, Nhµ Trµ ë thÞ x·, kỊ nhµ trỴ nh­ nhµ Trø, mĐ Trø lµ y t¸, Trø vµ Trµ ®i nhµ trỴ
 + HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
 + GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
- §äc s¸ch : + GV yªu cÇu HS më SGK
 + HS luyƯn ®äc l¹i tõ bµi 26 ®Õn bµi 29( c¸ nh©n- ®ång thanh).
 + GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS yÕu .
 + GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng.
*Gi¶i lao 
Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn tËp : 
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn tiÕt 2- tuÇn 7( trang 26)
- HS nªu yªu cÇu bµi råi lÇn l­ỵt lµm c¸c bµi tËp 1, 2, 3.
( Bµi 3: GV kỴ b¶ng viÕt mÉu y t¸ ë nhµ trỴ. HS ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt bµi.)
- GV HD HS nµo cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- HS nh¾c l¹i c¸c ©m võa «n.
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
	 Ngµy so¹n : 6/ 9/ 2013
	 Ngµy d¹y: Thø s¸u ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2013
TiÕng ViƯt*
¤n luyƯn tiÕt 3- TuÇn 7
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- TiÕp tơc cđng cè cho HS cÊu t¹o tiÕng chøa ©m y, tr, vÇn ia vµ c¸c ©m ®· häc tõ bµi 26 ®Õn bµi 29.
- HS nèi ®­ỵc tranh víi tõ chøa tiÕng cã ©m y, tr, vÇn ia vµ c¸c ©m ®· häc. HS ®äc vµ viÕt ®­ỵc tiÕng, tõ chøa ©m y, tr, vÇn ia vµ c¸c ©m ®· häc. HS vËn dơng lµm tèt c¸c bµi tËp trong vë «n luyƯn tiÕt 3 - tuÇn 7
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng : - HS : Vë «n luyƯn, SGK.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS t×m tiÕng, tõ chøa tiÕng cã vÇn ia.
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : ¤n ®äc.
- §äc b¶ng: + GV ghi b¶ng: nghỊ y, chØ trá, tra tr¶, c¶ nhµ mª nghỊ y
 + HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
 + GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
- §äc s¸ch : + GV yªu cÇu HS më SGK
 + HS luyƯn ®äc l¹i tõ bµi 26 ®Õn bµi 29 ( c¸ nh©n- ®ång thanh).
 + GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS yÕu .
 + GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng.
Gi¶i lao 
Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn tËp : 
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn tiÕt 3- tuÇn 7( Trang 27)
- HS nªu yªu cÇu bµi råi lÇn l­ỵt lµm c¸c bµi tËp 1, 2, 3.
( Bµi 3: GV kỴ b¶ng viÕt mÉu MĐ Trø lµ y t¸. HS ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt bµi.)
- GV HD HS nµo cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3, Cđng cè - dỈn dß :
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc .
 - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
	 Ngµy so¹n : 5/ 10/ 2014
	 Ngµy d¹y: Thø t­ ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2014
Ngµy so¹n: 4/10/2012 
 Ngµy d¹y : Thø t­ ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2012
ThĨ dơc
TiÕt 6: §éi h×nh ®éi ngị - Trß ch¬i vËn ®éng
I.Mơc ®Ých – yªu cÇu:
- Cđng cè HS trß ch¬i "Qua ®­êng léi". Häc dµn hµng, dån hµng.
- HS tham gia ch¬i chđ ®éng; thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c ®éi h×nh ®éi ngị nhanh vµ kØ luËt, trËt tù.
- HS cã ý thøc rÌn luyƯn th©n thĨ.
II.§Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn:- S©n tr­êng, cßi.
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
1.PhÇn më ®Çu.
- GV tËp hỵp líp, chuyĨn ®éi h×nh líp thµnh 2-4 hµng däc– Giíi thiƯu néi dung giê häc.- HS ®øng t¹i chç vç tay h¸t.
- HS ®i theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u.
- ¤n trß ch¬i “DiƯt c¸c con vËt cã h¹i”
2.PhÇn c¬ b¶n.
a, ¤n tËp hỵp hµng däc, dãng hµng däc, ®øng nghiªm, nghØ:
- HS tËp theo sù chØ huy cđa GV.
- HS tËp theo ®iỊu khiĨn cđa c¸n sù.
- GV tuyªn d­¬ng HS tËp tèt.
b, Häc dµn hµng, dån hµng:
- GV võa gi¶i thÝch võa lµm mÉu.
- HS thùc hiƯn dµn hµng, dån hµng nhiỊu lÇn.
- GV nhËn xÐt, chØnh sưa. 
c, Trß ch¬i “Qua ®­êng léi” :
- GV phỉ biÕn l¹i luËt ch¬i.
- HS ch¬i – GV bao qu¸t nh¾c nhë.
3. PhÇn kÕt thĩc.
- HS giËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp 1-2, 1-2. §øng vç tay vµ h¸t.
- GV cïng HS hƯ thèng bµi..- GV nhËn xÐt giê häc.
Häc vÇn 
Bµi 28 : Ch÷ th­êng, ch÷ hoa
i - mơc ®Ých - yªu cÇu :
- HS ®äc ®­ỵc c©u øng dơng vµ c¸c ch÷ in hoa trong c©u øng dơng. LuyƯn nãi 2-3 c©u theo chđ ®Ị : Ba V×.
- HS b­íc ®Çu nhËn diƯn ®­ỵc ch÷ in hoa. 
- HS cã ý thøc trong giê häc .
ii - ®å dïng.
GV : Tranh vÏ SGK .
HS : SGK + Vë tËp viÕt + Bé ®å dïng .
iii - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc.
1. KiĨm tra bµi cị. 
- HS viÕt b¶ng con vµ ®äc : nhµ ga, qu¶ nho .
- HS nãi c©u øng dơng bµi bµi tr­íc.
2. Bµi míi. a) Giíi thiƯu bµi.
 b) C¸c ho¹t ®éng :
- TiÕt 1 -
* Ho¹t ®éng 1 : NhËn diƯn ch÷: 
- GV treo b¶ng ch÷ th­êng, ch÷ hoa.
- GV ®ä

File đính kèm:

  • docgiao_an_chuong_trinh_giang_day_lop_1_tuan_7_nam_hoc_2016_201.doc
Giáo án liên quan