Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 35 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 35 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 35 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

doc51 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 26/04/2023 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 35 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mơc.
- GV s¾p xÕp ch­¬ng tr×nh.
Gi¶i lao:
Ho¹t ®éng 2 : 
- GV trang trÝ líp, treo ¶nh B¸c Hå vµ trªn b¶ng cã kỴ hµng ch÷: "Liªn hoan v¨n nghƯ mõng sinh nhËt B¸c Hå".
- Bµn ghÕ kª h×nh ch÷ U.
- GV tuyªn bè lÝ do, th«ng b¸o ch­¬ng tr×nh.
- C¸c tỉ, nhãm, c¸ nh©n lªn biĨu diƠn
3, Cđng cè - dỈn dß :
- B×nh chän : TiÕt mơc hay nhÊt; tiÕt mơc nhiỊu b¹n tham gia nhÊt; tiÕt mơc Ên 
t­ỵng nhÊt; tỉ tham gia nhiỊu tiÕt mơc nhÊt.
GV tỉng kÕt, khen ngỵi. 
DỈn HS vỊ chuÈn bÞ bµi sau.
 Ngµy so¹n : 29/ 4/2016
Ngµy d¹y : Thø ba ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2016
TiÕt 1 chÝnh t¶:( Nghe viÕt)
ß...ã...o
I -Mơc ®Ých -yªu cÇu :
- HS nghe viÕt ®ĩng, ®Đp bµi bµi ß...ã...o( 13 dßng ®Çu): trong kho¶ng 15-20phĩt.
- HS ®iỊn ®ĩng vÇn o¨t hay o¨c; ch÷ ng hay ngh vµo chç trèng. 
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch -viÕt ch÷ ®Đp.
II- §å dïng : 
- GV : B¶ng phơ viÕt s½n ND bµi.
 - HS : Vë ChÝnh t¶ + b¶ng con.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. KiĨm tra bµi cị :
- HS viÕt b¶ng con vµ ®äc : th«ng minh, lµm xiÕc, s¨n lïng.
2. Bµi míi : 	a, Giíi thiƯu bµi 
b, C¸c ho¹t ®éng :
*Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶
* HD chuÈn bÞ:
- GV treo b¶ng phơ chÐp s½n néi dung bµi .
- HS ®äc bµi viÕt c¸ nh©n - ®ång thanh.
- GV hái: + TiÕng gµ lµm mäi vËt thay ®ỉi nh­ thÕ nµo?
 + Bµi viÕt cã mÊy dßng th¬?
- HS tiÕng, tõ khã trong bµi råi viÕt b¶ng con. 
- GV nhËn xÐt, sưa sai . 
* Gi¶i lao :
* HS viÕt bµi:
- GV ®äc tõng dßng th¬
- HS nghe viÕt vµo vë chÝnh t¶.
- GV bao qu¸t líp , giĩp ®ì HS yÕu.
- HS viÕt xong ®ỉi bµi cho nhau so¸t lçi.
- GVnhËn xÐt mét sè bµi.
*Ho¹t ®éng 2 : Thùc hµnh
- GV treo b¶ng phơ viÕt s½n néi dung bµi tËp 2
- HS lµm miƯng : §iỊn vÇn o¨t hay o¨c; ch÷ ng hay ngh vµo chç chÊm.
- GV nhËn xÐt , ch÷a bµi.
3, Cđng cè -DỈn dß :
- HS nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶: Khi nµo th× ®iỊn ng, khi nµo th× ®iỊn ngh?
- HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng . 
- GV nhËn xÐt giê häc .
 - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
TiÕt 2 KĨ chuyƯn
KiĨm tra ®Þnh kú cuèi häc k× ii 
(¤n tËp)
I -Mơc ®Ých -yªu cÇu :
- Cđng cè cho HS ®äc c¸c bµi tËp ®äc ®· häc trong tuÇn 34. HS hiĨu néi dung c¸c bµi tËp ®äc ®ã. Tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái cuèi mçi bµi tËp ®äc.
- HS cã kü n¨ng ®äc diƠn c¶m.
- HS cã ý thøc trong giê häc.
II- §å dïng :
- GV + HS : SGK 
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. KiĨm tra bµi cị :
- HS lÇn l­ỵt nªu c¸c bµi tËp ®äc ®· häc trong tuÇn 34.
2. Bµi míi : 	a, Giíi thiƯu bµi 
b, C¸c ho¹t ®éng :
*Ho¹t ®éng 1 : LuyƯn ®äc :
- GV ghi b¶ng tªn c¸c bµi tËp ®äc ®· häc trong tuÇn.
 + B¸c ®­a th­
 + Ng­êi trång na
 + Lµm anh
-HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
- Sau mçi bµi ®äc, GV nªu c©u hái cho HS tr¶ lêi.
- GV nhËn xÐt, bỉ sung.
* Gi¶i lao :
*Ho¹t ®éng 2 : ¤n vÇn :
- GV yªu cÇu HS lÇn l­ỵt nªu c¸c vÇn cÇn «n trong mçi bµi ®äc .
- HS t×m tiÕng trong vµ ngoµi bµi cã vÇn inh, uynh, ia, uya, oai, oay.
- D­íi líp nhËn xÐt, bỉ sung.
3, Cđng cè - dỈn dß :
- H«m nay «n ®äc bµi g× ?
- HS ®äc thuéc lßng bµi Lµm anh . 
- HS so s¸nh c¸c vÇn võa «n.
- GV nhËn xÐt giê häc . 
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
TiÕt 3 To¸n 
tiÕt 140 : KiĨm tra ®Þnh kú cuèi häc k× ii ( ¤n tËp)
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- Cđng cè cho HS c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 100, gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- HS vËn dơng kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp.
- Gi¸o dơc HS cÈn thËn, chÞu khã.
II- §å dïng  : - HS : B¶ng con , vë « li
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiĨm tra bµi cị:- HS nªu c¸c sè trßn chơc, c¸c sè cã 2 ch÷ sè gièng nhau.
2.H­íng dÉn HS «n tËp:
Bµi 1:	 §Ỉt tÝnh råi tÝnh
 5 + 40 85 + 2 70 - 30
 65 - 5 92 - 90 54 - 40
- HS 1 em lªn b¶ng, d­íi líp lµm b¶ng con.
- GV cho 1 HS nªu l¹i c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn phÐp céng, trõ trong ph¹m vi10.
Bµi 2: ViÕt theo mÉu: 
 27 = 20 + 7 35 = ... + ...
 89 = ....+ ..... 75 = ... + ...
 62 = ... + ... 30 = ... + ...
- HS 2 em lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm vµo vë « li.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Gi¶i lao
Bµi 3: §iỊn dÊu +, - : 
 65 ... 5 = 60 80 ... 8 90 ... 50
- HS 3 em lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm vµo vë « li.
Bµi 4: Nh·n vµ v¶i cã tÊt c¶ 86 c©y. Trong ®ã nhÉn cã 3 chơc c©y. Hái v¶i cã bao nhiªu c©y?
- HS nªu bµi to¸n, ph©n tÝch råi gi¶i bµi to¸n vµo vë « li.
 Bµi gi¶i: 
 3 chơc c©y nh·n = 30 c©y nh·n
 Cã sè c©y v¶i lµ:
 86 -30 = 56 ( c©y )
 §¸p sè: 56 c©y
- GV nhËn xÐt, chèt c¸ch gi¶i ®ĩng.
3. Cđng cè- dỈn dß:
- HS nh¾c l¹i c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 100
- GV nhËn xÐt giê häc. 
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau
TIÕT 4: TiÕng ViƯt*
¤n c¸c bµi TËp ®äc ®· häc trong tuÇn
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS néi dung c¸c bµi TËp ®äc: Anh hïng biĨn c¶, ßão, S¸ng nay. HS ®äc tr¬n vµ t×m ®ỵc tõ, c©u chøa tiÕng cã vÇn ©n, u©n, o¨t, o¨c, oe, oeo.
- HS ph©n tÝch tiÕng, viÕt chuÈn nÐt, ®ĩng cì ch÷, bµi : S¸ng nay 
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng :- HS : Vë « li, SGK.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị: - HS nh¾c l¹i tªn c¸c bµi TËp ®äc ®· häc.
 - HS t×m tiÕng cã chøa vÇn ©n, u©n, o¨t, o¨c, oe, oeo.
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : ¤n ®äc : 
- GV ghi b¶ng c¸c tõ chøa tiÕng cã vÇn ©n, u©n, o¨t, o¨c, oe, oeo
- HS t×m thªm mét sè c©u cã tiÕng chøa vÇn ©n, u©n, o¨t, o¨c, oe, oeo.
- HS luyƯn ®äc, GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
- GV yªu cÇu HS më SGK luyƯn ®äc l¹i bµi : Anh hïng biĨn c¶, ßão, S¸ng nay.
( C¸ nh©n- ®ång thanh).
- HS ®äc thuéc lßng bµi th¬: ßão 
- GV nªu c©u hái cđng cè néi dung tõng bµi.
- HS tr¶ lêi c©u hái, liªn hƯ.
- GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS ®äc chËm .
*Gi¶i lao 
Ho¹t ®éng 2 : ¤n viÕt : 
- GV yªu cÇu HS më vë « li.
- GV ®äc chËm tõng cơm tõ trong bµi S¸ng nay - Khỉ th¬ ®Çu.
- HS luyƯn viÕt vµo vë « li.
 - GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS viÕt chËm .
- HS ®ỉi bµi cho nhau so¸t lçi.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3, Cđng cè - dỈn dß :
- HS so s¸nh c¸c vÇn võa «n
- HS nªu néi dung chÝnh cđa tõng bµi TËp ®äc võa «n . 
- GV nhËn xÐt giê häc. 
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi 
( Buỉi chiỊu)
TIÕT 1: To¸n*
¤n tËp c¸c phÐp tÝnh trong ph¹m vi 100
I- Mơc ®Ých- yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o c¸c sè trong ph¹m vi 100; thùc hiƯn phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 100.
- HS vËn dơng kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp.
- Gi¸o dơc HS cÈn thËn, chÞu khã.
II- §å dïng  : -HS : B¶ng con .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiĨm tra bµi cị: - HS nªu c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n.
2.H­íng dÉn HS «n tËp:
Bµi 1:	 ViÕt c¸c sè: 82, 60, 48, 23.61 theo thø tù:- Tõ bÐ ®Õn lín:
 - Tõ lín ®Õn bÐ:.
- HS 1 em lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm vµo vë « li.
Bµi 2: ViÕt c¸c sè : + Tõ 52 ®Õn 62: .
 + Tõ 84 ®Õn 95:
 + Tõ 90 ®Õn 100:.
- HS 1 em lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm vµo vë « li.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Gi¶i lao
Bµi 3: TÝnh nhÈm:
 32 + 6 - 22 = 22 + 33 - 11 =
 53 + 14 - 13 = 50 - 40 +10 =
 30 + 40 - 10 = 30 + 50 + 9 =
- HS 3 em lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm vµo vë « li.
Bµi 4: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau: Nhµ Lan cã : 56 qu¶ cam
 MĐ b¸n ®i : 25 qu¶ cam
 Nhµ Lan cßn l¹i : ....qu¶ cam?
- HS 1em nªu bµi to¸n råi lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm vµo vë « li.
 Bµi gi¶i:
 Nhµ Lan cßn l¹i sè qu¶ cam lµ:
 56 - 25 = 31 ( qu¶ cam)
 §¸p sè: 31 qu¶ cam
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
3. Cđng cè- dỈn dß:
- GV nhËn xÐt giê häc. 
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau
TIÕT 3 Sinh ho¹t t©p thĨ
KiĨm ®iĨm c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn
I.Mơc ®Ých- yªu cÇu:
- §iĨm l¹i nh÷ng ưu khuyÕt ®iĨm mµ HS ®· cã trong tuÇn 35.
- HS thÊy râ ®­ỵc nh÷ng ­u khuyÕt ®iĨm ®ã ®Ĩ sưa sai vµ ph¸t huy .
- HS thªm yªu tr­êng, yªu líp.
II.Néi dung :
1. KiĨm ®iĨm ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 35:
a, Líp truëng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
b, ý kiÕn c¸c thµnh viªn trong líp.
2. GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
*¦u ®iĨm:
- HS ®i häc chuyªn cÇn, nghØ häc cã giÊy xin phÐp.
- HS chuÈn bÞ ®Çy ®đ ®å dïng häc tËp.
- Thùc hiƯn tèt truy bµi ®Çu giê.
- Tham gia tèt ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp vµ c¸c ho¹t ®éng cđa nhµ tr­êng.
- Duy tr× ®­ỵc viƯc ch¨m sãc c©y xanh trong vµ ngoµi líp häc.
- VƯ sinh líp häc, vƯ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ.
- HS tÝch cùc, h¨ng h¸i ph¸t biĨu x©y dùng bµi.
- HS tù gi¸c, «n tËp chuÈn bÞ kiĨm tra cuèi n¨m häc.
* Tuyªn d­¬ng:..........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cuèi Th¸ng 5:
- TiÕp tơc thùc hiƯn chđ ®iĨm “ Hoµ b×nh h÷u nghÞ”
- HS lµm bµi kiĨm tra cuèi n¨m ®¹t kÕt qu¶ cao.
3. V¨n nghƯ: 
- Líp phã phơ tr¸ch v¨n nghƯ ®iỊu hµnh.
 Ngày.tháng .năm 2016
 KIỂM TRA CỦA TỔ TRƯỞNG 1-2-3
 .
 .......
 ...
 ....
 ....
 PHẠM THỊ NGẤN
 Ngày.tháng .năm 2016
 DUYỆT CỦA HIỆU PHĨ
 .
 .......
 .
 .......
 .......
 LÊ VĂN PHONG
Ngµy so¹n :23/ 5 / 2014
 Ngµy d¹y : Thø hai ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2014
Tù nhiªn x· héi
TiÕt 35 : ¤n tËp: Tù nhiªn
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu 
- Cđng cè cho HS kiÕn thøc vỊ tù nhiªn. 
- HS quan s¸t ®Ỉt c©u hái vµ tr¶ lêi vỊ c¶nh quan tù nhiªn ë xung quanh. 
- HS cã ý thøc yªu thiªn nhiªn vµ b¶o vƯ thiªn nhiªn.
II - §å dïng 
- GV : Tranh , ¶nh vỊ chđ ®Ị Tù nhiªn.
- HS : SGK . 
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
1, KiĨm tra bµi cị :
- HS nªu mét sè bµi häc vỊ chđ ®Ị tù nhiªn.
2, Bµi míi :	a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t thêi tiÕt
- HS quan s¸t thêi tiÕt vµ tr¶ lêi c©u hái:
	+ BÇu trêi h«m nay mµu g× ?
	+ Cã m©y kh«ng ? M©y mµu g× ?
	+ Thêi tiÕt h«m nay nãng hay rÐt? ...
- GV nhËn xÐt bỉ sung
* Gi¶i lao
Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t c©y cèi, con vËt
- GV tỉ chøc cho HS ®i quanh s©n tr­êng.
- HS quan s¸t, th¶o luËn vµ kĨ tªn c¸c lo¹i c©y, con vËt em biÕt. 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng
- HS tr­ng bµy c¸c tranh ¶nh vỊ c©y cèi, con vËt, thêi tiÕt theo nhãm.
3, Cđng cè - dỈn dß :
- H«m nay «n vỊ chđ ®Ị g× ?
- Em cã yªu thiªn nhiªn vµ c¶nh vËt xung quanh m×nh kh«ng?
- Chĩng ta ph¶i lµm g× ®Ĩ b¶o vƯ m«i tr­êng xanh - s¹ch - ®Đp ?
- GV nhËn xÐt giê häc . 
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
TiÕng viƯt*
¤n c¸c bµi tËp ®äc ®· häc trong tuÇn 34
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- TiÕp tơc cđng cè cho HS ®äc c¸c bµi tËp ®äc ®· häc trong tuÇn. HS hiĨu néi dung c¸c bµi tËp ®äc ®ã. Tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái cuèi mçi bµi tËp ®äc.
- HS cã kÜ n¨ng ®äc l­u lo¸t, diƠn c¶m.
- HS cã ý thøc trong giê häc.
II- §å dïng :
- GV + HS : SGK 
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. KiĨm tra bµi cị :
- HS lÇn l­ỵt nªu c¸c bµi tËp ®äc ®· häc trong tuÇn 34.
2. Bµi míi : 	a, Giíi thiƯu bµi 
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : LuyƯn ®äc :
- GV ghi b¶ng tªn c¸c bµi tËp ®äc ®· häc trong tuÇn 34.
 + B¸c ®­a th­.
 + Lµm anh.
 + Ng­êi trång na.
-HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
- Sau mçi bµi ®äc, GV nªu c©u hái cho HS tr¶ lêi.
- GV nhËn xÐt, bỉ sung.
* Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 2 : ¤n vÇn :
- GV yªu cÇu HS lÇn l­ỵt nªu c¸c vÇn cÇn «n trong mçi bµi ®äc .
- HS t×m tiÕng trong vµ ngoµi bµi cã vÇn u©n, ©n, o¨t, o¨c.
- D­íi líp nhËn xÐt, bỉ sung.
3, Cđng cè - DỈn dß :
- H«m nay «n ®äc bµi g× ?
- HS ®äc thuéc lßng bµi Lµm anh . 
- HS so s¸nh c¸c vÇn võa «n.
- GV nhËn xÐt giê häc . - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
 ( Buỉi chiỊu )
TËp ®äc
S¸ng nay
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- HS ®äc tr¬n c¶ bµi ; ®äc ®ĩng c¸c tõ ng÷ : tia n¾ng, xoÌ, nhÊp nh«, nÊp,chĩm chÝm B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë chç cã dÊu c©u.
- HS hiĨu ND bµi: NiỊm vui, nh÷ng ph¸t hiƯn míi l¹ cđa c¸c b¹n nhá trong buỉi s¸ng ®i häc. Tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái 1, 2 (SGK)
- Gi¸o dơc HS biÕt yªu quý tr­êng líp, thÇy c«, bÌ b¹n .
II- §å dïng : - GV : Tranh vÏ SGK
 - HS : SGK.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị :
- HS ®äc bµi Kh«ng nªn ph¸ tỉ chim vµ tr¶ lêi c©u hái SGK.
- HSK-G t×m c¸c tiÕng chøa vÇn ich, uych , 
2. Bµi míi : 	a, Giíi thiƯu bµi 
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : LuyƯn ®äc :
* GV ®äc mÉu diƠn c¶m toµn bµi.
* HS luyƯn ®äc :
- §äc tõ : + GV g¹ch ch©n mét sè tiÕng, tõ : tia n¾ng, xoÌ, nhÊp nh«, nÊp,chĩm chÝm
 + HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh .
 + GV nhËn xÐt, gi¶i nghÜa tõ.
- §äc c©u: + GV HD HS x¸c ®Þnh c©u. 
 + HS luyƯn ®äc tõng c©u - GV nhËn xÐt.
 + HS luyƯn ®äc nèi tiÕp, mçi em 1 dßng th¬.
- §äc khỉ : + GV cho HS ®äc nèi tiÕp tõng khỉ th¬. 
 + HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh .
 + GV nhËn xÐt, gi¶i nghÜa tõ.
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiĨu bµi :
- HS t×m tiÕng trong vµ ngoµi bµi cã vÇn oeo.
- HS ®äc l¹i bµi vµ tr¶ lêi c©u hái :
+ S¸ng nay b¹n nhá ®i ®©u?
+ Nh÷ng dßng ch÷ cã g× ngé nghÜnh? 
+ Giê ra ch¬i cã g× vui?
- GV nhËn xÐt, bỉ sung .
3, Cđng cè - DỈn dß :
- H«m nay ®äc bµi g× ?- HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng . 
- HS so s¸nh vÇn eo vµ vÇn oeo.
- GV nhËn xÐt giê häc.
- DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
TËp ®äc
 Mïa thu ë vïng cao
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- HS ®äc tr¬n c¶ bµi ; ®äc ®ĩng c¸c tõ ng÷ : n­¬ng ng«, ®µn dª, gỈm cá, s­ên ®åi.
 B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë chç cã dÊu c©u.
- HS hiĨu ND bµi: Mïa thu vỊ,trªn vïng cao,®µn bß, ®µn dª ®i kiÕm ¨n, n­¬ng ng«, l­¬ng lĩa s¾p ®Õn lĩc thu ho¹ch, ng­êi vïng cao chuÈn bÞ trång ®Ëu t­¬ng thu. Tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái (SGK)
- Gi¸o dơc HS biÕt yªu quý mïa thu .
II- §å dïng : - GV : Tranh vÏ SGK
 - HS : SGK.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị :
- HS ®äc bµi Con chuét huªnh hoang vµ tr¶ lêi c©u hái SGK.
- HS t×m c¸c tiÕng chøa vÇn uªnh. 
2. Bµi míi : 	a, Giíi thiƯu bµi 
b, C¸c ho¹t ®éng :
Ho¹t ®éng 1 : LuyƯn ®äc :
* GV ®äc mÉu diƠn c¶m toµn bµi.
* HS luyƯn ®äc :
- §äc tõ : + GV g¹ch ch©n mét sè tiÕng, tõ : n­¬ng ng«, ®µn dª, gỈm cá, s­ên ®åi.
 + HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh .
 + GV nhËn xÐt, gi¶i nghÜa tõ.
- §äc c©u: + GV HD HS x¸c ®Þnh c©u. 
 + HS luyƯn ®äc tõng c©u - GV nhËn xÐt.
 + HS luyƯn ®äc nèi tiÕp, mçi em 1 c©u.
- §äc ®o¹n : + GV cho HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n 
 + HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh c¶ bµi.
 + GV nhËn xÐt, gi¶i nghÜa tõ.
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiĨu bµi :
- HS ®äc l¹i bµi vµ tr¶ lêi c©u hái :
+ T×m nh÷ng c©u v¨n t¶ mïa thu, d·y nĩi, con vËt ë vïng cao?
+ T×m c©u v¨n t¶ n­¬ng ng«, n­¬ng lĩavµo mïa thu ë vïng cao? 
+ Bµ con ë vïng cao ®ang lµm g×?
- GV nhËn xÐt, bỉ sung .
3, Cđng cè DỈn dß :
- H«m nay ®äc bµi g× ?- HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng . 
- HS ®äc diƠn c¶m c¶ bµi.
- GV nhËn xÐt giê häc . - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
 Ngµy so¹n : 23 / 5 / 2014
 Ngµy d¹y : Thø hai ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2014
TiÕng ViƯt*
¤n luyƯn tiÕt 1 - TuÇn 35
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o tiÕng chøa vÇn ®· «n trong tuÇn .
- HS ®äc hiĨu bµi: Chĩ ve quªn d¹o nh¹c vËn dơng lµm tèt c¸c bµi tËp trong vë «n luyƯn tiÕt 1 tuÇn 35.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng : - HS : Vë «n luyƯn, SGK.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS nh¾c l¹i c¸c vÇn ®· «n trong bµi Anh hïng biĨn c¶.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
* Ho¹t ®éng 1 : ¤n ®äc.
- §äc b¶ng: + GV ghi b¶ng bµi: Chĩ ve quªn d¹o nh¹c
 + HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
 + GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
- §äc s¸ch : + GV yªu cÇu HS më SGK
 + HS luyƯn ®äc l¹i bµi Anh hïng biĨn c¶. ( c¸ nh©n- ®ång thanh).
 + GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS ®äc chËm.
 + GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng.
* Gi¶i lao 
*Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn tËp : 
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn tiÕt 1- tuÇn 35 (trang 73, 74 )
- HS nªu yªu cÇu bµi råi lÇn lỵt lµm c¸c bµi tËp 1, 2, 3.
- GV HD HS nµo cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GVnhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc. - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕng ViƯt*
¤n luyƯn tiÕt 2- TuÇn 35
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- TiÕp tơc cđng cè cho HS d¹ng bµi tËp: Chän ®iỊn tiÕng thÝch hỵp vµo chç chÊm.
- HS ®iỊn ®ĩng vÇn ©n, u©n, o¨t, o¨c, ich, uych vµo chç chÊm trong vë «n luyƯn tiÕt 2 - tuÇn 35; ViÕt l¹i ®­ỵc tªn riªng trong bµi Hå G­¬m ( SGK trang 118).
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng : - HS : Vë «n luyƯn, SGK. 
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị: 
 - HS t×m c¸c tiÕng chøa vÇn ©n, u©n, o¨t, o¨c, ich, uych 
- GV nhËn xÐt, tuyªn dư¬ng.
2. Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b,C¸c ho¹t ®éng :
*Ho¹t ®éng 1 : ¤n ®äc.
- §äc b¶ng:+ GV ghi b¶ngc¸c tiÕng, tõ : h©n hoan, tuÊn tĩ, tho¨n tho¾t, ngoỈc ®¬n, huúnh huþch, Hµ Néi, Th¸p Rïa, Cçu Thª Hĩc, Hå G­¬m..
 + HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh. 	 
	 + GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
- §äc s¸ch :+ GV yªu cÇu HS më SGK
 + HS luyƯn ®äc l¹i bµi ßão ( c¸ nh©n- ®ång thanh) vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK.
 + GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS ®äc chËm .
 + GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng.
*Gi¶i lao 
* Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn tËp : 
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn tiÕt 2- tuÇn 35( trang 75 )
- HS nªu yªu cÇu bµi råi lÇn lỵt lµm c¸c bµi tËp 1, 2, 3. 
- GV HD HS nµo cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc .
 - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
To¸n *
¤n luyƯn- TuÇn 35
I- Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- TiÕp tơc cđng cè cho HS vỊ céng, trõ kh«ng nhí trong ph¹m vi 100, gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- HS vËn dơng kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II- §å dïng : - HS : Vë «n luyƯn To¸n .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiĨm tra bµi cị :
- HS nªu c¸ch ®?Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 100.
- HS nh¾c l¹i c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n.
2. Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
b1 Ho¹t ®éng 1: Cđng cè cho HS vỊ céng, trõ kh«ng nhí trong ph¹m vi 100, gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
 - GV y/c HS nh¾c l¹i c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 100.
- HS nh¾c l¹i c¸c bíc gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n, t¸c dơng cđa kim ng¾n, kim dµi.
- Khi nµo th× lµm phÐp tÝnh céng, trõ trong bµi to¸n cã lêi v¨n?
- HS tr¶ lêi, duíi líp nhËn xÐt, bỉ sung.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
*Gi¶i lao :
* Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn to¸n- tuÇn 35( Trang 76, 77, 78)
- HS nªu yªu cÇu tõng bµi råi tù lµm bµi vµo vë.
- GV kÌm, HD nh÷ng HS cßn lĩng tĩng.
- GV cđng cè, chèt kÜ c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n ( Bµi 5, 9); céng, trõ trong ph¹m vi 100 ( Bµi 1, 2, 4, 6, 7) ®ång hå, thêi gian( Bµi 8).
- HS lµm xong ®ỉi bµi cho nhau kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè dỈn dß :
- HS nh¾c l¹i c¸c bíc gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n, c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiªn phÐp céng trõ trong ph¹m vi 100.
- GV nhËn xÐt giê häc. - DỈn HS vỊ chuÈn bÞ bµi sau .
 Ngµy so¹n :24 / 5 / 2014
 Ngµy d¹y : Thø ba ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2014
TiÕng ViƯt*
¤n luyƯn tiÕt 3- TuÇn 35
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- TiÕp tơc cđng cè cho HS cÊu t¹o tiÕng chøa vÇn ®· «n trong tuÇn.
- HS viÕt ®­ỵc tªn n¨m c¶nh ®Đp cđa n­íc ta mµ em biÕt. HS vËn dơng lµm tèt c¸c bµi tËp trong vë «n luyƯn tiÕt 3 - tuÇn 35.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng :
 - HS : Vë «n luyƯn, SGK.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS t×m tiÕng, tõ chøa tiÕng cã vÇn ­¬m, ­¬p, iªng.
- GV nhËn xÐt, bỉ sung. 
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
* Ho¹t ®éng 1 : ¤n ®äc.
- §äc b¶ng: + GV ghi b¶ng mét sè tõ chøa tiÕng cã vÇn ­¬m, ­¬p, iªng: chim cu c­êm, giµn m­íp, giÕng lµng, n­êm n­ỵp, trß ch¬i c­íp cê...
 + HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
 + GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
- §äc s¸ch : + GV yªu cÇu HS më SGK
 + HS luyƯn ®äc l¹i bµi S¸ng nay ( c¸ nh©n- ®ång thanh) vµ tr¶ lêi c©u hái SGK.
 + GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì 

File đính kèm:

  • docgiao_an_chuong_trinh_giang_day_lop_1_tuan_35_nam_hoc_2016_20.doc
Giáo án liên quan