Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 12 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 12 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 12 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 12 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa

doc57 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 26/04/2023 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Chương trình giảng dạy lớp 1 - Tuần 12 Năm học 2016-2017 - Trường Tiểu học Hiệp Hòa, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
an s¸t h×nh vÏ SGK. 
- HS nªu ®Ị to¸n ®Ĩ cã: 6 bít 1 cßn 5; 6 bít 2 cßn 4 ....
- GV ghi b¶ng phÐp tÝnh: 6 - 1 = 5	 	6 - 4 = 2	6 - 3 = 3	 6 - 5 = 1 	6 - 2 = 4 	6 - 6 = 0
- HS luyƯn ®äc vµ häc thuéc b¶ng trõ trong ph¹m vi 6.
-GV hái l¹i HS: Khi nµo th× lµm tÝnh trõ?
*Gi¶i lao :
* Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn tËp 
Bµi 1 : - HS nªu yªu cÇu bµi. - GV ghi b¶ng phÐp tÝnh.
 - HS 2 em lªn b¶ng lµm , d­íi líp lµm vµo SGK. - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi 2 : - HS nªu yªu cÇu bµi. 
 - GV cho HS ch¬i trß ch¬i ®o¸n sè.
Bµi 3 : - HS nªu yªu cÇu bµi. 
 - GV HD HS c¸ch lµm .
 - HS lµm cét 1,2 ; HS lµm c¶ bµi vµo SGK. - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
Bµi 4 :- HS nh×n tranh nªu bµi to¸n råi viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp vµo SGK.
 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
3, Cđng cè - dỈn dß :
- HS ®äc b¶ng trõ trong ph¹m vi 6 .
- GV nhËn xÐt giê häc .
 - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
 Ngµy so¹n : 6/ 11 / 2015
 Ngµy d¹y : Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2015
Häc vÇn 
Bµi 49 : iªn - yªn 
i - mơc ®Ých - yªu cÇu :
- Häc sinh ®äc vµ viÕt ®­ỵc iªn , yªn , ®Ìn ®iƯn , con yÕn . §äc tõ vµ c©u øng dơng. LuyƯn nãi tõ 2-4 c©u theo chđ ®Ị : BiĨn c¶ . 
- HS n¾m ®­ỵc cÊu t¹o vÇn iªn vµ vÇn yªn.
- HS cã ý thøc trong giê häc .
ii - ®å dïng.
- GV :Tranh vÏ SGK.
- HS : SGK + Vë tËp viÕt + Bé ®å dïng .
iii - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc.
1. KiĨm tra bµi cị. 
- HS viÕt b¶ng con vµ ®äc : en , ªn , l¸ sen , con nhƯn.
- HS ®äc ®o¹n th¬ øng dơng bµi 48 .
2. Bµi míi. 	a) Giíi thiƯu bµi.
 b) C¸c ho¹t ®éng :
- TiÕt 1 -
* Ho¹t ®éng 1 : D¹y vÇn iªn 
- NhËn diƯn vÇn : 	+ GV nªu : vÇn iªn ®­ỵc ghÐp bëi ©m ®«i iª vµ ©m n.
+ HS ghÐp vÇn iªn vµo b¶ng gµi .
- §¸nh vÇn, ®äc tr¬n :
+ GV ®¸nh vÇn mÉu vµ h­íng dÉn c¸ch ®äc .
+ HS luyƯn ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n.
+ GV hái : Cã vÇn iªn muèn cã tiÕng ®iƯn ta ph¶i thªm g× ?
+ HS ghÐp tiÕng ®iƯn vµo b¶ng gµi .
+ HS ®äc vµ ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng ®iƯn .
+ GV giíi thiƯu tranh vÏ ®Ìn ®iƯn .
 HS ®äc tõ míi : ®Ìn ®iƯn .
* Ho¹t ®éng 2 : D¹y vÇn yªn
GV tiÕn hµnh t­¬ng tù ho¹t ®éng 1.
HS so s¸nh vÇn iªn vµ vÇn yªn
* Gi¶i lao :
* Ho¹t ®éng 3 : §äc tõ øng dơng :
- GV ghi b¶ng : 	c¸ biĨn 	yªn ngùa
viªn phÊn 	yªn vui
- HS t×m tiÕng míi .
- HS luyƯn ®¸nh vÇn , ®äc tr¬n .
* Ho¹t ®éng 4 : LuyƯn viÕt 
GV kỴ b¶ng , viÕt mÉu : iªn , yªn .
HS luyƯn ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt b¶ng con .
GV nhËn xÐt , sưa sai .
TiÕt 2 -
c, LuyƯn tËp 
* Ho¹t ®éng 1 : LuyƯn viÕt 
- GV kỴ b¶ng viÕt mÉu : ®Ìn ®iƯn , con yÕn .
- HS luyƯn ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu , viÕt b¶ng con .
- HS më vë luyƯn viÕt tõng dßng .
- GV : 	+ KÌm vµ uèn n¾n HS ( T­ thÕ , c¸ch cÇm bĩt ).
+ NhËn xÐt mét sè vë cđa HS.
* Gi¶i lao : 
* Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn ®äc 
- §äc b¶ng : + HS quan s¸t tranh minh ho¹ c©u øng dơng SGK.
+ GV ghi b¶ng c©u øng dơng . HS t×m tiÕng míi . 
+ HS luyƯn ®äc c©u øng dơng .
+ GV chØ b¶ng cho HS luyƯn ®äc theo nhãm , bµn , c¸ nh©n .
- §äc s¸ch : 	 + HS më SGK luyƯn ®äc c¸ nh©n , ®ång thanh .
+ GV nhËn xÐt , sưa ph¸t ©m .
* Ho¹t ®éng 3 : LuyƯn nãi 
- HS quan s¸t tranh SGK vµ tr¶ lêi c©u hái :
+ Trong tranh vÏ g× ? 
+ Em th­êng thÊy biĨn cã g× ? 
+ Bªn nh÷ng b·i biĨn th­êng cã g× ? 
+ N­íc biĨn mỈn hay ngät ? Ng­êi ta dïng n­íc biĨn ®Ĩ lµm g× ?
3, Cđng cè - d¨n dß 
- H«m nay häc bµi g× ?
- HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng. HS so s¸nh vÇn iªn , vÇn yªn .
- GV nhËn xÐt giê häc. - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
( Buỉi chiỊu)
To¸n *
¤n tËp
I- Mơc ®Ých- yªu cÇu:
- TiÕp tơc cđng cè cho HS phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 6 .
- HS vËn dơng kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp. 
- HS cã ý thøc tù gi¸c häc tËp.
II- §å dïng: 
 - HS : B¶ng con + vë « li.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
1. KiĨm tra bµi cị:
+
4
2
+
3
3
+
1
5
+
5
1
-TÝnh 
- HS lµm b¶ng con.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
2.H­íng dÉn HS «n tËp:
 - TiÕt 1 -
Ho¹t ®éng 1: Cđng cè phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 6.
- GV chia nhãm ®Ĩ HS viÕt b¶ng con c¸c phÐp tÝnh céng, trõ trong ph¹m vi 6.
- GV nhËn xÐt, sưa sai.
Gi¶i lao
Ho¹t ®éng 2: HD HS lµm bµi tËp.
* Bµi 1 : §Ỉt tÝnh råi tÝnh :
3 + 3 	2 + 4	1 + 5
6 - 3	6 - 1	2 + 3
 - HS nªu yªu cÇu bµi
- HS 3 em lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm b¶ng con . 
- GV nhËn xÐt , ch÷a bµi .
* Bµi 2 : TÝnh nhÈm 
3 + 2 + 1 = 	2 - 0 + 4 = 	 2 + 4 - 2 = 	
4 + 2 - 1 = 2 + 1 + 3 = 5 + 1 - 0 =
 - HS nªu c¸ch nhÈm.
 - 3 HS lªn b¶ng lµm.
 - D­íi líp lµm vµo vë « li .
 -.GV nhËn xÐt, chèt c¸ch lµm.
* Bµi 3: §iỊn dÊu > , < , = vµo chç chÊm :
3 + 3 .....6	 2 + 4 ......4 + 2 	
4 + 2  5 	 2 + 2..... 5 + 1 
6 - 3 ..3 6 - 1..5 - 1
 - HS nªu yªu cÇu bµi vµ c¸ch so s¸nh ®iỊn dÊu ®ĩng.
 - HS lµm vë « li .
 - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi cho HS.
 - TiÕt 2 -
* Ho¹t ®éng 1: HS lµm vë bµi tËp.
- HS më vë bµi tËp tiÕt 47: PhÐp trõ trong ph¹m vi 6
- HS tù nªu yªu cÇu bµi vµ lµm bµi tËp.
- GV HD nh÷ng HS lµm bµi chËm.
- HS lµm xong ®ỉi bµi cho nhau kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi cho HS.
Gi¶i lao
Ho¹t ®éng 2: Ch¬i trß ch¬i
- GV tỉ chøc cho HS ch¬I trß ch¬ : §o¸n sè
3. Cđng cè- dỈn dß:
- HS ®äc l¹i c¸c phÐp tÝnh céng, trõ trong ph¹m vi 6.
- GV nhËn xÐt giê häc.
 - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
LuyƯn viÕt
LuyƯn viÕt bµi 12
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu 
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o ch÷ i, a, bi, c¸, l¸ ®a, bi ve, c¸ cê.
- HS viÕt ®ỵc ®ĩng ch÷ i, a, bi, c¸, l¸ ®a, bi ve, c¸ cê., viÕt chuÈn nÐt, ®ĩng cì, chuÈn theo dßng.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch- viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng:
 - HS : vë « li + bĩt .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
1. KiĨm tra bµi cị : 
- HS ®äc: lß cß, v¬ cá.
- HS viÕt b¶ng con ch÷ lß cß, v¬ cá.
- GV nhËn xÐt, sưa sai.
2. Bµi míi : 	a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
*Ho¹t ®éng 1 : ViÕt b¶ng con.
- GV kỴ b¶ng viÕt mÉu i, a, bi, c¸, l¸ ®a, bi ve, c¸ cê.
 - HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
- HS ph©n tÝch ch÷ mÉu.
- GV híng dÉn HS c¸ch viÕt.
- HS luyƯn viÕt b¶ng con.
- GV nhËn xÐt, sưa sai.
*Gi¶i lao : 
*Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn viÕt 
- HS më vë luyƯn viÕt bµi 12
- GV HD HS c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt. 
- HS luyƯn viÕt ch÷ i, a, bi, c¸, l¸ ®a, bi ve, c¸ cê.
- GV kÌm, uèn n¾n HS t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bĩt.
- Lu ý ®é cao, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷.
- HS viÕt xong ®ỉi bµi nhËn xÐt bµi viÕt cđa b¹n. 
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
 3. Cđng cè, dỈn dß:
- HS nªu c¸ch viÕt ch÷ lß cß, v¬ cá
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
 - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
 Ngµy so¹n : 6/ 11 / 2015
 Ngµy d¹y : Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2015
Häc vÇn 
Bµi 50 : u«n - ­¬n
i - mơc ®Ých - yªu cÇu :
- Häc sinh ®äc vµ viÕt ®­ỵc u«n, ­¬n, chuån chuån , v­¬n vai . §äc tõ vµ c©u øng dơng. LuyƯn nãi tõ 2-4 c©u theo chđ ®Ị : Chuån chuån , ch©u chÊu , cµo cµo . 
- HS n¾m ®­ỵc cÊu t¹o vÇn u«n vµ vÇn ­¬n.
- HS cã ý thøc trong giê häc .
ii - ®å dïng.
- GV :Tranh vÏ SGK.
- HS : SGK + Vë tËp viÕt + Bé ®å dïng .
iii -C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc.
1. KiĨm tra bµi cị. 
- HS viÕt b¶ng con vµ ®äc : iªn , yªn , ®Ìn ®iƯn , con yÕn .
- HS ®äc ®o¹n th¬ øng dơng bµi 49.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
2. Bµi míi. a) Giíi thiƯu bµi.
 b) C¸c ho¹t ®éng :
- TiÕt 1 -
Ho¹t ®éng 1 : D¹y vÇn u«n 
- NhËn diƯn vÇn :
+ GV nªu : vÇn u«n ®­ỵc ghÐp bëi ©m ®«i u« vµ ©m n.
+ HS ghÐp vÇn u«n vµo b¶ng gµi .
- §¸nh vÇn, ®äc tr¬n :
+ GV ®¸nh vÇn mÉu vµ h­íng dÉn c¸ch ®äc .
+ HS luyƯn ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n.
+ GV hái : Cã vÇn u«n muèn cã tiÕng chuån ta ph¶i thªm g× ?
+ HS ghÐp tiÕng chuån vµo b¶ng gµi .
+ HS K-G ®äc vµ ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng chuån .
+ GV giíi thiƯu tranh vÏ chuån chuån .
- HS ®äc tõ míi : chuån chuån.
Ho¹t ®éng 2 : D¹y vÇn ­¬n
- GV tiÕn hµnh t­¬ng tù ho¹t ®éng 1.
- HS so s¸nh vÇn u«n vµ vÇn ­¬n
Gi¶i lao :
Ho¹t ®éng 3 : §äc tõ øng dơng :
- GV ghi b¶ng : 	cuén d©y 	con l­¬n
ý muèn 	v­ên nh·n
- HS t×m tiÕng míi .
- HS luyƯn ®¸nh vÇn , ®äc tr¬n .
Ho¹t ®éng 4 : LuyƯn viÕt 
- GV kỴ b¶ng , viÕt mÉu : u«n , ­¬n .
- HS luyƯn ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt b¶ng con .
- HS nªu c¸ch viÕt vÇn : u«n , ­¬n .
- GV nhËn xÐt , sưa sai .
TiÕt 2 -
c, LuyƯn tËp 
Ho¹t ®éng 1 : LuyƯn viÕt 
- GV kỴ b¶ng viÕt mÉu : chuån chuån , v­¬n vai .
- HS luyƯn ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu , viÕt b¶ng con .
- HS K - G nªu c¸ch viÕt : chuån chuån , v­¬n vai .
- HS më vë luyƯn viÕt tõng dßng .
- GV : 	+ KÌm vµ uèn n¾n HS ( T­ thÕ , c¸ch cÇm bĩt ).
+ NhËn xÐt mét sè vë cđa HS.
Gi¶i lao : 
Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn ®äc 
- §äc b¶ng : + HS quan s¸t tranh minh ho¹ c©u øng dơng SGK.
+ GV ghi b¶ng c©u øng dơng . HS t×m tiÕng míi . 
+ HS luyƯn ®äc c©u øng dơng .
+ GV chØ b¶ng cho HS luyƯn ®äc theo nhãm , bµn , c¸ nh©n .
- §äc s¸ch : + HS më SGK luyƯn ®äc c¸ nh©n , ®ång thanh .
 + GV nhËn xÐt , sưa ph¸t ©m .
Ho¹t ®éng 3 : LuyƯn nãi 
- HS quan s¸t tranh SGK vµ tr¶ lêi c©u hái :
+ Trong tranh vÏ nh÷ng con vËt g× ? 
+ Em biÕt nh÷ng lo¹i chuån chuån nµo ? 
+ Em ®· thÊy ch©u chÊu, cµo cµo ch­a ? 
+ Em b¾t chĩng ra sao ? B¾t ®­ỵc chĩng em sÏ lµm g× ? 
3, Cđng cè - d¨n dß 
- HS ®äc l¹i toµn bµi trªn b¶ng. 
- HS so s¸nh vÇn u«n , vÇn ­¬n .
- GV nhËn xÐt giê häc. - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
To¸n 
tiÕt 48 : LuyƯn tËp 
I, Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- Cđng cè cho HS phÐp céng vµ phÐp trõ trong ph¹m vi 6 .
- HS biÕt thùc hiƯn phÐp céng , phÐp trõ trong ph¹m vi 6 .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II, §å dïng :
- GV : B¶ng phơ .
- HS : SGK + b¶ng con .
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiĨm tra bµi cị :
- HS lµm b¶ng con : 6 - 1 = 	 3 + 3 = 
	 4 + 2 = 	6 + 0 = 
- HS ®äc b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 6.
2. Bµi míi: a, giíi thiƯu bµi :
b, LuyƯn tËp :
Bµi 1 : - HS nªu yªu cÇu bµi . 
 - HS lµm dßng 1; HS nµo nhanh lµm c¶ vµo b¶ng con .
 - GV l­u ý HS viÕt sè cho th¼ng cét .
Bµi 2 : - GV h­íng dÉn HS c¸ch lµm .
 - HS lµm dßng 1; HS nµo nhanh lµm c¶ bµi vµo SGK .
 - GV nhËn xÐt , ch÷a bµi .
* Gi¶i lao :
Bµi 3 : - HS nªu yªu cÇu bµi . 
 - HS lµm dßng 1; HS nµo nhanh lµm c¶ bµi.
 - 3 HS lªn b¶ng ®iỊn dÊu > , < , = .
 - D­íi líp lµm vµo vë « li .
 - GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
Bµi 4 : - GV h­íng dÉn HS ®iỊn sè vµo chç trèng .
 - HS lµm dßng 1; HS nµo nhanh lµm c¶ bµi vµo SGK .
 - Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
 - GV nhËn xÐt
Bµi 5 : - HS quan s¸t tranh , nªu bµi to¸n råi viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp vµo « trèng .
 - HS lµm vµo SGK .
 - Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
 -GV nhËn xÐt
3. Cđng cè - dỈn dß :
- H«m nay «n bµi g× ? 
- HS ®äc b¶ng céng , trõ trong ph¹m vi 6.
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DỈn HS vỊ chuÈn bÞ bµi sau .
( Buỉi chiỊu )
TiÕng ViƯt*
¤n c¸c vÇn ®· häc trong tuÇn
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o tõ chøa tiÕng cã vÇn «n, ¬n, en, ªn, in, un, iªn, yªn, u«n, ­¬n.
- HS ®äc vµ viÕt ®ỵc tõ chøa tiÕng cã vÇn «n, ¬n, en, ªn, in, un, iªn, yªn, u«n, ­¬n. HS ph©n tÝch tiÕng, viÕt chuÈn nÐt, ®ĩng cì ch÷, ®äc ®­ỵc tõ, c©u øng dơng.
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng :
- HS : Vë « li, b¶ng con, SGK.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS nh¾c l¹i c¸c vÇn ®· häc.
- HS t×m tõ chøa tiÕng cã vÇn «n, ¬n, en, ªn, in, un, iªn, yªn, u«n, ­¬n
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
b, C¸c ho¹t ®éng :
Tiết 1 -
Ho¹t ®éng 1: Đäc b¶ng
- GV ghi b¶ng c¸c tõ chøa tiÕng cã vÇn «n, ¬n, en, ªn, in, un, iªn, yªn, u«n, ­¬n.
 - HS t×m thªm mét sè tõ chøa tiÕng cã vÇn «n, ¬n, en, ªn, in, un, iªn, yªn, u«n, ­¬n 
- HS luyƯn ®äc, HS ph©n tÝch cÊu t¹o tõng tiÕng .
- GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
*Gi¶i lao 
Ho¹t ®éng 2: Đäc s¸ch
- GV yªu cÇu HS më SGK.
- HS luyƯn ®äc l¹i tõ bµi 46 ®Õn bµi 50( c¸ nh©n - ®ång thanh).
- GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS ®äc ch­a nhanh.
- GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m cho HS.
Ho¹t ®éng 3: LuyƯn viÕt:
- GV ®äc mét sè tõ chøa tiÕng cã vÇn «n, ¬n, en, ªn, in, un, iªn, yªn, u«n, ­¬n 
- HS luyƯn viÕt vµo b¶ng con
- GV nhËn xÐt, sưa sai cho HS.
- GV ®äc mét sè vÇn, tõ võa «n.
- HS nghe, viÕt vµo vë « li .
- GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS viÕt ch­a ®ĩng.
- HS ®ỉi bµi cho nhau so¸t lçi.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
Tiết 2 -
*Ho¹t ®éng 1: HD HS lµm bµi tËp.
- HS më vë bµi tËp bµi 50: u«n, ­¬n
- HS tù nªu yªu cÇu bµi vµ lµm bµi.
- GV HD nh÷ng HS nµo cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi cho nhau kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi cho HS.
*Gi¶i lao 
*Ho¹t ®éng 2: HS lµm bµi tËp vµo vë « li.
Bµi 1: §iỊn u«n hay ­¬n:
 + c len + b ngđ 
 + con l...... + v..vai
Bµi 2: Nèi:
 Chuån chuån ch¸o l­¬n
 ChÞ V©n bay l­ỵn
 BÐ ¨n cuén len
3, Cđng cè - dỈn dß :
- HS ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng cã chøa vÇn «n, ¬n, en, ªn, in, un, iªn, yªn, u«n, ­¬n 
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc . - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
 Ngày.tháng .năm 2015
 KIỂM TRA CỦA TỔ TRƯỞNG 1-2-3
 .
 .......
 ...
 ....
 ....
 PHẠM THỊ NGẤN
 Ngày.tháng .năm 2015
 DUYỆT CỦA HIỆU PHĨ
 .
 .......
 .
 .......
 .......
 LÊ VĂN PHONG
Sinh ho¹t t©p thĨ
KiĨm ®iĨm c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn
I.Mơc ®Ých- yªu cÇu:
- §iĨm l¹i nh÷ng ­u khuyÕt ®iĨm mµ HS ®· cã trong tuÇn 12.
- HS thÊy râ ®­ỵc nh÷ng ­u khuyÕt ®iĨm ®ã ®Ĩ sưa sai vµ ph¸t huy .
- HS thªm yªu tr­êng, líp.
II.Néi dung :
1. KiĨm ®iĨm ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tuÇn 12:
a, Líp tr­ëng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
b, ý kiÕn c¸c thµnh viªn trong líp.
2. GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung.
* ¦u ®iĨm:
- HS ®i häc chuyªn cÇn, nghØ häc cã giÊy xin phÐp.
- HS chuÈn bÞ ®Çy ®đ ®å dïng häc tËp.
- Thùc hiƯn tèt truy bµi ®Çu giê.
- Tham gia tèt ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp vµ c¸c ho¹t ®éng cđa nhµ tr­êng
- VƯ sinh líp häc, vƯ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ.
- HS tÝch cùc, h¨ng h¸i ph¸t biĨu x©y dùng bµi.
- HS tÝch cùc tËp luyƯn v¨n nghƯ chµo mõng ngµy 20/ 11.
* Tuyªn d­¬ng:...........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 2. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tuÇn 13:
- TiÕp tơc thùc hiƯn chđ ®iĨm ” BiÕt ¬n thÇy, c« gi¸o”.
- Thi ®ua häc tËp tèt chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViƯt Nam 20/11
- Tham gia tèt ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp vµ c¸c ho¹t ®éng cđa nhµ tr­êng.
3. V¨n nghƯ:
- Líp phã phơ tr¸ch v¨n nghƯ ®iỊu hµnh.
To¸n *
¤n luyƯn- TuÇn 12
I- Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- Cđng cè cho HS phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3,4,5, 6.
- HS vËn dơng kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II- §å dïng :
- HS : Vë «n luyƯn To¸n .
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiĨm tra bµi cị :
- HS lµm b¶ng con: §iỊn dÊu >, <, = ?
 3+ 2 ..... 0 + 5 4 + 2 .... 5 - 2 5 - 2 ..... 6 - 2
- GV nhËn xÐt, ch÷a bµi.
2. Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
* Ho¹t ®éng 1: Cđng cè phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5, 6.
- HS ®äc b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 3,4, 5, 6.
- GV ®äc mét sè phÐp tÝnh céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5, 6; HS nªu nhanh kÕt qu¶. 
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
*Gi¶i lao :
* Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn to¸n- tuÇn 12( Trang 51, 52)
- HS nªu yªu cÇu tõng bµi råi tù lµm bµi vµo vë.
- GV kÌm, HD nh÷ng HS cßn lĩng tĩng.
- GV cđng cè, chèt kÜ c¸ch nhÈm tÝnh theo cét däc( Bµi 2); sè 0 trong phÐp céng, phÐp trõ( Bµi 1); nh×n tranh nªu bµi to¸n råi viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp ( Bµi 5, bµi 9).
- HS lµm xong ®ỉi bµi cho nhau kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè dỈn dß :
- HS ®äc l¹i phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5.
- GV nhËn xÐt giê häc .
 - DỈn HS vỊ chuÈn bÞ bµi sau .
 Ngµy so¹n : 11/ 11 / 2014
 Ngµy d¹y : Thø s¸u ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2014
To¸n *
Tù kiĨm tra - TuÇn 12
I, Mơc ®Ých - yªu cÇu :
- TiÕp tơc cđng cè cho HS phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3,4, 5, 6.
- HS vËn dơng kiÕn thøc lµm tèt c¸c bµi tËp .
- HS yªu thÝch häc to¸n .
II, §å dïng : - HS : Vë «n luyƯn To¸n .
III, C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1 . KiĨm tra bµi cị : - HS lµm b¶ng con: §iỊn sè thÝch hỵp vµo chç chÊm:
 6 - ... = 4 + 1 6 + ..... = 5 + 1
 3 = 4 + 2 - .... 5 -. > 6 - 2
2. Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
*Ho¹t ®éng 1: Cđng cè phÐp céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5, 6.
- HS ®äc b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 3,4, 5, 6.
- GV ®äc mét sè phÐp tÝnh céng, trõ trong ph¹m vi 3, 4, 5, 6.
- HS nªu nhanh kÕt qu¶. .
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
*Gi¶i lao :
*Ho¹t ®éng 2: LuyƯn tËp
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn to¸n phÇn tù kiĨm tra- tuÇn 12( Trang 53) .
- HS nªu yªu cÇu tõng bµi råi tù lµm bµi vµo vë.
- GV kÌm, HD nh÷ng HS cßn lĩng tĩng.
- GV chèt kÜ bµi tËp 4: Muèn khoanh ®­ỵc vµo phÐp tÝnh cã kÕt qu¶ b»ng 1, chĩng ta ph¶i nhÈm kÕt qu¶ cđa tõng phÐp tÝnh.
- HS lµm xong ®ỉi bµi cho nhau kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- HS ®äc b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 3,4, 5, 6.
- GV nhËn xÐt giê häc .
 - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau .
 Ngµy so¹n : 9/ 11 / 2013
	 Ngµy d¹y: Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2013
TiÕng ViƯt*
¤n luyƯn tiÕt 1- TuÇn 12
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o tiÕng chøa vÇn «n, ¬n, en, ªn, in, un, iªn, yªn, u«n, ­¬n ®· häc tõ bµi 46 ®Õn bµi 49.
- HS nèi ®­ỵc tranh víi tiÕng chøa vÇn «n, ¬n, en, ªn; ®äc ®­ỵc tõ tiÕng chøa vÇn «n, ¬n, en, ªn . HS vËn dơng lµm tèt c¸c bµi tËp trong vë «n luyƯn tiÕt 1- tuÇn 12
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng :
 - HS : Vë «n luyƯn, SGK.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS nh¾c l¹i c¸c vÇn ®· häc tõ bµi 46 ®Õn bµi 49.
2, Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b, C¸c ho¹t ®éng :
* Ho¹t ®éng 1 : ¤n ®äc.
- §äc b¶ng: + GV ghi b¶ng: «n, ¬n, en, ªn, con chån, s¬n ca, chĩ sªn, thên b¬n, ®Ìn dÇu, con lỵn, mµu ®en, xe ben, con nhƯn, c¬n m­a, bªn ph¶i, dÕ mÌn +HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh.
 + GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
- §äc s¸ch : + GV yªu cÇu HS më SGK
 + HS luyƯn ®äc l¹i tõ bµi 46 ®Õn bµi 49 ( c¸ nh©n- ®ång thanh).
 + GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS yÕu .
 + GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng.
* Gi¶i lao 
*Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn tËp : 
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn tiÕt 1- tuÇn 12 (trang 43, 44)
- HS nªu yªu cÇu bµi råi lÇn l­ỵt lµm c¸c bµi tËp 1, 2, 3.
- GV HD HS nµo cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GVnhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc . - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕng ViƯt*
¤n luyƯn tiÕt 2- TuÇn 12
I - Mơc ®Ých - yªu cÇu:
- Cđng cè cho HS cÊu t¹o tiÕng chøa vÇn «n, ¬n, en, ªn, in, un, iªn, yªn, u«n, ­¬n ®· häc tõ bµi 46 ®Õn bµi 49.
- HS nèi ®­ỵc tranh víi tiÕng chøa vÇn in, iªn, yªn; ®äc ®­ỵc tõ tiÕng chøa vÇn «n, ¬n, en, ªn, in, un, iªn, yªn, u«n, ­¬n . HS vËn dơng lµm tèt c¸c bµi tËp trong vë «n luyƯn tiÕt 2- tuÇn 12
- HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch - viÕt ch÷ ®Đp.
II - §å dïng :
- HS : Vë «n luyƯn, SGK. 
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
1. KiĨm tra bµi cị:
- HS nh¾c l¹i c¸c ©m ®· häc tõ bµi 46 ®Õn bµi 49.
2. Bµi míi : a, Giíi thiƯu bµi :
 b,C¸c ho¹t ®éng :
*Ho¹t ®éng 1 : ¤n ®äc.
- §äc b¶ng:+ GV ghi b¶ng: sè chÝn, ®µn kiÕn, tr¸i chÝn, chiỊn chiƯn, yªn xe, tiỊn xu, biĨn c¶, nhƯn con, ®µo s¾n, cµ phª, , §µn kiÕn vµ Lỵn Con ®µo s¾n
 + HS luyƯn ®äc c¸ nh©n, ®ång thanh. 	 
	 + GV nhËn xÐt, sưa ph¸t ©m.
- §äc s¸ch :+ GV yªu cÇu HS më SGK
 + HS luyƯn ®äc l¹i tõ bµi 46 ®Õn bµi 49( c¸ nh©n- ®ång thanh).
 + GV bao qu¸t líp, giĩp ®ì HS yÕu .
 + GV nhËn xÐt tuyªn d¬ng.
*Gi¶i lao 
* Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn tËp : 
- GV yªu cÇu HS më vë «n luyƯn tiÕt 2- tuÇn 12( trang 45)
- HS nªu yªu cÇu bµi råi lÇn l­ỵt lµm c¸c bµi tËp 1, 2, 3. ( Bµi 3: GV kỴ b¶ng viÕt mÉu §µn kiÕn vµ lỵn con ®µo s¾n. HS ®äc, ph©n tÝch ch÷ mÉu råi viÕt bµi.)
- GV HD HS nµo cßn lĩng tĩng.
- HS lµm xong ®ỉi bµi kiĨm tra chÐo.
- GV nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS.
3. Cđng cè - dỈn dß :
- HS nh¾c l¹i c¸c ©m võa «n.
- HS ®äc toµn bµi trªn b¶ng. 
- GV nhËn xÐt giê häc . - DỈn HS chuÈn bÞ bµi sau.
 Ngµy so¹n : 10/ 11/ 2013
	 Ngµy d¹y: Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 11n¨m 2013
TiÕng ViƯt*
¤n luyƯn tiÕt 3- TuÇn

File đính kèm:

  • docgiao_an_chuong_trinh_giang_day_lop_1_tuan_12_nam_hoc_2016_20.doc