Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học Lớp 9 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa (Có đáp án)

C©u3: (4,0 ®iÓm)

 Cã hai dung dÞch; H2SO4 (dung dÞch A), vµ NaOH (dung dÞch B). Trén 0,2 lÝt dung dÞch A víi 0,3 lÝt dung dÞch B ®­îc 0,5 lÝt dung dÞch C.

 LÊy 20 ml dung dÞch C, thªm mét Ýt qu× tÝm vµo, thÊy cã mµu xanh. Sau ®ã thªm tõ tõ dung dÞch HCl 0,05M tíi khi qu× tÝm ®æi thµnh mµu tÝm thÊy hÕt 40 ml dung dÞch axit.

 Trén 0,3 lÝt A víi 0,2 lÝt B ®­îc 0,5 lÝt dung dÞch D. LÊy 20 ml dung dÞch D, thªm mét Ýt qu× tÝm vµo thÊy cã mµu ®á. Sau ®ã thªm tõ tõ dung dÞch NaOH 0,1M tíi khi qu× tÝm ®æi thµnh mµu tÝm thÊy hÕt 80 ml dung dÞch NaOH.

 a. TÝnh nång ®é mol/l cña 2 dung dÞch A vµ B.

 b. Trén VB lÝt dung dÞch NaOH vµo VA lÝt dung dÞch H2SO4 ë trªn ta thu ®­îc dung dÞch E. LÊy V ml dung dÞch E cho t¸c dông víi 100 ml dung dÞch BaCl2 0,15 M ®­îc kÕt tña F. MÆt kh¸c lÊy V ml dung dÞch E cho t¸c dông víi 100 ml dung dÞch AlCl3 1M ®­îc kÕt tña G. Nung F hoÆc G ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi th× ®Òu thu ®­îc 3,262gam chÊt r¾n. TÝnh tØ lÖ VB:VA

C©u 4: (4,0 ®iÓm)

 §èt ch¸y hoµn toµn 3,24 gam hçn hîp X gåm hai chÊt h÷u c¬ A vµ B kh¸c d·y ®ång ®¼ng vµ cïng lo¹i hîp chÊt, trong ®ã A h¬n B mét nguyªn tö cacbon, ng­êi ta chØ thu ®­îc n­íc vµ 9,24 gam CO2. BiÕt tØ khèi h¬i cña X ®èi víi H2 lµ 13,5.

a. T×m c«ng thøc cÊu t¹o cña A, B vµ tÝnh thµnh phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña mçi chÊt trong hçn hîp X.

b. Tõ B viÕt s¬ ®å ph¶n øng ®iÒu chÕ CH3COOCH3 vµ CH3COO –CH -- CH3

 CH3

(Cho: O=16, H=1, C=12, Ca=40, Ba=137, Na=23, S=32, Cl=35,5 )

 

doc48 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 10/12/2021 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Đề thi học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học Lớp 9 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa (Có đáp án), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C (TH:t0,p,xt) H
C©u 4: (5,0 ®iÓm)
 Hoµ tan 7,8 gam hçn hîp gåm 2 kim lo¹i: Mg vµ Al vµo b×nh ®ùng dung dÞch HCl võa ®ñ, sau ph¶n øng nµy khèi l­îng b×nh t¨ng thªm 7 gam.
a/ TÝnh thµnh phÇn % theo khèi l­îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp.
b/ Cho 7,8 gam hçn hîp kim lo¹i trªn vµo 400 ml dung dÞch CuSO4 1M, sau ph¶n øng thu ®­îc chÊt r¾n A. TÝnh khèi l­îng chÊt r¾n A vµ nång ®é mol/lit cña c¸c dung dÞch sau ph¶n øng (coi nh­ thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ).
C©u 5: (5,0 ®iÓm) Hçn hîp A gåm 2 axit cacboxylic no, ®¬n chøc cã khèi l­îng ph©n tö h¬n kÐm nhau 28 ®vC. LÊy m gam hçn hîp A cho ph¶n øng víi Na d­, thu ®­îc 3,36 lit khÝ H2 (®ktc). MÆt kh¸c ®èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp A, dÉn toµn bé s¶n phÈm qua b×nh 1 chøa P2O5, sau ®ã qua b×nh 2 chøa 470,25 gam dung dÞch Ba(OH)2 20%. Sau ph¶n øng khèi l­îng b×nh 1 (chøa P2O5) t¨ng 14,4 gam, b×nh 2 ®­îc dung dÞch B vµ kh«ng cã khÝ ®i ra khái b×nh 2. a/ TÝnh m gam?
b/ X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña mçi axit.
c/ TÝnh sè gam mçi axit trong hçn hîp ban ®Çu.
d/ TÝnh nång ®é % cña chÊt tan trong dung dÞch B.
§Ò sè 2:
 M«n thi: Ho¸ Häc
 Thêi gian lµm bµi: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u I: (7,0 ®iÓm)
1/ Nªu hiÖn t­îng cã thÓ x¶y ra vµ viÕt c¸c PTHH biÓu diÔn c¸c ph¶n øng:
a. Sôc khÝ CO2 tõ tõ vµo dung dÞch n­íc v«i.
b. MnO2 + 4HCl ®Æc, nãng.
c. K + dd FeCl3
d. dd Ca(OH) 2 + dd NaHCO3 
2/ ChØ dïng Ba(OH)2 cã thÓ ph©n biÖt 6 dung dÞch sau ®©y kh«ng? ViÕt PTHH minh ho¹. NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4, AlCl3 , FeCl2, NaCl.
3/ X¸c ®Þnh c¸c chÊt A, B, C, D, E, F, M vµ hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc theo s¬ ®å sau: (BiÕt M lµ kim lo¹i)
	 AC
 +HCl(d d) + F, kk, t0
 D M + Fe,t0 + Cl2 ,t0 E D M.
 + Cl2,t0 + NaOH(dd)
 	 B
4/ Hoµn thµnh s¬ ®å biÕn ho¸ sau (ghi râ ®iÒu kiÖn nÕu cã)
 B C Cao su buna
 ( 2 )
 CaC2 ( 1 ) A BiÕt G (thµnh phÇn chÝnh cña khÝ bïn ao)
 ( 5 )
 D R­îu etylic E F G 
5/ Cã 4 lä mÊt nh·n chøa riªng biÖt c¸c khÝ CO2, CH4, C2H4 vµ C2H2. B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt c¸c n»m trong mçi lä. ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc minh ho¹ (nÕu cã).
C©u II: (3,0 ®iÓm) Cho 3,16 gam hçn hîp A gåm Fe vµ Mg vµo 250 ml dung dÞch Cu(NO3)2 khuÊy ®Òu hçn hîp cho ®Õn khi ph¶n øng kÕt thóc thu ®­îc dung dÞch B vµ 3,84 gam chÊt r¾n D. Thªm vµo dung dÞch B mét l­îng NaOH d­ råi läc kÕt tña ®em nung ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc 1,4 gam r¾n E gåm 2 oxit.
a/ TÝnh % theo khèi l­îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp A.
b/ TÝnh nång ®é mol/lit cña dung dÞch Cu(NO3)2.
C©u III: (5,0 ®iÓm) Hçn hîp A cã khèi l­îng 8,14 gam gåm CuO, Al2O3 vµ mét oxit cña s¾t. Cho H2 d­ qua A nung nãng, sau khi ph¶n øng xong thu ®­îc 1,44 gam H2O. Hoµ tan hoµn toµn A cÇn dïng 170 ml dung dÞch H2SO4 lo·ng 1M, ®­îc dung dÞch B. Cho B t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­, läc lÊy kÕt tña ®em nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi, ®­îc 5,2 gam chÊt r¾n. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña oxit s¾t vµ khèi l­îng cña tõng oxit trong A.
C©u IV: (5,0 ®iÓm) Hçn hîp X gåm mét axit no, ®¬n chøc, m¹ch hë A vµ mét r­îu no, ®¬n chøc, m¹ch hë B cã ph©n tö khèi b»ng nhau. Chia m gam hçn hîp X thµnh 2 phÇn b»ng nhau. §èt ch¸y hÕt phÇn 1 råi cho toµn bé s¶n phÈm ch¸y hÊp thô hoµn toµn vµo 110 ml dung dÞch Ba(OH)2 1M thu ®­îc 19,7 gam kÕt tña. 
Cho phÇn 2 t¸c dông víi Na thu ®­îc 420 ml khÝ H2 (®ktc).
a/ ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
b/ T×m CTPT cña A, B. ViÕt c¸c ®ång ph©n cña A, B.
c/ TÝnh m.
§Ò sè 3:
 M«n thi: Ho¸ Häc
 Thêi gian lµm bµi: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u I: (8,0 ®iÓm) 
1/ ViÕt PTHH biÓu diÔn ph¶n øng khi:
a/ Cho Na vµo dung dÞch Al2(SO4)3 
b/ Cho K vµo dung dÞch FeSO4 
c/ Hoµ tan Fe3O4 vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng.
d/ Nung nãng Al víi Fe2O3 t¹o ra hçn hîp Al2O3 vµ FexOy.
2/ B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt 4 kim lo¹i d­íi d¹ng bét: Mg, Al, Fe, Ag, ®ùng trong 4 lä mÊt nh·n. ViÕt PTHH minh ho¹.
3/ ChÊt r¾n A mµu xanh lam tan ®­îc trong n­íc t¹o thµnh dung dÞch, khi cho thªm NaOH vµo dung dÞch ®ã t¹o ra kÕt tña B mµu xanh lam ®Ëm. Khi nung nãng chÊt B bÞ ho¸ ®en. NÕu sau ®ã tiÕp tôc nung nãng s¶n phÈm trong dßng khÝ H2 th× t¹o ra chÊt r¾n C mµu ®á. ChÊt r¾n C t¸c dông víi mét axit v« c¬ ®Æc l¹i t¹o ra chÊt A ban ®Çu.
 H·y cho biÕt chÊt A lµ chÊt nµo vµ viÕt tÊt c¶ c¸c PTHH x¶y ra.
4/ A, B, D, F, G, H, I lµ c¸c chÊt h÷u c¬ tho¶ m·n c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau:
A B + C ; B + C D ; D + E F ; F + O2 G + E
F + G H + E ; H + NaOH I + F ; G + L I + C
X¸c ®Þnh A, B, D, F, G, H, I, L. ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn s¬ ®å ph¶n øng trªn.
5/ B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nªu c¸ch ph©n biÖt 5 chÊt khÝ sau: CO, NO, C2H2, SO2 vµ CO2.
C©u II: (3,0 ®iÓm)
 Cã V1 lit dung dÞch a xit HCl chøa 9,125 gam chÊt tan (dd A) vµ cã V2 lit dung dÞch axit HCl chøa 5,475 gam chÊt tan (dd B). Trén V1 lit dd A vµo V2 lit dd B thu ®­îc dd C cã V = 2 lit.
a/ TÝnh nång ®é mol/lit cña dung dÞch C.
b/ TÝnh nång ®é mol/lit cña dung dÞch A vµ B. BiÕt CM (A) – CM (B) = 0,4 M
C©u III: (4,0 ®iÓm) 
 Cho 14,8 gam hçn hîp gåm kim lo¹i ho¸ trÞ II, oxit vµ muèi sunfat cña kim lo¹i ®ã, tan vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng d­ th× thu ®­îc dung dÞch A vµ tho¸t ra 4,48 lÝt khÝ (ë ®ktc). Cho dung dÞch NaOH d­ vµo dung dÞch A, ®­îc kÕt tña B. Nung kÕt tña B ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi ®­îc 14 gam chÊt r¾n.
 MÆt kh¸c cho 14,8 gam hçn hîp trªn vµo 0,2 lit dung dÞch CuSO4 2M th× sau khi øng kÕt thóc, ta t¸ch bá chÊt r¾n råi ®em ch­ng kh« dung dÞch th× cßn l¹i 62 gam.
 a/ TÝnh thµnh phÇn % theo khèi l­îng cña c¸c chÊt cã trong hçn hîp ban ®Çu.
 b/ X¸c ®Þnh kim lo¹i ®ã.
C©u 5: (5,0 ®iÓm) 
 §Ò hi®rat ho¸ (lo¹i H2O) hoµn toµn 26,5 gam hçn hîp X gåm 2 r­îu no, ®¬n chøc A, B ®­îc 17,5 gam hçn hîp 2 anken. BiÕt anken cã khèi l­îng ph©n tö lín cã tØ khèi ®èi víi oxi nhá h¬n 2. 
a/ X¸c ®Þnh CTPT cña A, B vµ thµnh phÇn % cña mçi chÊt trong hçn hîp X.
b/ X¸c ®Þnh c¸c chÊt A, B, C, D, E, F vµ viÕt c¸c PTHH minh ho¹.
C2H6 A B C D EF
(Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, S = 32, Cl = 35,5, Na = 23, Cu = 64, Fe = 56).
§Ò sè 4:
 M«n thi: Ho¸ Häc
 Thêi gian lµm bµi: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u I: (8,0 ®iÓm)
1/ Cã c¸c ph¶n øng sau: 
MnO2 + HCl ®Æc KhÝ A
Na2SO3 + H2SO4 (l) KhÝ B
FeS + HCl KhÝ C
NH4HCO3 + NaOHd­ KhÝ D
Na2CO3 + H2SO4 (l) KhÝ E
X¸c ®Þnh c¸c khÝ A, B, C, D, E.
Cho A t¸c dông C, B t¸c dông víi dung dÞch A, B t¸c dung víi C, A t¸c dung dÞch NaOH ë ®iÒu kiÖn th­êng, E t¸c dông dung dÞch NaOH. ViÕt c¸c PTHH x¶y ra.
Cã 3 b×nh khÝ A, B, E mÊt nh·n. B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n biÖt c¸c khÝ.
2/ Mét hçn hîp X gåm c¸c chÊt: Na2O, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2 cã sè mol mçi chÊt b»ng nhau. Hoµ tan hçn hîp X vµo n­íc, råi ®un nhÑ thu ®­îc khÝ Y, dung dÞch Z vµ kÕt tña M. X¸c ®Þnh c¸c chÊt trong Y, Z, M vµ viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹.
3/ Tõ than ®¸, ®¸ v«i vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt kh¸c. H·y viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ poli vinyl clrua, poli etilen, axit axªtic, cao su buna. (ghi râ c¸c ®iÒu kiÖn)
4/ Cã c¸c chÊt ®ùng riªng biÖt trong c¸c lä mÊt nh·n gåm: R­îu etylic, axit axªtic, benzen, dung dÞch NaOH, dung dÞch H2SO4, dung dÞch Ba(OH)2. B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n biÖt c¸c chÊt ®ùng trong mçi lä trªn.
C©u II. (3,0 ®iÓm)
 Hoµ tan hçn hîp M gåm Fe vµ Zn trong 500 ml dung dÞch HCl 0,4M thu ®­îc dung dÞch A vµ 1,792 lit H2 (®ktc). C« c¹n A thu ®­îc 10,52 gam muèi khan.
TÝnh % khèi l­îng mçi kim lo¹i trong M.
TÝnh thÓ tÝch NaOH 0,5M cÇn dïng ®Ó trung hoµ axÝt d­.
C©u III.(4,0 ®iÓm) 
 Cho 4,8 gam bét magiª vµo 400 ml dung dÞch gåm AgNO3 0,2M vµ Cu(NO3)2 0,5M. KhuÊy ®Òu dung dÞch cho ®Õn khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, thu ®­îc chÊt r¾n A, dung dÞch B. 
a/ TÝnh khèi l­îng chÊt r¾n A. 
b/ TÝnh nång ®é mol/lit c¸c chÊt trong dung dÞch B.
C©u IV: (5,0 ®iÓm) §èt ch¸y hoµn toµn 17,25 gam mét r­îu no, ®¬n chøc A thu ®­îc 33 gam CO2 vµ 20,25 gam H2O.
1/ X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö, c«ng thøc cÊu t¹o cña A.
2/ Hçn hîp X gåm A vµ B lµ ®ång ®¼ng cña nhau. Cho 11,7 gam hçn hîp X t¸c dông víi Na d­ thu ®­îc 3,36 lit H2 (ë ®ktc). X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña B vµ tÝnh thµnh phÇn % theo khèi l­îng cña A vµ B trong X.
3/ §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X råi cho toµn bé s¶n phÈm ch¸y ®i qua b×nh ®ùng dung dÞch Ba(OH)2 d­ th× thu ®­îc 118,2 gam kÕt tña. TÝnh khèi l­îng X ®em ®èt ch¸y. 
.............................................................HÕt...................................................................
(Cho: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Mg = 24, S = 32, Cl = 35,5, Ca = 40, Cu = 64, 
Fe = 56, Ag = 108, Zn = 65).
§Ò sè 5:
 M«n thi: Ho¸ Häc
 Thêi gian lµm bµi: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u I. (8,0 ®iÓm)
1/ §èt ch¸y cacbon trong oxi ë nhiÖt ®é cao ®­îc hçn hîp khÝ A. Cho A t¸c dông víi FeO nung nãng ®­îc khÝ B vµ hçn hîp chÊt r¾n C. Cho B t¸c dông víi dung dÞch n­íc v«i trong thu ®­îc kÕt tña K vµ dung dÞch D, ®un s«i D l¹i thu ®­îc kÕt tña K. Cho C tan trong dung dÞch HCl, thu ®­îc khÝ vµ dung dÞch E. Cho E t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­ ®­îc kÕt tña hi®roxit F. Nung F trong kh«ng khÝ tíi khèi l­îng kh«ng ®æi thu ®­îc chÊt r¾n G. X¸c ®Þnh c¸c chÊt A, B, C, D, K, E, F. ViÕt c¸c PTHH x¶y ra.
2/ H·y dïng mét ho¸ chÊt ®Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch riªng biÖt sau: NH4Cl, NaNO3, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AgNO3, AlCl3.
 ViÕt PTHH minh ho¹.
3/ ViÕt c¸c PTHH theo s¬ ®å biÕn ho¸ sau:
FeFeCl2 FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe2(SO4)3 Fe(NO3)3
 7 13 14 15 
 Fe(OH)2 FeO Fe FeCl3 FeCl2 Fe(NO3)2 
4/ Tõ khÝ thiªn nhiªn, c¸c chÊt v« c¬ vµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ axªtilen, r­îu etylic, axit axªtic, poli vinyl clorua (PVC), cao su buna.
C©u II. (3,0 ®iÓm) Cho 18,6 gam hçn hîp 2 kim lo¹i lµ R cã ho¸ trÞ II vµ Zn t¸c dông víi dung dÞch HCl d­. Khi ph¶n øng kÕt thóc thu ®­îc dung dÞch 2 muèi vµ 6,72 lÝt khÝ (ë ®ktc). BiÕt r»ng trong hçn hîp ban ®Çu tØ lÖ sè mol R : Zn lµ 1 : 2.
a/ ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®· x¶y ra.
b/ TÝnh khèi l­îng mçi muèi thu ®­îc sau ph¶n øng vµ tÝnh thÓ tÝch dung dÞch HCl 1,5M tèi thiÓu cÇn dïng.
c/ X¸c ®Þnh kim lo¹i R 
C©u III. (4,0 ®iÓm)
 Cho 2,3 gam bét A gåm Al, Fe, Cu t¸c dông hoµn toµn víi 40 ml dung dÞch CuSO4 1M thu ®­îc dung dÞch B vµ hçn hîp D gåm 2 kim lo¹i. Cho dung dÞch NaOH t¸c dông tõ tõ víi dung dÞch B cho ®Õn khi thu ®­îc kÕt tña lín nhÊt, nung kÕt tña trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi thu ®­îc 1,82 gam hçn hîp 2 oxit. Cho D t¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch AgNO3 d­, thu ®­îc 12,96 gam Ag. TÝnh sè gam mçi kim lo¹i trong A.
C©u IV: (5,0 ®iÓm) Hçn hîp khÝ A gåm C2H2 vµ H2 cã khèi l­îng 5,8 gam vµ cã thÓ tÝch lµ 11,2 lÝt (ë ®ktc). DÉn hçn hîp A qua èng ®ùng Ni nung nãng, thu ®­îc hçn hîp khÝ B. Cho B qua b×nh ®ùng dung dÞch Br2 d­, thu ®­îc hçn hîp khÝ tho¸t ra X. §èt ch¸y hoµn toµn X råi cho toµn bé s¶n phÈm vµo b×nh chøa dung dÞch Ca(OH)2 d­ thu ®­îc 24 gam kÕt tña vµ khèi l­îng b×nh t¨ng lªn 17,4 gam.
a/ X¸c ®Þnh thÓ tÝch cña tõng khÝ trong hçn hîp A (ë ®ktc).
b/ TÝnh ®é t¨ng khèi l­îng cña b×nh ®ùng dung dÞch br«m.
c/ TÝnh thµnh phÇn % vÒ sè mol c¸c khÝ trong hçn hîp B.
.............................................................HÕt...................................................................
(Cho: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Mg = 24, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, Ca = 40, 
Cu = 64, Fe = 56, Ag = 108, Zn = 65).
§Ò sè 6:
 M«n thi: Ho¸ Häc
 Thêi gian lµm bµi: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u I: (8,0 ®iÓm) 
1/ §èt hçn hîp C vµ S trong Oxi d­ thu ®­îc hçn hîp A.
- Cho 1/2 A léi qua dung dÞch NaOH thu ®­îc dung dich B vµ khÝ C.
- Cho khÝ C qua hçn hîp chøa CuO, MgO nung nãng thu ®­îc chÊt r¾n D vµ khÝ E.
- Cho khÝ E léi qua dung dÞch Ca(OH)2 thu ®­îc kÕt tña F vµ dung dÞch G thªm dung dÞch KOH vµo G l¹i thÊy cã kÕt tña F xuÊt hiÖn. §un nãng G còng thÊy kÕt tña F.
Cho 1/2 khÝ A cßn l¹i qua xóc t¸c, nung nãng thu ®­îc khÝ M. DÉn M qua dung dÞch BaCl2 thÊy cã kÕt tña N.
 X¸c ®Þnh thµnh phÇn A, B, C, D, E, F, G, M, N vµ viÕt tÊt c¶ c¸c ph¶n øng x¶y ra.
2/ ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc thÓ hiÖn theo s¬ ®å biÕn ho¸ sau (ghi râ ®iÒu kiÖn).
 FeCl2 ( 2 )	Fe(NO3)2 ( 3 ) Fe(OH)2
 (1 ) ( 4 )
 Fe ( 9 ) ( 10 ) ( 11) Fe2O3 
 ( 5 ) ( 8 )
 FeCl3 ( 6 )	Fe(NO3)3 ( 7 )	 Fe(OH)3 
3/ Cã 5 mÉu kim lo¹i Ba, Mg, Fe, Al, Ag nÕu chØ dïng dung dÞch H2SO4 lo·ng cã thÓ nhËn biÕt ®­îc nh÷ng kim lo¹i nµo. ViÕt c¸c PTHH minh ho¹.
4/ Hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å biÕn ho¸ sau (ghi râ ®iÒu kiÖn)
 DE
	men giÊm Xt : CaO, T
 +O2
CO2 AB	CH4 F
 + HO	 XT
 XT, T Cr¨cking,T
	C4H6 C4H10
X¸c ®Þnh c¸c chÊt A, B, D, E, F trong mçi ph­¬ng tr×nh.
5/ Cho mét hi®r« cacbon A, ®Ó ®èt ch¸y hoµn toµn 1 mol A cÇn 6 mol oxi. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö, viÕt c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn A. BiÕt A ë thÓ khÝ.
C©u 2: (3,0 ®iÓm) Cho m (gam) mét kim lo¹i M ho¸ trÞ II vµo V lÝt dung dÞch CuSO4 0,2 M tíi khi ph¶n øng hoµn toµn t¸ch ®­îc 38,65 gam chÊt r¾n A.
- Cho 7,73 (gam) A t¸c dông víi dung dÞch HCl d­ tho¸t ra 1,12 lÝt khÝ (ë ®ktc).
- Cho 23,19 (gam) A t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 d­ thu ®­îc 77,76 (gam) chÊt r¾n. T×m V, x¸c ®inh kim lo¹i M vµ tÝnh khèi l­îng m (gam) ®· dïng.
C©u 3: (5,0 ®iÓm) Hçn hîp bét A gåm Fe vµ Mg cã khèi l­îng 2,72g ®­îc chia thµnh 2 phÇn b»ng nhau.
PhÇn 1: Cho vµo 400ml dung dÞch CuSO4 a(M) chê cho ph¶n øng xong thu ®­îc 1,84g chÊt r¾n B vµ dung dÞch C. Cho dung dÞch NaOH d­ vµo dung dÞch C thu ®­îc kÕt tña. SÊy nung kÕt tña trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi c©n ®­îc 1,2g chÊt r¾n D. TÝnh thµnh phÇn % theo khèi l­îng cña mçi kim lo¹i trong hçn hîp A vµ trÞ sè a?
PhÇn 2: Cho t¸c dông víi V(ml) dung dÞch AgNO3 0,1M. Sau khi ph¶n øng xong thu ®­îc chÊt r¾n E cã khèi l­îng 3,36g. TÝnh thµnh phÇn % theo khèi l­îng c¸c chÊt trong chÊt r¾n E? TÝnh V?
C©u 4: (4,0 ®iÓm) §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp (A) gåm 2 hi®r«cacbon (X), (Y) m¹ch hë, cïng d·y ®ång ®¼ng. HÊp thô toµn bé s¶n phÈm vµo 4,5 lÝt dung dÞch Ca(OH)2 0,02M, thu ®­îc kÕt tña vµ khèi l­îng dung dÞch t¨ng 3,78 gam. Cho dung dÞch Ba(OH)2 d­ vµo dung dÞch thu ®­îc, kÕt tña l¹i t¨ng thªm, tæng khèi l­îng kÕt tña 2 lÇn lµ 18,85 gam. TØ khèi h¬i cña hçn hîp (A) ®èi víi Heli nhá h¬n 10.
 H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña (X), (Y). BiÕt r»ng sè mol cña (X) b»ng 60% tæng sè mol cña (X), (Y) cã trong hçn hîp (A). C¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn.
§Ò sè 7:
 M«n thi: Ho¸ Häc
 Thêi gian lµm bµi: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u I (8,0 ®iÓm)
1/ Hçn hîp A gåm Fe3O4, Al, Al2O3, Fe.
 Cho A tan trong dung dÞch NaOH d­, thu ®­îc chÊt r¾n B, dung dÞch C vµ khÝ D. Cho khÝ D d­ t¸c dông víi A nung nãng ®­îc chÊt r¾n A1. Dung dÞch C cho t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng d­ ®­îc dung dÞch C1. ChÊt r¾n A1 t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 ®Æc nãng (võa ®ñ) thu ®­îc dung dÞch E vµ khÝ F. Cho E t¸c dông víi bét Fe d­ ®­îc dung dÞch H. ViÕt c¸c PTHH x¶y ra.
2/ Cho hçn hîp gåm: Al2O3, CuO, CuCl2, AlCl3. B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h·y t¸ch c¸c chÊt trªn ra khái hçn hîp. ViÕt c¸c PTHH trong qu¸ tr×nh t¸ch c¸c chÊt.
3/ Cã 4 lä mÊt nh·n chøa riªng biÖt c¸c khÝ CO2, CH4, C2H4 vµ C2H2. B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt c¸c n»m trong mçi lä. ViÕt ph­¬ng tr×nh ho¸ häc minh ho¹ (nÕu cã).
4/ Cho mét r­îu no X, ®Ó ®èt ch¸y hoµn toµn mét mol X cÇn 3 mol oxi. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö, viÕt c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn X.
5/ ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o c¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö: C3H6O2, C3H8O, C3H6, C5H10
6/ ChÊt A cã c«ng thøc ph©n tö C4H6. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A, B, C, D vµ hoµn thµnh ph­¬ng tr×nh hãa häc biÓu diÔn c¸c ph¶n øng theo s¬ ®å: 
 +Cl2 dd NaOH +H2 H2SO4®® t0,xt,p
 A B C D A Cao su
 1:1 Ni,t0 1700C
C©u II (5,0 ®iÓm)
 Cho hçn hîp gåm MgO, Al2O3 vµ mét oxit cña kim lo¹i ho¸ trÞ II kÐm ho¹t ®éng. LÊy 16,2 gam A cho vµo èng sø nung nãng råi cho mét luång khÝ H2 ®i qua cho ®Õn ph¶n øng hoµn toµn. L­îng h¬i n­íc tho¸t ra ®­îc hÊp thô b»ng 15,3 gam dung dÞch H2SO4 90%, thu ®­îc dung dÞch H2SO4 85%. ChÊt r¾n cßn l¹i trong èng ®em hoµ tan trong HCl víi l­îng võa ®ñ, thu ®­îc dung dÞch B vµ 3,2 gam chÊt r¾n kh«ng tan. Cho dung dÞch B t¸c dông víi 0,82 lÝt dung dÞch NaOH 1M, läc lÊy kÕt tña, sÊy kh« vµ nung nãng ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi, ®­îc 6,08 gam chÊt r¾n.
 X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i ho¸ trÞ II vµ thµnh phÇn % khèi l­îng cña A.
C©u III. (3,0 ®iÓm) 
 a/ Cho 13,8 gam chÊt A lµ muèi cacbonat cña kim lo¹i kiÒm vµo 110 ml dung dÞch HCl 2M. Sau ph¶n øng thu ®­îc dung dÞch B (dung dÞch B lµm giÊy quú chuyÓn thµnh mµu ®á) vµ thÓ tÝch khÝ tho¸t ra V1 v­ît qu¸ 2016 ml.ViÕt PTHH x¶y ra, t×m A vµ tÝnh thÓ tÝch khÝ tho¸t ra V1.
 b/ Hoµ tan 13,8 gam chÊt A ë trªn vµo n­íc, võa khuÊy, võa thªm tõng giät dung dÞch HCl 1M cho tíi ®ñ 180 ml dung dÞch axit, th× thu ®­îc V2 lit khÝ. ViÕt PTHH x¶y ra vµ tÝnh V2.
(BiÕt thÓ tÝch c¸c khÝ ®Òu ®o ë ®ktc)
C©u III. (4,0 ®iÓm) 
 Hçn hîp khÝ X gåm mét ankan vµ mét anken. Cho 6,72 (l) hçn hîp X qua b×nh n­íc brom d­ thÊy cã 16(g) br«m tham gia ph¶n øng. BiÕt 11,2 (l) hçn hîp X nÆng 21,66(g).
a, T×m c«ng thøc ph©n tö cña ankan vµ anken. 
b, §èt ch¸y hoµn toµn 6,72 (l) hçn hîp X vµ cho tÊt c¶ s¶n phÈm ch¸y hÊp thô vµo dung dÞch NaOH (d­), sau ®ã thªm BaCl2 d­ th× thu ®­îc bao nhiªu (g) chÊt kÕt tña?
(BiÕt thÓ tÝch c¸c khÝ ®Òu ®­îc ®o ë ®ktc)
c, Tõ anken trªn h·y viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ glyxªrin (C3H5(OH)3).
.............................................................HÕt...................................................................
(Cho: H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, S = 32, Cl = 35,5, Cu = 64, Fe = 56, Ag = 108, Ba = 137).
§Ò sè 8:
 M«n thi: Ho¸ Häc
 Thêi gian lµm bµi: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u I. (8,0 ®iÓm)
1/ Hçn hîp A gåm BaO, FeO, Al2O3. Hoµ tan A trong l­îng n­íc d­ ®­îc dd D vµ phÇn kh«ng tan B. Sôc khÝ CO2 d­ vµo D, ph¶n øng t¹o kÕt tña. Cho khÝ CO d­ ®i qua B nung nãng ®­îc chÊt r¾n E. Cho E t¸c dông víi dd NaOH d­, thÊy tan mét phÇn vµ cßn l¹i chÊt r¾n G. Hoµ tan hÕt G trong l­îng d­ H2SO4 lo·ng råi cho dd thu ®­îc t¸c dông víi dd NaOH d­, läc kÕt tña nung ngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi thu ®­îc chÊt r¾n Z.
 Gi¶i thÝch thÝ nghiÖm trªn b»ng c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc.
2/ ChØ dïng phenol phtalein h·y nhËn biÕt 5 dung dÞch: Na2SO4, H2SO4, NaOH, BaCl2, MgCl2.
3/ Hçn hîp A gåm CuO, CuCl2, Al2O3, AlCl3. B»ng ph­¬ng ph¸p ho¸ häc h·y t¸ch riªng tõng chÊt ra khái hçn hîp A mµ kh«ng lµm thay ®æi khèi l­îng cña chóng. 
4/ 
a, X¸c ®Þnh c¸c chÊt tõ A1 ®Õn A11 vµ viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau: 
A1 + A2 A3 + A4
A3 + A5 A6 + A7
A6 + A8 + A9 A10
A10 A11 + A8
A11 + A4 A1 + A8
 BiÕt A3 lµ muèi s¾t Clorua, nÕu lÊy 1,27 gam A3 t¸c dông víi dd AgNO3 d­ thu ®­îc 2,87 gam kÕt tña.
b, ViÕt tÊt c¶ c¸c ®ång ph©n cã thÓ cã øng víi c«ng thøc ph©n tö: C3H6O2; C4H10O vµ C4H8.
5/ Cho mét r­îu no X, ®Ó ®èt ch¸y hoµn toµn mét mol X cÇn 3 mol oxi. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö, viÕt c«ng thøc cÊu t¹o vµ gäi tªn X.
C©u II. (3,0 ®iÓm) 
 Hoµ tan hoµn toµn 1,64 gam hçn hîp A gåm Al vµ Fe trong 250 ml dung dÞch HCl 1M ®­îc dung dÞch B. Thªm 100 gam dung dÞch NaOH 12% vµo B, sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, läc lÊy kÕt tña thu ®­îc råi ®em nung kÕt tña ngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi th× thu ®­îc 0,8 gam chÊt r¾n. TÝnh thµnh phÇn % theo khèi l­îng mçi kim lo¹i trong A.
C©u III. (4,0 ®iÓm)
 Hoµ tan a(g) hçn hîp Na2CO3 vµ KHCO3 vµo n­íc ®Ó ®­îc 400ml dung dÞch A. Cho tõ tõ 100ml dung dÞch HCl 1,5M vµo dung dÞch A thu ®­îc dung dÞch B vµ 1,008l khÝ (®ktc). Cho B t¸c dông víi dung dÞch Ba(OH)2 d­ thu ®­îc 29,55g kÕt tña.
	a. TÝnh A.
	b. TÝnh nång ®é mçi muèi trong dung dÞch A.
	c. NÕu tiÕn hµnh cho tõ tõ dung dÞch A ë trªn vµo b×nh ®ùng 100ml dung dÞch HCl 1,5M. TÝnh thÓ tÝch khÝ CO2(®ktc) ®­îc t¹o ra.
C©u IV. (5,0 ®iÓm) 
Cho 6,72 lÝt (®ktc) hçn hîp khÝ A gåm 2 hi®rocacbon m¹ch hë. Chia lµm 2 phÇn b»ng nhau:
 DÉn phÇn 1 qua dung dÞch Br2 d­, khèi l­îng dung dÞch t¨ng a gam, l­îng Br2 ®· ph¶n øng hÕt 32 gam kh«ng cã khÝ tho¸t ra khái dung dÞch.
 §èt ch¸y phÇn 2 vµ cho s¶n phÈm ch¸y qua b×nh ®ùng P2O5. Sau ®ã cho qua KOH r¾n. Sau thÝ nghiÖm b×nh ®ùng P2O5 t¨ng b gam vµ b×nh ®ùng KOH t¨ng 17,6 gam.
a/ T×m c«ng thøc ph©n tö cña 2 hi®rocacbon.
b/ TÝnh % V c¸c khÝ trong A.
c/ TÝnh c¸c 

File đính kèm:

  • docChuyen de boi duong hsg_12743878.doc
Giáo án liên quan