Đề kiểm tra môn Toán Lớp 7 - Đề 1+2 (Có đáp án)

Câu 1: Tính giá trị của các biểu thức:

Câu 2. Tìm x, biết:

Câu 3. Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B biết rằng tổng số học sinh hai lớp là 68 học sinh và tỉ số học sinh của lớp 7A và lớp 7B là 8: 9.

 Câu 4 : Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia AM lấy điểm D sao cho AM = MD

a) Chứng minh ∆AMB = ∆DMC

b) Vẽ AH vuông góc BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE=HA. Chứng minh ∆HMA = ∆HME và suy ra ME = MD.

 

doc6 trang | Chia sẻ: Bình Đặng | Ngày: 08/03/2024 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Toán Lớp 7 - Đề 1+2 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ THI KIỂM TRA MÔN: TOÁN 7
 (Thời gian: 90 phút không kể thời gian phát đề)
 ĐỀ 1
 A. Phần trắc nghiệm : (4,5 điểm).
Hãy chọn câu trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả của phép tính là:
 A. B.2 C. D.-2
 Câu 2: Cho ABC ; = 500 ; : = 2 : 3. Số đo các góc B và C lần lượt là:
 A. 480 ; 820 B. 540 ; 760 C. 520 ; 780 D. 320 ; 880
 Câu 3: Nếu thì x = 
 	 A. ; B. ; C. hoặc ; D. Tất cả A,B,C đều sai.
 Câu 4: Nếu thì 
A . ;	B . ;	C . D . ;
 Câu 5: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có hai
 góc so le trong bằng nhau thì:
A. a//b	B. a cắt b	C. ab	D. c//b
 Câu 6: Kết quả của phép tính 68:66 là :
 A. 1214 B.614 C. 648 D. 36
 Câu 7: Số 9,56327 được làm tròn đến số thập phân thứ nhất là:
 A. 9,5633 B. 9,5632 C. 9,6 D. 9,5
 Câu 8: Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, nếu x = 2, y= 6 thì hệ số tỉ lệ là:
 A. 3 B. C. 12 D. -12
Câu 9: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết số đo góc O3 bằng 1250, số đo góc O2 bằng:
 A.550 B.650 C. 1250 D. 450
 Câu 10: Để làm mứt xoài, cứ 4 kg xoài cần 3 kg đường. Hỏi cần bao nhiêu kg đường cho 1 tạ xoài ?
 A.55 kg B.65 kg C. 75kg D. 45kg
 Câu 11: Tam giác ABC vuông tại A ta có: 
A. B. 	 C. D. 
 Câu 12: Cho vaø x - y = 12 thì giaù trò cuûa x ; y laø: 
	A). x = 19 ; y = 5 	B). x = 18 ; y = 7 	C). x = 28 ; y = 16 	D). x = 21 ; y = 12
 Caâu 13 : A x 
 300
. z B
 y 
 Cho hình veõ trên bieát Ax//Bz vaø Bz laø tia phaân giaùc cuûa cuûa goùc ABy , bieát goùc xAB có số đo là 300. Soá ño cuûa goùc zBy laø :
 A) 300 B) 600 C) 1500 D) 450
 Câu 14: Cho hàm số y = f(x) = 3x2 -1. Tính f(-) ta được kết quả là:
 A. 	B. 3	 	C. - 	D. - 	
 Câu 15: Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC và tam giác có ba đỉnh là M, N, P. Biết = ; = . Hệ thức bằng nhau giữa hai tam giác theo thứ tự đỉnh tương ứng là:
 A. ABC = MNP B. ABC = NPM 
 C. BAC = PMN D. CAB = MPN 
 B) Phần tự luận: (5,5 điểm) 
 C©u 1: TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc:
 b) - + ( )2
 Câu 2. Tìm x, biết: 	a ) 	c) 
 Câu 3. Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B biết rằng tổng số học sinh hai lớp là 68 học sinh và tỉ số học sinh của lớp 7A và lớp 7B là 8: 9.
 Câu 4 : Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia AM lấy điểm D sao cho AM = MD
a) Chứng minh ∆AMB = ∆DMC
b) Vẽ AH vuông góc BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE=HA. Chứng minh ∆HMA = ∆HME và suy ra ME = MD.
 Câu 5: Cho tỉ lệ thức . Chứng minh rằng : (a+2c)(b+d) = (a+c)(b+2d)
 ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2017-2018
 MÔN: TOÁN 7
 (Thời gian: 90 phút không kể thời gian phát đề)
 ĐỀ 2
 A. Phần trắc nghiệm : (4,5 điểm).
Hãy chọn câu trả lời đúng.
 Câu 1: Biểu thức viết dưới dạng lũy thừa của 2 là:
 	A. 24	B. 26	C. 23	D. 25
 Câu 2 : Kết quả của phép tính là: 
 A. 	B. 	C. 	D. 
 Câu 3: Kết quả nào sau đây là sai?
A. -5 Q
B. I
C. Q R
D. 7,5(6) Q
 Câu 4 : Nếu thì x = 
 A. hoặc ; B. ; C. ; D. Tất cả A,B,C đều sai.
 Câu 5: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau thì:
	A. a cắt b	B. ab	C. c//b D. a//b
 Câu 6: So sánh hai số hữu tỉ và ta có:
A. x > y	B. x < y	 C. x = y D.Không câu nào đúng
 Câu 7:Làm tròn số 248,567 đến chữ sô thập phân thứ nhất
A. 248,5	B. 249	 C. 248,6	 D.248,56
 Câu 8: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết số đo góc O3 bằng 1250, số đo góc O2 bằng:
 A.650 B. 1250 C. 450	D.550 
 Câu 9 : 12 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 9 người làm cỏ cánh đồng đó hết mấy giờ?
 A.9 giờ B. 5 giờ 30 phút C. 3 giờ D. 4 giờ 30 phút
 Câu 10: Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC và tam giác có ba đỉnh là M, N, P. Biết = ; = . Hệ thức bằng nhau giưa hai tam giác theo thứ tự đỉnh tương ứng là: 
 A. ABC = MNP B. BAC = PMN 
 C. ABC = NPM D. CAB = MPN 
 Câu 11: Cho biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, biết khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ của y đối với x là:
A. 	B. 3	 	C. 75	D. 20
 Câu 12: Tam giác ABC vuông tại A ta có: 
A. 	B. 	C. D. 
 Câu 13: Cho và x + y = 55 thì giá trị của x, y là: 
	A). x = 35 ; y = 20 	B). x = 20 ; y = 35	C). x = 11 ; y = 22	D). x = 11 ; y = 28
 Câu 14: Cho tam giác ABC có số đo góc A bằng số đo góc B cùng bằng 310 khi đó số đo góc C bằng:
A. 1180 B. 1120	 C. 310 	 	 D. 620
 Câu 15: Từ tỉ lệ thức suy ra:
 	A. ; 	B. ;	 	C. ; D. Cả B và C đúng.
 B) Phần tự luận: (5,5 điểm) 
 C©u 1: TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc:
 a) b) - + ( )2
 Câu 2. Tìm x, biết: 	a ) ) x - = b) 
 Câu 3. Tính số học sinh của lớp 7C và lớp 7D biết rằng tổng số học sinh lớp 7C và lớp 7D là 75 học sinh và tỉ số học sinh của lớp 7A và lớp 7B là 7: 8.
 Câu 4 : Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm cạnh BC. Trên tia AI lấy điểm D sao cho AI = ID
a) Chứng minh ∆AIB = ∆DIC
b) Vẽ AH vuông góc BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm O sao cho HO=HA. Chứng minh ∆HIA = ∆HIO và suy ra IO = ID.
 Câu 5: Cho tỉ lệ thức . Chứng minh rằng : (a+2c)(b+d) = (a+c)(b+2d)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM TOÁN 7
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4,5điểm).
 Mỗi câu đúng đạt 0,3 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ĐỀ 1
D
C
C
D
A
D
D
C
A
C
B
C
A
D
B
ĐÈ 2
D
B
B
A
D
B
C
D
D
C
B
B
A
A
D

PHẦN TỰ LUẬN: (5,5 điểm)
Câu 
Đề 1
 Đề 2
 điểm
1
a
7/9+(-8/9).9/5
=7/9-8/5=35-72/45
=-37/45
3/4+1/4(-5/3)
=3/4+-5/12
=4/12=1/3

0,25
0,25
b
 . - + ( )2
=1/3(8)-4/15.(5)+4/9
=8/3-4/3+4/9
=24/9-12/9+4/9
=16/9
 . - + ( )2
=1/3(8)-4/15.(5)+4/9
=8/3-4/3+4/9
=24/9-12/9+4/9
=16/9

0,25
0,25
2

a
3/4+x=1/2; 
x=1/2-3/4;
x=-1/4 
x=1/8+1/4; 
x=1/8+2/8
x=3/8

0,25
0,25

b
Tìm được x=11/12 
hoặc x=1/12
Tìm được x=11/12 
hoặc x=1/12
0,25
0,25


3
Gọi số học sinh lớp 7A, 7B lần lượt la là x,y 
Lập dãy tỉ số bằng nhau đúng theo đề ra
Kết quả: học sinh lớp 7A là 32 em,
học sinh lớp 7B là 36 em

Gọi số học sinh lớp 7A, 7B lần lượt là x,y 
Lập dãy tỉ số bằng nhau đúng theo đề ra
Kết quả: học sinh lớp 7C là 35 em, học sinh lớp 7D là 40 em

0,25
0,5
0,25
4
Vẽ hình đúng 
Chứng minh đúng câu a
Chứng minh đúng câu b

 Vẽ hình đúng 
 Chứng minh đúng câu a
 Chứng minh đúng câu b
0,5đ
1đ
0,5đ
5
 Chứng minh đúng
Chứng minh đúng

0,5đ

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mon_toan_lop_7_de_12_co_dap_an.doc
Giáo án liên quan