Đề kiểm tra học kỳ I môn Tin học Lớp 8 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Thu Ngạc (Có ma trận và đáp án)

Câu 1. Để khai báo biến X với kiểu dữ liệu số nguyên, em chọn cách khai báo nào?

 A. Var X : Real; B. Var X : String;

C. Var X : Char; D. Var X : Integer;

Câu 2. Trong các tên sau đây, tên nào là không hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal.

A. lop_8a B. tamgiac C. program D. Bai_tap

Câu 3. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh khai báo nào sau đây đúng?

A. var a, b : integer; B. var x = real;

C. const x := 5 ; D. var thong bao : string.

Câu 4. Cho biết kết quả của phép chia lấy phần dư trong phép chia 5 mod 2?

 A. 2 B. 1 C. 3 D. 5

Câu 5. Cách khai báo hằng với số Pi bằng 3,14.

A. Var tb : = real; B. Readln;

C. Const Pi = 3.14; D. Const Pi := 3.14;

 

docx5 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 16/12/2021 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I môn Tin học Lớp 8 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Thu Ngạc (Có ma trận và đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TÂN SƠN
TRƯỜNG THCS THU NGẠC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC 8
NĂM HỌC 2019 – 2020
(Thêi gian lµm bµi 45 phót)
I. MA TRẬN
Chủđề
Cấp độ nhận thức
Tổng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng 
Vận dụng cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
Biết được cách đặt tên hợp lệ trong chương trình trong Pascal
Số câu: 1
C2
1
Số điểm: 0,5
0,5
0,5
Tỉ lệ: 5%
100%
5%
Năng lực: 
Giải quyết vấn đề và sáng tạo, tin học
Chương trình máy tính và dữ liệu
Hiểu được phép chia lấy phần dư MOD, viết được biểu thức với các kí hiệu trong Pascal
Số câu: 2
C4
C7
2
Số điểm: 2,5
0,5
2,0
2,5
Tỉ lệ: 25%
20%
80%
25%
Năng lực: 
Giải quyết vấn đề và sáng tạo, tin học
Sử dụng biến và hằng trong chương trình
Biết cú pháp lệnh khai báo biến và hằng
Hiểu được lệnh khai báo biến với kiểu dữ liệu số nguyên
Số câu: 3
C3,C5
C1
3
Số điểm: 1,5
1,0
0,5
1,5
Tỉ lệ: 15%
67%
33%
15%
Năng lực: 
Giải quyết vấn đề và sáng tạo, tin học
Từ bài toán đến chương trình
Vận dụng kiến thức đã học để tìm ra kết quả của thuật toán
Số câu: 1
C9
1
Số điểm: 1,0
1,0
1,0
Tỉ lệ: 10%
100%
10%
Năng lực:
Giải quyết vấn đề và sáng tạo, tin học
Câu lệnh điều kiện
Biết cú pháp câu lệnh điều kiện dạng đủ
Số câu: 1
C6
1
Số điểm: 0,5
0,5
0,5
Tỉ lệ: 5%
100%
5%
Năng lực:
Giải quyết vấn đề và sáng tạo, tin học
Lập trình đơn giản
Vận dụng kiến thức xác định lỗi sai của chương trình và sửa lại
Số câu: 1
C8
1
Số điểm: 4,0
4,0
4,0
Tỉ lệ: 40%
100%
40%
Năng lực: 
Giải quyết vấn đề và sáng tạo, tin học
TS câu: 9
4
3
1
1
9
TS điểm: 10
2
3
4
1
10
Tỉ lệ: 100%
20%
30%
40%
10%
100%
II. ĐỀ BÀI VÀ ĐIỂM SỐ
Phần I. Trắc nghiệm khách quan(3 điểm):
 Chọn phương án trả lời đúng cho các câu từ 1 đến 6 (mỗi câu đúng được 0,5 điểm):
Câu 1. Để khai báo biến X với kiểu dữ liệu số nguyên, em chọn cách khai báo nào?
	A. Var X : Real;	B. Var X : String;	
C. Var X : Char;	D. Var X : Integer;
Câu 2. Trong các tên sau đây, tên nào là không hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal. 
A. lop_8a	B. tamgiac	C. program	D. Bai_tap
Câu 3. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh khai báo nào sau đây đúng? 
A. var a, b : integer;	B. var x = real;	
C. const x := 5 ;	D. var thong bao : string.
Câu 4. Cho biết kết quả của phép chia lấy phần dư trong phép chia 5 mod 2?
	A. 2	B. 1	C. 3	D. 5
Câu 5. Cách khai báo hằng với số Pi bằng 3,14.
A. Var tb : = real;	B. Readln;	
C. Const Pi = 3.14;	D. Const Pi := 3.14;	
Câu 6. Cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng đủ.
 A. If ...Then...Else	B. If...Else ...Then	
C. Then...If ... Else	 D. ElseIf ...Then
Phần II: Tự luận (7 điểm):
Câu 7. (2 điểm) Viết biểu thức toán sau đây dưới dạng biểu thức trong Pascal.
A, a x b – c + d
B, 
Câu 8. (4 điểm): Cho chương trình dưới đây tính diện tích hình vuông. Hãy tìm những lỗi sai và sửa lại cho đúng.
Program Hinh_vuong;
Uses crt
Var 	a , integer ; 
S: real;
Begin
 	Write ( 'Nhap canh hinh vuong: ') readln(a);
 	S := a x a;
 	 ( 'Dien tich hinh vuong la: ' , S);
 readln
end.
Câu 9. (1 điểm) Hãy cho biết kết quả của việc thực hiện thuật toán sau. Giả sử các biến x=2, y=3:
	B1: x ß x+y
	B2: y ß x-y
	B3: x ß x-y
III. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Câu
Nội dung kiến thức cần đạt
Điểm
Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)
1
D
0,5
2
C
0,5
3
A
0,5
4
B
0,5
5
C
0,5
6
A
0,5
Tự luận (7,0 điểm)
7
A, a*b-c+d
B, (x+5)/(a+3)-(2*(x+2))/(8+y)+z
1,0
1,0
8
Các lỗi
Sửa
crt
a, integer;
write(‘ Nhap canh hinh vuong’)
s:= axa;
crt;
a: integer;
write(‘ Nhap canh hinh vuong’);
s:= a*a;
1,0
1,0
1,0
1,0
9
B1: x=5
B2: y=2
B3: x=3
0,25
0,25
0,5
Duyệt của BGH
Duyệt của tổ chuyên môn
GV ra đề
Hà Trung Hiếu

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_tin_hoc_lop_8_nam_hoc_2019_2020_tru.docx