Đề kiểm tra giữa kì I môn Lịch sử Khối 9 - Đề 1+2 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Tân Tạo (Có hướng dẫn chấm)

Câu 2

(3,0 điểm) * Tổ chức ASEAN:

- Hoàn cảnh:

+ Sau khi giành độc lập, một số nước có nhu cầu hợp tác, phát triển.

+ 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập gồm 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po.

- Mục tiêu: phát triển kinh tế và văn hóa thông qua sự hợp tác hòa bình ổn định giữa các thành viên.

- Nguyên tắc:

+ Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau.

+ Giải quyết tranh chấp bằng hòa bình.

+ Hợp tác và phát triển.

* Thuận lợi của Việt Nam:

- Có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm.

- Tạo nên môi trường cạnh tranh lành mạnh với các nước trong khu vực.

 

doc11 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 16/11/2023 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa kì I môn Lịch sử Khối 9 - Đề 1+2 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Tân Tạo (Có hướng dẫn chấm), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
Lớp: .../.
Họ và tên: ...
KIỂM TRA GIỮA KÌ
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Lịch sử - Khối 9
Ngày:......././2020
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Giám thị 1
Giám thị 2
Điểm
.
Bằng chữ: ...
Lời phê
........
Giám khảo
ĐỀ 1	
Câu 1 (3,5 điểm): Nêu tình hình chung của các nước châu Á. Tại sao nửa sau thế kỉ XX, tình hình châu Á không ổn định?
Câu 2 (3,0 điểm): Trình bày hoàn cảnh, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Theo em, Việt Nam có những thuận lợi gì khi tham gia tổ chức ASEAN?
..
Câu 3 (2,5 điểm): Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) của Cộng hòa Nam Phi diễn ra như thế nào? ..
Câu 4 (1,0 điểm): Hãy giới thiệu đôi nét về Phi-đen Cát-xtơ-rô?  .
Hết.
UBND QUẬN BÌNH TÂN
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
Lớp: .../.
Họ và tên: ...
KIỂM TRA GIỮA KÌ
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Lịch sử - Khối 9
Ngày:......././2020
Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Giám thị 1
Giám thị 2
Điểm
.
Bằng chữ: ...
Lời phê
..
Giám khảo
ĐỀ 2	
Câu 1 (2,0 điểm): Nêu những thành tựu trong công cuộc cải cách- mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay. Những thành tựu đó có ý nghĩa như thế nào khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XXI?
Câu 2 (3,0 điểm): Nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ năm 1945 đến giữa những năm 50 của thế kỉ XX. Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á có sự phân hóa như thế nào về đường lối đối ngoại? 
Câu 3 (3,0 điểm): Trình bày cuộc đấu tranh của nhân dân Cu-ba. 
Câu 4 (2,0 điểm): Hãy trình bày những nét chính về sự phát triển kinh tế, xã hội của các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo em, mục tiêu đấu tranh của châu Phi khác gì Mĩ La-tinh.
Hết.
 UBND QUẬN BÌNH TÂN 	
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ
Năm học: 2020 - 2021
 Môn: Lịch sử - Khối 9
ĐỀ 1	
Câu
Nội dung
Điểm
	Câu 1
(3,5 điểm)
* Các nước châu Á:
- Sau 1945: cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc khắp châu Á.
- Cuối những năm 50: phần lớn các nước châu Á giành được độc lập: Trung Quốc, Ấn Độ
- Từ nửa sau thế kỷ XX đến nay: tình hình không ổn định.
- Thành tựu kinh tế - xã hội:
+ Một số nước đạt được thành tựu về kinh tế: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc
+ Kinh tế Ấn Độ phát triển nhanh chóng: thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn, cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp, phát triển mạnh công nghệ phần mềm.	
* Vì:
- Châu Á có vị trí chiến lược quan trọng.
- Các nước đế quốc cố duy trì địa vị thống trị ở châu lục này.
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
Câu 2
(3,0 điểm)
* Tổ chức ASEAN:
- Hoàn cảnh:
+ Sau khi giành độc lập, một số nước có nhu cầu hợp tác, phát triển.
+ 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập gồm 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po.
- Mục tiêu: phát triển kinh tế và văn hóa thông qua sự hợp tác hòa bình ổn định giữa các thành viên.
- Nguyên tắc: 
+ Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau. 
+ Giải quyết tranh chấp bằng hòa bình. 
+ Hợp tác và phát triển.	
* Thuận lợi của Việt Nam:
- Có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm.
- Tạo nên môi trường cạnh tranh lành mạnh với các nước trong khu vực.
0,25 
0,5 
0,5
0,25 
0,25 
0.25 
0.5 
0.5 
Câu 3
(2,5 điểm)
Cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi:
- Dưới sự lãnh đạo của “Đại hội dân tộc Phi” (ANC), người da đen đấu tranh kiên trì chống chủ nghĩa A-pác-thai.
- 1993, xóa bỏ chế độ A-pác-thai.
- 5/1994, Nen-xơn Man-đê-la được bầu làm Tổng thống Nam Phi.
- Ý nghĩa: chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ sau hơn 3 thế kỉ tồn tại. 
0,75
0,5
0,75
0,5
Câu 4
(1,0 điểm)
Đôi nét về Phi-đen Cát-xtơ-rô:
- Phi-đen Ca-xtơ-rô (1926 – 2016) nhà hoạt động Đảng và Nhà nước Cu Ba. 
- Xuất thân trong một gia đình điền chủ ở Ô- ri- en- tê. 
- Năm 1945, học luật ở trường Đại học La Ha bana. Năm 1948, tham gia phong trào chống Mĩ ở Cô-lôm-bi-a. Năm 1950, đỗ tiến sĩ Luật học.
0,25
0,25
0,5
Hết.
 UBND QUẬN BÌNH TÂN 	
TRƯỜNG THCS TÂN TẠO
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KÌ
Năm học: 2020 - 2021
 Môn: Lịch sử - Khối 9
ĐỀ 2	
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
(2,0 điểm)
* Thành tựu:
- Kinh tế: tăng trưởng cao nhất thế giới.
- Xã hội: đời sống nhân dân được cải thiện.
* Ý nghĩa:
- Chính trị, xã hội ổn định, kinh tế phát triển.
- Địa vị của Trung Quốc được nâng cao.
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 2
(3,0 điểm)
* Các nước Đông Nam Á:
- Trước 1945: hầu hết là thuộc địa của đế quốc (trừ Thái Lan).
- Sau 1945: Sau khi Nhật đầu hàng, một loạt các nước giành độc lập: In-đô-nê-xi-a (17/8/1945), Việt Nam (2/9/1945), Lào (12/10/1945).
- Cũng từ giữa những năm 50, trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, tình hình Đông Nam Á trở nên căng thẳng:
+ Mĩ đã can thiệp vào khu vực, lập nên khối quân sự SEATO (1954).
+ Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954 - 1975).
* Sự phân hóa:
+ Một số nước tham gia vào ASEAN, trở thành đồng minh của Mĩ.
+ In-đô-nê-xi-a và Miến Điện thi hành chính sách hòa bình trung lập.
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
0,5
Câu 3
(3,0 điểm)
Cuộc đấu tranh của nhân dân Cu-ba:
a) Hoàn cảnh:
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển.
- Mĩ thiết lập chế độ độc tài quân sự Ba-ti-xta.
b) Diễn biến:
- Ngày 26/7/1953, 135 thanh niên tấn công vào pháo đài Môn-ca-da do Phi- đen Ca-xtơ-rô lãnh đạo.
- Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta sụp đổ, cách mạng Cu-ba thắng lợi. 
c) Xây dựng chế độ mới:
- Sau cách mạng, Cu-ba thực hiện cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá các xí nghiệp của tư bản nước ngoài.
- Tháng 4/1961, tiến lên CNXH.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 4
(2,0 điểm)
* Sự phát triển kinh tế, xã hội:
- Đạt được nhiều thành tích nhưng châu Phi vẫn đói nghèo, lạc hậu.
- Cuối thập kỉ 80, xung đột sắc tộc và nội chiến. 
- Để khắc phục xung đột, đói nghèo: “Tổ chức thống nhất châu Phi” nay là Liên minh châu Phi (AU) thành lập.
* Mục tiêu:
- Châu Phi: giành độc lập dân tộc, thoát khỏi đói nghèo, bệnh tật.
- Mĩ La-tinh: thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
Hết.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_ki_i_lich_su_khoi_9_de_12_nam_hoc_2020_2021.doc