Bài giảng Tin học Lớp 7 - Bài 8: Học toán với GeoGebra

Điểm, đoạn thẳng, tia, đường thẳng.

Các bước làm việc với các đối tượng hình học:

Bước 1: Nháy chuột lênh biểu tượng •A đây là công cụ tạo đối tượng Điểm.

Bước 2: Nhấn chuột lên vùng làm việc để vẽ một điểm mới.

Bước 3: Nháy nút lệnh để chuyể chế độ chọn

* Lưu ý:

 - Tất cả các đối tượng hình học được xuất hiện trong danh sách đối tượng.

 - Nhấn ESC để chuyển nhanh sang chế độ chọn.

Bước 4: Chọn công cụ để kẻ đường thẳng đi qua các điểm trên.

 - Nháy chuột chọn công cụ đường thẳng

- Nháy chuột lên một điểm thứ nhất ( điểm A)

- Nháy chuột lên một điểm thứ hai ( điểm B)

Một đường thẳng sẽ được khởi tạo đi qua hai điểm vừa thực hiện lệnh.

 

pptx18 trang | Chia sẻ: Bình Đặng | Ngày: 09/03/2024 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học Lớp 7 - Bài 8: Học toán với GeoGebra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 8. HỌC TOÁN VỚI GEOGEBRA 
1. Giao diện của Geogebra 
- Nháy đúp vào biểu tượng của phần mềm GeoGebra để khởi động. 
Giao diện chính của GeoGebra c ó dạng như sau : 
Hình 2.34 Giao diện chính của phần mềm GeoGebra : 
Ba cửa sổ làm việc 
Thanh công cụ 
Dòng nhập lệnh trực tiếp 
Thanh bảng chọn 
Màn hình làm việc chính của GeoGebra có ba cửa sổ làm việc: 
 + Danh sách đối tượng 
 + CAS 
 + Vùng làm việc chính 
* Để chuyển ngôn ngữ sang tiếng việt ta thực hiện thao tác: Options -> Language-> Vietnamese 
* Có thể chọn hiện các cửa sổ bằng cách chọn lệnh tương ứng trong bảng chọn Hiển thị. 
Hình 2.35. Bảng chọn hiển thị 
2. Thiết lập đối tượng toán học 
Bước 1: Nháy chuột lên cửa sổ CAS để kích hoạt, Nháy nút lệnh để thiết lập chế độ tính toán chính xác và nhập đối tượng toán học. 
* Các bước: 
 Dòng cửa sổ của CAS 
 Thanh công cụ CAS 
 Nháy chuột ở đây để nhập lệnh và kích hoạt cửa sổ CAS 
Công cụ thiết lập chế độ tính toán chính xác 
 Hình 2.36 Cách thiết lập giao diện làm việc. 
Bước 2 : Từ cửa sổ CAS gõ lệnh a:=1 và ấn Enter. 
 Hình 2.37 
Nút tròn trắng bên cạnh đối tượng. 
 * Lưu ý: Lệnh gán được viết bằng kí hiệu := ( Lưu ý giữa dấu: và dấu = không có dấu cách). 
Đối tượng a có thể thay đổi giá trị, thuộc tính. 
 Hình 2.38 
 Đối tượng a hiển thị trên các cửa sổ khác nhau. 
 Dùng chuột di chuyển các nút trượt này để thay đổi giá trị của a. 
Bước 3 : Nháy chuột lên nút tròn trắng cạnh đối tượng a để hiển thị đối tượng này trên vùng làm việc. 
Bước 4 : Nhập tiếp từ dòng lệnh của cửa sổ CAS: a^3. Kết quả được thể hiện ngay trên dòng lệnh. 
 Hình 2.39 
 Khi thay đổi giá trị của a trên thanh trượt thì giá trị của a 3 cũng thay đổi theo 
 - Đối tượng số nhập từ cửa sổ CAS được thể hiện như một thanh trượt trên vùng làm việc. Mỗi đối tượng toán học có một tên riêng. 
 - Giá trị của đối tượng số có thể thay đổi trực tiếp trên thanh trượt. Đó là đối tượng toán học động của GeoGebra. 
4. Tính toán với số tự nhiên. 
- Nhập trực tiếp trên dòng lệnh của cửa sổ CAS một số tự nhiên. 
Cách 1: Sử dụng nút lệnh 
- Sau đó ấn vào nút lệnh 
. 
- Kết quả hiện ra là phân tích số đó ra thừa số nguyên tố. 
Hình 2.40 
Cách 2: Sử dụng các hàm có sẵn trong phần mềm 
Cú pháp : 
[,] 
Hình 2.41 
4. Tính toán với phân số 
Nhập trực tiếp các biểu thức tính toán trên cửa sổ CAS dùng các phép tính: 
Ví dụ 1 : Nhập vào cửa sổ CAS: 
Ví dụ 3: Rút gọn phân số: 
Ví dụ 4: Đổi phân số ra hỗn số: 
Ví dụ: Tìm MSC 
Nhân 
Chia 
Cộng 
Trừ 
Ngoặc đơn 
* 
/ 
+ 
- 
() 
Ví dụ 2 : Tính giá trị của biểu thức : 
5. Điểm, đoạn thẳng, tia, đường thẳng. 
Trong phần này ta đóng cửa sổ CAS , vì chỉ làm việc với mặt phẳng hình học. Giao diện này chỉ còn hai cửa sổ làm việc là Danh sách đối tượng và vùng làm việc như sau: 
Dòng nhập lệnh trực tiếp 
Thanh công cụ làm việc chính với các đối tượng hình học 
Hình 2.42 Giao diện làm việc hai cửa sổ. 
5. Điểm, đoạn thẳng, tia, đường thẳng. 
Các bước làm việc với các đối tượng hình học: 
Bước 1: Nháy chuột lênh biểu tượng đây là công cụ tạo đối tượng Điểm. 
Bước 2: Nhấn chuột lên vùng làm việc để vẽ một điểm mới. 
 Hình 2.43 
Bước 3: Nháy nút lệnh để chuyể chế độ chọn 
 * Lưu ý: 
 - Tất cả các đối tượng hình học được xuất hiện trong danh sách đối tượng. 
 - Nhấn ESC để chuyển nhanh sang chế độ chọn. 
Bước 4: Chọn công cụ để kẻ đường thẳng đi qua các điểm trên. 
 - Nháy chuột chọn công cụ đường thẳng 
 Một đường thẳng sẽ được khởi tạo đi qua hai điểm vừa thực hiện lệnh. 
 - Nháy chuột lên một điểm thứ nhất ( điểm A) 
 - Nháy chuột lên một điểm thứ hai ( điểm B) 
 Hình 2.44 
 Tương tự em sử dụng các công cụ đoạn thằng , tia , để vẽ đoạn thẳng, tia nối hai điểm cho trước trên mặt phẳng. 
 Các công cụ vẽ 
 Hình 2.45 
 Vẽ đoạn thẳng 
 Nháy vào nút hình tam giác nhỏ để xuất hiện bảng chọ n 
 Vẽ tia qua hai điểm 
6. Một số lệnh khác 
- Hồ sơ -> Lưu lại 
a) Các lệnh với tệp dữ liệu của GeoGebra 
- Hồ sơ -> Tạo mới 
- Hồ sơ -> Mở 
b ) Thay đổi thuộc tính cho đối tượng 
6. Một số lệnh khác 
 Thay đổi màu của một điểm 
2. Chọn đối tượng ( trên vùng làm việc hoặc trong danh sách đối tượng) 
 1. Nháy nút (hoặc nhấn ESC) để chuyển về chế độ chọn. 
3. Mở bảng màu ( n háy lên nút hình tam giác nhỏ) 
4. Chọn màu muốn thay đổi. 
c) Hiện, ẩn tên đối tượng 
Chuyển về chế độ chọn. 
Nháy chọn đối tượng. 
Nháy nút phải chuột và chọn H iển thị tên. 
d) Thay đổi tên của đối tượng 
Chuyển về chế độ chọn. 
Nháy chọn đối tượng muốn đổi tên. 
Nháy nút phải chuột và chọn Đổi tên. 
Nhập tên mới của đối tượng trong hộp thoại Đổi tên như hình bên. 
Nháy nút Ok để xác định việc đổi tên. 
 Hình 2.47 Hộp thoại Đổi tên 
e) Xóa đối tượng 
Chuyển về chế độ chọn. 
Nháy chọn đối tượng muốn xóa. 
Nhấn phím Delete để xóa đối tượng. 
Bài 4: Hãy trả lời các câu hỏi sau khi thực hành trong cửa sổ CAS. 
a) Số 14141 có phải là số nguyên tố hay không? 
b) Phân tích thành tích các thừa số nguyên tố: 124; 1102; 1000022. 
Bài 5: Tính các giá trị sau trong cửa sổ CAS. 
a) USCLL(122, 144); 
b) BSCNN(45 ; 27). 
BÀI TẬP THỰC HÀNH 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_7_bai_8_hoc_toan_voi_geogebra.pptx