Bài giảng Tiết : 1 - Môn: Đạo đức - Bài: Thực hành kĩ năng giữa kì I

Đáp án: vượt khó, cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống, vượt qua những khó khăn của gia đình và bản thân. Ví dụ HS không có ý chí: Gặp bài toán khó không chịu suy nghĩ để làm.

* Nội dung: Các câu tục ngữ khuyên chúng ta giữ vững mục tiêu đẫ chọn, không nản lòng khi gặp khó khăn

- HS nhắc lại.

 

doc26 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiết : 1 - Môn: Đạo đức - Bài: Thực hành kĩ năng giữa kì I, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chaám vôû 1 soá HS, nhận xét chữa bài ở bảng, ghi điểm và nhận xét chung.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng.
2. Giảng bài
a. Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức.
- GV ghi bảng: (2 x 3) x 4 và 2 x (3 x 4)
- Gọi 2 HS nêu cách tính và thực hiện.
- GV ghi bảng và kết luận: 
 (2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4)
b. Vieát caùc giaù trò cuûa bieåu thöùc vaøo oâ troáng
- GV treo bảng phụ, yêu cầu HS tính giá trị của từng biểu thức, nêu kết quả và so sánh.
- GV ghi bảng như SGK và nhận xét.
- Yêu cầu HS rút ra nhận xét.
- GV ghi bảng.
- GV giới thiệu: (a x b) x c laø moät tích nhaân vôùi moät số.
- HDHS phát biểu thành lời.
- GV ghi tính chất lên bảng.
- Lưu ý HS: Coù theå tính gù trò cuûa biểu thöùc a x b x c nhö sau : 
 a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c) 
c.Thực hành:
Baøi 1(61).(HS khá, giỏi làm thêm ý b)
- GV nêu và phân tích mẫu.
- Gọi 2 HS lên làm ý a, 2 HS khá, giỏi làm ý b.
- GV chấm 1 số vở, nhận xét, chữa bài.
Baøi 2(61). ( HS khá, giỏi làm thêm ý b)
- HDHS vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính.
- Gọi 2 HS lên làm ý a, 2 HS khá, giỏi làm ý b.
- GV chấm 1 số vở còn lại, nhận xét, chữa bài.
Baøi 3(51). ( Dành cho HS khá, giỏi)
- Gọi 1 HS khá, giỏi lên bảng làm.
- GV nhận xét, chữa bài.
3.Củng cố, liên hệ, dặn dò.
- Gọi HS nhắc tính chất kết hợp của phép nhân.
- GV hệ thống lại nội dung bài .
- Dặn HS về nhà làm BT ở vở in và chuẩn bị bài sau.
4. Nhận xét, tiết học.
 5
 2
 5
 7
 6
 5
5
 4
 1
- Cả lớp lắng nghe, làm vào giấy nháp và nhận xét.
- HS nối tiếp nhắc lại đầu bài.
- Cả lớp làm giấy nháp và nhận xét.
 (2 x 3) x 4 = 24 
 2 x (3 x 4) = 24
- HS tính và nêu.
- (a x b) x c = a x (b x c)
- HS nhắc lại.
- HS dựa vào công thức để phát biểu.
- HS nhắc lại.
- 1 HS nêu yêu cầu.
- Cả lớp làm vào vở ý a, HS khá, giỏi làm cả ý b và nhận xét.
- 1 HS nêu yêu cầu.
- Cả lớp làm vào vở ý a, HS khá, giỏi làm cả ý b và nhận xét.
- 1 HS nêu bài toán.
- Số còn lại làm vào vở và nhận xét.
 Giải:
 Soá HS cuûa moãi lôùp laø :
 2 x 15 = 30 (HS)
 Soá HS tröôøng ñoù laø: 
 30 x 8 = 240 (HS)
 Đáp số :240 hoïc sinh 
- 1 -2 HS nhắc lại.
- HS lắng nghe và thực hiện yêu cầu.
******************************************
  Tiết 2:  Môn:   LUYỆN TỪ VÀ CÂU. 
 § 21.                  Bài:    LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ. 
I.  Muïc tieâu:  
- Kiến thức : Naém ñöôïc moät soá töø boå sung yù nghóa thôøi gian cho ñoäng töø (ñaõ,ñang, saép). HS khaù, gioûi bieát ñaët caâu coù söû duïng töø boå sung yù nghóa thôøi gian cho ñoäng töø .
- Kĩ năng : Nhaän bieát vaø söû duïng ñöôïc caùc töø ñoù qua caùc baøi taäp thöïc haønh (1,2,3)trong SGK.
-Thái độ : Yeâu moân hoïc söû duïng thaønh thaïo T.Vieät
II. Chuẩn bị: Bảng phụ viết sẵn các câu, đoạn văn BT,2, 3.
III. Lên lớp: 
Hoạt động dạy
TG
Hoạt động học
A. Bài cũ: 
- Gọi 2HS nêu khái niệm động từ và cho ví dụ.
- GV nhận xét, ghi điểm và nhận xét chung.
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng. 
2. Giảng bài 
Bài 1(106)
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.
+ Töø “saép” boå sung yù nghóa gì cho động từ “ñeán” ? Noù cho bieát ñieàu gì ?
+ Töø “ñaõ” boå sung yù nghóa gì cho động từ “truùt” ? Noù cho bieát ñieàu gì ?
- Gọi 1 số HS trả lời.
- GV nhận xét, chốt ý.
Bài 2(106) 
- GV treo bảng phụ, yêu cầu HS làm vào vở BT.
- Gọi 1 số HS lên bảng làm.
- GV chấm vở, nhận xét, chữa bài.
- Gọi 1 - 2 HS đọc lại toàn bài.
Bài 3(107)
- GV treo bảng phụ, yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi nêu từ cần thay hoặc bỏ.
- Gọi 1 số HS trả lời.
- GV nhận xét, chữa bài.
- Gọi 1 HS đọc lại bài đã sửa.
3. Củng cố, liên hệ, dặn dò: 
- Yêu cầu HS khá, giỏi đặt câu có sử dụng từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ..
- GV hệ thống lại nội dung bài.
- Dặn HS về nhà học thuộc các thành ngữ ở BT5 và chuẩn bị bài sau 
4. Nhận xét tiết học.
5 
 2 
8
6
 9
5
2  
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét. 
- HS nối tiếp nhắc lại đầu bài. 
- 1HS ñoïc yeâu caàu và nội dung.
- HS thảo luận và trả lời.
+ Boå sung yù nghóa thời gian. Cho bieát söï vieäc seõ gaàn tôùi luùc dieãn ra
+ Boå sung yù nghóa thời gian. Gôïi cho em ñeán nhöõng söï vieäc ñaõ hoaøn thaønh roài
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- 1HS ñoïc yêu cầu và nội dung 
- HS thảo luận và làm vào vở.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
* Ñaùp aùn : a. đã
 b. đã, đang, sắp.
- 1HS ñoïc yeâu caàu 
- HS thảo luận và trả lời.
* Ñaùp aùn : Thay từ đã bằng từ đang, bỏ từ đang, sẽ.
- 1 -2 HS khá, giỏi đặt câu.
- HS lắng nghe và thực hiện yêu cầu.
******************************************
Tiết 3: Môn: CHÍNH TẢ (Nhớ - viết).
 § 11. Bài: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ. 
 Bài viết: 4 khổ thơ đầu.
I. Muïc tieâu : 
- Kiến thức : Hieåu noäi dung baøi chính taû nhôù-vieát :Neáu chuùng mình coù pheùp laï
- Kĩ năng :Nhôù – vieát ñuùng baøi chính taû ; trình baøy ñuùng caùc khoå thô 6 chöõ. Laøm ñuùng bài tập phân biệt s/x trong bài tập 2a, (HS khá, giỏi làm đúng bài tập 3)
- Thái độ :Giaùo duïc hs tính thaåm mó, coù tinh thaàn traùch nhieäm vôùi baøi vieát cuûa mình.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ viết sẵn BT2a. Phiếu.
III. Lên lớp:
Hoạt động dạy
TG
Hoạt động học
A. Bài cũ:
- Gọi 2 HS lên bảng vieát 5 töø baét ñaàu baèng s/x
- GV nhận xét, ghi điểm và nhận xét chung.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng.
2. Giảng bài
a. HDHS nghe - vieát.
- Gọi 1 HS ñoïc bài viết.
+ Các bạn nhỏ trong đoạn thơ đã mong ước những gì? 
- Cho HS tìm từ khó .
- Cho HS viết các từ vừa tìm được
- Cho HS nêu cách trình bày bài viết
- Yêu cầu HS gấp sách, viết bài vào vở.
- GV chấm 1 số vở, nhận xét.
b. HDHS laøm baøi taäp
Bài 2a:
- GV chia nhóm phát phiếu và treo bảng phụ và giao nhiệm vụ.
- Gọi đại diện nhóm trả lời.
- GV nhận xét, chữa bài.
- Gọi 1 HS đọc lại toàn bài.
Bài 3: (Dành cho HS khá, giỏi)
3.Củng cố, liên hệ, dặn dò.
- GV hệ thống lại nội dung bài .
- Dặn HS về nhà luyện viết và chuẩn bị bài sau.
4. Nhận xét, tiết học.
5
2
15
7
5
 5
1
- Cả lớp viết vào bảng con và nhận xét.
- HS nối tiếp nhắc lại đầu bài.
- Cả lớp đọc thầm, thảo luận nhóm đôi
tìm hiếu nội dung bài viết
+ Có phép lạ để cây mau ra hoa, kết trái ngọt, trở thành người lớn,làm việc có ích, thế giới không còn mùa đong giá rét, không còn chiến tranh, trẻ em được sống trong hoà bình và hạnh phúc.
- HS nối tiếp neâu: Laën xuoáng, chôùp maét, ruoät,..
- HS vieát baûng con
- HS viết bài và đổi vở soát lỗi.
-1 HS ñoïc yeâu caàu và nội dung 
- HS thảo luận nhóm 4 vào phiếu.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Ñaùp aùn : sang mùa hè, nhỏ xíu, sức nóng, sức sống, thắp sáng
-1 HS ñoïc yeâu caàu.
* Ñaùp aùn : a. sơn, b. xấu, c.sông, d. Tỏ, dẫu, lở.
- HS lắng nghe và thực hiện yêu cầu.
Tiết 1:                     Môn:   TẬP ĐỌC. 
§ 22                 Bài:     CÓ CHÍ THÌ NÊN. 
I.  Muïc tieâu: 
- Kiến thức : Hieåu lôøi khuyeân qua caùc caâu tuïc ngöõ : Caàn coù yù chí , giöõ vöõng muïc tieâu ñaõ choïn , khoâng naûn loøng khi gaëp khoù khaên.( traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK)
- Kĩ năng: Bieát ñoïc töøng caâu tuïc ngöõ vôùi gioïng nheï nhaøng , chaäm raõi .
- Thái độ : Giaùo duïc hs caàn coù yù chí , giöõ vöõng muïc tieâu ñaõ choïn , khoâng naûn loøng khi gaëp khoù khaên.
II. Chuẩn bị: Tranh minh họa bài đọc.
III. Lên lớp:
Hoạt động dạy
TG
Hoạt động học
A. Bài cũ:
- Gọi 2 HS noái tieáp nhau ñoïc bài Ông Trạng thả diều và traû lôøi caâu hoûi:
+ Nguyễn Hiền thông minh như thế nào?
+ Vì sao Nguyễn Hiền được gọi là ông 
- Gọi 1 HS nêu nội dung chính của bài.
- GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm và nhận xét chung.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng.
2. Giảng bài
a. HDHS luyện đọc.
- HDHS giọng đọc.
- Gọi 1 HS khá đọc toàn bài.
- Cho HS đọc nối tiếp câu.
- GV kết hợp sửa lối phát âm , ngắt nghỉ hơi và HDHS giải nghĩa 1 số từ mới trong bài.
- Gọi 1 HS đọc chú giải.
- Cho HS luyện đọc theo cặp.
- Gọi 3 HS đại diện 3 dãy đọc nối tiếp.
- GV đọc mẫu.
b. HDHS tìm hiểu bài.
- Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời các câu hỏi SGK.
+ Câu 1:
+ Câu 2:
- GV giải thích thêm cho HS hiểu.
- GV nhận xét, chốt ý 
+ Câu 3:
- GV nhận xét, chốt ý.
- HDHS rút ra nội dung bài.
c. HDHS ñoïc dieãn caûm và HTL.
- Gọi 3 HS nối tiếp đọc.
- HDHS ñoïc dieãn caûm từng câu.
- Toå chöùc cho HS thi ñoïc diễn cảm đoạn.
- GV nhaän xeùt, cho ñieåm .
- Gọi1 số HS đọc thuộc lòng từng câu, cả bài.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Gọi 1 số HS khá, giỏi đọc lại toàn bài.
3.Củng cố, liên hệ, dặn dò.
+ Các câu tục ngữ khuyên chúng ta điều gì?
- GV chốt ý nội dung và ghi bảng.
- GV hệ thống lại nội dung bài.
- Dặn HS về nhà học thuộc bài chuẩn bị bài sau.
4. Nhận xét, tiết học.
- Tuyên dương, nhắc nhở 1 số HS.
5
 2
11
 9
 7
 5
 1
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- HS nối tiếp nhắc lại đầu bài.
- Cả lớp đọc thầm SGK.
- 3 lượt HS đọc.
- HS đọc nhóm đôi.
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- HS lắng nghe.
- 1HS ñoïc thành tiếng, cả lớp lắng nghe, thảo luận nhóm đôi và trả lời.
* Đáp án: a. câu 1, 4
 b. câu 2, 5
 c. câu 3, 6, 7
* Đáp án: chọn ý c.
* Đáp án: vượt khó, cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống, vượt qua những khó khăn của gia đình và bản thân. Ví dụ HS không có ý chí: Gặp bài toán khó không chịu suy nghĩ để làm.
* Nội dung: Các câu tục ngữ khuyên chúng ta giữ vững mục tiêu đẫ chọn, không nản lòng khi gặp khó khăn
- HS nhắc lại.
- Caû lôùp lắng nghe, nhận xét tìm giọng đọc hay.
- HS lắng nghe, tìm từ ngữ được nhấn giọng, cách ngắt nghỉ và luyeän ñoïc nhóm đôi.
- 3 - 5 HS thi ñoïc.
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- 1 -2 HS trả lời.
- 1- 2 HS nhắc lại.
- Cả lớp lắng nghe và thực hiện yêu cầu.
 ******************************************
Tiết 2: Môn: TOÁN.
§ 53. Bài: NHÂN VỚI SỐ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0.
I. Muïc tieâu : 
- Kiến thức: Hieåu caùch nhaân vôùi soá coù taän cuøng laø chöõ soá 0 
- Kĩ năng : Bieát caùch nhaân vôùi soá coù taän cuøng laø chöõ soá 0 ; vaän duïng ñeå tính nhanh, tính nhaåm.
- Thái độ :Yeâu moân hoïc, caån thaän, chính xaùc
II. Lên lớp:
Hoạt động dạy
TG
Hoạt động học
A. Bài cũ:
- Goïi 2HS nêu tính chất kết hợp của phép nhân.
- GV chaám vôû 1 soá HS, nhận xét chữa bài ở bảng, ghi điểm và nhận xét chung.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng.
2. Giảng bài
a. Nhaân vôùi soá coù taän cuøng laø chöõ soá 0
- GV ghi bảng : 1324 20 = ?
- Yêu cầu HS nêu cách nhân.
- HDHS phân tích 20 = 2 x 10 rồi vận dụng tính chất kết hợp để nhân.
 1324 x 20 = 1324 x (2 x 10)
 = (1324 x 2) x10
- Yêu cầu HS nhận xét tích của 1324 x 20
- GV nhận xét, chốt ý: Vieát theâm chöõ soá 0 vaøo beân phaûi cuûa tích 1324 x 2 .Vaäy ta coù : 1324 x 20 = 26480
- HDHS đặt tính như SGK. 
b. Nhaân caùc soá coù taän cuøng laø chöõ soá 0
- GV ghi bảng: 230 70 = ?
- Các bước tiến hành tương tự.
- HDHS nêu cách nhân với số tận cùng là chữ số 0
c. Thực hành:
Baøi 1(62).
- Gọi 3 HS lên bảng làm.
- GV chấm 1 số vở, nhận xét, chữa bài.
Baøi 2(62). 
- Các bước tiến hành tương tự bài 1.
Baøi 3(62). (Dành cho HS khá, giỏi)
- Gọi 1 HS khá, giỏi lên bảng làm.
- GV nhận xét, chữa bài.
Baøi 4(62). (Dành cho HS khá, giỏi)
- Các bước tiến hành tương tự bài 3
3.Củng cố, liên hệ, dặn dò.
- Gọi HS nhắc lại cách nhân với số tận cùng là chữ số 0
- GV hệ thống lại nội dung bài .
- Dặn HS về nhà làm BT ở vở in và chuẩn bị bài sau.
4. Nhận xét, tiết học.
5
2
5
6
4
5
5
3
4
1
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- HS nối tiếp nhắc lại đầu bài.
- Nhân bình thường.
- Vieát theâm chöõ soá 0 vaøo beân phaûi 2648 ñöôïc 26480
 - HS nhắc lại.
- 1 HS nêu yêu cầu.
- Cả lớp làm vào vở.
* Đáp án:
 a. 53 680; b. 406 380; c. 1 128 400
- 1 HS nêu yêu cầu.
* Đáp án: 
a. 397 800; b. 69 000; c. 1 160 000
- 1 HS nêu bài toán.
- Số còn lại làm vào vở, nhận xét.
 Giải:
 30 bao gạo cân nặng là:
 30 x 50 = 1500 (kg)
 40 bao ngô cân nặng là:
 40 x 60 = 2400 (kg)
 Xe ô tô đó chở được là:
 1500 + 2400 = 3900 (kg)
 Đáp số: 3900kg
- 1 HS nêu bài toán.
 Giải:
 Chiều dài tấm kính là: 
 30 x 2 = 60 (cm)
 Diện tích tấm kính là:
 30 x 60 = 1800 (cm2 )
 Đáp số: 1800 cm2
- 1 -2 HS nhắc lại.
- HS lắng nghe và thực hiện yêu cầu.
Tiết 1:             Môn:  LUYỆN TỪ VÀ CÂU. 
§ 22.           Bài: TÍNH TỪ. 
I. Muïc tieâu : 
- Kiến thức : Hieåu ñöôïc tính töø laø nhöõng töø mieâu taû ñaëc ñieåm hoaëc tính chaát cuûa söï vaät, hoaït ñoäng , traïng thaùi,
- Kĩ năng : Nhaän bieát ñöôïc tính töø trong ñoaïn vaên ngaén trong BT1 a hoặc b (HS khá, giỏi thực hiện được cả bài), ñaët ñöôïc caâu coù duøng tính töø (BT2).
-Thái độ :Yeâu moân hoïc söû duïng thaønh thaïo T.Vieät
II. Chuẩn bị:: Baûng phuï viết sẵn nội dung nhận xét 1,2,3 BT1.
III. Lên lớp: 
Hoạt động dạy
TG
Hoạt động học
A. Bài cũ: 
- Gọi 2HS ñaët caâu coù caùc töø boå sung yù nghóa thôøi gian cho ñoäng töø
- GV nhận xét, ghi điểm và nhận xét chung.
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng. 
2. Giảng bài 
a. Nhận xét:
* Nhận xét 1:
- GV treo bảng phụ viết sẵn truyện Cậu học sinh ở Ác – boa lên bảng.
- Gọi 1 HS đọc truyện. 
* Nhận xét 2:
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi:
+ Tính tình, tư chất của cậu bé.
+ Màu sắc của sự vật
+ Hình dáng, kích thước và các đặc điểm khác của sự vật.
- Gọi 1 số HS trả lời.
- GV nhận xét, chữa bài.
* Nhận xét 3:
- GV gạch chân dưới cụm từ nhanh nhẹn và yêu cầu HS tìm từ được từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa.
- Yêu cầu HS giải nghĩa từ nhanh nhẹn.
b. Ghi nhớ:
- Yêu cầu HS đọc thầm phần ghi nhớ.
- Cho HS lấy thêm ví dụ.
c. Thực hành:
Bài 1(111) (HS khá, giỏi làm cả bài)
- GV treo bảng phụ.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi tìm tính từ trong đoạn văn.
- Gọi 1 số HS lên gạch chân dưới tính từ..
- GV chấm 1 số vở, nhận xét, chữa bài.
Bài 2( 112)   
- Yêu cầu HS viết vào vở.
- GV quan sát, giúp đỡ HS yếu.
- Gọi 1 số HS đọc bài viết của mình.
- GV nhận xét, ghi điểm.
3. Củng cố, liên hệ, dặn dò: 
- Gọi HS nhắc lại khái niệm tính từ.
- GV hệ thống lại nội dung bài.
- Dặn HS về nhà làm các BT vào vở và chuẩn bị bài sau 
4. Nhận xét tiết học.
5 
 2 
 4
6
 3
3
 7
 6
 5
 1
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét.. 
- HS nối tiếp nhắc lại đầu bài. 
- 1HS ñoïc yeâu caàu .
- Cả lớp đọc thầm.
- 1 HS nêu yêu cầu.
- HS thảo luận và lên gạch chân dưới những từ theo yêu cầu vào trong vở BT.
+ Chaêm chæ, gioûi 
+ Caàu traéng phau vaø toùc xaùm 
+ Nhỏ, con con, nhỏ bé, cổ kínhm hiền hoà, nhăn nheo.
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- 1 HS nêu yêu cầu.
- HS nêu : Từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ đi lại.
+ Gợi tả dáng đi hoạt bát, nhanh trong bước đi.
HS ñoïc thaàm phaàn ghi nhôù, 3 – 4 HS laàn löôït ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK
- 1HS ñoïc yeâu caàu và nội dung.
- Cả lớp làm vào vở BT và nhận xét.
* Đáp án:
a. Gaày goø, cao, saùng, thöa, cuõ, cao, traéng, nhanh nheïn, ñieàm ñaïm, ñaàm aám, khuùc chieát, roõ raøng.
b. Quang, saïch boùng, xaùm, traéng, xanh, daøi, hoàng, to töôùng, daøi, thanh maûnh
- 1HS ñoïc yeâu caàu.
- HS viết vào vở BT.
- Cả lớp lắng nghe, nhận xét và tìm tính từ bạn đã sử dụng trong câu đó.
*Ví dụ: 
a. Bà em đã 80 tuổi rất gầy và cao nhưng bà vẫn đi lại rất nhanh nhẹn...
b.Nhà em có con chó rất khôn hằng ngay nó thường nằm ở cổng để canh nhà cho chủ....
- 1 -2 HS nhắc lại.
- HS lắng nghe và thực hiện yêu cầu.
 ******************************************
Tiết 2: Môn: TOÁN.
§ 54. Bài: ĐỀ - XI – MÉT - VUÔNG.
I. Muïc tieâu : 
- Kiến thức : Bieát ñeà-xi-meùt vuoâng laø ñôn vò ño dieän tích .
- Kĩ năng : Ñoïc , vieát ñuùng caùc soá ño dieän tích theo ñôn vò ñeà-xi-meùt vuoâng . Bieát ñöôïc 1dm2 = 100cm2 . Böôùc ñaàu bieát chuyeån ñoåi töø dm2 sang cm2 vaø ngöôïc laïi
- Thái độ : Yeâu moân hoïc, caån thaän, chính xaùc.
II . Chuẩn bị: Bảng hình vuông có diện tích 1dm2 phiếu BT.
III. Lên lớp:
Hoạt động dạy
TG
Hoạt động học
A. Bài cũ:
- Goïi 2HS nêu cáchnhân với số tận cùng là chữ số 0 và lên bảng tính: 1367 x 100; 2450 x 10.
- GV chaám vôû 1 soá HS, nhận xét chữa bài ở bảng, ghi điểm và nhận xét chung.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng.
2. Giảng bài
a. Giôùi thieäu ñeà-x i-meùt vuoâng
- GV giới hiệu: Ñeå ño dieän tích ngöôøi ta coøn duøng ñôn vò laø ñeà-xi-meùt vuoâng
- Cho HS xem hình vuoâng caïnh 1 dm ñaõ chuaån bò vaø giơid thiệu: Ñeà-xi-meùtvuoâng laø dieän tích hình vuoâng coù caïnh daøi 1 dm 
- GV giôùi thieäu caùch ñoïc vaø vieát dm2 
-Yêu cầu HS quan sát hình vuoâng caïnh 1 dm coù caáu taïo ntn ? neâu moái quan heä giöõa dm2 vaø cm2
+ Vậy 1 dm2 = ? cm2
- GV ghi bảng.
b. Thực hành:
Baøi 1(63).
- GV nêu số.
+ 32 dm2
+ 911 dm2
+ 1952 dm2
+ 492 000 dm2
- GV nhận xét, chữa bài.
Baøi 2(63). 
- GV kẻ bảng, nêu và phân tích mẫu.
- Yêu cầu HS làm vào phiếu.
- Gọi 2 HS lên lên bảng làm.
- GV chấm 1 số phiếu, nhận xét, chữa bài.
Baøi 3(64). 
- HDHS vận dụng mỗi quan hệ giữa dm2 và cm2 
- Gọi 3HS lên bảng làm.
- GV chấm số phiếu còn lại và nhận xét, chữa bài.
Baøi 5(64). (Dành cho HS khá, giỏi)
- GV vẽ hình lên bảng, yêu cầu HS tính diện tích của từng hình để có kết luận đúng.
3.Củng cố, liên hệ, dặn dò.
- Gọi HS nhắc lại mỗi quan hệ giữa dm2 và cm2 
- GV hệ thống lại nội dung bài .
- Dặn HS về nhà làm BT ở vở in và chuẩn bị bài sau.
4. Nhận xét, tiết học.
5
2
6
6
5
6
3
4
1
- Cả lớp lắng nghe, làm vào giấy nháp, nhận xét.
- HS nối tiếp nhắc lại đầu bài.
- HS lắng nghe.
- HS quan saùt 
- HS nghe vaø ñoïc laïi
- HS quan sát và nêu: Ñöôïc xeáp bôûi 100 hình vuoâng nhoû (dieän tích moãi hình vuoâng nhoû 1 cm2 ) 
+ 1 dm2 = 100 cm2 vaø ngöôïc laïi
- HS nhắc lại.
- 1 HS nêu yêu cầu.
- HS đọc số và lên bảng ghi cách đọc.
+ Ba mươi hai đề - xi - mét vuông.
+ Chín trăm mười một đề - xi - mét vuông.
+ Một nghìn chín trăm năm mươi hai đề - xi - mét vuông.
+ Bốn trăm chín mươi hai nghìn đề - xi - mét vuông.
- 1 HS nêu yêu cầu.
* Đáp án: 
812 dm2; 1969 dm2; 2812 dm2
- Cả lớp theo dõi, nhận xét. 
- 1 HS nêu yêu cầu
- Cả lớp làm vào phiếu và nhận xét.
* Đáp án: 
1 dm2 =100 cm2 ; 100 cm2 = 1 dm2; 
48 dm2 = 4800 cm2;
2000 cm2 = 20 dm2 ; 
1997 dm2 = 199 700 cm2 ; 
9900 cm2 = 99 dm2
- 1 HS nêu yêu cầu
 * Đáp án: a.Đ; b. S; c. S; d. S.
- 1 -2 HS nhắc lại.
- HS lắng nghe và thực hiện yêu cầu.
 ******************************************
: Tiết 3:  Môn:   TẬP LÀM VĂN. 
§ 21.                      Bài:    LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN.
I. Muïc tieâu : 
- Kiến thức : Xaùc ñònh ñöôïc ñeà taøi trao ñoåi, noäi dung, hình thöùc trao ñoåi yù kieán vôùi ngöôøi thaân theo ñeà baøi trong SGK.
- Kĩ năng : Böôùc ñaàu bieát ñoùng vai trao ñoåi töï nhieân, coá gaéng ñaït muïc ñích ñeà ra.
- Thái độ :Yeâu moân hoïc , maïnh daïn , chaân thaät trao ñoåi yù kieán vôùi ngöôøi thaân .
II. Chuẩn bị:: Bảng phụ viết sẵn gợi ý SGK.
III. Lên lớp:
Hoạt động dạy
TG
Hoạt động học
A. Bài cũ: 
- Gọi 2 cặp HS lên trước lớp trao đổi nguyện vọng của nhau về học môn năng khiếu.
- GV nhận xét, ghi điểm và nhận xét chung. 
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi đầu bài lên bảng. 
2. Giảng bài 
* Hoạt động 1: HDHS phaân tích ñeà baøi.
- Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi, GV ghi bảng - GV gaïch döôùi nhöõng töø ngöõ đó
* Hoạt động 2: HDHS thöïc hieän cuoäc trao ñoåi.
- GV treo bảng phụ, goïi 1 HS ñoïc gôïi yù 1. 
- Goïi HS nêu teân truyeän ñaõ chuaån bò
- GV kieåm tra HS ñaõ chuaån bò cuoäc trao ñoåi (choïn baïn, choïn ñeà taøi) nhö theá naøo.
- Yêu cầu HS nói tên nhân vật mình trao đổi về họ.
- Goïi 1HS ñoïc gôïi yù 3.
+ Ngöôøi noùi chuyeän vôùi em laø ai?
+ Em xöng hoâ nhö theá naøo?
+ Em chuû ñoäng noùi chuyeän vôùi ngöôøi thaân hay ngöôøi thaân em gôïi chuyeän?
* Hoạt động 3 : Thöïc haønh .
- Goïi 2 caëp HS leân thöïc hieän hoûi- ñaùp
- Yeâu caàu HS trao đổi nhóm đôi.
- GV theo doõi vaø giuùp ñôõ theâm cho caùc nhoùm.
- Gọi 1soá caëp HS thi ñoùng vai trao ñoåi tröôùc lôùp. GV höôùng daãn caû lôùp nhaän xeùt theo caùc tieâu chí sau:
+ Noäi dung trao ñoåi coù ñuùng ñeà taøi khoâng?
+ Cuoäc trao ñoåi coù ñaït ñöôïc muïc ñích ñaët ra khoâng?
+ Lôøi leõ, cöû chæ cuûa 2 baïn HS coù 

File đính kèm:

  • docTUAN 11 CKTKN BVMT.doc