Bài giảng Lớp 4 - Môn Toán - Tuần 5 - Luyện tập (tiếp theo)

 GV NX, ghi điểm

b. Yêu cầu Hs làm : Lời giải: “trường thọ”, “đoản thọ”.

 GV NX, ghi điểm

IV ) Củng cố dặn dò:

 HS nêu tác dụng của dấu ngoặc kép.

 Nhận xét tiết học.

 Dặn HS về nhà viết lại bài tập 3 vào vở và chuẩn bị bài sau.

 

doc201 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 846 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lớp 4 - Môn Toán - Tuần 5 - Luyện tập (tiếp theo), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hĩa là mong ước điều gì?
Em thích ước mơ nào của các bạn thiếu nhi trong bài thơ? Vì sao?
Bài thơ nói lên điều gì? (Bài thơ ngộ nghĩnh, đáng yêu nói về ước mơ của các bạn nhỏ muốn có những phép lạ để làm cho thế giới tốt đẹp hơn.)
GV ghi bảng nội dung ( HS nhắc lại ).
Hoạt động 3 : Luyện đọc diễn cảm
GV đính bảng phụ, đọc mẫu ( HS đọc lại)
Nếu chúng mình có phép lạ
 Bắt hạt giống nảy mầm nhanh
 Chớp mắt/ thành cây đầy quả
Tha hồ/ hái chén ngọy lành.
Nếu chúng mình có phép lạ
 Hoá trái bom/ thành trái ngon
 Trong ruột không có thuốc nổ
 Chỉ toàn keo với bi tròn.
HS đọc diễn cảm, nhận xét ghi điểm.
HS đọc thuộc lòng từng khổ thơ.
HS đọc thuộc lòng toàn bài.
Nhận xét, ghi điểm.
IV .Củng cố ,dặn dò:
Nếu mình có phép lạ, em sẽ ước điều gì? Vì sao?
Nhận xét tiết học.	
Dặn HS về nhà học thuộc lòng bài thơ.
* RÚT KINH NGHIỆM :
....
Khoa học
BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH ? 
I/ Muïc tieâu: Giuùp HS:
Neâu ñöôïc nhöõng biểu hiện khi cơ thể bị bệnh : hắt hơi, sổ mũi, chán ăn, mệt mỏi, đau bụng, nôn, sốt
Biết nói với cha mẹ, người lớn khi trong người cảm thấy khó chịu, không bình thường.
Phân biệt được lúc cơ thể khoẻ mạnh và lúc cơ thể bị bệnh.
Coù yù thöùc theo doõi söùc khoûe baûn thaân.
II/ Ñoà duøng daïy- hoïc:	
Hình minh hoaï.
Baûng phụ.
SGK, vở ghi bài.
III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc:
1 .OÅn ñònh lôùp:
2.Kieåm tra baøi cuõ:
Em haõy keå teân caùc beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù vaø nguyeân nhaân gaây ra caùc beänh ñoù ?
Em haõy neâu caùc caùch ñeà phoøng beänh laây qua ñöôøng tieâu hoaù ?
GV nhaän xeùt , ghi điểm.
3.Daïy baøi môùi:
* Giôùi thieäu baøi: Caùc em ñaõ bieát nguyeân nhaân vaø caùch ñeà phoøng caùc loại bệnh: béo phì, tiêu hoá. Coøn nhöõng beänh thoâng thöôøng thì coù daáu hieäu naøo ñeå nhaän bieát chuùng vaø khi bò beänh ta caàn laøm gì ? Chuùng ta cuøng hoïc baøi hoâm nay ñeå bieát ñöôïc ñieàu ñoù.
GV ghi bảng tựa bài (HS nhắc lại ).
Hoaït ñoäng 1: Keå chuyeän theo tranh.
HS quan saùt caùc hình minh hoaï trang 32 / Sgk, thaûo luaän vaø trình baøy theo noäi dung sau:
Saép xeáp caùc hình coù lieân quan vôùi nhau thaønh 3 caâu chuyeän. Moãi caâu chuyeän goàm 3 tranh theå hieän Huøng luùc khoûe, Huøng luùc bò beänh, Huøng luùc ñöôïc chöõa beänh.
Keå laïi caâu chuyeän cho moïi ngöôøi nghe vôùi noäi dung moâ taû nhöõng daáu hieäu cho em bieát khi Huøng khoeû vaø khi Huøng bò beänh.
GV nhaän xeùt, toång hôïp caùc yù kieán cuûa HS.
Nhaän xeùt tuyeân döông caùc nhoùm trình baøy toát.
Hoaït ñoäng 2: Nhöõng daáu hieäu vaø vieäc caàn laøm khi bò beänh. 
Yeâu caàu HS ñoïc, suy nghó vaø traû lôøi caùc caâu hoûi:
Em ñaõ töøng bò maéc beänh gì ?
Khi bò beänh ñoù em caûm thaáy trong ngöôøi nhö theá naøo ?
Khi thaáy cô theå coù nhöõng daáu hieäu bò beänh em ohaûi laøm gì ? Taïi sao phaûi laøm nhö vaäy ?
GV nhaän xeùt, tuyeân döông.
Keát luaän: Khi khoeû maïnh thì ta caûm thaáy thoaûi maùi, deã chòu. Khi coù caùc daáu hieäu bò beänh caùc em phaûi baùo ngay cho boá meï hoaëc ngöôøi lôùn bieát. Neáu beänh ñöôïc phaùt hieän sôùm thì seõ deã chöõa vaø mau khoûi.
HS nêu ghi nhớ.
Hoaït ñoäng 3: Troø chôi: “Meï ôi, con bò oám !” 
GV ghi tình huoáng.Caùc nhoùm ñoùng vai caùc nhaân vaät trong tình huoáng: Ngöôøi con phaûi noùi vôùi ngöôøi lôùn nhöõng bieåu hieän cuûa beänh.
Tình huoáng 1: ÔÛ tröôøng Nam bò ñau buïng vaø ñi ngoaøi nhieàu laàn.
Tình huoáng 2: Ñi hoïc veà, Baéc thaáy haét hôi, soå muõi vaø coå hoïng hôi ñau. Baéc ñònh noùi vôùi meï nhöng meï ñang naáu côm. Theo em Baéc seõ noùi gì vôùi meï ?
Tình huoáng 3: Saùng daäy Nga ñaùnh raêng thaáy chaûy maùu raêng vaø hôi ñau, buoát.
GV nhaän xeùt , tuyeân döông.
IV.Cuûng coá- daën doø:
Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
Daën HS veà nhaø hoïc ghi nhớ.
Daën HS luoân coù yù thöùc noùi vôùi ngöôøi lôùn khi cô theå coù daáu hieäu bò beänh.
* RÚT KINH NGHIỆM :
.
Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I. Mục tiêu: Giúp HS
Dựa vào gợi ý SGK, biết chọn và kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viễn vông, phi lí .
Lời kể sinh động, hấp dẫn, phối hợp với cử chỉ, điệu bộ.
Hiểu được ý nghĩa câu chuyện mà bạn kể.
II. Đồ dùng dạy học: 	
Bảng phụ.
SGK, HS sưu tầm các truyện có nội dung đề bài.
III. Hoạt động trên lớp
1. Ổn định lớp
2.KTBC
HS kể toàn truyện Lời ước dưới trăng.
HS nêu ý nghĩa của truyện.
Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới:
 a. Giới thiệu bài:
Theo em, thế nào là ước mơ đẹp ?
Những ước mơ như thế nào bị coi là viễn vông, phi lí?
Chúng ta luôn luôn có những ước mơ ước riêng mình. Những câu truyện các em được đọc hoặc nghe kể về những ước mơ cao đẹp, chắp cánh cho con người bay xa, vươn tới cuộc sống hạnh phúc nhưng cũng có những ước mơ viển vông, phi lí, chẳng mang lại kết quả gì. Tiết kể chuyện hôm nay, các em sẽ kể cho nhau nghe những câu truyện về nội dung đó.
GV ghi bảng tựa bài ( HS nêu tựa bài ).	
b. Hướng dẫn kể chuyện:
 * Tìm hiểu đề bài:
HS đọc đề bài.
GV phân tích đề bài, dùng phấn màu gạch chân dưới các từ: được nghe, được đọc, ước mơ đẹp, ước mơ viển vông, phi lí.
Yêu cầu HS đọc phần gợi ý:	
+ Những câu truyện kể về ước mơ có những loại nào? Lấy vídụ.
+Khi kể chuyện cầu lưu ý đến những phần nào?
+Câu truyện em định kể có tên là gì? Em muốn kể về ước mơ như thế nào?
 * Kể truyện trong nhóm:
HS kể chuyện theo nhóm bàn.
 * Kể truyện trước lớp:
HS kể chuyện trước lớp, trao đổi, đối thoại về nhân vật, chi tiết, ý nghĩa truyện theo các câu hỏi đã hướng dẫn ở những tiết trước.
HS nhận xét về nội dung câu chuyện của bạn, lời bạn kể.
Nhận xét, ghi điểm.
IV. Củng cố-dặn dò:
Nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà kể lại cho người thân nghe những câu truyện đã nghe các bạn kể và chuẩn bị những câu chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè, người thân.
* RÚT KINH NGHIỆM :
....
Lớp 5A
Khoa học
PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A
I. MUÏC TIEÂU: Giuùp HS:
Neâu ñöôïc taùc nhaân gaây beänh, con ñöôøng tuyeân truyeàn beänh vieâm gan A. Hieåu ñöôïc söï nguy hieåmbeänh vieâm gan A.
Bieát ñöôïc caùch phoøng traùnh beänh vieâm gan A.
Luoân coù yù thöùc thöïc hieän phoøng traùnh beänh vieâm gan A, luoân vaän ñoäng tuyeân truyeàn moïi ngöôøi cuøng tích cöïc thöïc hieän.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC:
Tranh minh hoïa trang 32, 33 SGK.
Bảng phụ.
SGK , vở ghi bài.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU:
1. Ổn định lớp
2.KTBC
Em hãy nêu hiểu biết của mình về bệnh viêm não ?
GV nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới
*  GTB: Tieát hoïc hoâm nay, caùc em seõ tìm hieåu veà moät caên beänh cuõng raát nguy hieåm laây qua ñöôøng tieâu hoùa, ñoù laø “Beänh vieâm gan A”.
GV ghi bảng tựa bài ( HS nhắc lại ).
Hoaït ñoäng 1 : Chia seû kieán thöùc
Yeâu caâu HS trao ñoåi veà beänh vieâm gan A.
Nhaän xeùt vaø tuyeân döông.
* Keát luaän:  Daáu hieäu cuûa ngöôøi bò beänh vieâm gan A: soát nheï, ñau ôû vuøng buïng beân phaûi, chaùn aên...
Hoaït ñoäng 2: Taùc nhaân gaây beänh vaø con ñöôøng laây truyeàn beänh vieâm gan A.
Chia HS thaønh caùc nhoùm, yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin SGK, tham gia ñoùng vai caùc nhaân vaät trong H1.
Goïi caùc nhoùm leân dieãn kòch, GV duøng gheá daøi laøm giöôøng.
Nhaän xeùt, khen ngôïi nhöõng HS dieãn toát.
GV neâu caâu hoûi:
+ Taùc nhaân gaây beänh vieâm gan A laø gì?
+ Beänh vieâm gan A laây truyeàn qua ñöôøng naøo?
Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS.
Keát luaän: Bệnh viêm gan A lây qua đường tiêu hoá. Do vi rút gây ra.
Hoaït ñoäng 3: Caùch ñeà phoøng beänh vieâm gan A.
Beänh vieâm gan A nguy hieåm nhö theá naøo? 
+ Ngöôøi trong hình minh hoïa ñang laøm gì? 
+ Laøm nhö vaäy ñeå laøm gì?
HS trình baøy, moãi em noùi veà moät hình.
Theo em, ngöôøi bò beänh vieâm gan A caàn laøm gì? 
HS ñoïc muïc Baïn caàn bieát trang 33.
* Keát luaän:  Muoán phoøng beänh vieâm gan A caàn aên chín, uoáng soâi, röûa tay tröôùc khi aên vaø sau khi ñaïi tieän...
IV. Củng cố, dặn dò.
Nhaän xeùt, tuyeân döông lôùp hoïc.
Daën veà nhaø hoïc thuoäc muïc Ban caàn bieát, söu taàm caùc tranh aûnh, thoâng tin veà beänh AIDS.
* RÚT KINH NGHIỆM :
....
Ngày soạn: 6/10/2014
Ngày dạy: 7/10/2014
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
I.Muïc tieâu: Giuùp HS: 
Bieát caùch tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa hai soá ñoù baèng hai caùch.
Giaûi baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa hai soá ñoù.
II. Ñoà duøng daïy hoïc
Bảng phụ.
SGK, vở ghi bài.
III.Hoaït ñoäng treân lôùp
1.OÅn ñònh:
2.KTBC: 
HS laøm baøi taäp 3cuûa tieát 36, ñoàng thôøi kieåm tra VBT veà nhaø cuûa moät soá HS khaùc.
GV chöõa baøi, nhaän xeùt , ghi điểm.
3.Baøi môùi : 
*Giôùi thieäu baøi:
Trong giôø hoïc toaùn hoâm nay caùc em seõ ñöôïc laøm quen vôùi baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa hai soá ñoù. 
GV ghi bảng tựa bài ( HS nhắc lại ).
Hoạt động 1: Höôùng daãn tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu của số đó
* Giôùi thieäu baøi toaùn 
HS ñoïc baøi toaùn ví duï trong SGK.
Baøi toaùn cho bieát gì ?
Baøi toaùn hoûi gì ?
Vì baøi toaùn cho bieát toång vaø cho bieát hieäu cuûa hai soá, yeâu caàu chuùng ta tìm hai soá neân daïng toaùn naøy ñöôïc goïi laø baøi toaùn tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa hai soá.
Höôùng daãn vaø veõ baøi toaùn
+GV veõ ñoaïn thaúng bieåu dieãn soá lôùn leân baûng.
+GV yeâu caàu HS suy nghó xem ñoaïn thaúng bieåu dieãn soá beù seõ nhö theá naøo so vôùi ñoaïn thaúng bieåu dieãn soá lôùn ? 
+GV veõ ñoaïn thaúng bieåu dieãn soá beù, sau ñoù yeâu caàu HS leân baûng bieåu dieãn toång vaø hieäu cuûa hai soá treân sô ñoà.
+Thoáng nhaát hoaøn thaønh sô ñoà:
 ?
Soá lôùn:
 10 70
Soá beù: 
 ?
*Höôùng daãn giaûi baøi toaùn (caùch 1)
HS quan saùt kó sô ñoà baøi toaùn vaø suy nghó caùch tìm hai laàn cuûa soá beù.
Neáu bôùt ñi phaàn hôn cuûa soá lôùn so vôùi soá beù thì soá lôùn nhö theá naøo so vôùi soá beù ? 
Luùc ñoù treân sô ñoà ta coøn laïi hai ñoaïn thaúng bieåu dieãn hai soá baèng nhau vaø moãi ñoaïn thaúng laø moät laàn cuûa soá beù, vaäy ta coøn laïi hai laàn cuûa soá beù.
+Phaàn hôn cuûa soá lôùn so vôùi soá beù chính laø gì cuûa hai soá ? 
+ Khi bôùt ñi phaàn hôn cuûa soá lôùn so vôùi soá beù thì toång cuûa chuùng thay ñoåi theá naøo ? +Toång môùi laø bao nhieâu ?
+Toång môùi laïi chính laø hai laàn cuûa soá beù, vaäy ta coù hai laàn soá beù laø bao nhieâu ? 
+Haõy tìm soá beù. 
+Haõy tìm soá lôùn.
HS trình baøy baøi giaûi cuûa baøi toaùn.
HS ñoïc laïi lôøi giaûi ñuùng, sau ñoù neâu caùch tìm soá beù.
GV vieát caùch tìm soá beù leân baûng vaø yeâu caàu HS ghi nhôù.
 * Höôùng daãn giaûi baøi toaùn (caùch 2)
HS quan saùt kó sô ñoà baøi toaùn vaø suy nghó caùch tìm hai laàn cuûa soá lôùn.
HS phaùt bieåu yù kieán, neáu HS neâu ñuùng thì GV khaúng ñònh laïi caùch tìm hai laàn soá lôùn:
Neáu theâm vaøo soá beù moät phaàn ñuùng baèng phaàn hôn cuûa soá lôùn so vôùi soá beù thì soá beù nhö theá naøo so vôùi soá lôùn ?
Luùc ñoù treân sô ñoà ta coù hai ñoaïn thaúng bieåu dieãn hai soá baèng nhau vaø moãi ñoaïn thaúng laø moät laàn cuûa soá lôùn, vaäy ta coù hai laàn cuûa soá lôùn.
 +Phaàn hôn cuûa soá lôùn so vôùi soá beù chính laø gì cuûa hai soá ?
 +Khi theâm vaøo soá beù phaàn hôn cuûa soá lôùn so vôùi soá beù thì toång cuûa chuùng thay ñoåi theá naøo ?
 +Toång môùi laø bao nhieâu ?
 +Toång môùi laïi chính laø hai laàn cuûa soá lôùn, vaäy ta coù hai laàn soá lôùn laø bao nhieâu ?
 +Haõy tìm soá lôùn.
 +Haõy tìm soá beù.
HS trình baøy baøi giaûi cuûa baøi toaùn:
HS ñoïc laïi lôøi giaûi ñuùng, sau ñoù neâu caùch tìm soá lôùn.
GV vieát caùch tìm soá lôùn leân baûng vaø yeâu caàu HS ghi nhôù.
GV keát luaän veà caùc caùch tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa hai soá ñoù.
Hoạt động 2 : Luyện taäp, thöïc haønh :
Baøi 1
HS ñoïc ñeà baøi toaùn.
Baøi toaùn cho bieát gì ?
Baøi toaùn hoûi gì ?
Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì ? Vì sao em bieát ñieàu ñoù ?
 ? tuoåi
Tuoåi boá:
 38 tuoåi 58 tuoåi
Tuoåi con: 
 ? tuoåi
HS laøm baøi vào nháp, 2 Hs lên bảng giải.
HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng.
GV nhaän xeùt , ghi điểm.
 Baøi 2
GV goïi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
 ? em
HS trai: 
 4 em 28 em
HS gaùi:
 ? em
Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì ?
GV yeâu caàu HS laøm baøi vào vở.
GV nhaän xeùt , sửa bài và ghi điểm.
IV.Cuûng coá- Daën doø:
HS neâu caùch tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa hai soá ñoù.
GV toång keát giôø hoïc, 
Daën HS veà nhaø laøm baøi taäp 3.vaø chuaån bò baøi sau.
* RÚT KINH NGHIỆM :
....
Luyện từ và câu
CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÝ NƯỚC NGOÀI
I/ Muïc tieâu: Giuùp HS:
Nắm được quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý nước ngoài ( ND ghi nhớ ).
Biết vận dụng quy tắc đã học để viết đúng tên người, tên địa lý nước ngoài phổ biến, quen thuộc trong các BT 1, 2 ( mục III ). HS khá giỏi ghép đúng tên nước với thủ đô của nước ấy trong một số trường hợp quen thuộc ( BT 3 ).
II/ Ñoà duøng daïy- hoïc:
Baûng phụ.
SGK, vở ghi bài.
III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc:
1.OÅn ñònh lôùp	
2.Kieåm tra baøi cuõ: 
HS sửa lại những danh từ viết hoa chưa đúng : hà nội, Phú thọ, GIA lai.
GV NX , ghi điểm.
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài
GV ghi bảng tựa bài ( HS nhắc lại ).
Hoạt động 1 : Nhận xét
GV đọc mẫu tên người và tên địa lí trên bảng.
HS đọc đúng tên người và tên địa lí trên bảng.
HS đọc yêu cầu 2 trong SGK.
HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi:
+Mỗi tên riêng nói trên gồm mấy bộ phận, mỗi bộ phận gồm mấy tiếng?
HS trả lời, bổ sung ý kiến cho nhau.
GV chốt lại.
Tên người:
Lép Tôn-xtôi gồm 2 bộ phận: Lép và Tôn-xtôi.
+Bộ phận 1 gồm 1 tiếng Lép.
+Bộ phận 2 gồm 2 tiếng Tôn-xtôi.
Mô-rít-xơ Mát-téc-lích gồm 2 bộ phận Mô-rít-xơ và Mát-téc-lích 
+Bộ phận 1 gồm 3 tiếng: Mô-rít-xơ
+Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Mát-téc-lích 
Tô –mát Ê-đi-xơn gồm 2 bộ phận: Tô –mát và Ê-đi-xơn.
+Bộ phận 1 gồm 2 tiếng: Tô –mát
+Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Ê-đi-xơn.
Tên địa lí:
Hi-ma-la-a chỉ có 1 bộ phận gồm 4 tiếng: Hi/ma/la/a 
Đa- nuýp chỉ có 1 bộ phận gồm 2 tiếng Đa/ nuýp
Lốt Ăng-giơ-lét có 2 bộ phận là
+Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Lốt
+Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Ăng-giơ-lét 
Niu Di-lân có 2 bộ phận Niu và Di-lân
+Bộ phận 1 gồm 1 tiếng:Niu
+Bộ phận 2 gồm 2 tiếng là Di/ lân.
Công-gô: có một bộ phận gồm 2 tiếng là Công/ gô.
Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết như thế nào?
Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận như thế nào?
HS đọc yêu cầu 3 và nội dung.
HS trao đổi cặp đôi, trả lời câu hỏi: cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài đã cho(ở nhận xét 3) có gì đặc biệt?
Những tên người, tên địa lí nước ngoài ở NX3 là những tên riêng được phiên âm Hán Việt (âm ta mượn từ tiếng Trung Quốc). Chẳng hạn: Hi Mã Lạp Sơn là tên một ngọn núi được phiên âm theo âm Hán Việt, còn Hi-ma-lay-a là tên quốc tế, được phiên âm từ tiếng Tây Tạng.
HS đọc phần Ghi nhớ.
HS lên bảng lấy ví dụ minh hoạ cho từng nội dung.
HS nhận xét tên người, tên địa lí nước ngoài bạn viết trên bảng.
GV NX, ghi điểm.
Hoạt động 2 : Luyện tập 
Bài 1:
HS đọc yêu cầu và nội dung ( viết lại cho đúng những tên riêng ).
HS trao đổi và làm bài tập.Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
HS đọc lại đoạn văn.
+Đoạn văn viết về ai?
+Em đã biết nhà bác học Lu-i Pa-xtơ qua phương tiện nào?
Bài 2:
HS đọc yêu cầu và nội dung ( viết lại cho đúng những tên riêng theo quy tắc ).
HS lên bảng viết. HS dưới lớp viết vào vở. 
HS nhận xét, bổ sung bài làm trên bảng.
GV NX, ghi đểm.
Bài 3:
Trò chơi DU LỊCH
GV trình bày bảng phụ ghi tên các quốc gia và thủ đô.
HS nối đúng tên quốc gia với thủ đô : Nga _Mát-xcơ-va ; Nhật Bản_ Tô-ki-ô ; Thái Lan_ Băng Cốc ; Cam-pu-chia_ Phnôm Pênh ; Trung Quốc_ Bắc Kinh.
GV NX, tuyên dương.
IV. Củng cố, dặn dò:
Khi viết tên người, tên địa lí nước ngoài, cần viết như thế nào?
Một số tên người, tên địa lí nước ngoài được phiên âm theo âm Hán Việt thì viết thế nào?
Nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà học thuộc lòng tên nước, tên thủ đô của các nước đã viết ở bài tập 3.
* RÚT KINH NGHIỆM : 
.
Ngày soạn: 7/10/2014
Ngày dạy: 8/10/2014
Toán
LUYỆN TẬP
I.Muïc tieâu: Giuùp HS
Biết giải các bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
II. Ñoà duøng daïy hoïc
Bảng phụ.
SGK, vở ghi bài.
III.Hoaït ñoäng treân lôùp
1.OÅn ñònh:
2.KTBC:
HS làm BT 3.
Kiểm tra VBT 
GV nhaän xeùt, ghi điểm.
3.Baøi môùi : 
*Giôùi thieäu baøi:
Trong giôø hoïc toaùn hoâm nay caùc em seõ ñöôïc luyeän taäp veà giaûi baøi toaùn tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa hai soá ñoù. 
GV ghi bảng tựa bài ( HS nhắc lại ).
Hoạt động : Höôùng daãn luyeän taäp :
Baøi 1 
HS ñoïc ñeà baøi, Gv höôùng daãn caâu a, sau ñoù töï laøm baøi b.
 ?
Soá lôùn:
 6 24
Soá beù: 
 ?
2 HS lên bảng ( cả lớp làm nháp ):
a)
Caùch giaûi 1: Caùch 2:
Soá beù laø: Soá lôùn laø:
(24 – 6) : 2 = 9 (24 + 6) : 2 = 15
Soá lôùn laø: Soá beù laø:
9 + 6 = 15 15 – 6 = 9
Ñaùp soá: Soá beù: 9 Ñaùp soá: Soá lôùn: 15
Soá lôùn: 15 Soá beù: 9
b)
Caùch giaûi 1: Caùch 2:
Soá beù laø: Soá lôùn laø:
(60 – 12) : 2 = 24 (24 + 6) : 2 = 36
Soá lôùn laø: Soá beù laø:
24 + 12 = 36 36 – 12 = 24
Ñaùp soá: Soá beù: 24 Ñaùp soá: Soá lôùn: 36
Soá lôùn: 36 Soá beù: 24
HS neâu laïi caùch tìm soá lôùn, caùch tìm soá beù trong baøi toaùn tìm hai soá khi bieát toång vaø hieäu cuûa hai soá ñoù.
GV nhaän xeùt , ghi điểm.
Baøi 2
HS ñoïc ñeà baøi toaùn, sau ñoù HS neâu daïng toaùn vaø töï laøm baøi vào vở.
Baøi giaûi
Tuoåi cuûa chò laø:
(36 + 8) : 2 = 22 (tuoåi)
Tuoåi cuûa em laø:
22 – 8 = 14 (tuoåi)
Ñaùp soá: Chò 22 tuoåi
 Em 14 tuoåi
GV nhaän xeùt , ghi điểm, sửa bài.
IV.Cuûng coá- Daën doø:
GV NX kết thúc tiết học.
Daën HS veà nhaø laøm baøi taäp 4 vaø chuẩn bò baøi sau.
* RÚT KINH NGHIỆM :
....
Tập đọc
ĐÔI GIÀY BA TA MÀU XANH
I. Mục tiêu: giúp HS
Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài ( giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng, hợp nội dung hồi tưởng ).
Hiểu nội dung bài: Để vận động cậu bé lang thang đi học, chị phụ trách đã quan tâm đến ước mơ của cậu bé Lái, khiến cậu rất xúc động, vui sướng vì được thưởng đôi giày trong buổi đến lớp đầu tiên. Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
Biết quan tâm mọi người, là người có trách nhiệm với tập thể.
II. Đồ dùng dạy học: 
Tranh ảnh minh hoạ.
Bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc.
Sgk, vở ghi bài.
III. Hoạt động trên lớp
1. Ổn định lớp
2. KTBC:
HS đọc thuộc bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ và trả lời câu hỏi:
+Nêu ý chính của bài thơ.
+Nếu có phép lạ, em sẽ ước điều gì? Vì sao?
Nhận xét , ghi điểm.
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài:
Bức tranh minh hoạ bài tập đọc gợi cho em điều gì? 
Bài tập đọc “Đôi giày ba ta màu xanh” sẽ cho các em biết về ước mơ, về tình cảm của mọi người dành cho nhau thật yêu thương và gần gũi. Mỗi người đều có một ước mơ và thật hạnh phúc khi ước mơ trở thành hiện thực.
Gv ghi bảng tựa bài ( HS nhắc lại ).
Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc
Gv đọc mẫu, nêu giọng đọc (HS đọc lại ).
HS chia đoạn:
Đoạn 1: Ngày còn bé đến các bạn tôi.
Đoạn 2: Sau này  đến nhảy tưng tưng.
HS đọc nối tiếp đoạn lần 1 ( 2 HS đọc ).
GV rút từ luyện đọc: thon thả, lang thang, mấp máy, ngẩn ngơ, ngọ nguậy.
Cá nhân đọc từng từ, 1 HS đọc các từ đó.
HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 ( 2 HS đọc ).
HS đọc chú giải ( Hs đọc )
GV rút từ giải nghĩa: ngẩn ngơ, mấp máy, ngọ nguậy.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài	
Hs đọc to đoạn 1
Nhân vật Tôi trong đoạn văn là ai? Ngày bé, chị từng mơ ước điều gì? ( Chị mơ ước có 1 đôi giày ba ta màu xanh nước biển như của anh họ chị.)
Những câu văn nào tả vẻ đẹp của đôi giày ba ta? 
Ước mơ của chị phụ trách Đội có trở thành hiện thực không? Vì sao em biết? 
Đoạn 1 cho em biết điều gì? (Vẻ đẹp của đôi giày ba ta màu xanh).
Hs đọc thầm đoạn 2
Khi làm công tác Đội, chị phụ trách được phân công làm nhiệm vụ gì? 
Lang thang có nghĩa là gì? 
Vì sao chị biết ước mơ của một cậu bé lang thang? 
Chị đã làm gì để động viên cậu bé Lái trong ngày đầu tới lớp? 
Tại sao chị phụ trách Đội lại chọn cách làm đó? 
Những chi tiết nào nói lên sự cảm động và niềm vui của Lái khi nhận đôi giày? 
Đoạn 2 nói lên điều gì? (Niềm vui và sự xúc động của Lái khi được tặng giày.)
Nội dung của bài văn là gì? (Niềm vui và sự xúc động của Lái khi được chi phụ trách tặng đôi giày mới trong ngày đầu tiên đến lớp.)
GV 

File đính kèm:

  • docgiao an lop 4b.doc