Bài giảng Lớp 4 - Môn Tiếng Việt - Tuần 12 - Tập đọc - Bài: “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi

HS biết được những công việc bình thường diễn ra hàng ngày củ các em( đI học, làm việc nhà giúp gia đình.)

- HS biết cách vẽ và vẽ được tranh thể hiện rõ nội dung đề tài sinh hoạt.

- HS có ý thức tham ra vào công việc giúp đở gia đình.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV

- SGK, SGV.

- Một số tranh vẽ về đề tài sinh hoạt

- Một số tranh vẽ của HS về đề tài sinh hoạt gia đình

 

doc37 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lớp 4 - Môn Tiếng Việt - Tuần 12 - Tập đọc - Bài: “Vua tàu thủy” Bạch Thái Bưởi, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ôùi moät hieäu, ta coù theå laàn löôït nhaân soá ñoù vôùi soá bò tröø & soá tröø, roài tröø hai keát quaû vôùi nhau.
Vaøi HS nhaéc laïi.
HS laøm baøi
Töøng caëp HS söûa & thoáng nhaát keát quaû
HS laøm baøi
HS söûa
HS laøm baøi
HS söûa baøi
HS laøm baøi
HS söûa baøi
Baûng phuï
VBT
Caùc ghi nhaän, löu yù:
Moân: Ñòa lí
BAØI: ÑOÀNG BAÈNG BAÉC BOÄ
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
1.Kieán thöùc: 
HS bieát ñoàng baèng Baéc Boä laø ñoàng baèng lôùn ôû mieàn Baéc.
Coù soâng ngoøi & heä thoáng ñeâ ngaên luõ
2.Kó naêng:
HS chæ ñöôïc vò trí cuûa ñoàng baèng Baéc Boä treân baûn ñoà Vieät Nam.
Trình baøy moät soá ñaëc ñieåm cuûa ñoàng baèng Baéc Boä (hình daïng, nguoàn goác, hình thaønh, ñòa hình, soâng ngoøi), vai troø cuûa heä thoáng ñeâ ven soâng.
Böôùc ñaàu bieát döïa vaøo baûn ñoà, tranh aûnh ñeå tìm kieán thöùc.
3.Thaùi ñoä:
Coù yù thöùc toân troïng, baûo veä caùc thaønh quaû lao ñoäng cuûa con ngöôøi.
II.CHUAÅN BÒ:
Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam.
Tranh aûnh veà ñoàng baèng Baéc Boä, soâng Hoàng, ñeâ ven soâng.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU
THÔØI GIAN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
ÑDDH
1 phuùt
5 phuùt
8 phuùt
8 phuùt
8 phuùt
3 phuùt
1 phuùt
Khôûi ñoäng: 
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: 
Caùc tieát Ñòa lí tröôùc, chuùng ta ñaõ tìm hieåu veà vuøng nuùi Hoaøng Lieân Sôn, Taây Nguyeân.. . Chuùng ta seõ tìm hieåu veà ñoàng baèng Baéc Boä, nôi coù Thuû ñoâ cuûa caû nöôùc, xem ñoàng baèng naøy coù nhöõng ñaëc ñieåm gì veà maët töï nhieân, veà caùc hoaït ñoäng saûn xuaát & vieäc caûi taïo töï nhieân cuûa ngöôøi daân nôi ñaây.
Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp
GV chæ treân baûn ñoà Vieät Nam vò trí cuûa ñoàng baèng Baéc Boä.
GV yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi ôû muïc 1, sau ñoù leân baûng chæ vò trí cuûa ñoàng baèng Baéc Boä treân baûn ñoà.
GV chæ baûn ñoà cho HS bieát ñænh & caïnh ñaùy tam giaùc cuûa ñoàng baèng Baéc Boä.
Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng nhoùm
Ñoàng baèng Baéc Boä ñaõ ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo?
Ñoàng baèng coù dieän tích laø bao nhieâu km vuoâng, coù ñaëc ñieåm gì veà dieän tích?
Ñòa hình (beà maët) cuûa ñoàng baèng coù ñaëc ñieåm gì?
Hoaït ñoäng 3: Laøm vieäc caù nhaân
GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi ôû muïc 2, sau ñoù leân baûng chæ treân baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam caùc soâng cuûa ñoàng baèng Baéc Boä.
Em ñaõ nhìn thaáy soâng Hoàng, soâng Thaùi Bình bao giôø chöa? Khi naøo? ÔÛ ñaâu?
Soâng Hoàng coù ñaëc ñieåm gì?
GV chæ treân baûn ñoà Vieät Nam soâng Hoàng & soâng Thaùi Bình, ñoàng thôøi moâ taû sô löôïc veà soâng Hoàng: Ñaây laø con soâng lôùn nhaát mieàn Baéc, baét nguoàn töø Trung Quoác, ñoaïn soâng chaûy qua ñoàng baèng Baéc Boä chia thaønh nhieàu nhaùnh ñoå ra bieån baèng nhieàu cöûa, coù nhaùnh ñoå sang soâng Thaùi Bình nhö soâng Ñuoáng, soâng Luoäc; vì coù nhieàu phuø sa (caùt, buøn trong nöôùc) neân nöôùc soâng quanh naêm coù maøu ñoû, do ñoù soâng coù teân laø soâng Hoàng. Soâng Thaùi Bình do ba soâng: soâng Thöông, soâng Caàu, soâng Luïc Nam hôïp thaønh. Ñoaïn cuoái soâng cuõng chia thaønh nhieàu nhaùnh & ñoå ra bieån baèng nhieàu cöûa.
Khi möa nhieàu, nöôùc soâng ngoøi, ao, hoà, thöôøng daâng leân hay haï xuoáng?
Muøa möa cuûa ñoàng baèng Baéc Boä truøng vôùi muøa naøo trong naêm?
Vaøo muøa möa, nöôùc caùc soâng ôû ñaây nhö theá naøo?
GV noùi theâm veà hieän töôïng luõ luït ôû ñoàng baèng Baéc Boä khi chöa coù ñeâ, khi ñeâ vôõ: nöôùc caùc soâng leân raát nhanh, cuoàn cuoän traøn veà laøm ngaäp luït caû ñoàng baèng, cuoán troâi nhaø cöûa, phaù hoaïi muøa maøng, gaây nguy hieåm cho tính maïng cuûa ngöôøi daân
Hoaït ñoäng 4: Thaûo luaän nhoùm
Ngöôøi daân ñoàng baèng Baéc Boä ñaép ñeâ ñeå laøm gì?
Heä thoáng ñeâ ôû ñoàng baèng Baéc Boä coù ñaëc ñieåm gì?
Traû lôøi caùc caâu hoûi tieáp theo ôû muïc 2, SGK.
Ngoaøi vieäc ñaép ñeâ, ngöôøi daân coøn laøm gì ñeå söû duïng nöôùc caùc soâng cho saûn xuaát?
GV noùi theâm veà vai troø cuûa heä thoáng ñeâ, aûnh höôûng cuûa heä thoáng ñoái vôùi vieäc boài ñaép ñoàng baèng, söï caàn thieát phaûi baûo veä ñeâ ven soâng ôû ñoàng baèng Baéc Boä.
Cuûng coá 
GV yeâu caàu HS leân chæ baûn ñoà & moâ taû veà ñoàng baèng soâng Hoàng, soâng ngoøi & heä thoáng ñeâ ven soâng
Daën doø: 
Chuaån bò baøi: Ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Baéc Boä.
Söu taàm tranh aûnh veà trang phuïc, leã hoäi cuûa ngöôøi daân ñoàng baèng Baéc Boä ñeå chuaån bò cho buoåi thuyeát trình
HS traû lôøi
HS nhaän xeùt
HS döïa vaøo kí hieäu tìm vò trí ñoàng baèng Baéc Boä ôû löôïc ñoà trong SGK
HS traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa muïc 1, sau ñoù leân baûng chæ vò trí cuûa ñoàng baèng Baéc Boä treân baûn ñoà.
HS döïa vaøo keânh chöõ trong SGK ñeå traû lôøi caâu hoûi.
HS chæ treân baûn ñoà Vieät Nam vò trí, giôùi haïn & moâ taû toång hôïp veà hình daïng, dieän tích, nguoàn goác hình thaønh & ñaëc ñieåm ñòa hình ñoàng baèng Baéc Boä.
HS traû lôøi caâu hoûi cuûa muïc 2, sau ñoù leân baûng chæ treân baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam caùc soâng cuûa ñoàng baèng Baéc Boä.
Daâng leân
HS döïa vaøo SGK ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi.
HS döïa vaøo vieäc quan saùt hình aûnh, keânh chöõ trong SGK, voán hieåu bieát cuûa baûn thaân ñeå thaûo luaän theo gôïi yù.
Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam
Tranh aûnh veà ñoàng baèng Baéc Boä
Tranh aûnh veà soâng Hoàng
Caùc ghi nhaän, löu yù:
Tuaàn 13
Ngaøy daïy :... / ... / ... Môû roäng voán töø : YÙ chí – Nghò löïc
I. Mục đích, yêu cầu : 
- Bieát theâm moät soá töø ngöõ noùi veà chí , nghò löïc cuûa con ngöôøi ; böôùc ñaàu bieát tìm töø ( BT1 ) ñaët caâu (BT 2) , vieát ñoaïn vaên ngaén ( Bt 3) coù söû duïng caùc töø ngöõ höôùng vaøo caùc chuû ñieåm ñang hoïc
II.Đồ dùng dạy học:
 - Một số phíếu kẻ sẵn các cột a, b, danh từ, động từ ở BT1, 2
III. Các hoạt động dạy học:
 1- Ổn định
 2- Kiểm tra bài cũ : 
	- 1, 2 học sinh ñoïc ghi nhớ về 3 cách thể hiện mức độ của đặc điểm , tính chất.
	- 1 học sinh tìm những từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của các đặc điểm: đỏ ( 3 cách thể hiện )
 3- Bài mới
	a- Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu cần đạt của tiết học
	b- Hướng dẫn luyện tập - hệ thống hóa, củng cố, mở rộng vốn từ
Bài 1 : học sinh trao đổi theo cặp
- Giáo viên phát phiếu cho vài nhóm
- Đại diện nhóm trình bày .
- Cả lớp, giáo viên nhận xét bỏ sung , chốt ý..
a/ quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên nghị, kiên tâm, kiên cường, kiến quyết, vững tâm...
b/ khó khăn, gian khó, gian khổ, gian nan, gian truân, thử thách, thách thức, chông gai
- Học sinh làm vào VBT theo lời giải đúng
Bài 2: 	
- Học sinh làm việc cá nhân ( mỗi em đặt 2 câu )
- Học sinh báo cáo trước lớp
- Giáo viên nhận xét, sửa chữa
Bài 3: 
- 1 học sinh đọc yêu cầu của bài
- Giáo viên nhắc học sinh
+ Viết đúng yêu cầu của bài
+ Kể về người em biết nhờ đọc sách, báo, nghe ai kể
+ Có thể mở đầu hoặc kết thúc đọan văn bằng một thành ngöõ hay tục ngữ, sử dụng từ tìm được ở BT1 để làm
- Học sinh viết đoạn văn vào VBT
- Học sinh đọc trước lớp
-Cả lớp, giáo viên nhận xét bình chọn đoạn văn hay nhất
4- Củng cố, dặn dò
- Biểu dương học sinh học tập tốt
- Về xem lại các bài tập
- Nhận xét tiết học
Ngaøy:	Tuaàn: 11
Moân: Ñaïo ñöùc
BAØI: HIEÁU THAÛO VÔÙI OÂNG BAØ, CHA MEÏ (Tieát 1)
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
Hoïc xong baøi naøy, HS coù khaû naêng:
1.Kieán thöùc: 
HS hieåu coâng lao sinh thaønh, daïy doã cuûa oâng baø, cha meï & boån phaän cuûa con chaùu ñoái vôùi 
	oâng baø, cha meï.
2.Kó naêng:
Bieát thöïc hieän nhöõng haønh vi, nhöõng vieäc laøm theå hieän loøng hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï trong cuoäc soáng.
3. Thaùi ñoä:
Kính yeâu oâng baø, cha meï.
II.CHUAÅN BÒ:
SGK
Ñoà duøng hoaù trang ñeå dieãn tieåu phaåm Phaàn thöôûng
Baøi haùt Cho con – Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Troïng Caàu.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU	
THÔØI GIAN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
ÑDDH
5 phuùt
1 phuùt
8 phuùt
8 phuùt
8 phuùt
3 phuùt
1 phuùt
Khôûi ñoäng: Haùt taäp theå baøi Cho 
con– Nhaïc vaø lôøi: Phaïm Troïng Caàu.
Baøi haùt noùi veà ñieàu gì?
Em coù caûm nghó gì veà tình thöông yeâu, 
che chôû cuûa cha meï ñoái vôùi mình? 
Laø ngöôøi con trong gia ñình, em coù theå 
laøm gì ñeå cha meï vui loøng?
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu baøi 
Hoaït ñoäng1: Thaûo luaän tieåu phaåm Phaàn thöôûng
GV phoûng vaán caùc HS vöøa ñoùng tieåu phaåm:
+ Ñoái vôùi HS ñoùng vai Höng: Vì sao em laïi môøi “baø” aên nhöõng chieác baùnh maø em vöøa ñöôïc thöôûng?
+ Ñoái vôùi HS ñoùng vai baø cuûa Höng: “Baø” caûm thaáy theá naøo tröôùc vieäc laøm cuûa ñöùa chaùu ñoái vôùi mình?
GV yeâu caàu lôùp thaûo luaän, nhaän xeùt veà caùch öùng xöû
GV keát luaän: Höng kính yeâu baø, chaêm soùc baø. Höng laø moät ñöùa chaùu hieáu thaûo.
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm ñoâi (baøi taäp 1)
GV neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp
GV keát luaän: Vieäc laøm cuûa baïn Loan (tình huoáng b), Hoaøi (tình huoáng d), Nhaâm (tình huoáng ñ) theå hieän loøng hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï; vieäc laøm cuûa baïn Sinh (tình huoáng a) & baïn Hoaøng (tình huoáng c) laø chöa quan taâm ñeán oâng baø, cha meï.
Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm (baøi taäp 2)
GV chia nhoùm & giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm
GV keát luaän veà noäi dung caùc böùc tranh & khen caùc nhoùm HS ñaõ ñaët teân tranh phuø hôïp
GV môøi vaøi HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
Cuûng coá 
Em ñaõ laøm ñöôïc gì ñeå theå hieän loøng hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï?
Daën doø: 
Söu taàm truyeän, thô, baøi haùt, ca dao, tuïc ngöõ noùi veà loøng hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï (baøi taäp 5)
Em haõy vieát, veõ, keå chuyeän veà chuû ñeà hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï (baøi taäp 6)
HS haùt
HS traû lôøi
HS xem tieåu phaåm do moät soá baïn trong lôùp ñoùng
HS traû lôøi
Lôùp thaûo luaän, nhaän xeùt veà caùch öùng xöû
HS trao ñoåi trong nhoùm
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
Caùc nhoùm thaûo luaän
Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung.
HS ñoïc ghi nhôù
HS neâu
Ñoà duøng hoaù trang
SGK
Caùc ghi nhaän, löu yù:
Tieát 2
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.OÅn ñònh:Haùt.
2.Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra duïng cuï cuûa HS.
3.Daïy baøi môùi:
 a)Giôùi thieäu baøi: Khaâu ñoät thöa.
 b)HS thöïc haønh khaâu ñoät thöa:
 * Hoaït ñoäng 3: HS thöïc haønh khaâu ñoät thöa 
 -Hoûi: Caùc böôùc thöïc hieän caùch khaâu ñoät thöa.
 -GV nhaän xeùt vaø cuûng coá kyõ thuaät khaâu muõi ñoät thöa qua hai böôùc:
 +Böôùc 1:Vaïch daáu ñöôøng khaâu.
 +Böôùc 2: Khaâu ñoät thöa theo ñöôøng vaïch daáu.
 -GV höôùng daãn theâm nhöõng ñieåm caàn löu yù khi thöïc hieän khaâu muõi ñoät thöa.
 -GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS vaø neâu thôøi gian yeâu caàu HS thöïc haønh.
 -GV quan saùt uoán naén thao taùc cho nhöõng HS coøn luùng tuùng hoaëc chöa thöïc hieän ñuùng.
 * Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS
 -GV toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm thöïc haønh.
 -GV neâu tieâu chaån ñaùnh giaù saûn phaåm:
 +Ñöôøng vaïch daáu thaúng, caùch ñeàu caïnh daøi cuûa maûnh vaûi.
 +Khaâu ñöôïc caùc muõi khaâu ñoät thöa theo ñöôøng vaïch daáu.
 +Ñöôøng khaâu töông ñoái phaúng, khoâng bò duùm. 
 +Caùc muõi khaâu ôû maët phaûi töông ñoái baèng nhau vaø caùch ñeàu nhau.
 +Hoaøn thaønh saûn phaåm ñuùng thôøi gian quy ñònh.
 -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS.
 4.Nhaän xeùt- daën doø:
 -Nhaän xeùt söï chuaån bò vaø tinh thaàn, thaùi ñoä, keát quaû hoïc taäp cuûa HS.
 -Höôùng daãn HS veà nhaø ñoïc tröôùc vaø chuaån bò vaät lieäu, duïng cuï theo SGK ñeå hoïc baøi “khaâu ñoät mau”.
-Chuaån bò duïng cuï hoïc taäp.
-HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù vaø thöïc hieän caùc thao taùc khaâu ñoät thöa.
-HS laéng nghe.
-HS thöïc haønh caù nhaân.
-HS tröng baøy saûn phaåm .
-HS laéng nghe.
-HS töï ñaùnh giaù caùc saûn phaåm theo caùc tieâu chuaån treân.
-HS caû lôùp.
Ngày giảng: 8;12 / 11 /2010
Tuần 12. MĨ THUẬT
Bài 12: VẼ TRANH
ĐỀ TÀI SINH HOẠT
 I- MỤC TIÊU 
- HS biết được những công việc bình thường diễn ra hàng ngày củ các em( đI học, làm việc nhà giúp gia đình..)
- HS biết cách vẽ và vẽ được tranh thể hiện rõ nội dung đề tài sinh hoạt.
- HS có ý thức tham ra vào công việc giúp đở gia đình.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
GV 
- SGK, SGV.
- Một số tranh vẽ về đề tài sinh hoạt
- Một số tranh vẽ của HS về đề tài sinh hoạt gia đình
HS 
- SGK
- Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ 
 - Bút chì, màu vẽ , tẩy
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YÊU 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1- Ổn định tổ chức 
2- Bài mới: Giới thiệu - ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài 
- GV cho HS trao đổi về nội dung đề tài 
- GV treo tranh về đề tài sinh hoạt 
+ Bức tranh vẽ về đề tài gì? vì sao em biết?
+ Em thích bức tranh nào? vì sao 
+ Kể tên một số hoạt động thường ngày của em ở nhà, ở trường 
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách vẽ tranh 
- GV gợi ý cách vẽ tranh 
+ Vẽ hình ảnh chính trước, vẽ hình ảnh phụ sau 
+ Vẽ các dáng hoạt động sao cho sinh động 
+ Vẽ màu tươI sáng, có đậm, có nhạt 
Hoạt động 3: Thực hành
- GV quan sát lớp đồng thời gợi ý động viên HS làm bài 
- Gợi ý cụ thể HS còn lúng túng 
Hoạt động 4: Đánh giá - nhận xét
- GV cùng HS cùng chọn một số bài và gợi ý HS nhận xét, xếp loại theo các tiêu chí : 
3- Củng cố dặn dò
- Đề tài sinh hoạt. Có cảnh học tập vui chơI, cảnh em làm việc giúp đỡ gia đình 
- Học tập....
- Chăm sóc gia súc, gia cầm... vui chơI sân trưòng, học bài......
- HS làm bài ra giấy hoặc vở thực hành 
+ Sắp xếp hình ảnh 
+ hình vẽ 
+ Màu sắc 
Sưu tầm bài trang trí đường diềm của các bạn lớp trước 
 Rút kinh nghiệm:
Ngày:	Tuần: 12
Môn: Tập đọc
BÀI: VẼ TRỨNG 
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1.Kiến thức: 
Hiểu các từ ngữ trong bài: khổ luyện, kiệt xuất, thời đại Phục hưng 
Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Nhờ khổ công rèn luyện, Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã trở thành một hoạ sĩ thiên tài. 
2.Kĩ năng:
HS đọc lưu loát toàn bài. Đọc chính xác, không ngắc ngứ, vấp váp các tên riêng nước ngoài: Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi, Vê-rô-ki-ô 
Biết đọc diễn cảm bài văn – giọng kể từ tốn, nhẹ nhàng. Lời thầy giáo đọc với giọng khuyên bảo ân cần. Đoạn cuối đọc với cảm hứng ca ngợi.
3. Thái độ:
Luôn kiên trì trong học tập. 
II.CHUẨN BỊ:
Chân dung Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi
Một số bản chụp, bản sao các tác phẩm của Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi.
Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
ĐDDH
1 phút
5 phút
1 phút
8 phút
8 phút
8 phút
3 phút
1 phút
Khởi động: 
Bài cũ: “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi 
GV yêu cầu 2 – 3 HS nối tiếp nhau đọc bài & trả lời câu hỏi 
GV nhận xét & chấm điểm
Bài mới: 
Giới thiệu bài
Hôm nay, các em sẽ tập đọc 1 câu 
chuyện kể về những ngày đầu học vẽ của danh hoạ người I-ta-li-a tên là Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi. Với câu chuyện này, các em sẽ hiểu thầy giáo của Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã dạy ông những điều quan trọng như thế nào trong những ngày đầu đi học.
Hoạt động1: Hướng dẫn luyện đọc
Bước 1: GV giúp HS chia đoạn bài 
tập đọc
Bước 2: GV yêu cầu HS luyện đọc 
theo trình tự các đoạn trong bài (đọc 2, 3 lượt)
Lượt đọc thứ 1: GV chú ý cách đọc tên riêng tiếng nước ngoài, khen HS đọc đúng kết hợp sửa lỗi phát âm sai, ngắt nghỉ hơi chưa đúng hoặc giọng đọc không phù hợp
Lượt đọc thứ 2: GV yêu cầu HS đọc thầm phần chú thích các từ mới ở cuối bài đọc
Bước 3: Yêu cầu 1 HS đọc lại toàn 
bài
Bước 4: GV đọc diễn cảm cả bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài
Bước 1: GV yêu cầu HS đọc thầm 
đoạn 1a (từ đầu .. bắt đầu tỏ vẻ chán ngán)
Vì sao trong những ngày đầu học vẽ, cậu bé Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi cảm thấy chán ngán? 
GV nhận xét & chốt ý 
Bước 2: GV yêu cầu HS đọc thầm 
đoạn 1b, 1c (tiếp theo  vẽ được như ý)
Thầy Vê-rô-ki-ô cho học trò vẽ thế để làm gì?
GV nhận xét & chốt ý 
Bước 3: GV yêu cầu HS đọc thầm 
đoạn 2
Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi thành đạt như thế nào?
Theo em, những nguyên nhân nào khiến cho Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trở thành hoạ sĩ nổi tiếng?
Trong những nguyên nhân trên, nguyên nhân nào là quan trọng nhất?
GV nhận xét & chốt ý 
Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc diễn cảm
Bước 1: Hướng dẫn HS đọc từng 
đoạn văn
GV mời HS đọc tiếp nối nhau từng đoạn trong bài
GV hướng dẫn, nhắc nhở HS để các em tìm đúng giọng đọc bài văn & thể hiện diễn cảm
Bước 2: Hướng dẫn kĩ cách đọc 1 
đoạn văn
GV treo bảng phụ có ghi đoạn văn cần đọc diễn cảm (Thầy Vê-rô-ki-ô bèn bảo  cũng đều có thể vẽ được như ý)
GV cùng trao đổi, thảo luận với HS cách đọc diễn cảm (ngắt, nghỉ, nhấn giọng)
GV sửa lỗi cho các em
Củng cố 
Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? 
Dặn dò: 
GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS trong giờ học
Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc bài văn, chuẩn bị bài: Người tìm đường lên các vì sao 
HS nối tiếp nhau đọc bài
HS trả lời câu hỏi
HS nhận xét
HS xem ảnh chân dung Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi
HS nêu:
+ Đoạn 1a: từ đầu  tỏ vẻ chán ngán 
+ Đoạn 1b: tiếp theo  khổ công mới được 
+ Đoạn 1c: tiếp theo  vẽ được như ý 
+ Đoạn 2: phần còn lại 
Lượt đọc thứ 1:
+ Mỗi HS đọc 1 đoạn theo trình tự các đoạn trong bài tập đọc
+ HS nhận xét cách đọc của bạn
Lượt đọc thứ 2:
+ HS đọc thầm phần chú giải
1, 2 HS đọc lại toàn bài
HS nghe
HS đọc thầm đoạn 1a
Vì suốt mười mấy ngày, cậu phải vẽ rất nhiều trứng.
HS đọc thầm đoạn 1b, 1c
Để biết cách quan sát sự vật một cách tỉ mỉ, miêu tả nó trên giấy vẽ chính xác.
HS đọc thầm đoạn 2
Lê-ô-nác-đô trở thành danh hoạ kiệt xuất, tác phẩm được bày trân trọng ở nhiều bảo tàng lớn, là niềm tự hào của toàn nhân loại. Ông đồng thời còn là nhà điêu khắc, kiến trúc sư, kĩ sư, nhà bác học lớn của thời đại Phục hưng
Dự kiến: là người có tài bẩm sinh / gặp được thầy giỏi / khổ luyện nhiều năm
Cả 3 nguyên nhân trên tạo nên sự thành công của Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là sự khổ công luyện tập của ông. Người ta thường nói: thiên tài được tạo nên bở 1% năng khiếu bẩm sinh, 99% do khổ công rèn luyện. 
Mỗi HS đọc 1 đoạn theo trình tự các đoạn trong bài
HS nhận xét, điều chỉnh lại cách đọc cho phù hợp
Thảo luận thầy – trò để tìm ra cách đọc phù hợp
HS luyện đọc diễn cảm đoạn văn theo cặp
HS đọc trước lớp
Đại diện nhóm thi đọc diễn cảm (đoạn, bài) trước lớp
HS nêu. Dự kiến:
+ Thầy giáo của Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi dạy học trò rất giỏi
+ Phải khổ công luyện tập mới có thành công
+ Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi trở thành thiên tài nhờ tài năng bẩm sinh & khổ công luyện tập.
Tranh minh hoạ 
SGK
Bảng phụ
Các ghi nhận, lưu ý:
Ngaøy:	Tuaàn: 12
Moân: Toaùn
BAØI: LUYEÄN TAÄP
I.MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU:
1.Kieán thöùc: 
Cuûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc.
2.Kó naêng:
Thöïc haønh tính toaùn, tính nhanh.
II.CHUAÅN BÒ:
VBT
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU	
THÔØI GIAN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
ÑDDH
1 phuùt
5 phuùt
15 phuùt
15 phuùt
4 phuùt
Khôûi ñoäng: 
Baøi cuõ: Nhaân moät soá vôùi moät hieäu.
GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm nhaø
GV nhaän xeùt
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: 
Hoaït ñoäng1: Cuûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc.
Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùc tính chaát cuûa pheùp nhaân.
Yeâu caàu HS vieát bieåu thöùc chöõ, phaùt bieåu baèng lôøi.
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi taäp 1:
GV höôùng daãn caùch laøm, HS thöïc haønh tính.
Baøi taäp 2:
Höôùng daãn HS töï choïn caùch laøm, goïi moät vaøi em noùi caùch laøm khaùc nhau.
Baøi taäp 3:
- Cho HS nhaäp vai ngöôøi ñi ñöôøng ñeå traû lôøi baøi toaùn.
Cuûng coá - Daën doø: 
Chuaån bò baøi: Nhaân vôùi soá coù hai chöõ soá.
HS söûa baøi
HS nhaän xeùt
HS neâu: tính chaát giao hoaùn, tính chaát keát hôïp, moät soá nhaân vôùi moät toång, moät soá nhaân vôùi moät hieäu.
HS laøm baøi
Töøng caëp HS söûa & thoáng nhaát keát quaû
HS laøm baøi
HS söûa
HS laøm baøi
HS söûa baøi
VBT
Caùc ghi nhaän, löu yù:
 Ngaøy daïy 4 thaùng 11 naêm 2010
 Teân baøi daïy : Nöôùc caàn cho söï soáng 
 (Chuaån KTKN : 96 ; SGK : 50 )
A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) 
- Neâu ñöôïc vai troø cuûa nöôùc trong ñôùi soáng , saûn xuaát vaø sinh hoaït : 
 + Nöôùc giuùp cô theå haáp thu nhöõng chaát dinh döôõng hoøa tan laáy töø caùc thöùc aên vaø taïo thaønh caùc chaát caàn cho söï soá

File đính kèm:

  • docgiao an tuan 12 lop 4 moi.doc