Bài giảng Lớp 1 - Môn Thể dục - Tuần 1 - Giới thiệu chương trình – tổ chức lớp đội hình đội ngũ – trò chơi “ kết bạn”

- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN : cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, xin phép ra vàp lớp. Yêu cầu thuần thục động tác và cách báo cáo ( to, rõ, nội dung báo cáo ).

 - Trò chơi : “ Chạy đổi chổ vỗ tay nhau “, “ Lò cò tiếp sức “. Yêu cầu biết chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1071 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 1 - Môn Thể dục - Tuần 1 - Giới thiệu chương trình – tổ chức lớp đội hình đội ngũ – trò chơi “ kết bạn”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI SOẠN Tuaàn : 1 Số : 01
Thời giaN : 35 phút
Ngày dạy : 19/08/2014 - 2015
TÊN BÀI DẠY : GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH – TOÅ CHÖÙC LÔÙP
ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI “ KEÁT BAÏN”
@&?
I/ Mục tiêu :
 - Giới thiệu chương trình thể lớp 5. Yêu cầu HS biết được 1 số nội dung cơ bạn của chương trình và có thái độ học tập đúng.
 - Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các bài học thể dục.
 - Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.
 - Ôn ĐHĐN : cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra, vào lớp. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác nói to, rõ nội dung.
 - Trò chơi : “ Kết bạn “. Yêu cầu HS nắm được cách chơi và tham gia chơi được.
II/ Địa điểm, phương tiện :
 - Trên sân trường , vệ sinh an toàn nơi tập.
 - Một còi giáo viên.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp :
PHẦN & NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ Phần mở đầu :
 - Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
 - Đứng vỗ tay, hát.
3/-5/
 €€€€€€
 €€€€€€€
 GV
2/ Phần cơ bản : 
 a/Giới thiệu chương trình :
chương trình thể dục lớp 5 : 
 - Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện : khi lên lớp giờ thể dục, quần áo phải gọn gàng, không được đi dép lê, phải có quay sau 
 Trong giờ học muốn ra vào lớp phải được GV cho phép.
 - Biên chế tổ tập luyện : Tổ trưởng phải là em nhanh nhẹn, thông minh, được cả tổ bầu ra.
 - Ôn ĐHĐN : cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Cách xin phép vào lớp, GV làm mẫu sau đó chỉ dẫn cho cán sự và cả lớp cùng tập.
 b/Trò chơi”Kết bạn”
- Giáo viên phổ biến cách chơi và luật chơi.
- Cho học sinh chơi thử.
- Cho học sinh chơi thật (có biễu dương )
22/-25/
2-4 LÂN
- Lớp chuyển thành hàng ngang từ vòng tròn.
 €€€€€€
 €€€€€€€
 GV
- Chuyển HN thành vòng tròn 
 € 
 € € â 
 € GV €
 € €
 €
3/ Phần kết thúc :
 - Giáo viên cùng HS hệ thống bài.
 - Giáo viên nhận xét giờ học.
 - Giáo viên đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà.
3/-5/
 €€€€€€
 €€€€€€€
 GV
BÀI SOẠN Tuaàn : 1 Số : 02
Thời gian : 35 phút
Ngày dạy : 20/08/2014 - 2015
TÊN BÀI DẠY : ÑHÑN – TROØ CHÔI “ CHAÏY ÑOÅI CHOÅ VOÃ TAY NHAU”
VAØ “ LOØ COØ TIEÁP SÖÙC”
----AAA----
I/ Mục tiêu :
 - Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác ĐHĐN : cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, xin phép ra vàp lớp. Yêu cầu thuần thục động tác và cách báo cáo ( to, rõ, nội dung báo cáo ).
 - Trò chơi : “ Chạy đổi chổ vỗ tay nhau “, “ Lò cò tiếp sức “. Yêu cầu biết chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II/ Địa điểm, phương tiện :
 - Trên sân trường , vệ sinh an toàn nơi tập.
 - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp :
PHẦN & NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ Phần mở đầu :
 - Tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Nhắc lại nội quy,chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện.
 - Đứng vỗ tay, hát,Xoay các khớp theo đh vòng tròn
3/-5/
 €€€€€€
 €€€€€€€
 GV
Chuyển thành vòng tròn
2/ Phần cơ bản : 
 a/Ôn cách chào,báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin ra vào lớp: 
- Giáo viên điều khiển lớp tập có nhận xét ,sửa sai động tác cho học sinh 
- Chia nhóm tập luyện ,cán sự điều khiển , giáo viên quan sát sửa sai.
- Trình diển , nhận xét sửa sai .
- Tập cả lớp để củng cố kết quả tập luyện
(do GV điều khiển)
b/Trò chơi”lò cò tiếp sức”,”chạy đổỉ chổ vổ tay nhau”
- Giáo viên nhắc lại cách chơi.
- Chơi thử
-Chơi thật (giáo viên điều khiển)
-Biểu dương 
22/-25/
1-2L
1-2T
3-6L 
- Lớp tập hợp hang ngang
 €€€€€€
 €€€€€€€
 GV
 Œ  Ž 
 - Lớp tập hợp hang ngang
 €€€€€€
 €€€€€€GV
 €€€€ 
 -chia lớp làm 2 đội 
 P P 
 xp
GVcb
 € €
 € €
 €€€€€€€
______________
GV ______________
 €€€€€€€ 
3/ Phần kết thúc :
 - Giáo viên cho HS thả lỏng.
 - Giáo viên cùng HS hệ thống bài.
 - Giáo viên nhận xét giờ học,và giao bài tập về nhà.
3/-5/
 €€€€€€
 €€€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€€
 GV

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD KHOI 5 TUAN 1.doc
Giáo án liên quan